четвртак, 17.01.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 08:23

Лов на Путина

Аутор: Је­ле­на Сте­ва­но­вићуторак, 22.07.2014. у 22:00
Владимир Путин (Фото Бета)

Ру­ског пред­сед­ни­ка Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на у за­пад­ној јав­но­сти сва­ко­днев­но по­ре­де са Хи­тле­ром от­ка­ко се ма­ле­зиј­ски пут­нич­ки ави­он про­шлог че­тврт­ка сру­шио на те­ри­то­ри­ју под кон­тро­лом про­ру­ских по­бу­ње­ни­ка у Укра­ји­ни. Као на вр­хун­цу хлад­ног ра­та, ме­ди­ји и по­ли­ти­ча­ри ши­ре ан­ти­ру­ску хи­сте­ри­ју у окви­ру ко­је се Пу­тин са­та­ни­зу­је и пред­ста­вља као не­ко ко је лич­но од­го­воран за смрт 298 пут­ни­ка и чла­но­ве по­са­де.

Хај­ка се во­ди баш као да је на че­лу бољ­ше­ви­ка неку де­це­ни­ју  пре па­да Бер­лин­ског зи­да. По­ли­ти­ча­ри из­ја­вљу­ју „да је овај пут пре­те­рао”, та­бло­и­ди об­ја­вљу­ју на­сло­ве по­пут „Пу­тин је убио мог си­на” или „Пу­ти­но­ви те­ро­ри­сти су уби­ли две бри­тан­ске по­ро­ди­це”, док озбиљ­ни ли­сто­ви зах­те­ва­ју од­го­вор на пи­та­ње ка­да ће Аме­ри­ка ко­нач­но ка­зни­ти Пу­ти­на.

Ру­си­ја је и пре ис­тра­ге про­гла­ше­на кри­вом за оба­ра­ње ле­те­ли­це на пу­ту Ам­стер­дам – Ку­а­ла Лум­пур. Ве­ћи­на за­пад­них ме­ди­ја не пре­и­спи­ту­је тврд­ње по­ли­ти­ча­ра да је мла­зњак „ски­нут” ра­ке­том си­сте­ма „бук” ко­ји је Кремљ до­ту­рио се­па­ра­ти­сти­ма.

Тре­ба ме­ђу­тим има­ти у ви­ду да се о тра­ге­ди­ји са си­гур­но­шћу зна тек не­ко­ли­ко ства­ри: ави­он је пао са ви­си­не од 10 ки­ло­ме­та­ра, на­ла­зио се у ва­зду­шној зо­ни под кон­тро­лом у Ки­је­ву, ни­је до­шао до под­руч­ја ко­је се кон­тро­ли­ше из Мо­скве, а олу­пи­на ле­жи у са­мо­про­гла­ше­ној До­њец­кој ре­пу­бли­ци. Две цр­не ку­ти­је пре­да­те су ма­ле­зиј­ским вла­сти­ма, а те­ла су пре­ба­че­на у Хар­ков ода­кле ће би­ти пре­не­се­на у Хо­лан­ди­ју на об­дук­ци­ју.

Аме­рич­ки др­жав­ни се­кре­тар Џон Ке­ри твр­ди да  мо­ра да је Ру­си­ја уме­ша­на јер про­јек­тил не би уме­ле да ис­па­ле „пи­ја­ни­це” у ре­до­ви­ма про­ру­ских бо­ра­ца. У за­пад­ним ме­ди­ји­ма је цир­ку­ли­сао сни­мак на ко­јем се на­вод­но ви­де­ло ка­ко се си­стем „бук” по­сле не­сре­ће са МХ17 вра­ћа пре­ко гра­ни­це, на те­ри­то­ри­ју Ру­си­је.

Мо­сква је то де­ман­то­ва­ла, твр­де­ћи да је сни­мак на­стао не­ко­ли­ко сто­ти­на ки­ло­ме­та­ра да­ље, на те­ри­то­ри­ји ко­ју кон­тро­ли­ше Ки­јев.

Мо­сква је по­зва­ла САД да об­ја­ве са­те­лит­ске сним­ке по­што твр­ди да је аме­рич­ки са­те­лит у вре­ме не­сре­ће био из­над ис­точ­не Укра­ји­не. Бе­ла ку­ћа са­оп­шта­ва да се на­го­ми­ла­ва­ју до­ка­зи про­тив Мо­скве, али не по­ка­зу­је ни са­те­лит­ске сним­ке ни­ти не­ки дру­ги до­каз. Од Пу­ти­на се зах­те­ва да из­вр­ши при­ти­сак на по­бу­ње­ни­ке да пре­ста­ну да оме­та­ју ис­тра­гу, али се од Ки­је­ва не тра­жи да пре­ста­не са офан­зи­вом на под­руч­је на ком се на­ла­зе оста­ци ави­о­на и та­ко олак­ша по­сао стра­ним ис­тра­жи­те­љи­ма. Па­ле су и оп­ту­жбе да је трет­ман жр­та­ва „гро­те­скан“, иако ни­ко не ка­же шта је дру­го мо­гло да се ура­ди са те­ли­ма уне­сре­ће­них не­го да се сме­сте у хлад­ња­че. Ва­шинг­тон и ЕУ по­зи­ва­ју Мо­скву да об­у­ста­ви сва­ку по­моћ по­бу­ње­ни­ци­ма, али исто­вре­ме­но од Ки­је­ва не зах­те­ва­ју ни да об­ја­ви за­пи­сник са ле­та МХ17.

На ру­ске тврд­ње да је укра­јин­ски ра­кет­ни си­стем био укљу­чен у вре­ме ка­та­стро­фе на не­бу и да је бли­зу ма­ле­зиј­ског ави­о­на до­шао и је­дан укра­јин­ски бор­бе­ни ави­он, Ки­јев од­го­ва­ра оп­ту­жба­ма да су Пу­тин и по­бу­ње­ни­ци „фа­ши­сти”. Пре­ми­јер Ар­се­ниј Ја­це­њук је из­ја­вио да је Пу­тин „рат­ник на стра­ни ђа­во­ла“, а на­шао се и бив­ши бри­тан­ски ам­ба­са­дор у Бе­о­гра­ду Чарлс Кро­форд да  ру­ско по­на­ша­ње на­зо­ве не­чим што је „из­ван све­га нор­мал­ног и ча­сног”.

Тра­гич­ном иро­ни­јом суд­би­не, у сре­ди­шту но­вог хлад­ног ра­та на­шао се ави­он исте ма­ле­зиј­ске ком­па­ни­је ко­ја је у мар­ту без тра­га из­гу­би­ла мла­зњак са ле­та Ку­а­ла Лум­пур – Пе­кинг. Ни по­сле пет ме­се­ци о не­стан­ку те ле­те­ли­це не зна се го­то­во ни­шта, па ни где је за­вр­ши­ла, док о но­вој тра­ге­ди­ји За­пад као да зна све, са­мо за­то што се да ис­ко­ри­сти­ти за по­ли­тич­ки об­ра­чун са Мо­сквом. Нај­ди­рект­ни­је је хлад­но­ра­тов­ски реч­ник упо­тре­био швед­ски шеф ди­пло­ма­ти­је Карл Билт ко­ји је ка­зао да је оче­ки­ва­но да Ру­си­ја по­ри­че кри­ви­цу јер је и „со­вјет­ско ми­ни­стар­ство од­бра­не од­би­ја­ло све што се ти­ца­ло оба­ра­ња” ко­реј­ског пут­нич­ког ави­о­на 1983.

Слич­но­сти са ра­ни­јим до­га­ђа­ји­ма про­на­шао је и гра­до­на­чел­ник Лон­до­на Бо­рис Џон­сон ко­ји је у „Те­ле­гра­фу” кон­ста­то­вао да га све под­се­ћа на аме­рич­ко оба­ра­ње иран­ског пут­нич­ког ави­о­на 1988. ка­да је жи­вот из­гу­био 290 пут­ни­ка и чла­но­ва по­са­де. Џон­сон пи­ше да је стра­шно да Пу­тин не да не при­зна­је гре­шку, не­го кри­ви­цу још сва­љу­је и на дру­го­га, од­но­сно Ки­јев, али и под­се­ћа на гре­шку аме­рич­ке вој­ске од пре 16 го­ди­на ка­да не са­мо да ни­је до­шло до аме­рич­ког из­ви­ње­ња Те­хе­ра­ну, већ је ка­пе­тан рат­ног бро­да са ко­јег је по­го­ђе­на иран­ска ле­те­ли­ца ка­сни­је чак и од­ли­ко­ван.

Ра­сте при­ти­сак на Ср­би­ју

Због за­о­штра­ва­ња од­но­са на ре­ла­ци­ји Мо­сква–За­пад, ре­ал­но је оче­ки­ва­ти да опет поч­не да ра­сте и при­ти­сак за­пад­них ди­пло­ма­та на Ср­би­ју. ЕУ одав­но тра­жи да Бе­о­град ускла­ди спољ­ну по­ли­ти­ку са оном у Бри­се­лу и оп­ту­жи Пу­ти­на за анек­си­ју Кри­ма и по­др­шку се­па­ра­ти­сти­ма. Ка­ко са­зна­је­мо, Фе­де­ри­ка Мо­ге­ри­ни, ми­ни­стар­ка спољ­них по­сло­ва Ита­ли­је, то­ком пред­сто­је­ће по­се­те Бе­о­гра­ду има­ће за­да­так да у том прав­цу ути­че на Вла­ду Ср­би­је. Она је озби­љан кан­ди­дат за на­след­ни­цу Ке­трин Ештон, али јој се до­сад за­ме­ра­ло је ису­ви­ше „ме­ка пре­ма Пу­ти­ну”.

Ма­ле­зи­ја за­др­жа­ва „цр­не ку­ти­је” до фор­ми­ра­ња ти­ма

Ку­а­ла Лум­пур – Вла­да у Ку­а­ла Лум­пу­ру је ју­че са­оп­шти­ла да ће за­др­жа­ти „цр­не ку­ти­је” пут­нич­ког ави­о­на „Ма­ле­зи­ја ер­лај­нса” обо­ре­ног у ис­точ­ној Укра­ји­ни све док се не фор­ми­ра ме­ђу­на­род­ни тим ис­тра­жи­те­ља. „Ма­ле­зиј­ски тим је пре­у­зео бри­гу о ’цр­ним ку­ти­ја­ма’ ко­је су из­гле­да у до­бром ста­њу. Оне ће ту би­ти све док се не озва­ни­чи ме­ђу­на­род­ни тим ис­тра­жи­те­ља”, на­во­ди се у са­оп­ште­њу пре­ми­је­ра Ма­ле­зи­је На­џи­ба Ра­за­ка.
Вла­да у Ку­а­ла Лум­пу­ру на­по­ми­ње да ће ме­ђу­на­род­ном ис­тра­жном ти­му, чим бу­де фор­ми­ран, пре­да­ти „цр­не ку­ти­је” на да­љу ана­ли­зу, пре­нео је Рој­терс.

Ко су се­па­ра­ти­сти, а ко бор­ци за сло­бо­ду

Чи­та­лац у Ср­би­ји са још све­жим пам­ће­њем на до­га­ђа­је из де­ве­де­се­тих по­себ­но ће обра­ти­ти па­жњу на реч­ник ко­ји за­пад­ни ме­ди­ји и по­ли­ти­ча­ри ко­ри­сте по­во­дом нај­но­ви­јих до­га­ђа­ја у Укра­ји­ни. Ка­да про­ру­ске по­бу­ње­ни­ке у До­њец­ку и Лу­ган­ску кри­ве за тра­ге­ди­ју на не­бу из­над ис­точ­не Укра­ји­не, на­зи­ва­ју их „се­па­ра­ти­сти­ма” и „те­ро­ри­сти­ма” ко­ји кр­ше су­ве­ре­ни­тет и ин­те­гри­тет Ки­је­ва. Ко­ли­ко се са­мо ови на­зи­ви раз­ли­ку­ју од опи­са на­о­ру­жа­них Ал­ба­на­ца на Ко­со­ву ко­је је За­пад тре­ти­рао као бор­це за сло­бо­ду. Ка­да ЕУ и САД да­нас ка­жу да ру­ска ма­њи­на у Укра­ји­ни има да се ин­те­гри­ше у оста­так зе­мље, то се ве­о­ма мно­го раз­ли­ку­је од по­др­шке ко­ју су упу­ћи­ва­ли ал­бан­ској ма­њи­ни у Ср­би­ји охра­бру­ју­ћи ње­но от­це­пље­ње.

Дво­стру­ки стан­дар­ди чи­та­ју се и у тек­сту Ти­мо­ти­ја Гар­то­на Еша, про­фе­со­ра са Окс­фор­да, ко­ји кри­ти­ку­је то што се Пу­тин по­зи­ва на „од­го­вор­ност да за­шти­ти” Ру­се из­ван Ру­си­је. Се­ти­мо се да је „ху­ма­ни­тар­на ин­тер­вен­ци­ја” НА­ТО-а 1999. прав­да­на упра­во од­го­вор­но­шћу за­пад­них вла­да да за­шти­те Ал­бан­це на Ко­со­ву.

Гра­ђа­ни Ср­би­је про­на­ћи ће још јед­ну па­ра­ле­лу из­ме­ђу са­да­шњих зби­ва­ња и сво­је не­дав­не исто­ри­је. Се­ти­мо се ка­ко је аме­рич­ки ди­пло­ма­та Ви­ли­јам Во­кер твр­дио да су жр­тве у Рач­ку по­би­је­не хи­ци­ма у гла­ву из не­по­сред­не бли­зи­не. Тим фин­ске фо­рен­зи­чар­ке Хе­ле­не Ран­те утвр­дио је да ни­јед­на жр­тва ни­је стра­да­ла од мет­ка ис­па­ље­ног у по­ти­љак, али ни­ко ни­је ха­јао што је ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца ис­хи­тре­но оп­ту­жи­ла срп­ску стра­ну за нај­го­ре звер­ство. Исто та­ко, ЕУ је оп­ту­жи­ла про­ру­ског Вик­то­ра Ја­ну­ко­ви­ча да је зи­мус на­ре­дио снај­пер­ску паљ­бу по де­мон­стран­ти­ма на Мај­да­ну. Ка­да су се ја­ви­ли до­ка­зи да су не­ки снај­пе­ри­сти деј­ство­ва­ли по на­ло­гу „про­е­вроп­ских“ сна­га, Ке­трин Ештон је обе­ћа­ла да ће офор­ми­ти ко­ми­си­ју да ис­пи­та све на­во­де. Ни­ка­да ни­смо са­зна­ли да ли је ова ко­ми­си­ја оформ­ље­на ни­ти шта је утвр­ди­ла.

-------------------------------------------------------------------------------------

Званичници САД: Нема доказа о умешаности Русије у обарање авиона

Вашингтон – Амерички обавештајни званичници изјавили су да нема доказа о директној умешаности руске владе у обарање малезијског путничког авиона на истоку Украјине,јавља АП,преноси Бета.

Званичници, који су тражили да не буду именовани, рекли су да је авион највероватније оборен ракетом земља-ваздух „СА-11” који су испалили проруски сепаратисти у Украјини, а да је Русија „створила услове” за обарање авиона наоружавањем побуњеника.

Виши обавештајни званичник је рекао да је авион највероватније оборен грешком.

Званичници су рекли да немају сазнања да ли су Руси били присутни лансирању пројектила, а нису хтели да кажу да ли су екипе на лансирању биле обучаване у Русији. 


Коментари147
756ed
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Živko Davidović
Amemri su snimili iz satelita ruske vojnike i utvrdili da na dubini od 11 km unutar ukrajinske teritorije upravljaju raketom koja je srušila nestrećni malezijski avion. I pazi sad, Rusi se nisu setili da se preobuku u ukrajinske vojne odore već ostaju u svojim uniformama, Zar Amerima nije jasno da su ih u svetu pročitali koliko pišu bajke za predškolski uzrast. Mogli su se ukrajinski vojnici preobući u ruske vojnike, javiti Amerima tačne koordinate oruđa, Ameri snimili i opužili Ruse jer nnemaju drugih dokaza. Amerikanci, svima je jasno da ste foliranti. Pola sveta je uvereno da je obaranje aviona režirano u podrumima CIA-e, oroz potegli Ukrajinci na čelu sa predsednikom Petrom pa svi digli galamu na Ruse. jasno je da je raketa došla sa desne strane gde nema proruskih snaga. Kutijca sve govori.
veliki (ne) strucnjak
Lov na Putina je ispravan naslov, jer to je upravo to: lov na coveka koji ispred svega stavlja interes svoga naroda. Odgovor Rusije mora da bude takav da zaboli i zapad ali i ostatak sveta: uticaj na cenu nafte i odustajanje od politike ne proliferacije nuklearne tehnologije. To su jedine dve stvari kojih se vladari sveta plase: svetske krize i malih naoruzanih do zuba. Rusija treba da izbegne ovo tiho davljenje i sto mora da zavrsi sa ukrajinom treba da uradi brzo i odlucno a ne da pravi svetsku predstavu od toga. Ako postupi tako uvesce joj sankcije odmah ali i ona moze da odgovori odmah stvarajuci svetsku krizu i uslove za vladare sveta da moraju da prihvati uradjeno. Zapravo sama direktna najava restrikcije nafte ( ne gasa) i proliferacije nuklearne tehnologije bi bile dovoljne da se zapad rasloji. Istovremeno vojno pomaganje Irana da stvori vojni potencijal da blokira Hormuz i EU bi bila u situaciji da se direktno suprotstavi vladarime sveta.
Zoran V. Tosovic
ProPolitikin Hrvat I 23/07/2014 15:25 Nije ipak bas svuda isto ! Sve je na ovom milom svetu relativno i stvar poredjenja , a ja znam o cemu govorom ! Ne zelim da se hvalim i da sebe isticem , ali cinjenica je da znam devet stranih jezika ( finski , svedski , engleski , nemacki , ruski , italijanski , francuski , norveski i ukrajinski ) i da sam sve ove godine pratio sve sto sam stigao ... Finci su bili i ostali najgori i prema nama Srbima i prema Rusima , zasto je to tako , ja sada ovde ne mogu podrobno da opisem , ali cu samo reci da je to povezano sa nacionalnom , kulturnom i istorijskom velicinom i psihologijom , ili , srpskije receno , da i ti i ostali citaoci bolje razumete , da mala pascad najvise laju , a zasto je to tako , valjda ne treba objasnjavati ... Istine radi , moram da istaknem da su predstavnici Finskih odbrambenih snaga ( tako im se vojska zvanicno zove ) skoro uvek korektno govorili i o nama Srbima i o Rusima , bar od 1999. godina pa na ovamo .
Gospodine @Slobodane Karakljajic...
= kRIVCA SVI ZNAMO, ali njemu je to NEVAZNO ! ...Ali ti, koji ga (ih) brane...kako mogu mirno da spavaju ????
ProPolitikin Hrvat
Matija Soskic | 24/07/2014 06:13 Da kojim slucajem vlada u Otavi salje vojsku na Kvebek, oduzme im autonomiju, zabrani francuski jezik, bombarduje Montreal i ubija Kvebesku djecu vjerovatno bi i Olande ove u Otavi nazvao fasistima, a i svako drugi normalan. U cemu je greska Putina?

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља