субота, 24.08.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 19:28

Централно Косово без српске мобилне мреже

субота, 24.04.2010. у 22:00
Предајник који су демолирали представници Регулаторне телекомукационе агенције Косова Фото Фонет

Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца –Спе­ци­јал­на је­ди­ни­ца Ко­сов­ске по­ли­циј­ске слу­жбе „Ро­са” и пред­став­ни­ци Ре­гу­ла­тор­не те­ле­ко­му­ни­ка­ци­о­не аген­ци­је Ко­со­ва на­ста­ви­ли су и ју­че, дру­ги дан за­ре­дом, ис­кљу­че­ње пре­дај­ни­ка мо­бил­не те­ле­фо­ни­је опе­ра­те­ра из Ср­би­је– Мо­бил­не те­ле­фо­ни­је Ср­би­је, Те­ле­но­ра и ВИП-а. Без сиг­на­ла је оста­ло ви­ше од две­ста хи­ља­да ко­ри­сни­ка ових мо­бил­них мре­жа, али и фик­сне те­ле­фо­ни­је, на те­ри­то­ри­ји цен­трал­ног Ко­со­ва, Ме­то­хи­је и Ко­сов­ског По­мо­ра­вља.Без те­ле­фон­ског сиг­на­ла ју­че су оста­ли Ср­би у Си­ри­нић­кој жу­пи, При­зре­ну, Ко­сов­ској Ка­ме­ни­ци, а за два да­на де­мон­ти­ра­на је и уни­ште­на опре­ма са 40 ба­зних ста­ни­ца. Ка­ко је за „По­ли­ти­ку” ре­као Или­ја Ива­но­вић, пред­став­ник Те­ле­ко­ма за КиМ, тре­нут­но су у функ­ци­ји са­мо ба­зне ста­ни­це на те­ри­то­ри­ји се­вер­ног Ко­со­ва.

Готово истовремено са уништавањем базних станица српских оператера, на северу Косова, у насељу Рударе, јуче ујутру дигнут је у ваздух и предајник косметског провајдера мобилне телефоније „Ипко”, чије услуге углавном користе Албанци.

Косовска влада јуче је саопштила да подржава одлуке Регулаторне агенције за телекомуникације за искључење предајника мобилних телефонија оператера из Србије, истичући да је реч о успостављању законитости на тржишту телекомуникација на Косову. Влада Косова је у саопштењу навела да ови „законски кораци” нису уперени ни против једне одређене националности или државе, већ против свих оних који не поштују важеће законске норме. Међутим, представници приштинских институција јуче су на терену показали своје право лице – приликом прекидања телефонских веза на Белом камену код Брезовице, уништена је и опрема КОСМА мреже, која повезује српске радиостанице на Косову и Метохији. Такође, уништен је и предајник српске регионалне радиотелевизије „Херц” из Штрпца. Подсећамо, КОСМА мрежу чине српски медији који су лиценцирани од стране приштинских власти и који поштују важеће законе на Косову.

Ка­ко је за „По­ли­ти­ку” ре­као ми­ни­стар за Ко­со­во и Ме­то­хи­ју Го­ран Бог­да­но­вић,Вла­да Ср­би­је чи­ни све ка­ко би се овај про­блем што пре ре­шио.

– До­зво­лу за рад и мо­бил­не и фик­сне те­ле­фо­ни­је до­би­ли смо још де­ве­де­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка. Вре­ме ва­же­ња ове до­зво­ле ни­је ли­ми­ти­ра­но, та­ко да не ви­дим ка­ко је мо­гу­ће да се ова­ко дра­стич­но кр­ше људ­ска пра­ва – ре­као је Бог­да­но­вић, на­по­ми­њу­ћи да је одр­жао са­ста­нак са пред­став­ни­ци­ма свих оп­шти­на на те­ри­то­ри­ји КиМ где од пре­кју­че не функ­ци­о­ни­ше фик­сна и мо­бил­на те­ле­фо­ни­ја,„ка­ко би се су­о­чи­ли са но­во­на­ста­лом си­ту­а­ци­јом и до­го­во­ри­ли ка­ко да се ре­а­гу­је”.

Го­во­ре­ћи о ин­ци­ден­ту у на­се­љу Ру­да­ре, ми­ни­стар за КиМ Го­ран Бог­да­но­вић је на­вео да се ра­ди о „од­ре­ђе­ној вр­сти про­во­ка­ци­је”, али да Ср­би не же­ле су­ко­бе.

– Очи­глед­но је да не­ки љу­ди же­ле на тај на­чин да се пре­ба­ци лоп­та у на­ше дво­ри­ште, ка­ко би Ср­би би­ли кри­ви за сва де­ша­ва­ња на те­ри­то­ри­ји КиМ”, ре­као је Бог­да­но­вић, апе­лу­ју­ћи на пред­став­ни­ке Ср­ба да „хлад­не гла­ве раз­ми­шља­ју о све­му”.

Оли­вер Ива­но­вић, др­жав­ни се­кре­тар у Ми­ни­стар­ству за КиМ, ре­као је за наш лист да су пред­став­ни­ци Бе­о­гра­да у стал­ном кон­так­ту са Еулек­сом, ко­ји ни­је део по­след­ње ак­ци­је при­штин­ских вла­сти. Ива­но­вић твр­ди да иза по­след­њих до­га­ђа­ја, по­ред ко­сов­ске вла­де сто­ји и Ме­ђу­на­род­на ци­вил­на кан­це­ла­ри­ја на чи­јем је че­лу Пи­тер Фејт.

– На­лог о укла­ња­њу пре­дај­ни­ка сти­гао је из ко­сов­ске вла­де, а ак­ци­ја је из­ве­де­на у ко­ор­ди­на­ци­ји са Ме­ђу­на­род­ном ци­вил­ном кан­це­ла­ри­јом – ка­зао је Ива­но­вић, по­ру­чив­ши да „гра­ђа­ни мо­ра­ју да се ор­га­ни­зу­ју”.

– Свој ре­волт Ср­би мо­ра­ју ис­ка­за­ти у ви­ду гра­ђан­ске не­по­слу­шно­сти – на­вео је он, об­ја­снив­ши да по­ку­шај ис­кљу­че­ња ба­зних ста­ни­ца срп­ских опе­ра­те­ра на се­ве­ру КиМ „не би био па­ме­тан по­тез, јер ре­вол­ти­ра­ност гра­ђа­на и њи­хо­ве ре­ак­ци­је ни­ко не би мо­гао да пред­ви­ди и спре­чи”.

Ра­да Трај­ко­вић, ди­рек­тор До­ма здра­вља у Гра­ча­ни­ци, ју­че је за „По­ли­ти­ку”ре­кла да је о све­му што се у по­след­ња два да­на де­ша­ва на Ко­со­ву оба­ве­ште­на Свет­ска здрав­стве­на ор­га­ни­за­ци­ја. Трај­ко­ви­ће­ва је ис­та­кла да је до пре­кју­че нај­ма­ње 50 по­зи­ва би­ло упу­ћи­ва­но слу­жби Хит­не по­мо­ћи а са­да због пре­ки­да свих те­ле­фон­ских ко­му­ни­ка­ци­ја не­ма ни­јед­ног.

– По­треб­на је хит­на ин­тер­вен­ци­ја свих пред­став­ни­ка ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це, ко­ји по мо­јим са­зна­њи­ма ни­су би­ли упо­зна­ти, па су чак из­не­на­ђе­ни ак­ци­јом При­шти­не – ре­кла је Трај­ко­ви­ће­ва.

Оштро је ју­че ре­а­го­ва­ло и Срп­ско на­ци­о­нал­но ве­ће КиМ, ко­је тра­жи од ге­не­рал­ног се­кре­та­ра УН Бан Ки Му­на и СБ да учи­не све да за­шти­те угро­же­на људ­ска пра­ва Ср­ба на КиМ. СНВ и од Бе­о­гра­да тра­жи оштру ре­ак­ци­ју, а од ко­смет­ских Ср­ба да јав­но ис­ка­жу свој про­тест.

Ири­на Гу­де­ље­вић, порт­па­рол Еулек­са, за „По­ли­ти­ку” је ре­кла да су у то­ку раз­го­во­ри Ив де Кер­ма­бо­на, ше­фа ми­си­је Еулек­са, са за­ин­те­ре­со­ва­ним стра­на­ма, ка­ко би се про­блем ре­шио. Гу­де­ље­ви­ће­ва ни­је пре­ци­зи­ра­ла о ко­јим је за­ин­те­ре­со­ва­ним стра­на­ма реч.

Би­ља­на Ра­до­ми­ро­вић


Коментари13
7306a
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Petar Petrović
Treba odmah poslati novu opremu da obezbedi signal mobilne telefonije srpskih operatera na Kosovu. I obavestiti medjunarodne snage na Kosovu da zaštite imovinu srpskih mobilnih operatera. I da odmah obaveste medjunarodnu javnost o bilo kom pokušaju uništenja srpske imovine na Kosovu, kao načina preotimačine telekomunikacijskog poslovanja na ovakav vandalski način i zarad uspostavljanja jedne kvazi i nevalidne države.
Љубинко Митранић
Шта ће да уради Влада Србије, осим да нам јавља да су везе у прекиду ? Чуди ме зашто бар m-tel,не реагује пошто губи значајна новчана средства.
Vitomir Andjelković
Pojedinci iz vlasti plaše mečku rešetom i to za unutrašnje potrebe i nekakvim izjavama! I ništa više. Samo mi nije jasno zašto se ućutao nevladin sektor (mislim na onaj deo koji se finansira iz džepova gradjana).
danijela brkic
oce li neko reci istinu ili cemo se i dalje lagati? uzeli su nam kosovo i vise nece biti nase. ovo je preslo sve granice. kosovo je srbija i ako je srbija nase kompanije imaju prava da rade tamo a ne da nam iskljucuju telefone. pod hitno treba nesto da urade ili ce stvarno kosovo biti "nedaj Boze" druga drzava.
slobodan45
šiptarski terorizam, na ovaj, ili onaj način, traje 100 godina...stav koi zauzima EVROPA I AMERIKA, prema ovom teroru, fašizmu, najbolji govori o njima samima...šta preostaje srbima? pa ono što rade vekovima: DA TRPE!!!međutim, treba biti strpljiv i čekati...čekati i jačati.ne može ovolika nepravda, da je traje dovijeka!!!

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља