Meni

Nekretnine

Pravo kupca prvog stana na povraćaj PDV-a

Novim propisima kupcu prvog stana dato je pravo i na povraćaj, tj. refundaciju poreza na dodatu vrednost (PDV) koji je uračunat u cenu stana. Radi se o stanovima koji su kupljeni u izgradnji od prodavca koji je obveznik PDV-a i koji je platio porez na dodatu vrednost državi i taj porez uračunao kupcu u cenu stana.
Uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju su: da je ugovor o kupovni stana overen posle 8. jula 2007. godine, da kupac u periodu od 1. jula 2006. do dana overe ugovora nije imao u svojini niti susvojini stan na teritoriji Republike, da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište na njenoj teritoriji, da je punoletan. Takođe, povraćaj je limitiran na iznos PDV-a plaćenog na cenu stana od 40 kvadratnih metara koji se uvećava za 15 kvadrata po svakom članu domaćinstva. Za veći stan, kupac nema pravo na povraćaj PDV-a za razliku kvadrata između limita i ukupne površine stana.

Pismeni zahtev za refundaciju podnosi se nadležnom poreskom organu, i to na posebnom obrascu RFN. Uz obrazac se dostavlja i sledeća dokumentacija: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu, overena kopija ugovora o kupoprodaji stana, overena izjava kupca stana da kupuje stan.

Pribavljanje ovih dokumenta iziskuje vreme, budući da, po pravilu, izvod iz knjige rođenih i uverenje o državljanstvu ne mogu biti stariji od šest meseci. Takođe, potrebna su i novčana sredstva za plaćanje administrativnih taksi za vađenje ovih dokumenata, kao i taksi za overu dokumenata koji se predaju kao fotokopije. Posebno je potrebno, radi dokazivanja da je PDV ušao u sastav cene stana, da se dostavi račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV i dokaz da je ugovorena cena sa PDV-om u potpunosti isplaćena.

Rok za podnošenje zahteva nije određen, ali je predviđeno da je poreski organ dužan da rešenje kojim se odlučuje o podnetom zahtevu donese u roku od 30 dana od dana podnošenja i da u narednom roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja refundira porez na dodatu vrednost.

objavljeno:

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije