Meni

Вести култура и забава

Цареви и краљеви у Ти­то­вој ко­лек­ци­ји

У Му­зе­ју исто­ри­је Ју­го­сла­ви­је отво­ре­на из­ло­жба „Цар­ски да­ро­ви” – по­став­ка са­чи­ње­на од 68 по­кло­на ко­је су мо­нар­си из 18 зе­ма­ља уру­чи­ли ју­го­сло­вен­ском мар­ша­лу у пе­ри­о­ду од 1954. до 1979.

Сребрни једрењак – дар из Кувајта (Фото З. Анастасијевић)

Нео­бич­но све­до­чан­ство о то­ме ка­ко је нај­ве­ћи друг ус­пео да у свом ди­пло­мат­ском про­то­ко­лу ује­ди­ни ви­со­чан­ства „пла­ве” кр­ви ис­то­ка и за­па­да из 18 др­жа­ва – ко­лек­ци­ја са­чи­ње­на од 68 про­бра­них по­кло­на ко­је су Јо­си­пу Бро­зу Ти­ту уру­чи­ва­ле кру­ни­са­не гла­ве из Евро­пе, Афри­ке и Ази­је пред­ста­вље­на је си­ноћ у Му­зе­ју исто­ри­је Ју­го­сла­ви­је на из­ло­жби под на­зи­вом „Цар­ски да­ро­ви”. Пред­ме­ти у ко­је су утка­ни тра­го­ви древ­них ци­ви­ли­за­ци­ја, ве­ли­ких си­ла и вла­дар­ске мо­ћи ди­на­сти­ја с три кон­ти­нен­та, ју­го­сло­вен­ском мар­ша­лу до­де­љи­ва­ни су од 1954. до 1979.


У ра­ди­о­ни­ца­ма зе­ма­ља из ко­јих по­ти­чу екс­по­на­ти из по­став­ке у МИЈ-у на­ста­ја­ли су у раз­до­бљу од 7. ве­ка пре но­ве ере до 20. сто­ле­ћа, а ства­ра­ни су од пле­ме­ни­тих ме­та­ла, дра­гог ка­ме­ња, нај­фи­ни­јег пор­це­ла­на... Ма­те­ри­јал­на вред­ност ипак је мно­го ма­ња не­го сим­бо­ли­ка ко­ја озна­ча­ва од­но­се др­жав­ни­ка јер је из­бор да­ра ко­ји ће би­ти пре­дат стра­ном др­жав­ни­ку био му­ко­тр­пан и те­ме­љан по­сао за струч­ња­ке за­по­сле­не при вла­да­ма.


– Та­ко је и с пр­вим по­кло­ном увр­шће­ним у по­став­ку ко­ји је Ти­то до­био од јед­ног кра­ља ко­ји, а ујед­но и пр­ви пред­мет од при­ка­за­них по вре­ме­ну на­стан­ка. Реч је о ан­тич­кој рат­нич­кој ка­ци­ги из Грч­ке. Она је сти­гла 1954. од кра­ља ове зе­мље Па­вла Пр­вог, а од­лич­је је мо­ћи и уз­ди­за­ња ко­је је Ју­го­сла­ви­ја пе­де­се­тих го­ди­на бе­ле­жи­ла – на­гла­шва ку­стос из­ло­жбе Мо­мо Цви­јо­вић.


Из екс­клу­зив­ног из­бо­ра ње­го­ва са­рад­ни­ца у овом про­јек­ту Ве­се­лин­ка Ка­стра­то­вић Ри­стић из­два­ја и ре­пли­ку цар­ског ука­за пер­сиј­ског вла­да­ра Ки­ра Ве­ли­ког из 539. п. н. е. ко­ју је чел­ни­ку Ју­го­сла­ви­је у Те­хе­ра­ну пре­дао иран­ски шах Ре­за Па­хла­ви. „Ки­ров ци­лин­дар” сма­тра се пр­вим до­ку­мен­том ко­ји го­во­ри о по­ли­тич­ким пра­ви­ма и сло­бо­да­ма. Из Сред­њег ис­то­ка Ти­ту је успо­ме­ну на­ме­нио и по­след­њи ав­га­ни­стан­ски краљ Мо­ха­мед За­хир, и то гла­ву Бу­де из 4. ве­ка п. н. е., је­дан од ма­ло­број­них ста­рих сим­бо­ла из Ка­бу­ла ко­ји ни­су не­ста­ли у ору­жа­ним бор­ба­ма у 20. сто­ле­ћу у тој зе­мљи. Ме­ђу да­ро­дав­ци­ма из Ази­је, чи­ји су по­кло­ни из­ло­же­ни у МИЈ-у, за­сту­пљен је и кам­бо­џан­ски принц Но­ро­дом Си­ха­нук, с ма­ке­том дво­ко­ли­це сво­јих пре­да­ка, и та­да­шњи пре­сто­ло­на­след­ник Ја­па­на Аки­хи­то, док Афри­ку с ви­ше умет­ни­на пред­ста­вља ети­оп­ски цар Ха­и­ле Са­ла­си­је, а уз ње­га и ма­ро­кан­ски краљ Ха­сан. Европ­ски „кру­жок”, осим обе­леж­ја грч­ког мо­нар­ха, чи­не и успо­ме­не од нор­ве­шког кра­ља Ола­фа, дан­ске кра­љи­це Мар­га­ре­те Дру­ге ко­ја је ода­бра­ла ри­са од пор­це­ла­на, бел­гиј­ска ту­ни­ка та­мо­шњег мо­нар­ха Бо­ду­е­на, док по­клон ен­гле­ске кра­љи­це Ели­за­бе­те Дру­ге да­нас ни­је мо­гу­ће из­ло­жи­ти с об­зи­ром на то да је од ње сти­гло 12 па­ро­ва па­па­га­ја.


– Мно­ге да­ро­ве на­жа­лост ни­смо мо­гли да из­ло­жи­мо јер им је ис­те­као рок или ви­ше ни­су ме­ђу жи­ви­ма. Реч је о ра­зним вр­ста­ма ци­га­ра, ег­зо­тич­ног во­ћа, укра­сним биљ­ка­ма и жи­во­ти­ња­ма – ка­же Мо­мо Цви­јо­вић.
Ку­стос из­ло­жбе до­да­је да се хро­но­ло­шки низ по­кло­ње­них пред­ме­та из по­став­ке за­вр­ша­ва сим­бо­лом ко­ји је 1979. за Ти­та при­пре­мио ше­ик Ку­вај­та – сре­бр­ном ма­ке­том је­дре­ња­ка.

---------------------------------------------------------------------

Из­ло­жба отво­ре­на  до 25. ав­гу­ста
По­став­ку „Цар­ски да­ро­ви” у зда­њу МИЈ-а ко­је је и са­мо по­клон гра­да Бе­о­гра­да Ти­ту за ње­гов 70. ро­ђен­дан пу­бли­ка ће мо­ћи да ви­ди до 25. ав­гу­ста сва­ког да­на од 10 до 20 са­ти, осим по­не­дељ­ка. Све­ча­ном от­вра­њу из­ло­жбе си­ноћ је при­су­ство­вао и ми­ни­стар кул­ту­ре Бра­ти­слав Пет­ко­вић.

Н. Бе­лић
објављено: 21.07.2013.

За Ваш уређај постоји Андроид апликација, желите ли да је инсталирате?

Инсталирај Касније