четвртак, 24.01.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:30

Аутор: Александар Апостоловски

07.03.2018 у 12:00
03.03.2018 у 22:00
26.02.2018 у 17:14
23.02.2018 у 21:50
18.02.2018 у 22:00
Ша­ља­пин­ска са­ла, по­све­ће­на слав­ном опер­ском пе­ва­чу сна­жног и бол­ног гла­са, са­да је „Ру­ски дом на­ви­ја­ча 2018”, пре­у­ре­ђе­на у то­тал-ди­зај­ну ово­го­ди­шњег Свет­ског пр­вен­ства у фуд­ба­лу. Под­ра­зу­ме­ва се да љу­би­те­љи фуд­ба­ла не­ће слу­ша­ти опер­ску кла­си­ку, већ ће гле­да­ти утак­ми­це на Мун­ди­ја­лу на не­ко­ли­ко ве­ли­ких екра­на. У фуд­бал­ској ен­кла­ви Ру­ског до­ма у Бе­о­гра­ду из­да­ва­ће се спе­ци­јал­ни па­сош на­ви­ја­ча – до­ку­мент с ко­јим се ула­зи у Ру­си­ју без ви­зе, омо­гу­ћа­ва бес­плат­но ко­ри­шће­ње град­ског пре­во­за у гра­до­ви­ма у ко­ји­ма ће би­ти од­и­гра­не утак­ми­це Свет­ског пр­вен­ства. Па­сош, с ку­пље­ном кар­том, га­ран­ту­је ула­зак на утак­ми­це пр­вен­ства. Дом на­ви­ја­ча би­ће и сво­је­вр­сни фуд­бал­ски ин­фор­ма­ци­о­ни цен­тар у ко­јем сви за­ин­те­ре­со­ва­ни пут­ни­ци мо­гу до­би­ти пр­о­фе­си­о­нал­не ин­фор­ма­ци­је...
11.02.2018 у 22:00
04.02.2018 у 22:00
Почетна / Александар Апостоловски

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља