Meni

Pogledi

Zoran Ćirjaković

Zoran Ćirjaković

Posle ljudi subote, ljudi nedelje

Verski lideri iračkih i sirijskih hrišćana poslednjih dana govore o „humanitarnoj, kulturalnoj i istorijskoj katastrofi”. Ali velika tragedija njihovih zajednica predstavlja kulminaciju višedecenijskog procesa. Štaviše, nije...

Uvodnik

Ljiljana Smajlović

Ljiljana Smajlović

MUP

Kažu da Srbi najviše veruju vojsci i policiji. Dok ovo pišem, slušam „migove” koji nadleću Beograd. Izgleda da su konačno upalili, na Putinove akumulatore. Lepo. Hvala srpskoj vojsci što nas čuva, ali lično bih se bolje i...

Miroslav Parović

Nemamo višak proizvoda

Miroslav Parović

Tokom prošle nedelje iz medija smo saznali da je EU Srbiji uputila diplomatski demarš s porukom kako nije moralno da koristimo trenutnu situaciju u vezi sa međusobnim sankcijama EU i Rusije. U prevodu, EU od Srbije traži da ne iskoristi tržišnu priliku koja se stvorila i da firme koje posluju u našoj zemlji ne uzmu profit koji bi eventualno mogle da stvore na tržištima Ruske Federacije i...

Go­ran Ni­ko­lić

Ko­li­ko Sr­bi­ja ima obra­zo­va­nih

U ovoj škol­skoj go­di­ni fa­kul­tet ili vi­šu ško­lu upi­sa­lo je 53.500 stu­de­na­ta. Bu­du­ći da zna­mo ko­li­ko se de­ce ro­di­lo u Sr­bi­ji pre 19 go­di­na, do­la­zi­mo do po­da­tka da je čak 64 od­sto njih upi­sa­lo stu­di­je (sko­ro tri če­tvr­ti­ne fa­kul­te­te). Gru­bo, po­lo­vi­na je na bu­dže­tu (od to­ga po­la u Be­o­gra­du), dok, ukup­no po­sma­tra­no, do­mi­ni­ra­ju de­voj­ke...

Branko Kecman

Ko da kupi rudnik bakra

Poslednjih dana mnogo se govori o privatizaciji 502 preduzeća u Srbiji posle javnog poziva zainteresovanima da učestvuju u tom procesu. Stvorena je takva atmosfera, pogotovo za preduzeća u restruktuiranju, da se spasioci i strateški partneri očekuju jedino da dođu iz inostranstva, sa svojim kapitalom, tehnologijama, menadžmentom i ostalim što je potrebno za uspešno poslovanje. Nismo izvukli...

Rade Jovanović

Aforizmi

*Nama više ne bi mogao pomoći ni Frojd. On je samo tumačio, nije ispunjavao snove! *Optimizam rekonstruisane vlade je zaraza. Već je registrovano nekoliko slučajeva! *Spremni smo da stegnemo kaiš. Dokle vrat izdrži! *Ko odlazi iz Srbije pozdravlja se sa domovinom. Ko se vraća, pozdravlja se sa pameću! *Pamet i lepota nikad ne idu zajedno... Osim iz Srbije! *Niste član nijedne...

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije