Meni

Ostali komentari

Kosovo i balkanske granice

"Ako ljudi definišu situaciju kao realnu, ona će biti realna po svojim posledicama", teorema je sociologa Viljema Tomasa. Za razumevanje događaja u društvu ona je bazična na način na koji su Njutnove teoreme bazične za razumevanje događaja u prirodi. Od pomoći je da bolje razumemo događaje na Kosmetu i Balkanu.

Demokratska politička elita Srbije ponudila je drugačiju definiciju kosmetske situacije od Miloševićeve, koja je bila realna po ratu, sankcijama i izolaciji kao svojim posledicama. Prištinska politička elita je ostala pri početnoj, limitirajućoj definiciji kao realnoj. Ukoliko ne bude napuštena, može biti realna po istim posledicama kao i Miloševićeva. Priznao to neko ili ne, strane su se izgleda promenile.

Pored lokalnih političkih elita, u procesu rešavanja statusa Kosmeta učestvuju i globalne političke elite (SAD, evropske quint group i Rusije). Njihovo pozicioniranje utiče na pozicioniranje lokalnih elita.

Albanska politička elita definiše kosmetsku situaciju kao nezavisno Kosovo. Toliko je uverena da su njena predviđanja realna da je izvršila pripreme za vatromet Independence Day. Srpska politička elita – koja nudi kompromisno rešenje – takvu definiciju ocenjuje kao realnu po opštoj nepravdi koja se njome može naneti srpskom narodu.

Globalna politička elita situaciju definiše svaka iz svog ugla. Američka konačni status vidi u formi nezavisnog Kosova. Za elitu evropske quint group realno bi bilo da Kosmet ne bude pod punom vlašću Srbije, ali prihvata varijantu da nezavisno Kosovo bude jedna od mogućnosti. Ruska politička elita – najbliža srpskom predlogu – protiv toga je da kosovski Srbi izgube sve, a nije za to da kosovski Albanci dobiju sve.

Ako se nezavisnost Kosova definiše kao realna, ona će biti realna po tome što će se Albanija graničiti sa etničkim blizancem. Nezavisno Kosovo će biti etnički čistije od Albanije kao matične države Albanaca. Granica između njih bi predstavljala politički nonsens – i bila bi neodrživa.

Postoji još jedan politički nonsens. Albanska elita tvrdi da kosmetski Albanci vode antikolonijalni rat protiv Srbije, i da su Srbi istorijski krivci za albansku "drugost" u Evropi. Ovakva definicija kosmetske istorijske situacije realna je po tome što se na Srbiju gleda kao na skrivenu kolonijalnu silu (hidden colonial power) koju je trebalo naterati da kosmetskim Albancima vrati slobodu. Srbija nije kolonijalna sila Balkana, niti je Kosmet srpska kolonija. Srbija se ne može odreći Kosmeta na način na koji se Francuska odrekla Alžira.

Etničko/civilizacijski konflikti Albanaca i Srba realni su po tome što su posredno pomogli Albancima da iskorene svoje predmoderne institucije, odnosno da predmodernu "fisovsku" (klanovsku, bratstvenu) zajednicu oblikuju u modernu naciju. Na srpsku nesreću, oni to nisu mogli uspešno postići bez etničkog sukoba sa Srbima. Cinizam je da i "fisovi" narkodilera eksploatišu istu ideju.

Elite evropske quint group gledaju na lokalne balkanske konflikte globalistički. One znaju da su balkanske lokalne granice, kao polazna tačka, problematične. Preklapaju se, promenljive su, i mogu se povlačiti po etničkim, kulturnim, političkim, geografskim kriterijumima. Stoga je najbolje ne menjati ih bez velike nužde. Ali, tamo gde se, i pored svega, moraju menjati, dobro je da budu široko postavljene, kako bi se težište prebacilo sa granica na prostor. Oni čitav Kosmet vide kao jednu široko postavljenu granicu. Jedinstveni evropski prostor se može premrežavati takvim granicama, ali se ne sme ugrožavati.

Pred našim očima odvija se nova diferencijacija, ponovno razdvajanje starih balkanskih granica i celina. Stare granice strasno nestaju – čak i tamo gde ih inače ne bi očekivali, kao u Sarajevu, na primer – a nove široko postavljene prostorne celine još strasnije nastaju. Nezdravo brzi razvoj novih identiteta i alteriteta na Balkanu izaziva patološku opsednutost razlikama i drugošću.

Nova balkanizacija Balkana predstavlja iskorenjivanje ostataka predmodernog nasleđa, ma šta ono značilo: otomansko nasleđe, vizantijski kulturni prostor, socijalističko bratstvo i jedinstvo. Globalne elite gledaju na Balkan kao na prostor zakasnelog ukorenjivanja modernih evropskih vrednosti, a na njegova društva kao na nerazvijena evropska postindustrijska društva i njima odgovarajuću kompilaciju tradicionalne i postmoderne kulture. Globalna politička elita radi stari balkanski posao – balkanizuje Balkan. Na fluidnom geografskom, etničkom, kulturnom i političkom prostoru nastaju nove nezavisne države. One po svemu liče na istorijske, moderne nacionalne države, osim po stvarnom dejstvu. Srbi iz Bosne i Hercegovine navijaju za fudbalsku reprezentaciju Srbije kao svoju. Tako se ponašaju i Hrvati. Pijemontistički ujedinitelji – bosanski Bošnjaci, crnogorski Crnogorci, makedonski Makedonci, kosovski Albanci – u matičnim državama svojih etničkih sunarodnika traže neprijatelje i rivale. Ponašaju se kao adolescenti oslobođeni očeve vlasti. Takve države počivaju na principu drugosti, a ne identiteta.

Balkan je danas u situaciji radikalne diferencijacije etničkih identiteta i alteriteta, identičnosti i drugosti. Nacionalni hrvatski identitet je rezervisan za Hrvate, a alteritet za Srbe; makedonski identitet je rezervisan za Makedonce, a alteritet za Albance. Crnogorski Srbi i Crnogorci su poseban slučaj. Podjednak broj ih živi u Crnoj Gori i Srbiji, tako da im je raspolućen nacionalni identitet. Bosanski Bošnjaci Republiku Srpsku doživljavaju kao "republiku mrsku". Nacionalizme Slovena na Balkanu – koji govore istim jezikom, imaju isto nasleđe i isti mentalitet – Karl Poper je nazvao "smešni nacionalizam".

Ovo su razlozi koji srpsku političku elitu teraju da odlučujuće utiče na događaje na Kosmetu. U nove pregovore se može ući pod uslovom da albanska politička elita napusti izvorno definisanu situaciju. Za EU je ovo prilika da pokaže da je sposobna da sama rešava etničke sukobe na Kontinentu. Na primeru Kosmeta Unija može pokazati da na izgradnju evropskog društva neće uticati ukorenjena, početna etnička verovanja.

Profesor sociologije na Pedagoškom fakultetu u Somboru
objavljeno:

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije