понедељак, 25.01.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 28.12.2011. у 22:00 Д. Спа­ло­вић

У но­ву го­ди­ну пре­ко Мо­ста на Ади

По­сле ви­ше од 40 го­ди­на Бе­о­град ће 31. де­цем­бра оби­ти но­ви мост, ко­ји ће спа­ја­ти но­во­бе­о­град­ску и чу­ка­рич­ку оба­лу. Пр­ва во­зи­ла пре­ко Мо­ста на Ади пре­ћи ће у но­во­го­ди­шњој но­ћи, ка­да ће би­ти при­ре­ђен ве­ли­ки ва­тро­мет.

Но­ви мост до­при­не­ће рас­те­ре­ће­њу са­о­бра­ћа­ја, а пун ефе­кат ће Бе­о­гра­ђа­ни, али и по­се­ти­о­ци глав­ног гра­да, осе­ти­ти ка­да по­сао бу­де ком­плет­но за­вр­шен. То се пр­вен­стве­но од­но­си на при­ступ са чу­ка­рич­ке стра­не, ко­ји ће би­ти у пу­ној функ­ци­ји за го­ди­ну да­на ка­да се за­вр­ши пе­тља „Рад­нич­ка”. Са но­во­бе­о­град­ске стра­не, при­ступ и си­ла­же­ње с мо­ста не би тре­ба­ло да бу­де про­блем, јер су за­вр­ше­не три си­ла­зно-уз­ла­зне рам­пе, а Ули­ца Ју­ри­ја Га­га­ри­на про­ши­ре­на је за још јед­ну, че­твр­ту тра­ку, на по­те­зу од мо­ста до Отво­ре­ног тр­жног цен­тра. Са те стра­не Са­ве у то­ку 2012. пред­ви­ђе­но је да се из­гра­ди ве­ћи део од три ки­ло­ме­та­ра при­ступ­них са­о­бра­ћај­ни­ца до То­ши­ног бу­на­ра.

На пе­тљи „Рад­нич­ка” за­вр­ше­на је кон­струк­ци­ја 365 ме­та­ра ду­гач­ког ни­воа ко­јим је мост спо­јен са пе­тљом „Хи­по­дром”.

Укуп­на по­вр­ши­на пр­ве де­о­ни­це но­во­бе­о­град­ске „коп­че” с мо­стом је око 40.000 ква­драт­них ме­та­ра, до но­во­бе­о­град­ске же­ле­знич­ке ста­ни­це.

У Ди­рек­ци­ји за јав­ни пре­воз уве­ра­ва­ју да ће ауто­бу­си на ли­ни­ји 94 би­ти пр­ви ко­ји ће са­о­бра­ћа­ти пре­ко но­вог мо­ста. Ова ли­ни­ја, ко­ја по­ве­зу­је на­се­ља Ми­ља­ко­вац и Блок 45, са­да са­о­бра­ћа „Га­зе­лом”. Во­зи­ла на овој ли­ни­ји ће по­ла­зи­ти из Бло­ка 45, ићи ре­дов­ном тра­сом до Бу­ле­ва­ра Ми­лу­ти­на Ми­лан­ко­ви­ћа, за­тим пре­ко Мо­ста на Ади и пе­тље „Рад­нич­ка” ка пе­тљи „Хи­по­дром”, на­ста­ви­ти пре­ма Топ­чи­де­ру, а за­тим се Ули­цом Те­о­до­ра Драј­зе­ра по­ве­за­ти са Ули­цом Не­зна­ног ју­на­ка и Цр­но­трав­ском пре­ма Ба­њи­ци.

Осим „де­ве­де­сет че­твор­ке”, од 1. ја­ну­а­ра пре­ко Мо­ста на Ади на сва­ких 20 ми­ну­та са­о­бра­ћа­ће и ми­ни­бус са озна­ком 85. Ње­го­ва тра­са би­ће на­се­ље „Бел­вил” – Аго­сти­на Не­та – Ју­ри­ја Га­га­ри­на – Мост на Ади – Рад­нич­ка – Сав­ска ма­ги­стра­ла – Све­то­ли­ка Ла­зе Ла­за­ре­ви­ћа – Рад­нич­ка – Стру­гар­ска – Чу­ка­рич­ка па­ди­на.

-----------------------------------------------------

Ка­ко је по­че­ло

2006. Из­ра­ђен је идеј­ни про­је­кат мо­ста и при­ступ­них са­о­бра­ћај­ни­ца са свим пра­те­ћим сту­ди­ја­ма

2007. За кон­сул­тан­та је иза­бра­на фир­ма „Лу­ис Бер­гер”. Исте го­ди­не спро­ве­ден је у две фа­зе и тен­дер за про­јек­тан­та и из­во­ђа­ча ра­до­ва, на ко­ме је уче­ство­ва­ло осам фир­ми из шест зе­ма­ља

2008. Уго­вор за про­јек­то­ва­ње и из­град­њу мо­ста пот­пи­сан је у апри­лу са кон­зор­ци­ју­мом у са­ста­ву „PO­RRTec­hno­bauundUm­weltAG” из Аустри­је, „SCTdd” из Сло­ве­ни­је (ис­ту­пи­ли су из по­сла на­кон бан­кро­та кра­јем 2010) и „DSDBruc­ken­bauGmbH” из Не­мач­ке. Вред­ност са­мог мо­ста, без при­ступ­них пу­те­ва, уго­во­ром је про­це­ње­на на 118,6 ми­ли­о­на евра

-----------------------------------------------------

Је­сте ли зна­ли

Про­пу­сна моћ мо­ста је 12.000 во­зи­ла на сат

Во­за­чи­ма са Чу­ка­ри­це и Но­вог Бе­о­гра­да Мост на Ади ће за 30 ми­ну­та скра­ти­ти вре­ме по­треб­но за пре­ла­зак са јед­не на дру­гу сав­ску оба­лу

Осим уште­де у вре­ме­ну, то ће зна­чи­ти и 11 то­на го­ри­ва ма­њу днев­ну по­тро­шњу, и сра­змер­но ма­ње за­га­ђе­ње

Ин­тен­зи­тет са­о­бра­ћа­ја пре­ко са­да­шњих мо­сто­ва и у Бу­ле­ва­ру вој­во­де Ми­ши­ћа би­ће сма­њен до 40 од­сто

Гор­ња кон­струк­ци­ја мо­ста и рам­пе за­шти­ће­не су хи­дро­и­зо­ла­ци­јом, у сан­ду­ку мо­ста ура­ђе­на је ан­ти­ко­ро­зив­на за­шти­та, мон­ти­ра­ни но­са­чи елек­тро­ка­бло­ва и ин­ста­ли­ран си­стем за од­вод­ња­ва­ње

Но­ви мост мо­же да из­др­жи зе­мљо­трес ја­чи­не до осам сте­пе­ни Мер­ка­ли­је­ве ска­ле. Ар­ми­ра­на бе­тон­ска кон­струк­ци­ја у об­ли­ку обр­ну­те сак­си­је ап­сор­бу­је се­и­змич­ке та­ла­се пре не­го што стиг­ну до са­мог пи­ло­на

-----------------------------------------------------

Ка­рак­те­ри­сти­ке


- 964 ме­тра је ду­га­чак мост

- 45 ме­та­ра је ши­ри­на: шест са­о­бра­ћај­них тра­ка, два трам­вај­ска ко­ло­се­ка и две пе­шач­ко-би­ци­кли­стич­ке ста­зе

- 376 ме­та­ра је глав­ни ра­спон мо­ста (че­лич­на кон­струк­ци­ја од пи­ло­на до сту­ба број пет на Ма­лој Ади)

- 200 ме­та­ра је ви­сок пи­лон, са­здан од 39 бе­тон­ских сег­ме­на­та

- 167.000 то­на бе­то­на и че­ли­ка угра­ђе­но је у ком­плет­ну кон­струк­ци­ју

Коментари23
12813
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

para oči komunizam i neoliberalizam srbije
još kad bi ste kao što Bog zapoveda i ceo svet radi,obojili ove komunističke sive solitere..
Beogradjanka i to prava
Potpuno pogresan komentar ste dali, ja ovo nisam napisala. I nije lepo da svoje misljenje stavljate na tudja imena! Bravo za Djilasa, on je najzasluzniji za ovaj most!
ДУШАН ГРУЈИЋ
Не дижите више мостове! Реке у Београду "премошћавајте" ТУНЕЛИМА !!!
СРПКО МЕДЕНИЦА
Топчидерска шума ће бити загађена. Сада је начета а кад нешто начнете са тим је готово!Поред Милошевог двора пут пролази на 1(један) метар!!! Аматерски урбанизам 100% !
Е па браво госпођо
Beogradjanka i to prava | 30/12/2011 15:52 Мени додуше морам да будем искрена покојни господин Богдановић није прирастао к срцу али Ђилас може да прође а мост поготову, а што се тиче преласка преко моста пешице то свакако, све ће се више људи бавити собом и својим имунитетом па ће се све више кретати а то је заиста мала раздаљина, само не знам то пешке пењање преко моста са Новог Београда колико ће бити сигурно, тај прилаз, много је бољи прилаз за пешаке како се мени чини са оне Чукарике стране, некако је безбеднији

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља