петак, 07.08.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
четвртак, 03.09.2009. у 23:59 Ди­ми­три­је Бу­квић

Лов на улич­не „про­да­ва­чи­це љу­ба­ви”

Фо­то Б. Пе­до­вић

Ноћ је. Шу­ма из­ме­ђу КБЦ „Бе­жа­ниј­ска ко­са” и ауто­пу­та. Две оскуд­но оде­ве­не де­вој­ке сто­је на­до­мак гу­стог др­ве­ћа. Од­јед­ном, шкри­па коч­ни­ца на ме­тар од њих. Из цр­ног „гол­фа” с бе­о­град­ским та­бли­ца­ма из­ла­зе два мла­ди­ћа. Да­ме, по­сло­вич­но оба­зри­ве, на­да­ју се да су нај­зад до­че­ка­ле му­ште­ри­је. Али...

– До­бро ве­че. Ми смо из по­ли­ци­је... – за­бле­шта­ле су на ме­се­чи­ни знач­ке ко­је су мла­ди­ћи из­ва­ди­ли из џе­по­ва ле­жер­них спорт­ских ма­ји­ца. Не­ко­ли­ко ми­ну­та ка­сни­је „голф” до­би­ја још две пут­ни­це. Сне­жа­на (17) и Ана (19) ни­су се опи­ра­ле при­во­ђе­њу. Сне­жа­на, ко­ја је две го­ди­не „на ули­ци”, ста­ри је зна­нац по­ли­ца­ја­ца ко­је ве­че­рас ни­је пре­по­зна­ла, јер су се при­бли­жа­ва­ли из мра­ка. Пре при­во­ђе­ња, ус­пе­ла је да пру­жи „са­мо” јед­ну услу­гу ко­ју је на­пла­ти­ла хи­ља­ду ди­на­ра. За ве­че про­ме­не по че­ти­ри или пет му­ште­ри­ја.

Исто­вре­ме­но, ко­ји ки­ло­ме­тар да­ље, дру­га еки­па по­ли­ца­ја­ца у ци­ви­лу при­шла је чо­ве­ку од око 30 го­ди­на. По­чи­ње ру­тин­ска кон­тро­ла, па пре­трес. Го­спо­дин, ко­ји не кри­је ни­шта сум­њи­во по џе­по­ви­ма, об­ја­шња­ва ка­ко је, во­зе­ћи би­цикл, стао са­мо на мах код шу­ме да по­пи­је ма­ло во­де. Ту је, ве­ли, не­ко­ли­ко ми­ну­та. На­из­глед „не­ви­на” при­ча, али је ин­спек­тор­ка Дра­га­на Стар­че­вић ста­ви­ла „про­ла­зни­ку” до зна­ња да је пре­ви­део бит­ну ствар.

– Ка­ко ка­же­те да сте тек до­шли, кад вас на­ши љу­ди по­сма­тра­ју ви­ше од по­ла са­та?

Мо­мак оба­ра по­глед. За­муц­ку­ју­ћи, упор­но по­на­вља сво­ју при­чу, ко­ја све не­у­бе­дљи­ви­је де­лу­је. По­себ­но кад је сти­гао „голф” са Сне­жа­ном и Аном, ко­је су по­твр­ди­ле да је реч о во­а­је­ру ко­ји че­сто по­сма­тра „про­да­ва­чи­це љу­ба­ви” с кли­јен­ти­ма у шу­ми. Још ви­ше се спе­тљао ка­да су се у тре­ћем ауто­мо­би­лу по­ја­ви­ли по­ли­цај­ци ко­ји су га др­жа­ли на оку.

(/Slika2)Та во­зи­ла ко­ри­сте при­пад­ни­ци од­се­ка за су­зби­ја­ње про­сти­ту­ци­је По­ли­циј­ске упра­ве за град Бе­о­град.

– У ак­ци­ју увек иде­мо ци­вил­ним ко­ли­ма. Улич­не про­сти­тут­ке пам­те тип ауто­мо­би­ла, бо­ју, па и бро­је­ве та­бли­ца – об­ја­шња­ва Стар­че­ви­ће­ва.

За по­тре­бе за­дат­ка, она и ње­не ко­ле­ге об­у­че­ни су нео­ба­ве­зно. Фир­ми­ра­на ма­ји­ца са шљо­ки­ца­ма и фар­мер­ке на њој те­шко да би на­ве­ле на по­ми­сао да је реч о вр­хун­ској по­ли­цај­ки, ко­ја у дам­ској тор­би­ци др­жи слу­жбе­ни пи­штољ, ли­си­це и знач­ку.

Па­тро­ли­ра­ње се на­ста­вља „че­шља­њем” гу­стог, ви­со­ког ра­сти­ња крај ауто­пу­та пре­ма Сур­чи­ну. Ду­га све­тла фа­ро­ва не от­кри­ва­ју те­ла скри­ве­на ме­ђу ста­бли­ма. Иде­мо пре­ма „Ман­це­о­вом мо­сту”, по­сле бен­зин­ске пум­пе на пу­ту за Но­ви Сад. По­ли­ца­јац ко­ји упра­вља во­зи­лом об­ја­шња­ва ка­ко се у овим за­ба­че­ним кра­је­ви­ма до­га­ђа и да по­ли­цај­ци не за­тек­ну про­сти­тут­ке с кли­јен­ти­ма, већ љу­бав­не па­ро­ве ко­ји шу­му оби­ла­зе истим „по­слом”. За­бу­на се бр­зо ре­ша­ва.

– Од­мах им узме­мо лич­не кар­те. Ако обо­је зна­ју по­дат­ке о оном дру­гом, уз до­дат­ну про­ве­ру, уста­но­ви­мо да је реч о мла­ди­ћу и де­вој­ци – при­ча по­ли­ца­јац.

Од­јед­ном, за­ти­че­мо круп­ни­ју де­вој­ку не баш атрак­тив­ног из­гле­да ка­ко сто­ји на­сред ауто­пу­та у ма­ји­ци са ду­бо­ким из­ре­зом.

– То је Иза­бе­ла. Има де­вет­на­ест го­ди­на. Не­ко­ли­ко пу­та је при­во­ђе­на. Ра­ни­је је ра­ди­ла код „Ман­цеа”. Сад се пре­ме­сти­ла, ве­ро­ват­но за­то што је би­ла на „те­ри­то­ри­ји” дру­гог ма­кроа ко­ме ни­је пла­ћа­ла за ста­ја­ње у ње­го­вој зо­ни – об­ја­шња­ва Стар­че­ви­ће­ва.

Пар­ки­ра­мо се ис­пред Иза­бе­ле и из­ла­зи­мо из ко­ла.

– Јао, љу­ди, не­ма по­ла са­та ка­ко сам до­шла. Хте­ла сам да од­ра­дим две-три „шља­ке” и да се вра­тим так­си­јем гај­би – на­ив­но се бра­ни од по­ли­ца­ја­ца.

(/Slika3)Зна да не­ма из­го­во­ра. За­те­че­на на де­лу, мо­ра­ће у ста­ни­цу. Сле­ди да­ва­ње из­ја­ва и су­срет са су­ди­јом за пре­кр­ша­је. А по­том – нов­ча­на ка­зна, или за­твор до 30 да­на.

У ко­ли­ма по­чи­ње нео­ба­ве­зни раз­го­вор.

– За­што се ба­виш овим „по­слом”? – пи­та Стар­че­ви­ће­ва у то­ку во­жње.

– У те­шкој сам си­ту­а­ци­ји. Имам два си­на. Је­дан има две и по го­ди­не, дру­ги се­дам ме­се­ци. Муж ме је оста­вио, јер ни­сам хте­ла да пре­ста­нем да ра­дим ово. Али, где год да сам тра­жи­ла по­сао, па и код ње­га у пе­ка­ри, од­би­ли су ме...

При­ча ове де­вој­ке као да по­твр­ђу­је ми­шље­ње да су про­сти­тут­ке за­пра­во ви­ше­стру­ке жр­тве ко­је под­јед­на­ко угро­жа­ва­ју и ма­крои и му­ште­ри­је.

– За­што си оти­шла са „Ман­цеа”?

– Има­ла сам про­бле­ме са му­ште­ри­ја­ма – од­го­ва­ра и по­ка­зу­је под­лив ис­под ока.

Сти­же­мо у про­сто­ри­је По­ли­циј­ске упра­ве за град Бе­о­град. Иза­бе­ла зна где иде и на­ста­вља да при­ча у лиф­ту:

– На но­вом ме­сту има ма­ње по­сла. За орал­ни секс узи­мам 1.500 ди­на­ра. „Ком­плет” је 4.000. И не­ма тих па­ра за ко­је бих ле­гла с не­ким без „гу­ми­це”...

У ста­ни­ци сле­ди пре­трес. Осим шмин­ке и нов­ца, тор­би­це су пу­не пре­зер­ва­ти­ва. Од­јед­ном, вра­та кан­це­ла­ри­је се отва­ра­ју. Још две ма­ло­лет­ни­це ко­је је по­ли­ци­ја на­шла на ули­ци, у дру­штву не­по­зна­тог му­шкар­ца од око 35 го­ди­на, ула­зе у кан­це­ла­ри­ју. До­тич­ни је не­вен­ча­ни су­пруг јед­не од њих, исто­вре­ме­но и ма­кро. При­зна­је да од сво­је „љу­ба­ви” узи­ма сав но­вац ко­ји она за­ра­ди. Иако уби­ре ње­ну за­ра­ду, стал­но је на­го­ни да се про­сти­ту­и­ше, јер, ка­же, обо­је те­шко жи­ве. Не­вен­ча­на су­пру­га га је по­сма­тра­ла, ве­ро­ват­но раз­ми­шља­ју­ћи ка­ко би ола­ко по­би­ла ње­го­ву тврд­њу...

Ни­је ре­кла ни­шта. Страх од мал­тре­ти­ра­ња био је ја­чи.

Коментари9
6fc5f
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

bojan
one samo zaradjuju novac za zivot a vas niko ne tera da koristite njihove usluge,ovo je bruka,nemoc policije da se obracuna sa pravim kriminalcima.fuj murija
Milan
Najlakse je ostriti zube na sirotinji.Zasto ne legitimisu prijateljice na nivou,koje usluge pruzaju bogatoj klijanteli,politicarima pa i visokim organima reda i pravosudja.Neke su i maloletne ali su zato nedodirljive.
David
A sta je to sjajno o ovom clanku? "Novinar" je izasao sa policajcima i opisao nam par njihovih akcija. To nije reportaza ni novinarstvo vec puko pisanje o specijalnom nocnom izletu uzbudjenog novinara. Problem prostitucije i trgovine ljudima je kritican u Srbiji a niko, pa ni ovaj novinar koji je imao za to priliku ne bavi se dublje ovime. Policajci hapse, sudije za prekrsaje izricu kazne a problem ostaje isti. Zasto se politika prema prostituciji ne menja? zasto se prostitutke ne zasticuju a kazne za makroe uvecavaju? U nasoj zemlji o tome dijalog ne postoji jer se mi toga kao stidimo a pritom hiljade zena prodje kroz nasu zemlju kao belo roblje a preprodavacice ljubavi bivaju maltretirane konstantno i nemaju prava na nikakvu pomoc. Treba da nas je sramota.
Marija
Clanak je izuzetan, tacnije reportaza! Al` policijskom javasluku nikad kraja... Odakle njima pravo da privode zene koje nisu uhvacene na delu???
Giant
Za razliku od mnogih uspešnih dama zaposlenih u bankama i sličnim institucijama koje zarad zaposlenja a NE stručnosti dobijaju poslove na ovaj način, dotične dame koje su "pale" u briljantno sprovedenoj akciji MUP-a Srbije - izdržavaju sebe i svoju familiju!

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља