среда, 15.07.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
уторак, 27.07.2010. у 22:00

Гости бирају „брзи“ одмор

Вр­њач­ка Ба­ња: отво­ре­но де­се­так ма­њих хо­те­ла

Вр­њач­ка Ба­ња – У вр­њач­ким хо­те­ли­ма и при­ват­ним ви­ла­ма тре­нут­но бо­ра­ви 8.526 ре­ги­стро­ва­них го­сти­ју, што је исто као и про­шле го­ди­не у овом пе­ри­о­ду и ,,би­ло би до­бро, ка­ко ка­же Го­ран Ка­ра­ве­со­вић, ре­фе­рент за мар­ке­тинг у ту­ри­стич­кој ор­га­ни­за­ци­ји, да се тај ни­во одр­жи до кра­ја ле­та”.

– Не знам шта би ви­ше мо­гло да се осми­сли, јер це­не су ствар­но при­ма­мљи­ве. Кре­ћу се од 1.260 ди­на­ра у хо­те­ли­ма „Же­ле­зни­чар” и „Про­ме­на­да” до 4.800 ди­на­ра у екс­клу­зив­ним, ма­њим објек­ти­ма, ко­ји су углав­ном увек по­пу­ње­ни. У ван­пан­си­он­ској по­тро­шњи, та­ко­ђе, као про­шле го­ди­не: ка­фа око 50, пи­во 100, као и же­сто­ка ал­ко­хол­на пи­ћа...

Пи­ца је од 300 до 400 ди­на­ра, а ком­плет ту­ри­стич­ки ру­чак ста­је 350 ди­на­ра – об­ја­шња­ва Ка­ра­ве­со­вић.

Што се сме­шта­ја ти­че, у Вр­њач­кој Ба­њи су у „трен­ду” ма­њи хо­те­ли па је де­се­так но­вих отво­ре­но од про­шле го­ди­не. Ту је го­сту лак­ше уго­ди­ти, ре­ци­мо, у њи­хо­вим ми­ни-ку­хи­ња­ма сва­ко­ме се обро­ци спре­ма­ју по­на­о­соб и у вре­ме кад то по­же­ли... Сви ти објек­ти су до­бро опре­мље­ни, ре­ци­мо сва­ки по­се­ду­је соп­стве­ни вел­нес цен­тар... По­лу­пан­си­он у тро­кре­вет­ној со­би ко­шта од 1.600 до 3.300 ди­на­ра, а у по­ну­ди су и аран­жма­ни за „ду­бље” џе­по­ве, по­пут сме­шта­ја и ис­хра­не у ре­зи­ден­ци­јал­ним усло­ви­ма, што се пла­ћа од пет до де­сет хи­ља­да днев­но.

Ту је мо­гу­ћа и „са­вре­ме­на” вр­ста од­мо­ра, та­ко­зва­ни про­ду­же­ни ви­кенд. Јер, ни­ко се ви­ше у ба­ња­ма не од­ма­ра и ле­чи по 21 дан као не­ка­да у вре­ме та­ко­зва­ног син­ди­кал­ног ту­ри­зма. О по­ну­ди за тај „бр­зи” од­мор и опо­ра­вак го­во­ре и са­ми на­зи­ви про­гра­ма ко­је, при­ме­ра ра­ди, ну­ди спе­ци­ја­ли­зо­ва­на бол­ни­ца „Мер­кур” по­пут ,,ди­јаг­но­сти­ке за пет да­на”, од­но­сно про­ве­ре ком­плет­ног здрав­стве­ног ста­ња у том пе­ри­о­ду, крат­ко­трај­на шко­ла ди­ја­бе­те­са, за­тим „ме­на­џер­ски про­грам опо­рав­ка”, про­грам про­тив го­ја­зно­сти на­зван „за ва­ше нај­бо­ље го­ди­не” или, уз по­моћ сто­ма­то­ло­га, про­грам „осмех на дар”...

У Вр­њач­кој Ба­њи го­сту ну­де и раз­гле­да­ње ме­ста и око­ли­не из ва­зду­ха и са зе­мље, од­но­сно из „пај­пер” ави­о­на, па­ра­глај­дин­га, за­тим уз во­жњу кроз бањ­ске пар­ко­ве по­пу­лар­ним во­зи­ћем или из­најм­ље­ним би­ци­клом че­тво­ро­точ­ка­шем зва­ним „рик­ша”. Во­жња ави­о­ном ста­је хи­ља­ду ди­на­ра на сат по осо­би, це­на кар­те за бањ­ски воз је сто ди­на­ра, из­најм­љи­ва­ње би­ци­кла 300 ди­на­ра на сат, а во­жња па­ра­глај­дин­гом три хи­ља­де ди­на­ра. За бањ­ске го­сте ор­га­ни­зу­је се и раф­тинг низ Ибар ко­ји ко­шта 4.000 ди­на­ра по осо­би.

Не­дав­но је у Вр­њач­кој Ба­њи одр­жан кар­не­вал и би­ло је дуж глав­не бањ­ске ули­це „лу­до­ри­ја”, ра­зних пле­сних гру­па, ма­ђи­о­ни­ча­ра, гу­та­ча ва­тре, ви­те­зо­ва, му­зи­ча­ра...

Са­да су на ре­ду „озбиљ­ни­ја” кул­тур­на и за­бав­на зби­ва­ња, по­пут не­ко­ли­ко кон­це­ра­та, по­зо­ри­шних пред­ста­ва, из­ло­жби, ра­зних так­ми­че­ња... Ов­де, уско­ро сти­жу и „фил­ма­џи­је”, јер се Фе­сти­вал филм­ског сце­на­ри­ја одр­жа­ва од 10. до 14 ав­гу­ста.

Та­ко, упр­кос све­му, ипак се сти­че ути­сак да Вр­њач­ка Ба­ња успе­ва да очу­ва дав­но сте­че­ну при­влач­ност ко­јој ни­су одо­ле­ли ни кра­ље­ви, ге­не­ра­ли, ам­ба­са­до­ри, књи­жев­ни­ци, на­уч­ни­ци… Уоста­лом, ов­де су се ле­чи­ли и рим­ски ле­ги­о­на­ри, а и сре­ски на­чел­ник Па­вле Му­тав­џић од „ото­ка цр­не џи­ге­ри­це”, па је по­сле из­ле­че­ња све учи­нио да се 1862. го­ди­не осну­је „Фун­да­тор­ско дру­штво ки­се­ло вру­ће во­де” и да још 1869. го­ди­не у Врњ­ци­ма бу­де отво­ре­на пр­ва ту­ри­стич­ка се­зо­на.

Ми­ро­љуб Ду­га­лић

------------------------------------------------------------------------- 

По­лу­пра­зне Ма­та­ру­шка и Бо­гу­то­вач­ка ба­ња

Овог ле­та знат­но је ма­ње го­сти­ју у Ма­та­ру­шкој и Бо­гу­то­вач­кој ба­њи. Тек тре­ћи­на ка­па­ци­те­та хо­те­ла „Тер­мал”, од­но­сно „Ми­не­рал” је по­пу­ње­но иако це­на пу­ног пан­си­о­на по осо­би из­но­си од 1.700 до 2.000 ди­на­ра уз мо­гућ­ност од­ло­же­ног пла­ћа­ња.

– Об­но­ви­ли смо и део опре­ме у ле­чи­ли­шту, као ни­кад ра­ни­је сре­ди­ли смо пар­ко­ве, али је је­ди­ни раз­лог сма­ње­ном ин­те­ре­со­ва­њу ту­ри­ста пад по­тро­шач­ке мо­ћи код гра­ђа­на – ка­же за „По­ли­ти­ку” Сла­во­љуб Чу­брић, ди­рек­тор ле­чи­ли­шта у овим ба­ња­ма.

Ина­че, при­ва­ти­за­ци­ја хо­те­ла, ви­ла и обје­ка­та ле­чи­ли­шта у обе ба­ње је од­ло­же­на по­сле број­них али не­у­спе­лих по­ку­ша­ја.

Коментари2
b0614
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Petar Pan
Vrnjci su najlepš mesto u Srbiji.Banji nedostaju jedno deset bazena da bi i mlad svet u letnjem periodu bio privučen.Ovako Vrnjce TO pretvorila je penzionerski turizam.Mladi preko dana traže mesto gde će da se zabave i okupaju u vrelim danima a ne da piju vodu.Šta omladina u Banji ima preko dana da se zabavi?Ništa izuzev sedenja u kafićima ali i to dosadi.Lep primer je Jagodina koja je privukla mlad svet koja traži dnevnu zabavu. Zato mladi turisti izbegavaju ovo mesto. Dolaze samo uveče kad ima neka atraktivna manifestacija. Preko dana nemate da vidite mlad svet ,sem penzioneara po parkovima.Jedini bazen u Banji na Snežniku ne može da zadovolji potrebe banjskog turizma.
Muradin Rebronja, ugostitelj
Ako gospodin Goran Karamarković iz TO ne zna šta bi više moglo da se osmisli, jer su cene "stvarno primamljive", dozvoite mi, kao nekome ko je svoju karijeru započeo baš u ugostiteljskoj školi u Vrnjačkoj Banji, da mu ja kažem: 1. Treba znatno podići nivo ugostiteljskih usluga i još više sniziti cene istih. 2. Treba ukinuti pansionsko poslovanje i gostima nuditi odvojeno sobe i ugostiteljske usluge. Umesto velikih neatraktivnih pansionskih restorana, treba ih pregraditi na tri dela pa u jednom delu nuditi kafeterijsku brzo pripremanu (ili već gotovu) hranu, po veoma popularnim cenama; u drugom specijalizovani restoran sa domaćom kuhinjom i konobarskim usluživanjem, po umerenim cenama, i u trećem, neki od specijalizovanih restorana sa najboljom hranom i uslugom, za one sa dubljim džepom. Pa, ko voli, nek izvoli. Apsurdno je govoriti o cenama a ne uključiti i proizvod o kome se radi. Zamislite da neko kaže da su kod nas automobili vrlo jeftini a da ne pomene marku ili brend autmobila.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља