среда, 30.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
петак, 20.06.2014. у 17:00 Да­ни­је­ла Ву­ко­са­вље­вић

Смене у МУП-у због уплитања у политику и медије

На­ја­вљи­ва­не ко­ре­ни­те про­ме­не у вр­ху МУП-а Ср­би­је по­че­ле су ју­че сме­на­ма на­чел­ни­ка по­ли­циј­ских упра­ва у овом ми­ни­стар­ству. Пре­ми­јер Алек­сан­дар Ву­чић ни­је на ју­че­ра­шњој кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре у вла­ди ка­зао име­на сме­ње­них на­чел­ни­ка, али је ре­као да их је пет и да ће њи­хов по­сао до из­бо­ра но­вих љу­ди оба­вља­ти до­са­да­шњи за­ме­ни­ци. Сво­ју функ­ци­ју сва­ка­ко ви­ше не­ће оба­вља­ти Ро­до­љуб Ми­ло­вић, на­чел­ник Упра­ве кри­ми­на­ли­стич­ке по­ли­ци­је.

Иако су по­след­ња де­ша­ва­ња ука­зи­ва­ла на то да ће ју­че би­ти сме­њен и Ми­ло­рад Ве­љо­вић, ди­рек­тор по­ли­ци­је, то се ни­је де­си­ло. Ву­чић је Ве­љо­ви­ћев оста­нак на функ­ци­ји обра­зло­жио ти­ме што је он иза­бран на кон­кур­су. Да на­по­ме­не­мо, ди­рек­то­ра по­ли­ци­је по­ста­вља вла­да на пе­ри­од од пет го­ди­на, а За­ко­ном о по­ли­ци­ји ни­је пре­ци­зи­ра­но под ка­квим окол­но­сти­ма је мо­гу­ће раз­ре­ше­ње са ове функ­ци­је.

Од­лу­ка о сме­ни ше­фо­ва упра­ва по­ли­ци­је, об­ја­снио је Ву­чић, ре­зул­тат је објек­тив­не си­ту­а­ци­је да су по­ли­циј­ске слу­жбе по­че­ле да се ба­ве са­ме со­бом, по­ли­ти­ком и све ве­ћим ути­ца­јем на ме­ди­је. Не­ко­ли­ко пу­та то­ком обра­ћа­ња је кон­ста­то­вао да су по­је­ди­на ли­ца по­че­ла да се ба­ве по­ли­ти­ком и ме­ди­ји­ма, а у том кон­тек­сту је спо­ме­нуо и Љу­би­шу Бу­ху Чу­ме­та, за­шти­ће­ног све­до­ка, за ко­га је ре­као да је у ме­ди­ји­ма пу­штао не­и­сти­ни­те при­че о но­вом зе­мун­ском кла­ну.
„Ср­би­ја ће би­ти нор­мал­на, уре­ђе­на зе­мља у ко­јој ће по­ли­ци­ја да бри­не о гра­ђа­ни­ма, а не о по­ли­ци­ји и по­ли­ти­ци”, по­ру­чио је Ву­чић.

Ву­чић је на­ја­вио да ће уско­ро под­не­ти остав­ку на ме­сто ше­фа Би­роа за ко­ор­ди­на­ци­ју слу­жби без­бед­но­сти, те да ће Ни­ко­лић име­но­ва­ти не­ког дру­гог на то ме­сто.
За Ми­ло­ви­ћа је ре­као да је по­штен по­ли­ца­јац и да је и пре по­ли­гра­фа знао да он ни­је узео ми­ли­о­не од оп­ту­же­ног Дар­ка Ша­ри­ћа, за шта га је нар­ко-бос оп­ту­жио.

Од­лу­ци о сме­ни по­ли­циј­ских на­чел­ни­ка прет­хо­ди­ли су раз­го­во­ри са То­ми­сла­вом Ни­ко­ли­ћем, пред­сед­ни­ком Ср­би­је, Не­бој­шом Сте­фа­но­ви­ћем, ми­ни­стром уну­тра­шњих по­сло­ва, као и са Ве­љо­ви­ћем и Ми­ло­ви­ћем. Ини­ци­ја­ти­ву за сме­ну дао је Сте­фа­но­вић уз Ве­љо­ви­ће­ву са­гла­сност.
„Др­жа­ва је до­не­ла од­лу­ку због објек­тив­не си­ту­а­ци­је и због то­га што гра­ђа­ни Ср­би­је же­ле да има­ју пот­пу­ну си­гур­ност ка­да ви­де по­ли­цај­ца на ули­ци, због то­га што не­ће да чи­та­ју о по­ли­тич­ко-по­ли­циј­ским сплет­ка­ма и што хо­ће да им де­ца иду у си­гур­не шко­ле”, на­гла­сио је Ву­чић.

Прет­ход­но се ју­че у 12 ча­со­ва То­ми­слав Ни­ко­лић, пред­сед­ник Ср­би­је, обра­тио на­ци­ји по­во­дом де­ша­ва­ња у МУП-у. Та­ко је са нај­ви­ше др­жав­не функ­ци­је пр­во сти­гла по­твр­да оно­га о че­му се пр­во­бит­но са­мо ша­пу­та­ло, а по­след­њих да­на све гла­сни­је го­во­ри – о кри­ми­на­лу у по­ли­ци­ји.

„Ни­сам за­до­во­љан бор­бом про­тив кри­ми­на­ла у са­мој по­ли­ци­ји и ис­ко­ре­њи­ва­њем зла са ули­ца, нар­ко-ди­ле­ра и нар­ко-кар­те­ла. У тој бор­би ни­су по­стиг­ну­ти ни­ка­кви ре­зул­та­ти у по­след­њем пе­ри­о­ду, очи­глед­но за­то што те кри­ми­нал­не гру­пе има­ју свој са­рад­ни­ке, са­у­че­сни­ке и до­у­шни­ке у са­мом МУП-у”, ре­као је Ни­ко­лић, за­тра­жив­ши од Вла­де Ср­би­је сме­њи­ва­ње у по­ли­ци­ји и „по­ста­вља­ње на од­го­вор­не функ­ци­је ис­кре­них бо­ра­ца про­тив кри­ми­на­ла”.

Он је по­ру­чио да по­ли­ци­ја, ко­ја је за­ду­же­на за уну­тра­шњу без­бед­ност, мо­ра да се вра­ти у окви­ре мо­ра­ла, пра­вич­но­сти, по­ште­ња и прав­де.
„На­жа­лост, због не­про­фе­си­о­нал­ног од­но­са по­је­ди­на­ца из по­ли­ци­је пре­ма свом по­слу, од­го­ва­ра­ју­ћа бор­ба про­тив ко­руп­ци­је ни­је мо­гу­ћа. По­ли­ци­ја не би сме­ла да се слу­жи ме­диј­ским спе­ку­ла­ци­ја­ма, ни­ти да по­сту­па по ’са­мо­во­љи ви­со­ких чи­но­ва’ и да под­ле­же по­ли­тич­ким при­ти­сци­ма”, оце­нио је Ни­ко­лић.

По­сле обра­ћа­ња пред­сед­ни­ка, одр­жа­на је сед­ни­ца Би­роа за ко­ор­ди­на­ци­ју слу­жба­ма без­бед­но­сти. Ту су до­не­те од­лу­ке о про­ме­на­ма у по­ли­ци­ји.

Пре не­го што је ре­као оно што су сви иш­че­ки­ва­ли, пре­ми­јер је из­нео низ по­хва­ла на ра­чун ра­да по­ли­ци­је у ве­зи са ан­га­жо­ва­њем у по­пла­ва­ма, ра­дом и ра­све­тља­ва­њем слу­ча­је­ва 24 спор­не при­ва­ти­за­ци­је и у ре­ша­ва­њу уби­ста­ва од пре 15 го­ди­на. Ипак, ка­ко је на­гла­сио, је­дан од нај­ве­ћих про­бле­ма је не­у­спе­шна бор­ба про­тив нар­ко-кри­ми­на­ла.

„Сем ак­ци­је ’Гром-1’, ко­ја је би­ла зна­чај­на, ни­смо има­ли ско­ро ни­јед­ну успе­шну ак­ци­ју у бор­би про­тив нар­ко-ди­ле­ра. Пре 25 да­на сам ре­као Не­бој­ши Сте­фа­но­ви­ћу, ми­ни­стру уну­тра­шњих по­сло­ва, Ми­ло­ра­ду Ве­љо­ви­ћу, ди­рек­то­ру по­ли­ци­је, и Ве­се­ли­ну Ми­ли­ћу, на­чел­ни­ку бе­о­град­ске по­ли­ци­је, да са­ми би­ра­ју да­тум јер же­ли­мо да на­ста­ви­мо же­сто­ку бор­бу про­тив нар­ко-кла­но­ва, по­себ­но у Бе­о­гра­ду, Но­вом Са­ду, Ни­шу, Су­бо­ти­ци, Ле­сков­цу и Кра­ље­ву. Ре­као сам да има­ју на рас­по­ла­га­њу сва мо­гу­ћа сред­ства и да тра­жим ре­зул­та­те. На­жа­лост, ви­де­ло се да по­сто­је уну­тра­шње ства­ри ко­је мно­го ви­ше за­ни­ма­ју љу­де у по­ли­ци­ји не­го ре­ша­ва­ње та­квих про­бле­ма. Због то­га се ак­ци­ја све­ла на ба­ца­ње на под пе­ва­ча и пе­ва­чи­ца на ’Фри­стај­ле­ру’ и пре­трес 36 адре­са без ре­зул­та­та”, оце­нио је Ву­чић.

Он је ре­као да је пред­сед­ник Ни­ко­лић био у пра­ву ка­да је ка­зао да су нар­ко-ди­ле­ри­ма сва­ки пут до­ја­вљи­ва­не по­ли­циј­ске ак­ци­је, као и да то ни­је но­ви­јег да­ту­ма већ да се де­ша­ва у прет­ход­них 20 го­ди­на.

„Пре­ма про­це­на­ма, из­ме­ђу пет и 50 ки­ло­гра­ма ко­ка­и­на се по­тро­ши са­мо у Бе­о­гра­ду, а по­ли­ци­ја то­ли­ко не за­пле­ни ни за го­ди­ну да­на. По­и­мен­це сам го­во­рио о осо­ба­ма, то зна и Ве­љо­вић, ко­је има­мо ’на ме­ра­ма’ и за ко­је зна­мо да су нај­ан­га­жо­ва­ни­ји нар­ко-ди­ле­ри. Ни­ко од њих ни­је ни­ка­да при­ве­ден прав­ди”, на­по­ми­ње пре­ми­јер.
Он је на­вео да ни­ко не­ће оста­ти без по­сла и да се на­да да су „не­ки на­у­чи­ли лек­ци­ју и да не­ће би­ти зло­у­по­тре­бља­ва­ни од оних ко­ји су сво­је по­ли­тич­ке фру­стра­ци­је и же­ље хте­ли да оства­ру­ју пре­ко ту­ђег угле­да”.

„За оне ко­ји су кри­ми­на­лом упр­ља­ли ру­ке и ко­ји су у ко­руп­ци­о­на­шким афе­ра­ма до гу­ше не­ће би­ти сло­бод­ног ва­зду­ха у Ср­би­ји”, твр­ди пре­ми­јер.  
Он је че­сти­тао по­ли­цај­ци­ма ко­ји су про­фе­си­о­нал­но и од­го­вор­но ра­ди­ли свој по­сао, на­по­ми­њу­ћи да ће са­да ра­ди­ти још бо­ље и да ће до 2018. и 2019. го­ди­не за­вр­ши­ти ве­ли­ки по­сао у ци­љу при­дру­жи­ва­ња ЕУ.

---------------------------------------------------------------

Није мој син Марко Милошевић

Вучић је јуче потврдио и писање „Политике“ од 2. јуна ове године, рекавши да је свом сину два дана пре инцидента на сплаву „Ривер“ рекао телефоном да води рачуна како се понаша, јер ће он морати да да оставку уколико буде умешан у нешто недолично. Вучић је тиме изразио сумњу да га је неко прислушкивао.

– Није мој син Марко Милошевић, као што ни ја нисам Слободан Милошевић – рекао је премијер.

Вучић је додао да ни Владимир Стојковић, који је повређен у том инциденту, као ни његов пратилац, нису били извори информације да је његов син напао голмана, него да је то био један полицајац.

Подсетимо, високи полицијски функционери су јутро после инцидента 10. маја ове године рекли Вучићу да је његов син претукао голмана Стојковића и понудили му да ствари заташкају и предмет ставе у „фиоку“. Вучић је то одбио, подневши пријаве против непознатих полицајаца за покушај уцењивања. Истрага и даље траје.

---------------------------------------------------------------

Дра­го­љуб Ко­сма­јац – „бог и батина за многе у овој земљи”

Пре­ми­јер Алек­сан­дар Ву­чић је, го­во­ре­ћи о ве­за­ма по­ли­ци­је и кри­ми­на­ла­ца као и про­па­лим ак­ци­ја­ма су­зби­ја­ња нар­ко-кри­ми­на­ла, от­крио, ка­ко је ре­као, и име нај­ве­ћег нар­ко-ди­ле­ра у Ср­би­ји.
„По­звао сам Ми­ло­ра­да Ве­љо­ви­ћа и ре­као да хо­ћу нај­ве­ћу ак­ци­ју про­тив нар­ко-кла­на и до­био сам ’Фри­стај­лер’. Хтео сам да про­ве­рим све ве­зе и да ви­дим ко је на ве­зи са Ко­смај­цем, да ви­дим што се пра­ви­те бле­са­ви ка­да сви зна­те ко је нај­ве­ћи нар­ко-ди­лер и Ср­би­ји. По­сто­је љу­ди ко­ји се ви­ђа­ју са Ко­смај­цем ко­ји је ’бог и ба­ти­на’ за мно­ге у овој зе­мљи. Ка­жу, нај­ин­те­ли­гент­ни­ји нар­ко-ди­лер. Сви се пла­ше име да му из­го­во­ре. Је­сте ли ви­де­ли да се ни­ка­да у но­ви­на­ма ни­је по­ја­вио, ни­ко ни­шта не сме да ка­же, сви ћу­те, сви се пла­ше. Ја ка­жем, уда­ри­те на Ко­смај­ца и Ва­ви­ћа. Ни­су их ни тра­жи­ли, ка­жу не­ма­мо до­ка­зе. Па ни­ка­да не­ће­мо ни да има­мо та­кве до­ка­зе за­то што ће­мо да ју­ри­мо по ’Фри­стај­ле­ру’”, ре­као је вид­но уз­не­ми­рен Ву­чић.

Дра­го­љуб Ко­сма­јац је у„Бе­лој књи­зи ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла” МУП-а, ко­ја не­ма сна­гу до­ка­за, озна­чен као је­дан од нај­зна­чај­ни­јих тр­го­ва­ца опој­ним дро­га­ма на под­руч­ју за­пад­не Евро­пе. Ко­сма­јац је, пре­ма овим по­да­ци­ма, по­ве­зан са ме­ђу­на­род­ним кри­јум­ча­ри­ма нар­ко­ти­ка и у Ју­жној Аме­ри­ци, ода­кле на­вод­но ор­га­ни­зу­је тран­спор­те ве­ли­ких ко­ли­чи­на ко­ка­и­на за Евро­пу, а одав­но има и ухо­да­ни ка­нал за кри­јум­ча­ре­ње хе­ро­и­на из Тур­ске, Бу­гар­ске и Ма­ке­до­ни­је пре­ко Цр­не Го­ре и Ср­би­је за зе­мље за­пад­не Евро­пе.

---------------------------------------------------------------

Вла­ди не­ће на­ре­ђи­ва­ти Ша­рић и Чу­ме

„Вла­ди Ср­би­је не­ће на­ре­ђи­ва­ти Дар­ко Ша­рић. За­то ја и да­нас ми­слим да је Ро­до­љуб Ми­ло­вић по­штен по­ли­ца­јац. Али исто та­ко ка­ко Ср­би­јом не­ће упра­вља­ти Дар­ко Ша­рић, та­ко не мо­же да упра­вља ни Љу­би­ша Бу­ха Чу­ме. На­жа­лост, мно­ги су ушли у бор­бу Чу­ме­та и Ша­ри­ћа и у то­ме Ср­би­ја не­ће да уче­ству­је”, твр­ди Ву­чић.

По­во­дом ин­фор­ма­ци­је о та­ко­зва­ном зе­мун­ском кла­ну, ко­ја се ових да­на по­ја­ви­ла у јав­но­сти, пре­ми­јер ка­же да је реч о глу­по­сти­ма и из­ми­шљо­ти­на­ма ко­је пла­си­ра Љу­би­ша Бу­ха Чу­ме.  
„Сву­где где се то по­ја­ви­ло, и у ме­ди­ји­ма и ме­ђу по­је­ди­ним по­ли­ти­ча­ри­ма, сви­ма њи­ма је Бу­ха то ја­вио. Исто као што је лаж за Ро­до­љу­ба Ми­ло­ви­ћа да је узео два ми­ли­о­на од Дар­ка Ша­ри­ћа и за Алек­сан­дра Ђор­ђе­ви­ћа, ди­рек­то­ра Без­бед­но­сно-ин­фор­ма­тив­не аген­ци­је, да је узео 10–12 ми­ли­о­на од Ша­ри­ћа. Ми­ло­вић је хтео да хап­си Ша­ри­ће­ве љу­де, а не да од њих узи­ма но­вац”, ре­као је Ву­чић. 

Коментари26
f580b
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Освежити врх полиције
ЕУ стандарди кажу да су најбољи резултати када се врх полиције сваких 4-5 година освежава са новим кадровима из тужилаштва, војске, привреде, адвокатуре,..
mirko b
Ma nije samo zbog uplitanja u medije i politiku. Vučić bi morao otvorenije i hrabrije da kaže zašto menja načalnike uprava pa i sve druge. Ovako ostaje utisak da ih smenjuje nizbogčega i da im se maltene izvinjava što ih menja ni krive ni dužne. Mora se i njima reći da su smenjeni zato što nešto nisu dobro radili ili su radili suprotno zakonu i pravilima službe. Gradjani imaju utisak da je to eto neka formalna smena a da će tim ljudima biti ponudjeno isto ili bolje samo malo manje odgovorno. To izgleda kao kad bi neko rekao direktoru da više neće biti direktor nego samo pomoćnik a plata će mu možda biti i bolja samo će biti malo manje odgovoran. Ostaje utisak da rešenja nema i da nismo spremni na odlučne promene što se tiče funkcionisanja vlasti. Samo se običnom svetu i običnim radnicima obećavaju radikalne promene. Tu vlast ne bira reči niti išta dobro najavljuje.
Slobodan Ratković
Jednopartijski sistem i vlast skoncentrisanu u njenom vrhu poistovijetio bih sa matematičkom funkcijom u obliku spiralne piramide.Jasno je da je Srbiji potrebna autorativna i energična vlast,ali šta će se desiti ako je ona skoncentrisana u rukama pogrešnih ljudi?Onda bi za Srbiju i njen narod bilo mnogo bolje da takvu vlast nemá.Da li srpski politički vrh zaista radi u korist Srbije,ili u korist njene štete?Prodjoše tri dragocjene godine dok okom trepneš,a ništa bitnije se nije dogodilo na sredjivanju prilika u srpskoj ekonomiji,privredi i u oblasti državnih finansija.I dalje se bavimo sami sobom i při tome vrtimo u krugu poput metiljavih ovaca.A život nam se sve brže izmiče ispod nogu.Od obećanja se ne živi,nego od pozitivnih rezultaai.Smjene u MUP-u,po meni imaju za cilj daljnju koncentraciju vlasti čije su metode u disproporciji sa rezultatima,ali i sa obećanjima.S.R.
Петар Петровић
Волио бих да Премијер каже коју реч и о Станку, Милији, Зорану, Жељку.... па да се среде и ствари у пољопривреди, али мислим да је касно, с обзиром да је Председник Николић одликовао мајку Станка Поповића и тиме доказали како је пре пар година изашао из Викторије и кренуо ка другом јату. Малађани Драгин у ћорки а Станко на пријему. Нема везе што се пуна баржа са токсичном изгоретином из Зорке преврнула у Дунаву, битно да се добије 25.М Еур-а.Зорана то није ни видела ни чула. Када га буде апсио да се сети мене!
Neša ...
U akciji „Grom 2" (28.12.2013.g.) policija je pretresla 28 stanova i privela osmoro osumnjičenih kod kojih su nađeni droga, oružje i falsifikovani dokumenti. U isto vreme pretresla je stanove, kuće i vozila osoba za koje se sumnja da su među najjačim narko-dilerima u gradu. Između ostalih pretresen je i stan Dragoslava Kosmajca koji nije uhapšen jer kod njega nisu nađeni narkotici niti bilo koji dugi predmeti u vezi sa krivičnim delima. Bes predsednika Tomislava Nikolića izazvala je informacija koju su mu dostavile bezbednosne službe da je iz kabineta Aleksandra Vučića preneto upozorenje Dragoslavu Kosmajcu da je i on na spisku planirane racije, što ga je naljutilo. Predsednik Nikolić je tako saznao da je gospodin Kosmajac veliki donator SNS- i da je za kampanju partije priložio četiri miliona evra, koje Aleksandar Vučić nikom u stranci nije prijavio. Dojavom Kosmajcu pokušao je da se iskupi, kao da je Kosmajac ulični diler, pa se plaši racije. Kosmajac je pobegao iz Srbije juče!

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља