уторак, 11.08.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
субота, 22.05.2010. у 22:00

„Шљункарска мафија” јача од државе

У бизнису у коме се „врте” милиони надокнаде држави су минималне

Ру­ше­ње мо­сто­ва и над­во­жња­ка, про­би­ја­ње на­си­па ко­ји шти­те од по­пла­ва, угро­жа­ва­ње из­во­ри­шта пи­ја­ће во­де, трај­но уни­шта­ва­ње реч­них ко­ри­та и при­о­ба­ља, те ус­кра­ћи­ва­ње др­жав­ног бу­џе­та за ми­ли­о­не евра не­пла­ће­них на­док­на­да, са­мо су не­ке од по­сле­ди­ца не­ле­гал­ног ис­ко­па­ва­ња пе­ска и шљун­ка на оба­ла­ма ре­ка у Ср­би­ји.

Шљу­нак и пе­сак из реч­них ко­ри­та пред­ста­вља­ју јав­но до­бро Ре­пу­бли­ке Ср­би­је. У би­зни­су у ко­ме се, и кад се, по­слу­је по за­ко­ну, окре­ћу огром­не па­ре (днев­на за­ра­да шљун­ка­ра ме­ри се хи­ља­да­ма евра), на­док­на­де др­жа­ви су – ми­ни­мал­не. То је мо­ћан свет, с до­брим ве­за­ма у са­мом вр­ху вла­сти. Ти­ту­ла „срп­ског кра­ља шљун­ка”, ина­че, да­нас при­па­да би­зни­сме­ну Ми­ло­ми­ру Јок­си­мо­ви­ћу, јав­но­сти по­зна­ти­јем као Ми­ша Оме­га, вла­сни­ку број­них фир­ми ко­је се ба­ве овим по­слом, на ко­га се др­жа­ва кра­јем про­шле го­ди­не она­ко „за­ле­те­ла”, па jе он­да за­ста­ла не об­ја­шња­ва­ју­ћи сво­је по­ступ­ке.

С дру­ге стра­не, по др­жа­ву мно­го ве­ћу опа­сност пред­ста­вља­ју на сто­ти­не ди­вљих ба­ге­ри­ста ко­ји се во­де де­ви­зом „ко­пај и бе­жи”. Оштри­ца прав­де у Ср­би­ји ни­је ни окр­зну­ла оне ко­ји се бо­га­те не­ле­гал­ном екс­пло­а­та­ци­јом шљун­ка. Про­шло­го­ди­шње хап­ше­ње Сла­ви­ше Пу­ри­ћа, осум­њи­че­ног да је не­за­ко­ни­то ор­га­ни­зо­вао ва­ђе­ње и про­да­ју шљун­ка и пе­ска из Ду­на­ва и Са­ве, оште­тив­ши та­ко др­жав­ни бу­џет за око два ми­ли­о­на евра, са­мо је врх ле­де­ног бре­га, сма­тра­ју упу­ће­ни у ову област. У при­лог озбиљ­но­сти про­бле­ма не­ле­гал­ног шљун­ка­ре­ња тре­ба на­по­ме­ну­ти да је за­јед­но с Пу­ри­ћем ухап­ше­но и тро­је во­до­при­вред­них ин­спек­то­ра Ге­не­рал­ног ин­спек­то­ра­та Ми­ни­стар­ства по­љо­при­вре­де, шу­мар­ства и во­до­при­вре­де.

То­ко­ви огром­них су­ма нов­ца за­ра­ђе­ног не­ле­гал­ном екс­пло­а­та­ци­јом шљун­ка та­ко­ђе су не­по­зна­ни­ца, па мно­ги оправ­да­но за­кљу­чу­ју да се њи­ме и ку­пу­је ћу­та­ње др­жа­ве, ко­ја већ пре­ду­го не успе­ва да из­на­ђе ме­ха­ни­зам бор­бе про­тив ове вр­сте кри­ми­на­ла. На­про­тив, не­до­ста­так кон­тро­ле, не­у­спе­шно из­на­ђе­на си­стем­ска ре­ше­ња у овој обла­сти, али и бла­га ка­зне­на по­ли­ти­ка за оне ко­ји кр­ше за­кон, иду на­ру­ку сви­ма ко­ји то и чи­не.

Ак­тив­но­шћу не­ле­гал­них ко­па­ча угро­же­на су не са­мо оба­ле ре­ка, већ и обли­жња на­се­ља. Кон­во­ји ка­ми­о­на на­то­ва­ре­них пе­ском уни­шта­ва­ју пу­те­ве, че­сто из­гра­ђе­не из са­мо­до­при­но­са ло­кал­них за­јед­ни­ца. Пу­ца­ју зи­до­ви ку­ћа, а на Ју­жној Мо­ра­ви чак па­да­ју и мо­сто­ви. Ме­ђу­тим, по­сред­на ште­та ко­ју ди­вљи ко­па­чи на­но­се гра­ђа­ни­ма Ср­би­је, не­по­врат­но уни­шта­ва­ње еко­си­сте­ма на­ших ре­ка, да­ле­ко је озбиљ­ни­ја од оне фи­нан­сиј­ске. Еко­ло­зи твр­де да се на нај­у­гро­же­ни­јим ло­ка­ци­ја­ма за­ти­ре це­ло­куп­на фло­ра и фа­у­на. Не­ста­ју биљ­ке, ри­бе и ди­вљач, а иза те­шких ба­ге­ра оста­ју кра­те­ри ко­ји се пре­тва­ра­ју у ди­вље де­по­ни­је на ко­ји­ма за­вр­ша­ва от­пад, че­сто и онај из кла­ни­ца. На Ду­на­ву, Са­ви, Дри­ни или Мо­ра­ви, про­блем је исти. Ожиљ­ци на оба­ла­ма ре­ка у Ср­би­ји су та­кви да је не­ве­ро­ват­но да то ни­ко­га не под­сти­че на озбиљ­ну ак­ци­ју.

Због на­чи­на на ко­ји се ди­вљи ко­па­чи шљун­ка и пе­ска го­ди­на­ма бо­га­те уни­шта­ва­ју­ћи  при­род­на до­бра др­жа­ве Ср­би­је, за­слу­жу­ју да их на­зо­ве­мо шљун­кар­ском ма­фи­јом. А на­чин на ко­ји се др­жа­ва од­но­си пре­ма не­ле­гал­ном шљун­ка­ре­њу, упор­но не ре­ша­ва­ју­ћи про­бле­ме у овој обла­сти, не мо­же се на­зва­ти дру­га­чи­је не­го за­би­ја­њем гла­ве у пе­сак.

Мар­ко Ал­бу­но­вић

---------------------------------------------------

КАР­ЛОВ УГАО

. Не­ко има пе­сак у бу­бре­гу, а не­ко од пе­ска жи­ви као бу­брег у ло­ју.

. Они што пот­ко­па­ва­ју оба­ле пла­ћа­ју ре­кет они­ма што пот­ко­па­ва­ју др­жа­ву.

. Не­при­род­но је да при­род­но до­бро ко­ри­сте са­мо ло­по­ви.

. Док то­ва­ре шљу­нак, гу­ра­ју нам гла­ву у пе­сак.

. Упа­ли смо у гра­ђе­вин­ску ма­фи­ју као у жи­ви пе­сак.

. Ко те­бе ко­вер­том, ти ње­га шљун­ком.

. Од до­зво­ла за ко­па­ње оба­ла по­треб­на ти је са­мо са­о­бра­ћај­на за ки­пер.

Дра­гу­тин Ми­нић

Коментари14
8452f
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Franc Roškar
Ne živim u Srbiji ali mnogo čitam o problemima oko nelegalnog vađenja šljunka i peska iz vodotoka u Srbiji. Vađenje šljunka iz vodotoka u zemljama EU-ja je zabranjeno i šljunak se kopa isključivo u registrovanih šljunčarskim jezerima, koja se nakon završene eksploatacije uređuju u rekreacijske i prirodne objekte. Vađenje šljunka i peska vrši se plutajućim bagerima, na kojima su ugrađene plombirane kontrolne vage, koje zabeležavaju svaki izvađeni kubik šljunka. Na taj način inspektoratima nije teško doći do tačnih količina izvađenog šljunka. Zastupnik sam nemačke fabrike, koja proizvodi takve plutajuće bagere za kontrolisano vađenje šljunka, več smo prodali više bagera sve okolo Srbije ali nam to jedino u Srbiji još nije uspelo;;; zašto???
Jabre
*Zastupnik sam nemačke fabrike, koja proizvodi takve plutajuće bagere za kontrolisano vađenje šljunka, več smo prodali više bagera sve okolo Srbije ali nam to jedino u Srbiji još nije uspelo;;; zašto??? Zato sto se ovamo uglavnom sve radi nekontrolisano!
Rosuljac Vlasotince
Svedok sam besomucne eksploatacije peska na reci Vlasini koja se ovih dana odvija.Naime GP Mehanizacija iz Vlasotinca ovih dana je pocela da iskopava sljunak na 200 metara od gradske brane .Pored toga sto ugrozava mostove posebno most kod sela konopnica koji ciji su se prilazi gotovo obrusili u reku oni unistavaju i nedavno izgradjenu infrastrukturu lomeci teskim gusenicama i kamionima betonske staze izgradjene za rekreativce .Oni ce verovatno tu infrastrukturu popraviti ali verovatno opet o trosku poreskih obveznika t.j. o trosku S.Opstine.Gradjani su popkusavali da prijave ovo vodoprivrednoj inspekciji ali sta je sa tim prijavama niko ne zna.
Љиљана Ј.
"Врана врани очи не вади". Багер и шлепер нису игла да се не примете. Све је то добро уиграно већ одавно. Наравно сви ти бизмисмени су и велики партијски донатори. Па немислите ваљда да ће да страдају. Може само онај ко покуша поштено да ради и живи.
Djordje Krstovic
Djoka-Grof@ Unistivaci prirode,vode,flore,i faune samo tako braco Srbi "biznismeni", Srbija ce uskoro postati najvece more na Balkanu-nastavak bivseg"Panonskog mora" i zvace se ponosno kako tomi Srbi umemo da kazemo "Srpsko more"!?Lepu buducnost ostavljamo nasim unucima da se ponose i dice,i pomalo pljuju za nama!?Stop sljunkarskoj mafiji!
El Cid campeador
Тек само још једна карика на дугом ланцу криминала у Србији!

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља