понедељак, 17.02.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 19:25

Враћа ли се Србија у 2003.

петак, 20.06.2014. у 09:00
Владимир Беба Поповић, оснивач Института за јавну политику Фото Танјуг

 Ко­ли­ко са­го­вор­ни­ка – то­ли­ко раз­ли­чи­тих те­о­ри­ја о то­ме шта се кри­је иза нај­но­ви­је „вру­ће те­ме” у по­је­ди­ним бе­о­град­ским ме­ди­ји­ма, у чи­јем је сре­ди­шту пре­ми­јер Алек­сан­дар Ву­чић, ње­гов од­нос са цр­но­гор­ским ко­ле­гом Ми­лом Ђу­ка­но­ви­ћем, ста­ње у по­ли­циј­ским струк­ту­ра­ма у Ср­би­ји, кон­тро­ла над ме­ди­ји­ма и већ по­сло­вич­ни про­блем ути­ца­ја тзв. стра­ног фак­то­ра у ре­ги­о­ну.

Пи­та­ња је мно­го. Ко ру­ши Ву­чи­ћа? Или – да ли уоп­ште не­ко же­ли да га ру­ши? Да ли са­мо Ву­чи­ћа или и То­ми­сла­ва Ни­ко­ли­ћа? Је ли, ус­пут, и Ми­ло Ђу­ка­но­вић не­чи­ја ме­та или је он тај ко­ји, у са­деј­ству са за са­да не­по­зна­тим парт­не­ри­ма, по­ку­ша­ва да за­вла­да бе­о­град­ском ме­диј­ском и по­ли­тич­ком сце­ном? Или, мо­жда, Ђу­ка­но­вић и Ву­чић има­ју за­јед­нич­ког не­при­ја­те­ља ко­ји их на овај на­чин сва­ђа? И да ли за­и­ста све ово ли­чи на 2003. го­ди­ну, ка­ко је упо­зо­рио сам Ђу­ка­но­вић, ре­а­гу­ју­ћи на пи­са­ња та­бло­и­да „Ку­рир” да цр­но­гор­ски пре­ми­јер на­вод­но при­пре­ма удар на не­за­ви­сне ме­ди­је у Ср­би­ји?

Вла­ди­мир Бе­ба По­по­вић – чо­век за ко­га се зна да са­ра­ђу­је са Ђу­ка­но­ви­ћем, а од ка­да је отво­рио свој Ин­сти­тут за јав­ну по­ли­ти­ку и у Бе­о­гра­ду све че­шће се по­ми­ње и као бли­зак Ву­чи­ћу – дао је сво­је ви­ђе­ње ове па­ра­ле­ле са го­ди­ном у ко­јој је уби­јен пре­ми­јер Зо­ран Ђин­ђић. Под­се­ти­мо, По­по­вић је по­сле 5. ок­то­бра био на че­лу Би­роа за ко­му­ни­ка­ци­је, ко­ји је на­пу­стио кра­јем 2002, да би се по­сле Ђин­ђи­ће­вог уби­ства опет ак­ти­ви­рао на том ме­сту и имао за­па­же­ну уло­гу у бри­фо­ва­њу ме­ди­ја то­ком ак­ци­је „Са­бља”. За ју­че­ра­шњи „Да­нас” је на­вео да оба­ве­штај­ни апа­рат ра­ди про­тив Ву­чи­ћа и Ђу­ка­но­ви­ћа и да је ат­мос­фе­ра „вр­ло слич­на” оној из 2003, по­твр­див­ши оце­ну пре­ми­је­ра Цр­не Го­ре.

„Пре­по­зна­је се то по удру­жи­ва­њу у блок до ју­че за­ра­ће­них ме­ди­ја, по­ли­ти­ча­ра, по­је­ди­на­ца, де­ло­ва ди­пло­мат­ске за­јед­ни­це, та­ко­зва­них бо­ра­ца за гра­ђан­ска пра­ва и фа­ши­ста”, ре­као је ди­рек­тор Ин­сти­ту­та за јав­ну по­ли­ти­ку. 

Е са­да, ко ни­је ве­о­ма па­жљив по­сма­трач ме­диј­ске и по­ли­тич­ке сце­не у Ср­би­ји, али и у ре­ги­о­ну, и још ако до ње­га не до­пи­ру ви­ше или ма­ње уви­је­не ди­пло­мат­ске по­ру­ке о но­вој кон­сте­ла­ци­ји ме­ђу­на­род­них од­но­са ко­ји се упра­во пре­ла­ма­ју на укра­јин­ској кри­зи, си­гур­но је збу­њен. Те­шко да ће му не­што би­ти ја­сни­је и из Ву­чи­ће­вих ре­чи да ће др­жа­ва у нај­кра­ћем ро­ку ста­ви­ти тач­ку на кри­зу ко­ју сам од се­бе пра­ви си­стем без­бед­но­сти и да је Ср­би­ја ста­бил­на др­жа­ва.

„По­сто­је не­ки раз­ли­чи­ти уда­ри из ви­ше сфе­ра дру­штве­ног жи­во­та, али то др­жа­ву не мо­же да угро­зи, ма ко­ли­ко не­ки љу­ди или гру­па љу­ди има­ли ути­ца­ја на ме­ди­је или јав­ност”, ре­као је ју­че пре­ми­јер од­го­ва­ра­ју­ћи на кон­ста­та­ци­ју но­ви­на­ра да из ре­ги­о­на сти­жу упо­зо­ре­ња да би др­жа­ва мо­гла би­ти де­ста­би­ли­зо­ва­на због де­ша­ва­ња уну­тар срп­ске по­ли­ци­је, пре­нео је Тан­југ. Ву­чић, ме­ђу­тим, ни­је озна­чио ко­ји су љу­ди или гру­пе ко­ји то по­ку­ша­ва­ју. 

Оту­да и ви­ше те­о­ри­ја о по­за­ди­ни тих „уда­ра”. По јед­ни­ма је то ис­кљу­чи­во про­блем не­сре­ђе­ног по­ли­циј­ско-без­бед­но­сног апа­ра­та ко­ји се на овај на­чин бра­ни од на­ме­ре пре­ми­је­ра да за­ве­де „ред у ку­ћи”. Опет, по­сто­је и ту­ма­че­ња да је сам Ву­чић ди­гао сву ову пра­ши­ну не би ли обез­бе­дио ве­ћу по­др­шку за тај свој циљ – сре­ђи­ва­ње ста­ња у по­ме­ну­тим струк­ту­ра­ма. Ни­је са­мо нај­ја­сни­је за­што би пре­ми­је­ру, то­ли­ко по­пу­лар­ном у јав­но­сти, са та­квом ве­ћи­ном у пар­ла­мен­ту и свим по­лу­га­ма вла­сти у сво­јим ру­ка­ма, уоп­ште био по­тре­бан та­кав „али­би”? Ода­тле се из­во­ди но­ва ди­ле­ма – да ли пре­ми­јер ипак ни­је то­ли­ко мо­ћан ко­ли­ко се чи­ни, или же­ли да „по­чи­сти” љу­де ко­ји има­ју моћ­не по­ли­тич­ке за­штит­ни­ке, због че­га му је по­треб­но „оправ­да­ње” за тај по­тез?  

Чи­ни се, ипак, да је си­ту­а­ци­ја ком­плек­сни­ја. Тре­ба се при­се­ти­ти да већ не­ко­ли­ко не­де­ља, тач­ни­је од по­пла­ва у Ср­би­ји, Ву­чић и ње­го­ва вла­да тр­пе кри­ти­ке за ме­диј­ску цен­зу­ру. Ни­ма­ло при­јат­не оп­ту­жбе сти­гле су нај­пре од моћ­ног Оеб­са, ко­јем су се при­дру­жи­ли по­је­ди­ни при­пад­ни­ци ди­пло­мат­ског ко­ра у Бе­о­гра­ду, они из за­пад­не сфе­ре. Има ми­шље­ња да „бри­га” о ме­ди­ји­ма у Ср­би­ји не би би­ла то­ли­ка да је Бе­о­град, то­ли­ко при­ље­жно као на при­мер Под­го­ри­ца, сле­дио по­те­зе и ин­струк­ци­је Бри­се­ла и Ва­шинг­то­на од по­чет­ка кри­зе у Укра­ји­ни. 

За­кљу­чу­ју­ћи да је „ме­де­ни ме­сец из­ме­ђу СНС-а и За­па­да го­тов”, Ми­ша Ђур­ко­вић, ви­ши на­уч­ни са­рад­ник Ин­сти­ту­та за европ­ске сту­ди­је, на­пи­сао је пре две не­де­ље у „По­ли­ти­ци” да је „За­пад по­чео да по­ди­же у Бе­о­гра­ду чи­та­ву сво­ју НВО, ме­диј­ску и оста­лу про­па­ганд­ну струк­ту­ру па од­јед­ном од га­ран­та Бри­сел­ског спо­ра­зу­ма Ву­чић по­ста­је ’ма­ли Пу­тин’, ’про­ру­ски пре­ми­јер’ итд”. Све то ка­ко би се, сма­тра Ђур­ко­вић, власт у Ср­би­ји вра­ти­ла на „пра­ви пут” и за по­че­так по­че­ли да по­ма­жу кам­па­њу про­тив До­ди­ка у Ре­пу­бли­ци Срп­ској.

Ма­ло пре Ђур­ко­ви­ћа је и ми­ни­стар Алек­сан­дар Ву­лин, по­во­дом оп­ту­жби на ра­чун Вла­де Ср­би­је да је то­ком ван­ред­не си­ту­а­ци­је спро­во­ди­ла ме­диј­ску цен­зу­ру, упро пр­стом у ве­ли­ке си­ле, са­мо не пре­ци­зи­ра­ју­ћи – ко­је. 

„Ја ни­сам члан СНС-а и мо­гу да ка­жем не­ке ства­ри ко­је пред­сед­ник вла­де не би тре­ба­ло да ка­же. Не­ће ве­ли­ке си­ле пред­сед­ни­ка Вла­де Ср­би­је ко­ји има по­др­шку 50 од­сто гла­са­ча”, ка­зао је Ву­лин. 

Осим по­је­ди­них из­во­ра „По­ли­ти­ке”, ко­ји за све ово сум­њи­че ан­гло­а­ме­рич­ки део за­пад­ног све­та, ко­јем се не сви­ђа по­ку­шај Ср­би­је да се­ди и на њи­хо­вој и на ру­ској сто­ли­ци, из че­га на­вод­но Ву­чић по­ку­ша­ва да на­ђе из­лаз окре­ћу­ћи се све ви­ше Бер­ли­ну (ко­ји, тре­ба има­ти у ви­ду, ни­је то­ли­ко за­гри­жен про­тив­ник Мо­скве), има и оних ко­ји, пак, из по­је­ди­них та­бло­и­да „чи­та­ју” упо­зо­ре­ња из Ру­си­је. Пре­ма овим ми­шље­њи­ма, Мо­сква за­пра­во упо­зо­ра­ва Ву­чи­ћа да не кре­ће Ђу­ка­но­ви­ће­вим пу­тем ка НА­ТО-у.

Зо­ран Жив­ко­вић, ли­дер Но­ве стран­ке и на­род­ни по­сла­ник, од­ба­цу­је све ове те­о­ри­је. Ђин­ђи­ћев на­след­ник на пре­ми­јер­ској функ­ци­ји, да­кле онај ко је до­бро упо­знат са ат­мос­фе­ром из 2003, ка­же за наш лист да се ова си­ту­а­ци­ја не мо­же упо­ре­ди­ти са оном од пре 11 го­ди­на.

„Ат­мос­фе­ру кре­и­ра­ју глав­ни ју­на­ци. Не­мо­гу­ће је на би­ло ко­ји на­чин по­ре­ди­ти Зо­ра­на Ђин­ђи­ћа и Алек­сан­дра Ву­чи­ћа. Дру­го, не ви­дим ни­шта нео­бич­но у тој ме­диј­ској сфе­ри. Те на­зо­ви­но­ви­не пи­шу глу­по­сти сва­ки дан. Не ми­слим да се де­си­ло би­ло шта но­во”, ис­ти­че Жив­ко­вић, до­да­ју­ћи да су два нај­по­зна­ти­ја та­бло­и­да не­фор­мал­ни слу­жбе­ни гла­сни­ци СНС-а.

Жив­ко­вић за­пра­во ми­сли да је реч о чи­стом спи­но­ва­њу из Ву­чи­ће­ве ку­хи­ње ко­је је још те­шко до кра­ја раз­у­ме­ти, али и на­по­ми­ње да, ако је ипак Ву­чи­ћу или би­ло ко­ме у Ср­би­ји угро­же­на без­бед­ност, као што се са­да ства­ра сли­ка, та си­ту­а­ци­ја мо­ра да се ре­ши од­мах. 

„Ни­ко не сме да бу­де угро­жен, а по­себ­но но­си­о­ци нај­ви­ше вла­сти. Ми­слим, ме­ђу­тим, да је ов­де пре у пи­та­њу ства­ра­ње ква­зи­про­бле­ма и ат­мос­фе­ре ко­ја не по­сто­ји да би се под те­пих гур­ну­ла не­спо­соб­ност и ба­ха­тост ис­ка­за­на у вре­ме и по­сле по­пла­ва, али и то што не­ма ни­ка­квих ин­ве­сти­ци­ја, то што је про­шао рок за по­ка­зи­ва­ње уго­во­ра са ’Ети­ха­дом’, то што има­мо по­пла­ву пла­ги­ра­них ди­пло­ма и док­то­ра­та у вр­ху вла­сти…”, сма­тра Жив­ко­вић. Пре­ма ње­го­вој оце­ни, епи­лог све­га ће би­ти то што ће вр­ло бр­зо Ву­чић све про­бле­ме да ре­ши као не­ким ча­роб­ним шта­пи­ћем, а нај­пре оне ко­ји ни­су ни по­сто­ја­ли.

------------------------------------------------------------

Ка­ко је Бе­ба По­по­вић оти­шао из Ђин­ђи­ће­вог ка­би­не­та

Ви­ли­јам Монт­го­ме­ри, бив­ши аме­рич­ки ам­ба­са­дор у Бе­о­гра­ду, ис­при­чао је сво­је­вре­ме­но „Ни­ну”, ка­ко је до­шло до раз­ла­за из­ме­ђу Зо­ра­на Ђин­ђи­ћа и Вла­ди­ми­ра Бе­бе По­по­ви­ћа 2002. го­ди­не.  

„Ка­да су по­че­ли на­па­ди на Б92 и Ве­ра­на Ма­ти­ћа, ми смо то по­сма­тра­ли са ин­те­ре­со­ва­њем и за­бри­ну­то­шћу. У јед­ном тре­нут­ку, на­кон што је по­че­ла се­ри­ја на­па­да у ли­сту ’Пу­бли­ка’ и на Те­ле­ви­зи­ји Пинк, у Бе­о­гра­ду су се по­ја­ви­ли по­сте­ри са ли­ком Ве­ра­на Ма­ти­ћа на ко­ји­ма је пи­са­ло не­што у сми­слу ’Тра­жи се’. С об­зи­ром на по­сле­ди­це ко­је је то мо­гло има­ти по лич­ну без­бед­ност Ве­ра­на Ма­ти­ћа, то ме је за­бри­ну­ло до­вољ­но да при­ли­ком пр­вог на­ред­ног су­сре­та пи­там пре­ми­је­ра Ђин­ђи­ћа шта зна о све­му то­ме”, на­вео је Монт­го­ме­ри, ко­ји је и у сво­јој књи­зи „Кад ова­ци­је утих­ну” при­чао о до­га­ђа­ји­ма из вре­ме­на пост­пе­то­ок­то­бар­ске Ср­би­је.

За „Нин” је још ре­као да му је Ђин­ђић без ика­квог окле­ва­ња ре­као да По­по­вић сто­ји иза тих на­па­да.

„Ја сам се при­лич­но из­не­на­дио и ре­као сам: Мо­же­те ли ми ре­ћи не­што ви­ше? Он ми је об­ја­снио да је Бе­ба По­по­вић не­пре­кид­но звао Жељ­ка Ми­тро­ви­ћа и зах­те­вао но­ве и но­ве на­па­де на Ве­ра­на Ма­ти­ћа и на Б92, и да је све то чи­нио пот­пу­но без зна­ња пре­ми­је­ра. Ђин­ђић ми је об­ја­снио да је лич­но раз­го­ва­рао о то­ме са Жељ­ком Ми­тро­ви­ћем и да му је Жељ­ко по­твр­дио да су по­зи­ви до­ла­зи­ли од Бе­бе и да је Ми­тро­вић прет­по­ста­вљао да пре­ми­јер зна за те по­зи­ве. Ђин­ђић је ре­као Ми­тро­ви­ћу да он ни­шта о то­ме ни­је знао и да са тим на­па­ди­ма тре­ба пре­ста­ти. Пре­ми­јер је ре­као да је Бе­ба По­по­вић оти­шао, да не оба­вља ви­ше свој по­сао. Ни­је ре­као да је под­нео остав­ку, већ са­мо да ви­ше ни­је на по­слу”, пре­при­чао је Монт­го­ме­ри свој раз­го­вор са Ђин­ђи­ћем. 

Б. Ба­ко­вић

Ј. Це­ро­ви­на


Коментари19
4dcc2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Дели Радивоје
@ Stivukov Subotica | 23/06/2014 08:28 Можда је Ваш цитат имао другу идеју, али сам по себи је гори од плагијата, наиме нетачан је.
Stivukov Subotica
To je sasvim normalno, kad procitas sva ta imena koja su i 2003 palila i zarila i reformisala. Sta ocekivati od njih sem pokusaja da se nametnu kao glavni zagovornici pravog puta drzave. 2003 su napravili nakaradu od svega i sad vide da je jos malo ostalo, sve u stilu "Sto propusti Mali Radojica, to doceka Starina Novak"
vuk- maniti
Gospodina Vucica dozivljavam kao trenera koji je dobio u ruke tim (Srbiju) koji je na prvi pogled zreo za "ortopedsku hirurgiju"?! U trenutku kada se opredijelio za metodiku saniranja ekipe, "dobrodusnici" izmisljaju afere skrecuci mu paznju sa konkretnog cilja, da bi ga kasnije optuzili za nesposobnost ?!!! Govorim jer sam od nekih istih subjekata BAS U SPORTU dozivio istu situaciju, ali sam bio uporan u svojoj metodologiji i sa dvije "ortopedske bolnice" u fudbalu i kosarci napravio rezultate koji se prije i poslije mog angazovanja nikada nijesu ponovili ?!!! ZATO' gospodine Vucicu ako mislite da ste na pravom putu (ja mislim da jeste) BUDITE BESKOMPROMISNI SA PROVOKATORIMA !!!?
Jedna Mala
Cim prodje jedna kriza Vucic i njegovi puleni fabrikuje novu da zataskaju to sto nijedno obecane nije ostvareno posle skoro tri godine vlasti (i prosli mandat se racuna jer je on i u toj vladi vodio glavnu rec). Narocito mu je vazno da se ne prica o srpskom dugu koji svakim danom raste. Prosle su poplave sada se prica o toboznjoj opasnosti po Vucica…koja je prica sutra po redu? I tako odosmo mi u bankrostvo.
malo bez veze xxx
Srbija se vratila u 1950. godinu???

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља