недеља, 20.01.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:02

Аутор: Александар Бојовић

19.02.2018 у 18:53
17.02.2018 у 22:00
16.02.2018 у 22:00
29.01.2018 у 11:07
Го­ран Не­шић (47) по­знат као Де­бе­ли или Ци­га, из­ру­чен је пре не­ко­ли­ко да­на Ср­би­ји из Бра­зи­ла и од­мах је упу­ћен у по­жа­ре­вач­ки за­твор За­бе­ла на из­др­жа­ва­ње осмо­го­ди­шње ка­зне на ко­ју је осу­ђен због швер­ца 24,5 ки­ло­гра­ма хе­ро­и­на, пре­но­си Тан­југ. У кри­ми­нал­ним кру­го­ви­ма Не­шић ва­жи за јед­ног од нај­моћ­ни­јих нар­ко-бо­со­ва Ју­жне Аме­ри­ке. Он је јав­но­сти по­стао по­знат на­кон што је ухап­шен у Бра­зи­лу 2011. го­ди­не у ве­ли­кој ак­ци­ји код­ног на­зи­ва „Ни­ва”. Ову опе­ра­ци­ју из­ве­ла је бра­зил­ска фе­де­рал­на по­ли­ци­ја и срп­ска Слу­жба за бор­бу про­тив ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла (СБПОК) под окри­љем аме­рич­ке ДЕА. Пр­во­бит­но је би­ло са­оп­ште­но, да је у тој ак­ци­ји, осим Не­ши­ћа при­ве­ден и Де­јан Сто­ја­но­вић Ке­ка. Ме­ђу­тим, на­кнад­не про­ве­ре су по­ка­за­ле да ме­ђу 34 ухап­ше­на ни­је био во­ђа но­во­бе­о­град­ског кла­на.
26.01.2018 у 22:00
Почетна / Александар Бојовић

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља