Meni

Nekretnine

Vaš pravni vodič

Pravo korišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta

Pravo korišćenja nepokretnosti je jedno od stvarnih prava kojima se ograničava pravo svojine. Titular prava svojine se razlikuje od titulara prava korišćenja.

Po pravilu, pravo korišćenja može da se stekne na zemljištu u državnoj svojini. Kod ovog prava korišćenja treba razlikovati pravo korišćenja koje se javlja kao sporedno pravo uz pravo svojine na izgrađenom objektu, ili posebnom delu objekta, stanu ili lokalu, i pravo korišćenja kao primarno pravo koje titular tog prava dobija na zemljištu na kome je on ili njegov predak imao pravo svojine.

U prvom slučaju, pravo korišćenja proističe iz prava na objektu. Ono se može steći po osnovu zakupa radi izgradnje objekta na neizgrađenom građevinskom zemljištu koje nije predviđeno za određene namene, tzv. ostalo neizgrađeno građevinsko zemljište, koje se može dati u zakup najduže na 99 godina radi izgradnje porodičnog stambenog objekta.

Građevinsko zemljište u državnoj svojini može da se daje u zakup na osnovu odluke grada ili gradske opštine, javnim nadmetanjem ili putem javnog oglasa. Gradske opštine daju u zakup ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini radi izgradnje objekta do 800 metara kvadratnih, bruto površine, u okviru jedne građevinske parcele. Pravo korišćenja u ovom slučaju prestaje ako lice kome je to pravo dato nije izgradilo objekat u zakonskom roku, a nije prenosivo samo po sebi već prati prenos prava na objektu.

Kod već izgrađenih objekata na ostalom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, koji su izgrađeni u skladu sa zakonom ili kasnije legalizovani, vlasnici tih objekata imaju pravo korišćenja postojeće građevinske parcele dok taj objekat postoji. U zemljišnim i drugim knjigama upisuje se pravo svojine na objektu, dok se pravo korišćenja zemljišta pod objektom i oko objekta na postojećoj građevinskoj parceli podrazumeva.

U slučaju prava korišćenja koje proizilazi iz prava vlasništva ranijeg sopstvenika, bilo da je odlukom opštinske uprave utvrđeno pravo korišćenja za ranijeg sopstvenika ili za njegove naslednike, bilo da je raniji sopstvenik ili njegov naslednik preneo to prvo korišćenja, ovo pravo se knjiži i može da se prenosi.

Mr Radmila Bosanac
objavljeno: 22/02/2008

Poslednji komentari

VladimirNS  | 03/03/2008 16:05

Kupio sam parcelu sa pravom koriscenja od prethodnog vlasnika, da bih parcelu uknjizio na svoje ime zahteva mi se utvrdjivanje prava ranijeg sopstvenika koji ne mogu da dobijem sa obrazlozenjem da se veci deo parcele namerava koristiti za drzavne potrebe. Kako da resim problem?

Snežana Mitrović | 12/05/2008 14:59

Molim Vas ako možete da me posavetujete za sledeće
zainteresovana sam da kupim zemljište površine 7,6 ari za izgradnju porodične kuće u Belom potoku, zemljište se vodi kao vinograd (papiri prodavca)međutim u opštini Voždovac mi kažu da je to zelena površina. U okolini su sve izgrađene kuće takođe na zelenoj površini. Šta da radim
Pozdrav

Bratislav Vukčević | 23/01/2014 14:50

Gradsko gradjevinsko zemljište je dugi niz godina (vise decenija) davano na korišćenje.
Naime, fizička lica su kao vlasnici objekata sticali pravo trajnog korišćenja zemljišta na kome je objekat podignut i zemljišta oko objekta. Uslov je bio da u roku od tri godine završe objekat i zemljište privedu namjeni propisanoj planskim dokumentom.
Danas na gradskom gradjevinskom zemljištu može postojati pravo privatne svojine i isto može biti u prometu.
Donošenjem novih zakona izmijenjen je režim gradskog gradjevinskog zemljišta, pa i prava na njemu.
Postavlja se pitanje: da li danas titulari privatne svojine mogu na tom zemljištu npr. pravnim poslom, bez odluke organa konstituisati pravo službenosti prolaza, što ranije nije bilo moguće (zemljište je bilo u društvenoj svojini).
Možete li napraviti paralelu sadašnjeg u odnosu na raniji svojinsko-pravni režim, kao u navedenom primjeru ili sličnim (stavljanje zaloge i sl.). Pretpostavljam da bi bilo interesantno i korisno za čitaoce.

Hvala.

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije