Meni
Događaji dana 

Čovek koji je zbli­žio Sr­bi­ju i Emi­ra­te

Čovek koji je zbli­žio Sr­bi­ju i Emi­ra­te

Palestinac Mu­ha­med Da­hlan, biv­ši vo­đa Fa­ta­ha u Gazi, sa ordenom Srbije i državljanstvom Cr­ne Go­re u kojoj ima firme, jedan je od ključnih ljudi šeika Zajeda

Ekonomija 

Ne­ma vi­še do­ku­pa sta­ža

Do­pri­no­si za pen­zij­sko-in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje mo­gu se upla­ti­ti naj­vi­še 30 da­na una­zad

Hronika 

Pokrenut postupak izručenja vozača „kantrimena”

Ministarstvo pravde potvrdilo pisanje „Politike” da je Milićev uhapšen u petak

Svet 

Milion ljudi pobeglo iz Ukrajine

Generalni sekretar UN Ban Ki Mun upozorio zapadne sile da ne postoji vojno rešenje za ukrajinsku krizu

Svet 

Tusk bri­še gra­ni­ce iz­me­đu is­toč­ne i za­pad­ne Evro­pe

Ime­no­va­nje Fe­de­ri­ke Mo­ge­ri­ni za še­fi­cu di­plo­ma­ti­je EU mo­glo bi da bu­de ohra­bru­ju­ća vest za Sr­bi­ju i iz­grad­nju „Ju­žnog to­ka”

Hronika 

Ima li tak­si­sta pra­vo da ubi­je na­pa­da­ča

Ubi­stvo ko­je se de­si­lo u ne­de­lju uju­tru u cen­tru Be­o­gra­da otva­ra pi­ta­nje gde je gra­ni­ca nu­žne sa­mo­od­bra­ne

Hronika 

Zahtev Kini za izručenje Milićeva u najkraćem roku

BEOGRAD – Ministarstvo pravde Srbije će u najkraćem roku, odmah po prevođenju celokupne dokumentacije na kineski jezik, dostaviti nadležnim organima Kine zahtev za izručenje Marka Milićeva,...

Društvo 

Stro­ga kon­tro­la fon­da za le­če­nje de­ce u ino­stran­stvu

Za sva­ki slu­čaj obo­le­log ma­li­ša­na – po­seb­na ko­mi­si­ja. – Stro­ga kon­tro­la ra­da i to­ko­va nov­ca. – U fon­du svi ra­de – vo­lon­ter­ski

Ekonomija 

Ukra­ji­na „kri­va” za pad di­na­ra

NBS je u 2014. na de­vi­znom tr­ži­štu, ra­di spre­ča­va­nja pre­ko­mer­nih osci­la­ci­ja kur­sa, pr­o­da­la 920, a ku­pi­la 200 mi­li­o­na evra

Ekonomija 

Šted­nja proveren evrop­ski re­cept pro­tiv ban­kro­ta

U ko­ži Du­ša­na Vu­jo­vi­ća, bi­lo je mno­go evrop­skih mi­ni­sta­ra fi­nan­si­ja, ko­ji su to­kom kri­ze sma­nji­va­li pla­te i pen­zi­je

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije