недеља, 29.11.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
субота, 21.10.2017. у 22:00 Александра Петровић

Уско­ро кон­курс за 160 су­диј­ских и ту­жи­лач­ких при­прав­ни­ка

При­јем­ни ис­пит спро­ве­шће Пра­во­суд­на ака­де­ми­ја. Кан­ди­да­ти ће по­ла­га­ти пи­сме­ни тест са 30 пи­та­ња из обла­сти кри­вич­ног, гра­ђан­ског и устав­ног пра­ва
Дипломирани правници ће моћи да се запосле на три године: судница Специјалног суда (Фото Д. Жарковић)

Не­ко­ли­ко хи­ља­да ди­пло­ми­ра­них прав­ни­ка у Ср­би­ји оче­ку­је да Ми­ни­стар­ство прав­де рас­пи­ше кон­курс за 160 су­диј­ских и ту­жи­лач­ких при­прав­ни­ка, ко­ји је ми­ни­стар­ка прав­де Не­ла Ку­бу­ро­вић на­ја­ви­ла по­чет­ком ок­то­бра.

„Кон­курс ће об­у­хва­ти­ти 160 при­прав­нич­ких, пла­ће­них рад­них ме­ста. Они би тре­ба­ло да поч­ну са ра­дом до кра­ја 2017. го­ди­не. То ће ујед­но би­ти и пр­ви кон­курс овог ти­па у по­след­ње три го­ди­не”, ре­кла је та­да Не­ла Ку­бу­ро­вић.

У Ми­ни­стар­ству прав­де за „По­ли­ти­ку” је об­ја­шње­но да још „не­ма ни­шта но­во” у ве­зи са кон­кур­сом. Ме­ђу­тим, ка­ко са­зна­је­мо у Удру­же­њу су­диј­ских и ту­жи­лач­ких по­моћ­ни­ка Ср­би­је, ми­ни­стар­ка прав­де је 12. ок­то­бра до­не­ла пра­вил­ни­ке о по­ступ­ку при­је­ма су­диј­ских и ту­жи­лач­ких при­прав­ни­ка, из ко­јих пр­о­из­ла­зи да ће глав­ну уло­гу у спро­во­ђе­њу при­јем­ног ис­пи­та има­ти Пра­во­суд­на ака­де­ми­ја.

Сви кан­ди­да­ти ће по­ла­га­ти пи­сме­ни тест, на ко­јем ће би­ти укуп­но 30 пи­та­ња из обла­сти кри­вич­ног, гра­ђан­ског и устав­ног пра­ва. На пи­та­ња ће од­го­ва­ра­ти за­о­кру­жи­ва­њем јед­ног од по­ну­ђе­них од­го­во­ра, а та­чан од­го­вор вре­ди два бо­да. Пи­сме­ни тест мо­же им до­не­ти нај­ви­ше 60 бо­до­ва, а пр­о­сеч­на оце­на са фа­кул­те­та нај­ви­ше 40 бо­до­ва.

Чла­но­ве ис­пит­не ко­ми­си­је из ре­да су­ди­ја и за­ме­ни­ка јав­них ту­жи­ла­ца име­но­ва­ће Управ­ни од­бор Пра­во­суд­не ака­де­ми­је. Ранг-ли­ста са по­да­ци­ма о кан­ди­да­ти­ма и до­би­је­ним бо­до­ви­ма би­ће об­ја­вље­на на ин­тер­нет стра­ни­ци по­ме­ну­те ака­де­ми­је.

– Ова­квим по­ступ­ком се ја­сно им­пли­ци­ра да ће Пра­во­суд­на ака­де­ми­ја ути­ца­ти на „ула­зак у пра­во­су­ђе” и има­ти кључ­ну уло­гу у за­по­шља­ва­њу при­прав­ни­ка и ди­рек­тан ути­цај на при­јем су­диј­ских и ту­жи­лач­ких по­моћ­ни­ка на­кон по­ло­же­ног пра­во­суд­ног ис­пи­та. О при­го­во­ри­ма кан­ди­да­та на утвр­ђе­ни бр­ој бо­до­ва од­лу­чу­је ди­рек­тор Пра­во­суд­не ака­де­ми­је и ње­го­ва од­лу­ка је ко­нач­на – ка­же Је­ле­на Ду­њић, члан Управ­ног од­бо­ра Удру­же­ња су­диј­ских и ту­жи­лач­ких по­моћ­ни­ка Ср­би­је.

На­гла­ша­ва да се у ова­квим окол­но­сти­ма по­ста­вља пи­та­ње над­ле­жно­сти Ви­со­ког са­ве­та суд­ства и Др­жав­ног ве­ћа ту­жи­ла­ца у бу­дућ­но­сти – при­ли­ком из­бо­ра за су­ди­је и ту­жи­о­це, јер се из ре­до­ва при­прав­ни­ка кон­ку­ри­ше на ме­сто по­моћ­ни­ка, а из ре­до­ва по­моћ­ни­ка на ме­сто су­ди­је и за­ме­ни­ка ту­жи­о­ца.

У пра­во­су­ђу да­нас ра­ди не­ко­ли­ко сто­ти­на во­лон­те­ра и око 1.300 по­моћ­ни­ка. Во­лон­те­ри су ди­пло­ми­ра­ни прав­ни­ци, ко­ји не за­сни­ва­ју рад­ни од­нос и не при­ма­ју пла­ту, али ра­дом сти­чу пра­во да по­ла­жу пра­во­суд­ни ис­пит. По­моћ­ни­ци има­ју по­ло­жен пра­во­суд­ни ис­пит, за­сно­ван рад­ни од­нос на од­ре­ђе­но или нео­д­ре­ђе­но вре­ме, и кан­ди­да­ти су за су­ди­је и за­ме­ни­ке ту­жи­ла­ца.

Су­диј­ски и ту­жи­лач­ки по­моћ­ни­ци су др­жав­ни слу­жбе­ни­ци, под над­ле­жно­шћу Ми­ни­стар­ства прав­де, ко­је утвр­ђу­је си­сте­ма­ти­за­ци­ју, до­но­си ка­дров­ски план и ис­пла­ћу­је пла­те. Са дру­ге стра­не, за ста­тус, пла­те и бр­ој су­ди­ја и ту­жи­ла­ца над­ле­жни су Ви­со­ки са­вет суд­ства и Др­жав­но ве­ће ту­жи­ла­ца, ко­ји би тре­ба­ло да од 1. ја­ну­а­ра 2018. го­ди­не пре­у­зму сва овла­шће­ња у ве­зи са бу­џе­том за пра­во­су­ђе, па би сви ови за­по­сле­ни би­ли у њи­хо­вој над­ле­жно­сти. По том пла­ну, ВСС и ДВТ би тре­ба­ло да до­но­се и од­лу­ке о бр­о­ју по­треб­них при­прав­ни­ка и по­моћ­ни­ка.

На­ја­вље­ни кон­курс за при­прав­ни­ке је при­ли­ка за све ди­пло­ми­ра­не прав­ни­ке да за­сну­ју рад­ни од­нос на од­ре­ђе­но вре­ме од три го­ди­не у су­до­ви­ма и ту­жи­ла­штви­ма.

– Због за­кон­ске за­бра­не за­по­шља­ва­ња, спро­во­ђе­ња ре­стрик­тив­не бу­џет­ске по­ли­ти­ке и ка­дров­ских пла­но­ва у ко­ји­ма су из­о­ста­вље­ни при­прав­ни­ци, у на­шем пра­во­суд­ном си­сте­му има пу­но во­лон­те­ра, ко­ји се на­ла­зе у не­по­вољ­ном по­ло­жа­ју. Ми­ни­стар­ство прав­де ни­је у оба­ве­зи да во­ди еви­ден­ци­ју о укуп­ном бр­о­ју во­лон­те­ра. Они за­кљу­чу­ју уго­во­ре о во­лон­ти­ра­њу, ра­ди оспо­со­бља­ва­ња за по­ла­га­ње пра­во­суд­ног ис­пи­та – на­во­ди Је­ле­на Га­јић, пред­сед­ни­ца Удру­же­ња су­диј­ских и ту­жи­лач­ких по­моћ­ни­ка Ср­би­је.

Во­лон­те­ри за­пра­во пред­ста­вља­ју „си­ву ма­су” срп­ског пра­во­су­ђа, ка­жу на­ше са­го­вор­ни­це, ко­ји ра­де као су­диј­ски по­моћ­ни­ци у Апе­ла­ци­о­ном су­ду у Бе­о­гра­ду.

– Во­лон­те­ри су ди­рект­но укљу­че­ни у рад су­до­ва и јав­них ту­жи­ла­шта­ва, јер об­ра­ђу­ју при­ли­чан бр­ој пред­ме­та и ак­тив­но уче­ству­ју у њи­хо­вом ре­ша­ва­њу. Пре­те­жан део по­сла ко­ји они оба­вља­ју ниг­де се не бе­ле­жи, већ се при­пи­су­је ре­зул­та­ти­ма за­по­сле­них, па је не­мо­гу­ће уста­но­ви­ти та­чан обим по­сла и пр­о­дук­тив­ност во­лон­те­ра. По­ра­жа­ва­ју­ће је за до­ма­ћи пра­во­суд­ни си­стем да у ње­му, без би­ло ка­кве на­кна­де, ра­де и во­лон­те­ри са по­ло­же­ним пра­во­суд­ним ис­пи­том – на­во­де на­ше са­го­вор­ни­це.

Оче­ку­је се да ће кон­курс за при­прав­ни­ке би­ти рас­пи­сан у нај­ско­ри­јем ро­ку – до кра­ја ок­то­бра. Ко­ли­ко при­прав­ни­ка у ко­јим су­до­ви­ма и ту­жи­ла­штви­ма ће тра­жи­ти Ми­ни­стар­ство прав­де, би­ће по­зна­то тек ка­да јав­ни кон­курс бу­де об­ја­вљен у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку” и на ин­тер­нет стра­ни­ци ми­ни­стар­ства.

Коментари0
17efa
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља