уторак, 26.03.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 11:20

Аутор: Катарина Ђорђевић

03.10.2018 у 20:30
30.09.2018 у 10:05
За­хва­љу­ју­ћи но­вом пра­вил­ни­ку о ис­хра­ни де­це у вр­ти­ћи­ма, ко­ји су за­јед­но кре­и­ра­ли Ми­ни­стар­ство здра­вља и Ми­ни­стар­ство про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја, де­ца чи­је здрав­стве­но ста­ње зах­те­ва спе­ци­фич­ну ис­хра­ну има­ће по­се­бан и ин­ди­ви­ду­а­ли­зо­ван је­лов­ник. На­и­ме, пред­школ­ска уста­но­ва ко­ју де­те по­ха­ђа има оба­ве­зу да обез­бе­ди ис­хра­ну на осно­ву по­твр­де спе­ци­ја­ли­сте од­ре­ђе­не гра­не ме­ди­ци­не. На осно­ву пре­по­ру­ка ле­ка­ра, ну­три­ци­о­ни­ста кре­и­ра је­лов­ни­ке, од­но­сно ис­кљу­чу­је и за­ме­њу­је од­ре­ђе­не на­мир­ни­це из ис­хра­не де­те­та уко­ли­ко је реч о алер­ги­ја­ма на не­ку на­мир­ни­цу или ви­ше њих, или при­ла­го­ђа­ва ис­хра­ну де­ци ко­ја има­ју дру­ге здрав­стве­не про­бле­ме, као што је
28.09.2018 у 20:00
22.09.2018 у 11:40
15.09.2018 у 22:00
13.09.2018 у 18:30
За разлику од осталих породиља, које накнаду за породиљско одсуство и одсуство за негу детета имају са најмање 18 месеци осигурања, законодавац од пољопривредница захтева претходно двогодишње осигурање. Због тога је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поднела Уставном суду Србије предлог за оцену уставности и законитости неколико одредаба Закона о финансијској подршци породици са децом. У Предлогу за оцену уставности, између осталог, наводи се и да су жене са вишим примањима неоправдано стављене у неједнак положај у односу на жене које су до отпочињања породиљског одсуства остваривале нижа примања, тако што им се накнада зараде исплаћује у мањим износима од висине примања на коју су плаћале порезе и доприносе. Поред тога, у предлогу поднетом Уставном суду указано је и на неједнак положај родитеља деце која су рођена пре ступања овог закона на снагу, који и даље примају родитељски додатак по „старом”.
11.09.2018 у 11:22
Почетна / Катарина Ђорђевић

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља