среда, 20.11.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 14:44

Русија остаје савезник Србије

среда, 23.03.2011. у 12:00

БОРИС ТАДИЋ

Најважнији закључак састанка јесте то што је констатовано да нема граница у економској сарадњи Србије и Русије

За неколико месеци у Русији биће потписан Споразум о стратешком партнерству Србије и Русије

Договорили смо се о фазној реализацији руског кредита од 800 милиона по пројектима

Стратешки циљ Србије је Европска унија, али Београд никада неће пренебрегнути суштинске везе са Русијом

Тражимо од Русије подршку пред Саветом безбедности УН да независни тужилац испита наводе из извештаја Дика Мартија о трговини људским органима на Косову и у Албанији

 ВЛАДИМИР ПУТИН

Све што иде у корист Србије одговара интересима Русије

Јужни ток отвара велике могућности за Србију

Москва и Београд ће заједно радити на томе да евроинтеграције Србије не штете српско-руским односима

Русија је била и остаће савезник Србије када је реч о Косову и Метохији

Поздрављамо дијалог Београда и Приштине и даћемо све од себе да српско руководство успешно заврши тај процес

Забрињава лакоћа са којом се последњих година доносе одлуке о употреби силе

----------------------------------------------------------

Пред­сед­ник Ср­би­је Бо­рис Та­дић и пре­ми­јер Ру­си­је Вла­ди­мир Пу­тин оце­ни­ли су ју­че­ра­шње раз­го­во­ре у Бе­о­гра­ду као ве­о­ма успе­шне. Та­дић је из­ја­вио да две др­жа­ве има­ју нај­ви­ши сте­пен са­гла­сно­сти у свим до­ме­ни­ма ме­ђу­на­род­не по­ли­ти­ке и за­јед­нич­ки ин­те­рес да у бу­дућ­но­сти раз­ви­ја­ју би­ла­те­рал­ну са­рад­њу у свим до­ме­ни­ма.

КОСОВО

 „Ру­си­ја је би­ла и оста­ће са­ве­зник Ср­би­је ка­да је реч о Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји и не тре­ба об­ја­шња­ва­ти раз­ло­ге за то. Они про­из­и­ла­зе из исто­риј­ских ве­за и бли­ско­сти две зе­мље”, по­ру­чио је ру­ски пре­ми­јер, преноси Танјуг. Мо­сква по­ла­зи од Ре­зо­лу­ци­је СБ УН 1244 јер ту ре­зо­лу­ци­ју ни­ко ни­је уки­нуо.За­хва­лив­ши пре­ми­је­ру Пу­ти­ну због уло­ге ко­ју је Мо­сква има­ла у ди­пло­мат­ској бор­би Ср­би­је за КиМ, пред­сед­ник Та­дић је ре­као да оче­ку­је на­ста­вак по­др­шке Ру­си­је у то­ме, али и у ве­зи са  ме­ђу­на­род­ном ис­тра­гом тр­го­ви­не ор­га­ни­ма на Ко­со­ву. Та­дић је затражио по­др­шку Ру­си­је ини­ци­ја­ти­ви Ср­би­је у Са­ве­ту без­бед­но­сти УН да не­за­ви­сни ту­жи­лац ис­пи­та на­во­де из из­ве­шта­ја Ди­ка Мар­ти­ја о тр­го­ви­ни ор­га­ни­ма на КиМ и у Ал­ба­ни­ји. Ср­би­ја се за­ла­же за све­о­бу­хват­ну и ко­ре­ни­ту ис­тра­гу свих зло­чи­на по­чи­ње­них на те­ри­то­ри­ји бив­ше Ју­го­сла­ви­је, ка­ко би се по­сти­гло по­ми­ре­ње у ре­ги­о­ну.

ЕУ. „ЕУ је на­ше стра­те­шко опре­де­ље­ње, али исто­вре­ме­но Ср­би­ја има и стра­те­шки ин­те­рес ве­зан за са­рад­њу са Ру­си­јом у свим до­ме­ни­ма. Не ви­дим мо­гућ­ност да ЕУ ре­ши сво­је енер­гет­ске по­тре­бе без са­рад­ње са Ру­си­јом и си­гу­ран сам да ће и Ср­би­ја би­ти део тог аран­жма­на”, ка­зао је Та­дић. Вла­ди­мир Пу­тин је ре­као да Ру­си­ју не за­бри­ња­ва те­жња Ср­би­је да по­ста­не чла­ни­ца ЕУ:. „Па­жљи­во ће­мо пра­ти­ти тај про­цес и за­јед­но ра­ди­ти на то­ме да он не бу­де на ште­ту од­но­са на­ших две­ју др­жа­ва. Ми­слим да је то мо­гу­ће и да се ти пу­те­ви мо­гу про­на­ћи”, 

ЕКОНОМИЈА

 Пред­сед­ник Та­дић је ис­та­као да не­ма гра­ни­ца у еко­ном­ској са­рад­њи Ср­би­је и Ру­си­је, захваливши се Путину због чи­ње­ни­це да је Ср­би­ја укљу­че­на у ру­ске гло­бал­не енер­гет­ске пла­но­ве, и што је Ру­си­ја кре­ди­том од 200 ми­ли­о­на до­ла­ра по­мо­гла Ср­би­ји у је­ку еко­ном­ске кри­зе. „До­го­во­ри­ли смо се о фа­зној ре­а­ли­за­ци­ји ру­ског кре­ди­та од 800 ми­ли­о­на до­ла­ра по про­јек­ти­ма, до­ми­нант­но у до­ме­ну же­ле­зни­це и ићи ће­мо про­је­кат по про­је­кат. Раз­го­ва­ра­ли смо о мо­гу­ћим ин­ве­сти­ци­ја­ма у енер­гет­ски сек­тор и ре­монт на­ших енер­га­на и о не­ко­ли­ко но­вих по­тен­ци­јал­них про­је­ка­та у обла­сти про­из­вод­ње елек­трич­не енер­ги­је где би ру­ски ин­ве­сти­то­ри са­мо­стал­но на­сту­па­ли”, ре­као је Та­дић и стакао као зна­чај­но и ру­ско-срп­ско парт­нер­ство у НИС-у, на­ја­вље­не ин­ве­сти­ци­је у Ра­фи­не­ри­ју у Пан­че­ву, као и пер­спек­ти­ве за на­ступ НИС-а на тре­ћим тр­жи­шти­ма.

Пу­тин је ис­та­као да се спи­сак за­јед­нич­ких еко­ном­ских про­је­ка­та Ср­би­је и Ру­си­је стал­но ши­ри. Он је на­вео да је са зва­нич­ни­ци­ма у Бе­о­гра­ду раз­го­ва­рао о из­град­њи срп­ског де­ла га­со­во­да „Ју­жни ток” и пре­до­чио им мо­гућ­но­сти ко­је он отва­ра за Ср­би­ју. Пу­тин је под­се­тио да је ру­ска ком­па­ни­ја „Га­спром­њефт”, од ка­да је при­ва­ти­зо­ва­ла Нафт­ну ин­ду­стри­ју Ср­би­је, у ту ком­па­ни­ју уло­жи­ла 250 ми­ли­о­на до­ла­ра, а да ове го­ди­не пла­ни­ра да ин­ве­сти­ра још 500 ми­ли­о­на до­ла­ра. Зна­чај­на па­жња би­ла је по­све­ће­на и из­град­њи под­зем­ног скла­ди­шта га­са Ба­нат­ски Двор, као и са­рад­њи у обла­сти же­ле­знич­ког са­о­бра­ћа­ја и ту­ри­зма. Пу­тин је на­ја­вио да ће ру­ске ком­па­ни­је по­мо­ћи Ср­би­ји у из­град­њи же­ле­знич­ких пру­га, ис­та­кав­ши да оче­ку­је да ће срп­ски гра­ђе­ви­на­ри уче­ство­ва­ти у при­пре­ми Зим­ских олим­пиј­ских ига­ра у Со­чи­ју 2014. и Свет­ског пр­вен­ства у фуд­ба­лу 2018. Ру­си­ја би, пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, же­ле­ла да ис­ко­ри­сти „ве­ли­ко ис­ку­ство срп­ских парт­не­ра у из­град­њи ту­ри­стич­ких обје­ка­та”.

ЛИБИЈА

 „Не ми­слим да тре­ба да ста­вља­мо у исту ра­ван Ср­би­ју и Ли­би­ју, али ме бри­не ла­ко­ћа ко­јом се при­бе­га­ва си­ли у ре­ша­ва­њу ме­ђу­на­род­них про­бле­ма”, ка­зао је Пу­тин, од­го­ва­ра­ју­ћи на пи­та­ње да ли је у све­тлу до­га­ђа­ја у Ли­би­ји ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца из­ву­кла не­ке по­у­ке из бом­бар­до­ва­ња Ср­би­је 1999. године, преноси Танјуг. По Пу­ти­но­вим ре­чи­ма, у Ли­би­ји је „у то­ку гра­ђан­ски рат”. „По­ја­ви­ли су се пред­ло­зи да се за­тво­ри не­бо ка­ко би се за­шти­ти­ли ци­ви­ли. Та­ква од­лу­ка је ве­о­ма сло­же­на, јер сад ви­ди­мо да се вр­ше уда­ри по чи­та­вој те­ри­то­ри­ји – што до­но­си но­ве жр­тве и то не мо­же да не иза­зи­ва уз­не­ми­ре­ност”, ис­та­као је ру­ски пре­ми­јер.

Та­дић је та­ко­ђе из­ра­зио за­бри­ну­тост због стра­да­ња ци­вил­ног ста­нов­ни­штва и освр­нуо се на слу­чај Ср­би­је. „Ми смо има­ли тра­гич­но ис­ку­ство, у освит тог да­на (го­ди­шњи­це бом­бар­до­ва­ња) не­ма гра­ђа­ни­на ко­ји не­ма бол­на се­ћа­ња, ”, до­дао је Та­дић.

ДИ­ЈА­ЛОГ БЕ­О­ГРА­ДА И ПРИ­ШТИ­НЕ

Вла­ди­мир Пу­тин је по­др­жао ди­ја­лог Бе­о­гра­да и При­шти­не и обе­ћао ру­ску по­др­шку Ср­би­ји за успе­шан за­вр­ше­так тог про­це­са. Упи­тан ка­ко ви­ди не­дав­но за­по­чет ди­ја­лог Бе­о­гра­да и При­шти­не, Пу­тин је ис­та­као да је реч о су­ве­ре­ном из­бо­ру срп­ског на­ро­да. „Су­ве­рен је из­бор срп­ског на­ро­да ка­ко ће да во­ди сво­је по­сло­ве, би­ло ка­кви пре­го­во­ри бо­љи су од су­ко­ба, ако бу­де то од нас тра­же­но по­др­жа­ће­мо тај про­цес”, на­гла­сио је Пу­тин.

Б. Б.

-------------------------------------

По­ча­сни гра­ђа­нин КиМ

Све што иде у ко­рист Ср­би­је од­го­ва­ра ин­те­ре­си­ма Ру­си­је, ре­као је Пу­тин од­го­ва­ра­ју­ћи на но­ви­нар­ско пи­та­ње ка­ко се осе­ћа као по­ча­сни гра­ђа­нин Ко­со­ва. „Раз­у­мем по­ли­тич­ку по­за­ди­ну тог пи­та­ња. Ако не­што иде на ко­рист Ср­би­је то од­го­ва­ра ин­те­ре­си­ма Ру­ске Фе­де­ра­ци­је”, ре­као је Пу­тин.


Коментари48
9bd99
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Iguman Pantelija
Mene moje monahinje pitaju igumane kad ćemo se otarasimo prijatelja, neprijatelja i saveznika pa da se konačno i mi opasuljimo...
Гоца Сликарка
Ма људи шта је са Карићима, дајте пресудите им и нека дођу овде и на КиМ и нека почну да воде послове са Русима, они то изгледа најбоље умеју, па полако нека им се придружују они који умеју.
Srbin S
Saveznik Srba da, ali srbije sigurno ne. srbiji su saveznici hrvatska, kosovo, crna gora, amerika, francuska i turska.
vesna ***
Predsednice kom ces se carstvu privoleti? Rusiji? EU? Nato? Jedan je bio 'Sin Svih Nasih Naroda i Narodnosti' samo je tome bilo dozvoljeno da ....... greje dve stolice. Jedno je jasno 'bolje vrabac u ruci nego golub na grani' (takva je izreka, mada mislim da pojmovno 'vrebec' ne odgovara velicini nasih upornih saveznika).
Игор Г
Мр Радиша Новаковић | 24/03/2011 21:53 Зато господине Новаковићу јер су 1944 године нашли нове пријатеље!Старе су ћушнулии па су се 1948 опет сетили старих пријатеља. Онда су опет 1961нашли нове пријатеље Насер, Каунда, Гадафи, Иди Амин и тд. Па су 1991 одбацили сва стара стогодишња скорија пријатељства и васпоставили нова Кина Мијанмар, Куба, Северна Кореја. А што се тиче жртава заборависмо ми и наше жртве а камоли нећемо туђе.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља