петак, 22.03.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:00

Како су се дружили Иво Андрић и Радивој Кораћ

субота, 15.05.2010. у 22:00
Кадрови са снимања филма „Жућко, скице за портрет Радивоја Кораћа“ Фото Жељко Јовановић

Ве­ћи­на чи­та­ла­ца и на­ви­ја­ча не би зна­ла ка­ко да у ис­тој ре­че­ни­ци спо­ме­не Иву Ан­дри­ћа и Ра­ди­во­ја Ко­ра­ћа, али из­гле­да да су њих дво­ји­ца би­ли до­бри по­зна­ни­ци са број­ним за­јед­нич­ким те­ма­ма за раз­го­вор. Чак су и јед­ну Но­ву го­ди­ну до­че­ка­ли за­јед­но. Упра­во је но­во­го­ди­шњу сце­ну из жи­во­та дво­ји­це ве­ли­ка­на не­дав­но у Бе­о­гра­ду сни­мао Гор­дан Ма­тић, ре­ди­тељ фил­ма „Жућ­ко, ски­це за пор­трет Ра­ди­во­ја Ко­ра­ћа”.

– До­бро ве­че. Из­ви­ни­те што ја упа­дам ова­ко – ка­же Ра­ди­вој Ко­раћ док ула­зи у стан но­бе­лов­ца.

– Већ сам по­ми­слио да сте нас за­бо­ра­ви­ли – од­го­ва­ра Иво Ан­дрић ко­ји је оми­ље­ног ко­шар­ка­ша по­звао да за­јед­но до­че­ка­ју 1963.

И овај је до­шао. Иако је био по­зван на све жур­ке у гра­ду, ви­ше је во­лео да са Ан­дри­ћем раз­го­ва­ра о књи­га­ма.

– Ово је за вас.

– „Пиг­ма­ли­он”. На ен­гле­ском. Имам и ја не­што за Вас. Две кар­те за Куп шам­пи­о­на сле­де­ће не­де­ље на Сај­ми­шту.

Ни по­што је ово мо­рао да из­го­во­ри пет­на­ест пу­та на се­ту, глав­ни глу­мац Вла­да Алек­сић не гу­би ен­ту­зи­ја­зам јер је оду­ше­вљен ли­ком ко­ји ту­ма­чи.

– Осим што је сјај­но играо ко­шар­ку, го­во­рио је не­ко­ли­ко је­зи­ка, за­ни­ма­ло га је све и сва­шта. Не­по­сред­но пре не­го што је по­ги­нуо раз­ми­шљао је ку­да да оде да игра и ре­као је да би ишао у „Ре­ал Ма­дрид” да би мо­гао да на­у­чи шпан­ски – ка­же Алек­сић.

Су­срет из­ме­ђу ко­шар­ка­ша и но­бе­лов­ца под­вла­чи глав­ну иде­ју фил­ма – све­стра­ност Ра­ди­во­ја Ко­ра­ћа. Ујед­но под­се­ћа и да је Ан­дрић имао и дру­ге стра­сти осим ли­те­ра­ту­ре.

– Љу­ди­ма ве­ро­ват­но не па­да на па­мет да се и та­ко зна­чај­не лич­но­сти као што је Ан­дрић за­ни­ма­ју за не­што дру­го осим за сво­ју област – ка­же Ти­хо­мир Ста­нић, ко­ји, као и мно­го пу­та до са­да, ту­ма­чи лик Иве Ан­дри­ћа, али овај пут у нео­че­ки­ва­ној уло­зи по­што­ва­о­ца Ра­ди­во­ја Ко­ра­ћа.

Стан у Го­спо­дар Јо­ва­но­вој ових да­на „не глу­ми” са­мо Ан­дри­ћев дом, већ и ме­сто за жур­ке на ко­ји­ма је је­дан од нај­бо­љих европ­ских ко­шар­ка­ша свих вре­ме­на пу­штао му­зи­ку. Ве­ли­ки део фил­ма сни­мљен је у Сом­бо­ру, где је Ко­раћ од­ра­стао и ода­кле је и Стра­хи­ња Че­снер ко­ји глу­ми спор­ти­сту у мла­ђим го­ди­на­ма.

– На сни­ма­њу сам мо­рао да играм ко­шар­ку и шах. Знам да је Ра­ди­вој Ко­раћ био од­ли­чан спор­ти­ста и да је пр­ви до­нео пло­чу „Битлса” у Бе­о­град – об­ја­шња­ва три­на­е­сто­го­ди­шњи Стра­хи­ња Че­снер ко­ји вре­ме на се­ту про­во­ди са мла­ђим бра­том Ни­ко­лом, ко­ји опет ту­ма­чи Ко­ра­ће­вог бра­та Ђор­ђа. Њи­хо­ву мај­ку игра Ка­та­ри­на Ра­ди­во­је­вић.

Иако је сни­ма­ње са глум­ци­ма уве­ли­ко у то­ку, ово не­ће би­ти са­мо игра­ни филм. Еки­па је већ ин­тер­вју­и­са­ла број­не спор­ти­сте и Ко­ра­ће­ве при­ја­те­ље и по­зна­ни­ке у зе­мљи и све­ту ко­ји ће се у до­ку­мен­тар­ном де­лу фил­ма се­ћа­ти ле­ген­дар­ног ко­шар­ка­ша.

– Ово је мо­рао да бу­де до­ку­мен­тар­но-игра­ни филм јер нам ни­ко не би ве­ро­вао да је Ко­раћ био та­ко са­вр­шен да ни­смо уба­ци­ли и до­ку­мен­тар­ни део – об­ја­шња­ва Ни­на Ра­дој­чић, пи-ар ме­на­џер фил­ма.

Про­ду­цент­ска ку­ћа „Ре-Кре­а­тив­но” пла­ни­ра да пре­ми­је­ра фил­ма бу­де у ав­гу­сту на Свет­ском пр­вен­ству у ко­шар­ци у Ис­тан­бу­лу. Тре­ба још укло­пи­ти сни­ма­ње са оба­ве­за­ма Алек­сан­дра Ђор­ђе­ви­ћа ко­ји ће би­ти на­ра­тор фил­ма. Оста­је да се сни­ме и сце­не о по­след­њем Ко­ра­ће­вом ин­тер­вјуу ко­ји је на дан смр­ти 1969. дао То­му По­ча­ни­ћу ко­ме је то био пр­ви но­ви­нар­ски за­да­так. Ко­раћ је про­ме­нио пла­но­ве и остао у Са­ра­је­ву дан ду­же са­мо да би се срео са ре­пор­те­ром „Осло­бо­ђе­ња”. Кре­нуо је за Бе­о­град од­мах по­сле овог раз­го­во­ра и на­стра­дао у са­о­бра­ћај­ној не­сре­ћи не­да­ле­ко од Са­ра­је­ва.

 „Жућ­ко” не­ће са­мо ис­та­ћи да је Ко­раћ био не­ве­ро­ва­тан та­ле­нат, већ и да је сту­ди­рао елек­тро­тех­ни­ку, жар­ко се по­све­ћи­вао књи­жев­но­сти и му­зи­ци. Ка­ко еки­па фил­ма ка­же у ша­ли, али опет не и са­свим нео­збиљ­но, ва­жно је да се мла­ђе ге­не­ра­ци­је под­се­те на ово име. Њи­хо­ва ан­ке­та је по­ка­за­ла да ме­ђу ко­шар­ка­ши­ма има и оних ко­ји не зна­ју ко је био чо­век по ко­ме је на­зван куп у ко­ме игра­ју. А чар­ши­ја је и без ове вр­сте про­пи­ти­ва­ња убе­ђе­на да је жу­та штам­па је­ди­на ли­те­ра­ту­ра ве­ћи­не да­на­шњих спор­ти­ста.

Ј. Сте­ва­но­вић

----------------------------------------------------------

РА­ДИ­ВОЈ КО­РАЋ

Ро­ђен: 5. 11. 1938. у Сом­бо­ру

Ви­си­на: 193 цм

Те­жи­на: 90 кг

Ко­са: ри­ђа

Очи: пла­ве

По­зи­ци­ја: крил­ни цен­тар

Број на дре­су: 5

Клу­бо­ви за ко­је је играо:

ОКК Бе­о­град 1954–1966.

Бо­а­ро, Па­до­ва 1968–1969.

Стан­дард, Ли­јеж 1966–1968.

Клуп­ске ти­ту­ле :

Пр­вен­ство Ју­го­сла­ви­је: 1958, 1960, 1963, 1964.

Пр­вен­ство Бел­ги­је: 1967/1968.

Клуп­ски ре­кор­ди

Пр­вен­ство: 74 ко­ша про­тив КК Мла­дост (За­греб)

Куп шам­пи­о­на: 99 ко­ше­ва про­тив КК Ал­вик (Сток­холм)

Нај­бо­љи стре­лац до­ма­ћег пр­вен­ства

1957 (524–29,1), 1958 (633–35,2), 1960 (666–37), 1962 (639–30,5), 1963 (621–34,5), 1964 (473–26,3), 1965 (695–31,6)

Нај­бо­љи стре­лац ита­ли­јан­ског пр­вен­ства – 1968/1969 (592 по­е­на)

Ре­пре­зен­та­ци­ја: 1957–1968.

На­сту­па: 157 ко­ше­ва – 3.153 (20,8)

Лич­ни ре­кор­ди у ре­пре­зен­та­ци­ји:

Нај­ви­ше по­е­на – 42 про­тив Изра­е­ла 1965.

Нај­бо­љи стре­лац ре­пре­зен­та­ци­је на 91 утак­ми­ци

Нај­ви­ше уба­че­них:

сло­бод­них ба­ца­ња без про­ма­ша­ја – 39 (1965)

три­де­сет и ви­ше по­е­на на утак­ми­ци – 29 пу­та

два­де­сет и ви­ше по­е­на на утак­ми­ци – 83 пу­та

Осво­је­не ме­да­ље:

Злат­не: 67 не­зва­нич­но СП, БШ 61, 62, 63, 64, 67

Сре­бр­не: ОИ 68, СП 63, СП67, ЕП 61, ЕП 67

Брон­за­не: ЕП 63

Нај­бо­љи стре­лац европ­ских пр­вен­ста­ва:

три пу­та

А. М.


Коментари2
57ea8
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

ana_gord
jedna lepa prica iz zivota...daleko od parada kica i sunda i kojekakvih farmi...
Jovan Ilic
Kako lepo kad filmski umetnici i novinari ne dozvoljavaju da se legendarni Zucko prepusti zaboravu! Hvala vam!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Спектар /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља