Meni

Nekretnine

Savet advokata

Porez na kapitalni dobitak

Kod prenosa stvarnih prava na nepokretnosti, kao i kod prenosa trajnog prava korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu, pored poreza na prenos apsolutnih prava, postoji i porez na kapitalni dobitak, regulisan Zakonom o porezu na dohodak građana.

Kapitalni dobitak je prihod ostvaren prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu, i predstavlja razliku između prodajne i nabavne cene usklađene prema zakonu. Kada je ova razlika negativna, u pitanju je kapitalni gubitak, a to će biti slučaj kada je nabavna cena viša od prodajne, na primer zbog toga što su stan ili kuća u lošem stanju usled neodržavanja. Kada je prodajna cena viša od nabavne, na primer kod prodaje otkupljenog stana, nastaje kapitalni dobitak koji se oporezuje po stopi od 20 odsto.

Zakon dozvoljava mogućnost prebijanja kapitalnog dobitka i gubitka. Kapitalni gubitak ostvaren prodajom jednog prava, na primer svojine na jednoj nepokretnosti, može da se prebije sa kapitalnim dobitkom ostvarenim prodajom drugog prava u istoj godini. Ako se i posle ovoga iskaže kapitalni gubitak, dopušteno je njegovo prebijanje u narednih pet godina na račun budućih kapitalnih dobitaka. Ako preostane kapitalni dobitak, on se oporezuje.

Kapitalni dobitak se ne utvrđuje i ne oporezuje kod prenosa stvarnih prava ili prava trajnog korišćenja stečenih: nasleđem, prenosom između bračnih drugova i krvnih srodnika u prvoj liniji i prenosom između razvedenih bračnih drugova u neposrednoj vezi sa razvodom braka, tj. pri podeli bračne imovine. Takođe, postoji poresko oslobođenje ako se sredstva ostvarena prodajom ulože u rešavanje svog stambenog pitanja ili stambenog pitanja porodice, odnosno člana domaćinstva, u roku od 60 dana, a u roku od narednih 10 meseci priznaje se pravo na povraćaj plaćenog poreza na kapitalni dobitak.

Ako se sredstva ostvarena prodajom samo delimično ulože u kupovinu novog stana, poreska obaveza se srazmerno umanjuje. Obveznik koji je svoje pravo pre prodaje držao u portfelju pre 24. januara 1994. godine, ne ostvaruje kapitalni dobitak njegovom prodajom.
Mr Radmila Bosanac, advokat
objavljeno: 23.03.2007.

Poslednji komentari

dragana urosevic | 08/12/2009 13:16

Dali ste upoznati daje usvojen Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak gradjana, i da se po tim izmenama kapitalni dobitak utvrdjuje i oporezuje kod prenosa stvarnih prava ili prava trajnog koriscenja stecenih NASLEDJEM.
Ja imam problem, stan sam nasledila od oca, hocu da ga prodam ali moram da platim porez na kapitalnu dobit.
Molim komentar

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije