понедељак, 19.02.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:07
Дом фудбала у Руском дому
Ша­ља­пин­ска са­ла, по­све­ће­на слав­ном опер­ском пе­ва­чу сна­жног и бол­ног гла­са, са­да је…

Млади су закон и кад волонтирају
­Седми­цу­ уочи пра­зн­ика минис­тар омладине и­ спорта Вања Удо­вичић­ је пут­ов­ао с краја ­на­…

Скривено благо одмах пријавити полицији
На­ђе­но бла­го по­ста­је сво­ји­на Ре­пу­бли­ке Ср­би­је. На­ла­зач има пра­во на на­гра­ду у…
Проглашене 24 листе
Аутор: М. Пе­шић
На из­бо­ри­ма 4. мар­та за 110 од­бор­нич­ких ме­ста у Скуп­шти­ни гра­да Бе­о­гра­да бо­ри­ће се 24 ли­сте, јед­на ви­ше не­го на ло­кал­ним из­бо­ри­ма 2014. го­ди­не. Град­ска из­бор­на ко­ми­си­ја про­гла­си­ла је 24 од укуп­но 25 ли­ста пре­да­тих за бе­о­град­ске из­бо­ре, из­ја­вио је пред­сед­ник ГИК-а Зо­ран Лу­кић, пре­но­си Тан­југ. Је­ди­но ни­је про­гла­ше­на ли­ста Но­вог ко­му­ни­стич­ког по­кре­та Ју­го­сла­ви­је. Лу­кић је об­ја­снио да ни­су би­ли ис­пу­ње­ни ми­ни­мал­ни за­кон­ски усло­ви да би ова ли­ста би­ла про­гла­ше­на. Ко­нач­ну из­бор­ну ли­сту за пред­сто­је­ће бе­о­град­ске из­бо­ре ГИК тре­ба да утвр­ди до 21. фе­бру­а­ра у по­ноћ, од­но­сно 10 да­на пре да­на одр­жа­ва­ња из­бо­ра


ПОГЛЕДИ
Колумнисти Мирослав Лазански Кореја је једна
ПОГЛЕДИ Борис Јашовић Бураз и тебра
СВЕТ
Свет
17.02.2018 у 12:09
28
МИНХЕН – Председник Европске комисије Жан-Клод Јункер указао је данас на значај пружања изгледа за…

Свет
18.02.2018 у 21:35
1
ДАМАСК - Снаге сиријских Курда и влада у Дамаску постигли су споразум о уласку сиријске војске у…
Свет
18.02.2018 у 20:56
МИНХЕН - Турска никад није употребила хемијско оружје у својим операцијама у Сирији и с највећом…

Свет
18.02.2018 у 20:00
9
БУДИМПЕШТА - Премијер Мађарске Виктор Орбан поручио је данас да неће стајати мирно док има оних…
ПОЛИТИКА
Политика
18.02.2018 у 20:52
11
Председник Србије и сенатор САД су на заједничкој конференцији за новинаре одговарали на питања у вези са изјавом Лаврова да од Србије не треба правити нову Украјину и тражити да бира између ЕУ и Русије, те да ли дугорочна нормализација односа са Приштином значи признање независности, а Џонсон је најпре истакао да сматра да су економске слободе те које могу да допринесу бољитку свих у региону. Амерички сенатор је рекао да искрено верује да…

Политика
18.02.2018 у 18:41
Шеф дипломатије Ивица Дачић разговарао је данас у Београду са америчким сенатором Роном Џонсоном, који је изразио интерес САД да помогну Београду у налажењу дугорочног решења у односима са Приштином. Џонсон је сугерисао да се прошлост остави прошлости, да се не заборави, али да се опрости, и да се фокусира на будућност. Позвао је обе стране да искористе историјску прилику за прогрес у нормализацији својих односа, наводи се у саопштењу МСП. Дачић је потврдио спремност Србије за улагање напора у проналажењу трајног решења које ће бити у обостраном интересу и у циљу стабилности у региону. Шеф српске дипломатије и сенатор Џонсон разговарали су…

Политика
18.02.2018 у 12:33
1
Градска изборна комисија прогласила је 24 листе од укупно 25 предатих за…

Политика
18.02.2018 у 11:47
23
Аутор: Д. Б.
Ми се не бо­ри­мо про­тив При­шти­не и њи­хо­вих по­ли­тич­ких…

Политика
18.02.2018 у 10:20
11
Министар спољних послова Ивица Дачић изјавио је да је највећи део земаља које…

ДРУШТВО
Друштво
18.02.2018 у 21:41
Јед­на од кључ­них те­ма ово­го­ди­шњег Да­во­са би­ле су со­ци­јал­не не­јед­на­ко­сти, али у…
Друштво
18.02.2018 у 14:50
Групу најуспешнијих студената Приштинског универзитета, са привременим смештајем у Косовској…
Друштво
18.02.2018 у 13:29
У Србији ће сутра бити претежно облачно и мало хладније, местимично са суснежицом и снегом док се…

ЕКОНОМИЈА
Економија
18.02.2018 у 10:56
2
СВИЛАЈНАЦ – Термоелектрана (ТЕ) „Морава” у Свилајнцу, изграђена 1969. године на бази отпадних угљева из подземне експлоатације, биће угашена 2023. године, објавио је Еколошки покрет у Свилајнцу, преносећи саопштење ЈП Електропривреде Србије (ЈП ЕПС) у чијем је саставу „Морава”. „На основу Нацрта дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП ЕПС до 2027. године, предвиђено је стављање ван производног процеса ТЕ „Морава” до краја 2023.…

Економија
17.02.2018 у 22:00
3
Они ко­ји се од­лу­че на пот­пи­си­ва­ње уго­во­ра о до­жи­вот­ном из­др­жа­ва­њу че­сто ве­ру­ју да ти­ме обез­бе­ђу­ју си­гур­ну еко­ном­ску бу­дућ­ност, али че­сто се то не де­си у прак­су. Јер, шта ако из­др­жа­ва­лац пре умре од из­др­жа­ва­ног, или из­др­жа­ва­ни из ко зна ког раз­ло­га од­лу­чи да рас­ки­не уго­вор... Ка­да је у 65. го­ди­ни ка­да се дру­ги пут уда­ла, јед­на Бе­о­гра­ђан­ка ус­пе­ла да убе­ди свог но­вог му­жа да с њом за­кљу­чи уго­вор о до­жи­вот­ном из­др­жа­ва­њу, ни­је ни слу­ти­ла да ће јој ова му­же­вље­ва на­гра­да пре­се­сти. Ис­по­ста­ви­ло се да је уго­во­ром же­ле­ла да из­бег­не оста­вин­ску рас­пра­ву…

Економија
16.02.2018 у 22:00
10
Београдска општина Сурчин годинама је лидер по висини зарада у Србији, а то се…

Економија
16.02.2018 у 21:51
1
Прибој – Обележивши у 2017. пуних 55 година постојања, прибојски „Полиестер”…

Економија
16.02.2018 у 14:51
8
Влада Србије пратиће став Народне банке Србије и судства да ли је законита или…

ХРОНИКА
Хроника
18.02.2018 у 12:00
1
Из адво­кат­ске кан­це­ла­ри­је Ва­ра­ди у не­ка­да­шњем Беч­ке­ре­ку, од­но­сно Зре­ња­ни­ну, већ…
Хроника
17.02.2018 у 22:00
5
По­ли­ци­ја у Ср­би­ји ме­сеч­но от­кри­је три им­про­ви­зо­ва­не ла­бо­ра­то­ри­је за…
Хроника
16.02.2018 у 22:00
У опису посла полиције је да прати сумњиве особе, међутим, развојем технологије данас је и…

РЕГИОН
Регион
18.02.2018 у 21:31
Од на­шег стал­ног до­пи­сни­ка  Под­го­ри­ца – Цр­но­гор­ску по­ли­ти­ку из­бе­га­ва­ња опо­ре­зи­ва­ња бо­га­та­ша и екс­тра­про­фи­те­ра уз по­ве­ћа­ње на­ме­та над си­ро­ти­њом Европ­ска…
Регион
18.02.2018 у 17:25
7
БАЊАЛУКА  - Председник РС Милорад Додик потврдио је да је платио казну због прекорачења брзине на аутопуту у Хрватској, али је одбацио тврдње да је тражио посебан третман када је кренуо у Карловац…
Регион
18.02.2018 у 15:55
11
ПОДГОРИЦА  - Архиепископ цетињски и митрополит црногорско приморски Амфилохије изјавио је да је недавна посета премијера Душка Марковића Приштини - срамота за Црну Гору. Црна Гора је међу првим…
Регион
18.02.2018 у 11:29
2
ЗАГРЕБ – Не кријемо разлике, али имамо одговорност за мир и сарадњу, поручила је данас председница Хрватске Колинда Грабар Китаровић говорећи о разговорима с председником Србије Александром Вучићем.…
СРБИЈА
ПРЕКО ПУНЕ ЛИНИЈЕ
18.02.2018 у 22:02
Ниш – При­ли­ком сва­ког бо­рав­ка у Ни­шу и на ју­гу Ср­би­је, и као пре­ми­јер и пред­сед­ник др­жа­ве, Ву­чић го­во­рио је о по­тре­ба­ма да се што ви­ше раз­ви­ја овај део на­ше зе­мље. Увек је…
Србија
18.02.2018 у 21:51
Ча­чак – Ми­ни­стар­ство про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја Вла­де Ср­би­је одо­бри­ло је тра­же­них 400.000 ди­на­ра Мо­ми­ру Гли­ши­ћу (68) из Остре код Чач­ка, да би на­пра­вио…
Србија
18.02.2018 у 10:30
4
Ча­чак – Ве­ли­мир За­рић из Ка­че­ра је је­ди­ни при­пад­ник „Рав­но­гор­ског по­кре­та ко­ји је остао у сло­бод­ним срп­ским пла­ни­на­ма пу­них 20 го­ди­на”. За њим су Нем­ци тра­га­ли че­ти­ри,…
Србија
18.02.2018 у 09:00
3
Аутор: Ду­шан­ка Ста­ни­шић
Од на­шег до­пи­сни­ка Са­ра­је­во – Са­ра­јев­ска оп­шти­на Или­џа, ко­ју због про­ме­не де­мо­граф­ске сли­ке и све ве­ћег на­се­ља­ва­ња др­жа­вља­ни­ма зе­ма­ља Пер­сиј­ског за­ли­ва одав­но…
АКО СТЕ ПРОПУСТИЛИ / НАЈЧИТАНИЈЕ
АКО СТЕ ПРОПУСТИЛИ
Да су билатерални односи Србије и Аустрије све бољи, види се и из чињенице да, само десет дана...
Својим ставом да у Стратегији проширења западног Балкана коју припрема Европска комисија нема...

ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Пјонгјанг – Велики вођа, маршал Ким Џонг Ун у пратњи прве другарице, појавио се на свечаној...
Пјонгјанг – Лет ЈС152 севернокорејске авио-компаније „Ер Корио” на линији Пекинг–Пјонгјанг, у...
НАЈЧИТАНИЈЕ
НАЈВИШЕ КОМЕНТАРА
ФОТО ГАЛЕРИЈА
Архива
КУЛТУРА
Култура
18.02.2018 у 21:44
Аутор: Проф. др Рај­на Дра­ги­ће­вић*
Пред 16. кон­грес сла­ви­ста, нај­ве­ћу свет­ску сла­ви­стич­ку ма­ни­фе­ста­ци­ју, ко­ја ће се у ав­гу­сту одр­жа­ти у Бе­о­гра­ду, ко­ри­сно је под­се­ти­ти се не­ких цр­ти­ца из исто­ри­је кон­гре­са ко­је све­до­че о то­ме ко­ли­ку су па­жњу сло­вен­ски на­ро­ди (и струч­ња­ци, али и гра­ђа­ни сло­вен­ских зе­ма­ља) по­све­ћи­ва­ли овом до­га­ђа­ју. Ово је при­ли­ка и да на­гла­си­мо ко­ли­ко је ва­жно да се на­ста­ви са не­го­ва­њем те…

Култура
18.02.2018 у 16:00
Аутор: Љ. Сто­ја­но­вић
Аран­ђе­ло­вац – Умет­ност жи­ви од хра­брих да пре­по­зна­ју оно иза и оно ис­пред, и од спо­соб­них, да увек иду да­ље. Та­ко се понелo и пе­то­ро умет­ни­ка, ко­ји су про­шлог ле­та у Ка­ра­ђор­ђе­вом ва­ја­ту у Ора­шцу кре­ну­ли у ис­тра­жи­ва­ње раз­ли­чи­тих ре­флек­си­ја про­шло­сти у окви­ру за­да­те те­ме „Умет­ник као ар­хе­о­лог”. Ре­зул­тат тог про­ми­шља­ња је са­да пред очи­ма јав­но­сти у Му­зе­ју Пр­вог срп­ског устан­ка у Ора­шцу, где су на та­ло­зи­ма исто­риј­ских на­сла­га, из­ло­жи­ли сво­ја де­ла Ан­ђел­ка Бо­јо­вић, Ма­ри­е­ла Цве­тић, Ми­лан Ан­тић, Вла­ди­мир Ми­ла­но­вић и Ма­ри­ја Ше­вић. Се­лек­тор ли­ков­не…

68. БЕР­ЛИ­НА­ЛЕ
17.02.2018 у 22:00
Бер­лин – Ве­се­ло је за­по­чео 68. Бер­лин­ски фе­сти­вал. С ани­ми­ра­ним…

Чини ми се да је свако путовање у неки крај истовремено и најбоље путовање у…

ДВА ЛИЦА  ИСТОРИЈЕ Историја чувеног љубавника, у којој се поред чулне насладе…

БЕОГРАД
Аутор: А. Јо­ва­но­вић
Осма­ке у на­ред­ним ме­се­ци­ма оче­ку­је на­пор­на при­пре­ма за пр­ву пре­крет­ни­цу у шко­ло­ва­њу и она се не­у­мо­љи­во бли­жи. На осно­ву укуп­ног успе­ха у осмо­го­ди­шњем шко­ло­ва­њу и…
Београд
17.02.2018 у 22:00
11
Брак се уре­ђу­је за­ко­ном са­мо он­да кад не мо­же друк­чи­је. Због то­га не до­зво­ли­те да вам за­кон уре­ђу­је брак. Уре­ди­те га са­ми, леп­ше и ху­ма­ни­је не­го што би­ло ко­ји за­кон то…
Синоћ у Београду
17.02.2018 у 10:05
Само су Дан љубави и „Легенде” загарантовани у фебруару, прокоментарисао је младић у фоајеу „Сава центра”, стрпљиво чекајући да уђе у Велику дворану и препусти се музичком путовању. И није омашио.…
Београд
16.02.2018 у 16:57
Осим што је државни, Сретење је и велики хришћански празник. Посвећен је дану када је Богородица први пут у храм довела Исуса Христа и упознала га са људима. Слави се од 4. века, и то 40 дана од…
СПОРТ
Кошарка
18.02.2018 у 23:08
НИШ- Кошаркаши Партизана освојили су Куп Радивоја Кораћа, пошто су у финалу у Нишу са 81:75 победили Црвену звезду. Партизан је 14. пут освојио трофеј у националном купу, први од 2013. године. Црно-беле је против „вечитог” ривала предводио Најџел Вилијамс-Гос са 21 поеном, Новица Величковић постигао је 13, а 12 Ђорђе Гагић. Најефикаснији у Звезди са по 14 били су Немања Дангубић и Милко Бјелица. Партизан је водио…
Остали спортови
18.02.2018 у 21:11
2
Какве би борбе водили Роберт Фишер и Магнус Карлсен, да времеплов може да споји две толико различите ере и карактере? Њихов сусрет у пуној снази вероватно не би ни био могућ, јер се два генијална талента, формирана у неупоредивим личним и друштвеним околностима, не рађају у исто време. Или, ако се то којим случајем деси – не дозвољавају један другом толико места под небом даровитости. Ипак су се магије двојице…

Тенис
18.02.2018 у 20:40
1
Аутор: Војин Величковић
Од нашег извештача Дубаи– Андре Агаси је у интервјуу једном…

Београд ће средином маја угостити финални турнир Евролиге за…

Фудбал
18.02.2018 у 09:34
НИОН – Инспектори Европске фудбалске уније (УЕФА) који су радили…

Кошарка
17.02.2018 у 23:01
НИШ- Кошаркаши Партизана пласирали су се у финале Купа Радивоја…

Фудбал
17.02.2018 у 22:48
1
ЂЕНОВА- Фудбалери Интера изгубили су од Ђенове у гостима са 2:0, у…

Ватерполо
17.02.2018 у 21:10
СПЛИТ - Ватерполо репрезентација Србије изгубила је од Хрватске 9:7…

САТИРИКОН / МОЈ ЖИВОТ У ИНОСТРАНСТВУ

Поштовани читаоци, „Политика” поново оживљава рубрику „Мој живот у иностранству”. Намењена је пре свега вама који живите изван Србије, широм света, које је животни пут одвео у неке нове непознате крајеве и земље. Надамо се да сте приметили да смо се и ми у међувремену мало променили. Сашили смо ново, комотније и удобније дигитално одело, али и даље смо права адреса на коју можете слати своја писма, репортаже, фотографије...

„Награбусили смо данас луткице, рекао сам на…

Прође ми живот у потрази за бољим, за…

Прво сам живјела у Хрватској, у мом Потоку,…

ВИДЕО ГАЛЕРИЈА
Поклон додатак у „Политици”: „Књаз Милош и Сретење”
У среду 14. фебруара, „Политика” у сарадњи са Историјским музејом Србије читаоцима поклања специјални додатак „Књаз Милош и Сретење”
Поклон додатак у „Политици”: „Књаз Милош и Сретење”
У среду 14. фебруара, „Политика” у сарадњи са Историјским музејом Србије читаоцима поклања специјални додатак „Књаз Милош и Сретење”
Ексклузивно у Политици: академик др Владета Јеротић
Ексклузивни фељтон у Политици
Поклон у Политици: Црквени календар за 2018. годину
Само у Политици: Поклон додатак Божићна трпеза
Ексклузивно у Политици: Рецепти из манастира Хиландар
Ексклузивно у Политици: Држава и црква у време Немањића
Ексклузивно у Политици: Краљевско крунисање Стефана Првовенчаног
Двоструки излазак Сунца код Лепенског Вира
Светска премијера планетарног феномена на сајту „Политике” Од 20. септембра 2017. године, на сајту нашег листа (www.politika.rs) емитујемо видео запис о јединственом светском феномену двоструког изласка Сунца изнад брда Трескавац који су на супротној, левој обали Дунава, посматрали становници Лепенског Вира. То им је омогућило да створе вероватно први соларни календар у људској историји. Снимак представља видео илустрацију веома запаженог фељтона архитекте Христивоја Павловића „Тајне Лепенског Вира”, који „Политика” објављује од 20. августа. Видео запис инжењера и фотографа Мирка Бабића траје 04:09 минута.
Велика филхармонијска београдска журка
Фонтана на Славији
Ваздухопловна парада у Пушкину
Иван Миљковић завршио играчку каријеру
Финална борба Кукоља у Варшави
САД крстарећим ракетама напале сиријску војну базу
Никола Јокић запевао „У том Сомбору”
Братиславу Костадинову уручена Вибова награда за сатиру
Златни скок Иване Шпановић
Оскар за "Месечину"
Прво као победник проглашен „Ла-ла ленд”, а заправо је награда припала филму Берија Џенкинса.
Ансамбл „Александров” на свечаном отварању Светских војних игара у Сочију
Откривен нови звездани систем са седам планета
Победа селекције Запада у 66. НБА Ол-стар утакмици
Јокићев први трипл-дабл
Масовни протести у Букурешту
Фудбалска утакмица у Алепу
Од почетка грађанског рата у Сирији 2012. године на градском стадиону у Алепу одржана је прва фудбалска утакмица.
Српско Коло у НБА
Српски Фолклорни Ансамбл „КОЛО", из Хамилтона, Канада, изводи „Игре Околине Димитровграда" у Арени „Еир Канада Центар", Торонто, на полувремену кошаркашке НБА утакмице Торонто "Рапторс" против "Финикс Санс“ 22. јануара, 2017. г. у оквиру прославе „ВЕЧЕ СРПСКЕ БАШТИНЕ"
Први говор Доналда Трампа као председника САД
Како Руси чисте снег
"Пукни зоро" орило се Бањалуком
Новак бољи од Мареја у Дохи
Живот се враћа у источни Алепо
Почела обнова ратом порушеног града, расчишћавају се рушевине, обављају фабрички погони.
Београдски новогодишњи ватромет 2017
Панда и Снешко Белић
Славље грађана Алепа после завршетка борбе
Потоп у Сочију
Руски Сочи на обали Црног мора погодило је незапамћено невреме након којег је пола града било потопљено. Таласи су били толико високи да је након само неколико минута олимпијско село претворено у један велики базен.
Сахрањен Фидел Кастро
Београђанин купио патике жени која проси
Један младић је сиромашној жени која свакодневно проси у аутобусима на линијама 65 и 77 поклонио нове патике и помогао јој да их обује.
Пад авиона у Колумбији
Колумбијски званичници саопштили су да је спасена још једна особа након што се у централној Колумбији срушио авион са 81 путником и чланом посаде, чиме је број преживелих порастао на шест.
Преминуо Фидел Кастро
Заглављен у блату
На палуби Адмирала Кузњецова у Средоземном мору
Са брода у близини сиријске обале полећу руски војни авиону који делују на ратиштима у Алепу и провинцији Идлиб.
Поново туча у украјинском парламенту
Ауто пут Љиг - Прељина
Хрватски посланик у Сабору оштро напао НАТО и САД
Нобелова награда за књижевност Бобу Дилану
Пети октобар - Како је отишао Милошевић
Путинов селфи са младама на Црвеном тргу
Емир Кустурица и Моника Белучи у филму "На млијечном путу"
Земљотрес у Италији
Рат у Сирији - битка за Алепо
МОЗАИК
ДИЗАЈН
18.02.2018 у 20:00
„Сандале су – бомба!”, писало је на реклами. Али, то је била грешка. Дизајнер није био инспирисан бомбом већ небеским телима. Сви су на планети Земљи тих шездесетих и седамдесетих година прошлог века били опчињени планетарним простором и летом на Месец. Нарочито дизајнери нису одолели таквој помами, па је много тога дизајнирано у форми глобуса и орбите. Најчешће су у том смислу дизајнирани ентеријери и намештај, а међу њима столице и лампе,…
Одакле потиче назив Девичанских острва
Нетакнута природа * Архипелаг Девичанских острва (Девојачких, Вирџинских) има око 100 острва у Карипском мору између Северне и Јужне Америке. Овај егзотични архипелаг открио је Кристифор Колумбо 1493. године. Задивљен лепотом и девичански нетакнутом природом назвао их је Девичанским острвима (лат. Virgo – девица, девојка). У прошлости, острва су припадала некадашњим колонијалним силама – Шпанији, Холандији, Великој Британији, Данској и Француској. Данас су у поседу Сједињених Америчких Држава (60 острва, 344 квадратна километра) и Велике Британије (40 острва, 153 квадратна километра).
РИЗНИЦА
Ризница
30.01.2018 у 15:07
1
Аутор: Растко Петровић
Живот је разуме се пун авантура; али колико су ове ретке и разводњене ако се не макнемо из једне куће и једне вароши а колико су убрзане, изненадне, нагле, ако се човек само помери са свога места и…
Ризница
27.12.2017 у 13:09
6
Аутор: Симо Матавуљ
Једнога дана пред вече (20. фебруpa), стиже у госте војводи Божу Петровићу неки господин. На први мах толике је знала сва „пљаца”. A у то доба године и простији непознат путник, па да је отпочинуо и…
Ризница
06.12.2017 у 15:13
4
Аутор: Сима Пандуровић
Ја не знам разлог: али, кад идете На то да објасним један уздах свој, Треба, Госпо, да се много чега сетим...   Видите, ја сам био здраво дете, Безбрижно, чило, к’о пролетњи пој Тица. Волео се да…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља