петак, 04.12.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 05.11.2017. у 22:00 А. Јовановић

Но­ви ста­на­ри уне­ли ра­дост у зве­здар­ску осмо­лет­ку

Две ве­ли­ке про­сто­ри­је, ку­хи­ња и то­а­ле­ти за 31 пред­школ­ца у ОШ „1300 ка­пла­ра”. – Ђа­ци слу­ша­ју стра­не је­зи­ке у фо­но-ка­би­не­ту и пра­те ин­тер­ак­тив­ну на­ста­ву
ОШ „1300 ка­пла­ра” на Зве­зда­ри (Фото Д. Жарковић)

Део про­сто­ра у при­зе­мљу де­сног кри­ла Основ­на шко­ла „1300 ка­пла­ра” на Зве­зда­ри усту­пи­ла је пред­школ­ци­ма, сво­јим бу­ду­ћим пр­ва­ци­ма. Де­ча­ци и де­вој­чи­це, че­ка­ју­ћи ме­сто у не­ком од број­них вр­ти­ћа за ко­ји су кон­ку­ри­са­ли њи­хо­ви ро­ди­те­љи, ко­нач­но су по­ста­ли део школ­ског ко­лек­ти­ва. Ма­ли­ша­ни са­да ужи­ва­ју у две пот­пу­но ре­кон­стру­и­са­не учи­о­ни­це, но­вој ку­хи­њи, а ту су и ша­ре­ни ор­ма­ри­ћи од др­ве­та, жи­во­пи­сни ин­вен­тар, књи­ге, играч­ке и све што је по­треб­но за за­ба­ву и уче­ње.

– Де­ца су оду­ше­вље­на но­вим про­сто­ром. По­тру­ди­ли смо се да им обез­бе­ди­мо ам­би­јент ко­ји под­се­ћа на вр­тић. Ве­ћи­на њих ће кре­ну­ти баш ов­де у пр­ви раз­ред, па им згра­да не­ће би­ти стра­на – ка­же вас­пи­та­чи­ца Кри­сти­на Јо­ва­но­вић ко­ја са ко­ле­гом Иго­ром Ко­при­ви­цом во­ди ра­чу­на о 31 де­те­ту. Они, за са­да, бо­ра­ве са­мо у јед­ној со­би, јер је од по­сто­је­ћих пред­шко­ла­ца фор­ми­ра­на јед­на гру­па. Ка­да се по­пу­ни ка­па­ци­тет од 50 ме­ста, клин­ци ће би­ти по­де­ље­ни у две гру­пе, а пра­зна со­ба ће до­би­ти но­ве ста­на­ре.  

Елек­трон­ски днев­ник
Осмо­лет­ка на Зве­зда­ри од 1. сеп­тем­бра при­кљу­чи­ла се пи­лот про­јек­ту „Елек­трон­ски днев­ник” у ком уче­ству­је 60 шко­ла у Ср­би­ји. За­до­во­љи­ла је кри­те­ри­ју­ме тех­нич­ке опре­мље­но­сти и за­ин­те­ре­со­ва­но­сти на­став­ни­ка и до­би­ла но­ви си­стем уно­ше­ња оце­на. Ма­ри­ца Ре­мен­ски, ди­рек­тор­ка шко­ле, при­зна­је да је мно­го бо­ље што на­став­ни­ци не мо­гу да ви­де оце­не ко­ле­га јер се на тај на­чин сма­њу­је мо­гућ­ност та­ко­зва­ног на­вла­че­ња оце­на.– У стал­ном смо кон­так­ту са ко­ор­ди­на­то­ри­ма про­јек­та из Ми­ни­стар­ства про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја, а на­ши на­став­ни­ци ин­фор­ма­ти­ке у овом про­гра­му за­сту­па­ју на­шу шко­лу. На­да­мо се да ће­мо уско­ро има­ти и елек­трон­ске лек­ти­ре, вир­ту­ел­не по­се­те му­зе­ји­ма... – оп­ти­ми­стич­на је Ре­мен­ски.

Де­ца су ов­де у це­ло­днев­ном бо­рав­ку од 7 до 18 ча­со­ва. Има­ју до­ру­чак, две ужи­не и ру­чак ко­ји им по­слу­жу­је сер­вир­ка. Шко­лар­ци су их од­лич­но при­хва­ти­ли, ни­су има­ли ни­ка­квих про­бле­ма: стал­но их по­здра­вља­ју, гле­да­ју кроз про­зор шта ра­де...

– Са ко­лек­ти­вом шко­ле већ смо ис­пла­ни­ра­ли дру­же­ње са ђа­ци­ма, упо­зна­ва­ње са учи­те­љи­ца­ма. У пла­ну је да се је­дан део дво­ри­шта огра­ди спе­ци­јал­но за ма­ли­ша­не, ту ће би­ти и мо­би­ли­јар за игра­ли­ште, али ниг­де не жу­ри­мо – ре­кла је Јо­ва­но­ви­ће­ва.

А да су но­ви чла­но­ви ко­лек­ти­ва ср­дач­но до­че­ка­ни по­твр­ди­ла је и Ма­ри­ца Ре­мен­ски, ди­рек­тор­ка ОШ „1300 ка­пла­ра” под чи­јим кро­вом се на ње­ну ра­дост уве­ћа­ва број де­це.

– Већ пла­ни­ра­мо за­јед­нич­ке ак­тив­но­сти. У до­го­во­ру са ди­рек­тор­ком Пред­школ­ске уста­но­ве „Зве­зда­ра” Сне­жа­ном Пе­тро­вић, осми­сли­ће­мо ра­ди­о­ни­це у ко­ји­ма ће уче­ство­ва­ти нај­мла­ђи. Њих ће уго­сти­ти и бу­ду­ће учи­те­љи­це. На­пра­ви­ли смо пра­ви по­тез са ра­ци­о­на­ли­за­ци­јом про­сто­ра – сма­тра Ре­мен­ски.

Не­ки ро­ди­те­љи, до­да­је она, чи­ја де­ца су са­да у пред­школ­ском, че­сто су ше­та­ли по­ред шко­ле, па их је спо­ља­шњи из­глед од­би­јао да про­ви­ре у уну­тра­шњост. Ка­да су ма­ли­ша­ни упи­са­ни у вр­тић, би­ли су оду­ше­вље­ни ен­те­ри­је­ром овог обра­зов­ног зда­ња.

Огром­но школ­ско дво­ри­ште
Ма­ри­ца Ре­мен­ски с по­но­сом ис­ти­че да ова шко­ла има јед­но од нај­ве­ћих дво­ри­шта у пре­сто­ни­ци ко­је се про­сти­ре на 14.520 ква­драт­них ме­та­ра. А у згра­ди од око 3.000 ква­дра­та у 23 учи­о­ни­це на­ста­ву ис­кљу­чи­во у пре­по­днев­ној сме­ни слу­ша око 410 ђа­ка. Ве­ли­ки број сек­ци­ја – од спорт­ске, ли­те­рар­не, ху­ма­ни­тар­не, еко­ло­шке до по­зо­ри­шне и са­о­бра­ћај­не – ко­је по­сти­жу успе­хе на так­ми­че­њи­ма та­ко­ђе су јед­на од став­ки ко­је при­вла­че уче­ни­ке. У шко­ли је и 26 ђа­ка ко­ји­ма је по­треб­на до­дат­на по­моћ. У са­рад­њи са са­ве­том ро­ди­те­ља, ор­га­ни­зо­ва­не су број­не ху­ма­ни­тар­не ак­ци­је за при­ку­пља­ње сред­ста­ва за уче­ни­ке са ин­ва­ли­ди­те­том и смет­ња­ма у раз­во­ју.

На адре­си Пан­чи­на 1, Основ­на шко­ла „1300 ка­пла­ра” на­ла­зи се од 2002. го­ди­не. На­ста­ла је спа­ја­њем ста­ре шко­ле под истим на­зи­вом ко­ја се на­ла­зи­ла у да­на­шњој Зу­бо­тех­нич­кој шко­ли и осмо­лет­ке „Дра­ги­ца Пра­ви­ца” у чи­јој згра­ди да­нас функ­ци­о­ни­ше.

У по­след­ње три го­ди­не до­би­ли су но­ва на­став­на сред­ства, об­но­вље­на је са­ла за фи­зич­ко, ура­ђе­на хи­дро­и­зо­ла­ци­ја јер се због вла­ге по­ја­ви­ла буђ. Пар­кет је про­ме­њен, а од­вод од ки­шни­це ко­ји иде ис­под са­ле уско­ро ће би­ти ре­гу­ли­сан. Пре две го­ди­не при­кљу­че­ни су на да­љин­ско гре­ја­ње. Али оно што је нео­п­ход­но сре­ди­ти на овој обра­зов­ној уста­но­ви је­сте фа­са­да и стру­ја. Од 1961. го­ди­не од ка­да је са­гра­ђе­на, згра­да ни­је ре­но­ви­ра­на спо­ља, а ни ин­ста­ла­ци­је ни­ка­да ни­су ме­ња­не. Зи­до­ви су оро­ну­ли, а на не­ким ме­сти­ма ви­де се и ци­гле. Зид се ољу­штио, бо­је прак­тич­но и да не­ма, па из­да­ле­ка де­лу­је као да је згра­да ша­ре­на. Од соп­стве­них сред­ста­ва, ис­ти­че Ре­мен­ски, то не мо­гу да об­но­ве. Нео­п­ход­на им је по­моћ ка­ко би осмо­лет­ка „1300 ка­пла­ра” за­си­ја­ла пу­ним сја­јем.

– Због без­бед­но­сти ђа­ка бит­но да се ове две кључ­не став­ке ре­ше. По­сле то­га мо­же­мо раз­ми­шља­ти и о сре­ђи­ва­њу дво­ри­шта. На­ша иде­ја би­ла је да на­пра­ви­мо на­уч­ни парк ко­ји би мо­гле да ко­ри­сте и окол­не шко­ле. Био би ту и ам­фи­те­а­тар, би­на, а све би функ­ци­о­ни­са­ло као ма­ли кул­тур­ни цен­тар на Зве­зда­ри – на­во­ди Ре­мен­ски.

– Ка­да по­же­ле, мо­гу да по­раз­го­ва­ра­ју, по­жа­ле се, за­тра­же по­моћ. Кроз при­чу се тру­ди­мо да им по­мог­не­мо у са­зре­ва­њу, од­ра­ста­њу. Де­ци смо да­ли до зна­ња да је шко­ла њи­хо­ва и да тре­ба да је чу­ва­ју и уче­ству­ју у сре­ђи­ва­њу... Све учи­о­ни­це опре­мље­не су мо­дер­ном тех­ни­ком, још све не­ма­ју па­мет­не та­бле, али има­ју ра­чу­нар и про­јек­тор – ка­же Ре­мен­ски и до­да­је да осмо­лет­ка по­се­ду­је и фо­но-ка­би­нет, је­дан од све­га не­ко­ли­ко у пре­сто­нич­ким шко­ла­ма. У пла­ну је и сре­ђи­ва­ње дру­гог, па би се по­ред ен­гле­ског, не­мач­ког и ру­ског слу­шао и срп­ски је­зик.

Од на­стан­ка згра­де у Пан­чи­ној 1 фа­са­да ни­је об­но­вље­на (Фо­то Д. Жар­ко­вић)

 

Коментари0
fde1a
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља