недеља, 27.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 02.02.2014. у 16:15 Бета

Србија ублажила пораз

Има­мо мом­ке за бу­дућ­ност срп­ског те­ни­са – Ду­шан Ла­јо­вић и Фи­лип Кра­ји­но­вић оства­ри­ли су по­бе­де у по­след­ња два сингл ме­ча пр­вог ко­ла Свет­ске гру­пе Дејвис купа и та­ко ума­њи­ли по­бе­ду Швај­ца­ра­ца на 3:2.

Ла­јо­вић је као 102. играч све­та пр­вом ме­чу ју­че­ра­шњег над­ме­та­ња у но­во­сад­ском Спен­су над­и­грао Ми­ха­е­ла Ла­ме­ра (441) са 6:3, 3:6, 6:4, док је Кра­ји­но­вић (237) за 64 ми­ну­та де­кла­си­рао Мар­ка Кју­ди­не­ли­ја (180). Та­ко је у од­су­ству на­ших нај­бо­љих игра­ча ко­ли­ко то­ли­ко ума­ње­на по­бе­да Швај­ца­ра­ца ко­је су до по­бе­де пред­во­ди­ли Ро­џер Фе­де­рер и Ста­ни­слас Ва­врин­ка.

Јед­на по­бе­да и је­дан по­раз – би­ланс је Ла­јо­ви­ћа, ко­ји је у Но­вом Са­ду имао уло­гу пр­вог игра­ча.

-Меч је био те­жак јер сам имао ма­њих про­бле­ма са жу­ље­ви­ма ко­је ву­чем из Аустра­ли­је. Све у све­му за­до­во­љан сам бор­бом и дра­го ми је да сам до­нео бар је­дан по­ен за Ср­би­ју. На­дам се да ће убу­ду­ће то би­ти у не­ком ва­жном ме­чу – ре­као је 23-го­ди­шњи Ду­шан.– Ве­ли­ки је зна­чај ка­да играш за сво­ју зе­мљу, ту сви пру­жа­ју нај­бо­ље пар­ти­је и ни­је би­ло ла­ко без об­зи­ра на ранг про­тив­ни­ка. Хтео сам да по­бе­дим и ус­пео сам.

Наш те­ни­сер до­бро је за­по­чео се­зо­ну, а по­сле Деј­вис ку­па че­ка га тур­нир у пре­сто­ни­ци Хр­ват­ске.

-На­дам се да ћу у За­гре­бу игра­ти до­бро као ов­де, да не­ћу би­ти умо­ран јер се по­сле Деј­вис ку­па сви увек ис­пра­зне. Хва­ла пу­бли­ци ко­ја је до­шла у ово­ли­ком бро­ју јер меч ни­је имао ре­зул­тат­ски зна­чај, а и ло­ши су вре­мен­ски усло­ви у Ср­би­ји – ре­као је Ла­јо­вић. - Ова по­бе­да ми пу­но зна­чи за са­мо­по­у­зда­ње и на­ред­не ме­че­ве, а пр­ви је у уто­рак у За­гре­бу про­тив ква­ли­фи­кан­та.

Ка­же да се бо­рио за сва­ки по­ен јер је би­ло те­шко на­ћи мо­ти­ва у ова­квим ме­че­ви­ма без ре­зул­тат­ског зна­ча­ја.

- По­сле мог вођ­ства у се­то­ви­ма, Ла­мер је ус­пео да из­јед­на­чи и у тре­ћем да по­ве­де 4:2, 40:15. На сву сре­ћу на­пра­вио сам пре­о­крет и све се за­вр­ши­ло до­бро – ка­же Ла­јо­вић ко­ме је ово би­ла пр­ва по­бе­да у Деј­вис ку­пу.

Евен­ту­ал­ни про­тив­ни­ци у ба­ра­жу?

- Још не знам са ки­ме би­смо мо­гли да игра­мо, али то си­гур­но не­ће би­ти Шпа­ни­ја ко­ја је као и Ср­би­ја би­ла но­си­лац. Има атрак­тив­них ри­ва­ла, ви­де­ће­мо, на­дам се да ће­мо у нај­ја­чем са­ста­ву игра­ти у сеп­тем­бру и обез­бе­ди­ти да и у на­ред­ној се­зо­ни игра­мо у Свет­ској гру­пи – ис­ти­че Ла­јо­вић ко­ји је за меч про­тив Фе­де­ре­ра до­био 10 АТП по­е­на а за три­јумф про­тив Ла­ме­ра ни­је до­био ни бод јер је пи­та­ње укуп­ног по­бед­ни­ка већ би­ло ре­ше­но..

Кра­ји­но­вић де­би­то­вао је за Деј­вис куп ре­пре­зен­та­ци­ју Ср­би­је у су­бо­ту, а ју­че је у пр­вом сингл ме­чу упи­сао бр­зо­по­те­зну по­бе­ду.

-Играо сам ја­ко до­бро, јер сам био мно­го опу­ште­ни­ји не­го у ду­блу – ис­та­као је 21-го­ди­шњи Сом­бо­рац.- Ова по­бе­да ми мно­го зна­чи за са­мо­по­у­зда­ње и да­љу ка­ри­је­ру и на­дам се да ћу на че­лин­џе­ру у Фран­цу­ској на­ста­ви­ти у овом рит­му.

За­до­во­љан је при­ка­за­ним.

- Од­лич­но сам сер­ви­рао. То ми је јед­но од нај­ја­чих оруж­ја, ра­дим на ње­му. По­сле од­лич­ног сер­ви­са пр­ви на­ред­ни уда­рац ми је био агре­си­ван, ни­је би­ло пу­но пре­ба­ци­ва­ња. Од са­мог по­чет­ка ме­ча др­жао сам све кон­це игре, ми­слим да ни­сам до­зво­лио да ми на­пра­ви ни јед­ну брејк шан­су на мој сер­вис. Ра­ду­јем се пр­вој по­бе­ди за ре­пре­зен­та­ци­ју. Је­сте да смо из­гу­би­ли али за ме­не и ка­ри­је­ру вр­ло бит­на по­бе­да пред на­ред­не тур­ни­ре – ис­та­као је Кра­ји­но­вић.

Та­ко је Ср­би­ја у по­след­ња два ме­ча у Деј­вис ку­пу до­жи­ве­ла по­ра­зе код ку­ће – у про­шло­го­ди­шњем фи­на­лу из­гу­би­ла је у Аре­ни од Че­шке са 3:2, а са­да у Спен­су од Швај­цар­ске иден­тич­ним ре­зул­та­том.

-----------------------------------------------------

Об­ра­до­вић: Да се по­сре­ћи жреб

Се­лек­тор Бог­дан Об­ра­до­вић ни­је мо­гао да из­ву­че „џо­ке­ра“ из ру­ка­ва као што су то учи­ни­ли Швај­цар­ци са из­не­над­ним до­ла­ском Ро­џе­ра Фе­де­ре­ра у Ср­би­ју. Са ти­мом ко­ји је имао на рас­по­ла­га­њу ко­на­чан ра­зул­тат у ду­е­лу су са „сај­џи­ја­ма“ је оче­ки­ван и ре­а­лан.

- По­сле ове две по­бе­де Ла­јо­ви­ћа и Кра­ји­но­ви­ћа мо­гу са­мо да кон­ста­ту­јем да има­мо мом­ке на ко­је мо­же­мо да се осло­ни­мо у бу­дућ­но­сти – још јед­ном је ис­та­као кор­ми­лар Ор­ло­ва. – За њих је зна­чај­но да што ви­ше вре­ме­на про­ве­ду на те­ре­ну у ова­квим ме­че­ви­ма јер ће им зна­чи­ти за све што их че­ка и у ин­ди­ви­ду­ал­ним ка­ри­је­ра­ма и ре­пре­зен­та­ци­ји. Са­да нам оста­је да се на­да­мо до­бром жре­бу за сеп­тем­бар­ски ба­раж, да сви игра­чи бу­ду здра­ви и да има­мо ко­мле­тан тим. То ће зна­чи­ти да бу­де­мо оно што је­смо, јед­на од нај­бо­љих еки­па све­та.

За­до­вољ­ство због две по­бе­де по­след­њег да­на ни­је ма­ла уте­ха.

- По­ра­же­ни смо али смо до­ста то­га до­брог из­ву­кли. Под­мла­ђе­ни тим по­ка­зао је да има пер­спек­ти­ву. Оно што нам је бит­но и ва­жно је да ко­ри­сти­мо ове игра­че што ви­ше мо­же­мо кад има­мо про­сто­ра. Фи­лип је оба ме­ча од­и­грао на из­у­зет­ном ни­воу, по­ка­зао је рас­ко­шни та­ле­нат. Си­гур­но за­слу­жу­је ме­сто ме­ђу 50 нај­бо­љих на све­ту. Пру­жи­ли смо му шан­су, обе­руч­ке ју је ис­ко­ри­стио и ови ме­че­ви би­ће му од ве­ли­ког зна­ча­ја у ка­ри­је­ри. Дра­го ми је да је по­зив за ре­пре­зен­та­ци­ју за њих све­ти­ња, има­мо у ре­пре­зен­та­ци­ји из­у­зет­ну ат­мос­фе­ру у ко­ју су се укло­пи­ли и Ми­ло­је­вић, мла­ђи Ђо­ко­вић, Ђе­ре а и Кр­стин ко­ји је од­лич­но за­по­чео тур­нир у За­гре­бу по­бе­дом над Баг­да­ти­сом.

Коментари2
3b288
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Anđela Karaklajić
U Dejvis kupu mečevi se igraju u 3 dobijena seta. Tako da su mi ove 2 pobede "polovične"! Tako da mi je i to "ublažavanje" poraza naše reprezentacije "polovično"!
imamo buducnost
samo nam fali sadsnjost.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља