понедељак, 14.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 21:57

Са­бла­сно ме­сто Тијаниног не­ста­нка

Аутор: Ми­ро­сла­ва Де­ри­ко­њићпонедељак, 04.08.2014. у 15:00

Бај­мок – По­ки­да­на по­ли­циј­ска тра­ка и нај­лон ру­ка­ви­ца за јед­но­крат­ну упо­тре­бу још сто­је на ме­сту где је у бај­моч­ком на­се­љу Ра­та, ка­ко се прет­по­ста­вља, пре осам да­на не­ста­ла Ти­ја­на Ју­рић (15) из Су­бо­ти­це. И без ових тра­го­ва, ко­ји очи­то по­твр­ђу­ју да се ов­де не­што стра­шно до­го­ди­ло, овај део Ра­те де­лу­је – са­бла­сно. Уски зе­мља­ни пут раз­два­ја за­пу­ште­ни ка­нал за­ра­стао у тр­ску и бар­ско би­ље и ви­со­ко, не­у­глед­но ши­бље.

Ме­шта­ни Бај­мо­ка ка­жу да рет­ко ко и до­ла­зи на ову стра­ну. Тек по­не­кад не­ко, об­ја­шња­ва­ју, до­ђе ту да пе­ца. Свет се ску­пи на овом ме­сту са­мо ка­да се на те­ре­ну у бли­зи­ни ор­га­ни­зу­је ме­мо­ри­јал­ни тур­нир у ма­лом фуд­ба­лу „Сте­ван Вит­ко­вић Ри­ба”. А, то је јед­ном го­ди­шње.

– Те­рен ко­ји ви­ди­те и на ком се одр­жа­вао тур­нир у вре­ме ка­да је Ти­ја­на не­ста­ла са­гра­ђен је пре осам го­ди­на не­ле­гал­но. До да­нас ни­је ле­га­ли­зо­ван. Пре­ма не­зва­нич­ним ин­фор­ма­ци­ја­ма, про­стор на ком се те­рен на­ла­зи је у Аген­ци­ји за при­вред­не ре­ги­стре ре­ги­стро­ван као па­шњак пр­вог ре­да. Го­ди­на­ма ме­шта­ни Бај­мо­ка во­де бит­ку да се за­бра­ни упо­тре­ба те­ре­на, али без­у­спе­шно... Чак су и из ме­сне за­јед­ни­це пре по­чет­ка тур­ни­ра апе­ло­ва­ли да се он не ор­га­ни­зу­је на овом те­ре­ну – при­ча­ју ме­шта­ни Бај­мо­ка ко­је смо за­те­кли у цен­тру на­се­ља.

Од цен­тра, у ком се на­ла­зи ку­ћа ба­ке и де­де не­ста­ле де­вој­чи­це у ко­ју је она тре­ба­ло да се вра­ти до је­дан сат по по­но­ћи, до на­се­ља Ра­те где је, ка­ко се прет­по­ста­вља, не­ста­ла има не­што ви­ше од два ки­ло­ме­тра. На от­при­ли­ке ки­ло­ме­тар и по за­вр­ша­ва се ас­фалт­ни део пу­та ко­ји се, по­сле пру­ге ко­ја га пре­се­ца, на­ста­вља као зе­мља­ни. 

– Ти­ја­ни­на „стар­ка” и део ве­штач­ког нок­та про­на­ђе­ни су на око 500 ме­та­ра од пру­ге. Од ме­ста на ком су про­на­ђе­ни тра­го­ви до те­ре­на на ком се одр­жа­вао тур­нир има сто­ти­нак ме­та­ра. Баш због те ма­ле уда­ље­но­сти го­то­во је не­ве­ро­ват­но да ни­ко ни­је ви­део ка­да је Ти­ја­на не­ста­ла – при­ча­ју да­ље ме­шта­ни.

Да је Ти­ја­на не­ста­ла упра­во на ме­сту не­да­ле­ко од те­ре­на мо­гла би, пре­ма не­зва­нич­ним ин­фор­ма­ци­ја­ма, да ука­зу­је и чи­ње­ни­ца да је сиг­нал ње­ног мо­бил­ног те­ле­фо­на по­след­њи пут за­бе­ле­жен на под­руч­ју шу­ма, не­ко­ли­ко сто­ти­на ме­та­ра да­ље.

– Ми­ни­стар по­ли­ци­је Не­бој­ша Сте­фа­но­вић је из­ја­вио да је сиг­нал Ти­ја­ни­ног мо­бил­ног те­ле­фо­на ре­ги­стро­ван на два ки­ло­ме­тра од др­жав­не гра­ни­це, али ни­је пре­ци­зи­рао с ко­је стра­не. На ма­ђар­ској РТЛ те­ле­ви­зи­ји об­ја­вље­на је ин­фор­ма­ци­ја да је сиг­нал ре­ги­стро­ва­ла ба­зна ста­ни­ца ко­ја се на­ла­зи на те­ри­то­ри­ји Ма­ђар­ске, али то не мо­ра ни­шта да зна­чи с об­зи­ром на то да је реч о по­гра­нич­ном по­ја­су и да се ме­ша­ју срп­ске и ма­ђар­ске мре­же. Ма­ђар­ска те­ле­ви­зи­ја је об­ја­ви­ла и из­ја­ву та­мо­шњег кри­ми­на­ли­стич­ког пси­хо­ло­га ко­ји је, ана­ли­зи­ра­ју­ћи слу­чај ма­ле Ти­ја­не, ре­као да сум­ња да је от­ми­ца де­ло про­фе­си­о­нал­ца с об­зи­ром на то да је мо­бил­ни те­ле­фон био укљу­чен го­то­во сат и по по­сле ње­ног не­стан­ка – на­во­ди „По­ли­ти­кин” из­вор.

Упра­во ове чи­ње­ни­це бу­не и Иго­ра, оца не­ста­ле де­вој­чи­це. Ка­ко ка­же за „По­ли­ти­ку”, по­у­зда­них до­ка­за да је ње­го­ва ћер­ка пре­ба­че­на у Ма­ђар­ску не­ма.

– Ин­спек­то­ри су има­ли траг ко­ји их је усме­ра­вао на јед­ну стра­ну, али је све, ка­ко су ми ре­кли, па­ло у во­ду по­сле но­вих са­слу­ша­ња и ис­пи­ти­ва­ња на по­ли­гра­фу. Чак не мо­гу да на­пра­ве ни про­фил Ти­ја­ни­ног от­ми­ча­ра јер не мо­гу да про­на­ђу мо­тив за та­ко не­што. У Бај­мо­ку, ка­ко су ми ре­кли у по­ли­ци­ји, по­сто­је три ре­ги­стро­ва­на пе­до­фи­ла. И они су ис­пи­ти­ва­ни, али ни­шта не ука­зу­је на то да су они на би­ло ко­ји на­чин уме­ша­ни у не­ста­нак мо­је де­вој­чи­це. По­сто­ја­ла је ва­ри­јан­та и да је Ти­ја­на до­спе­ла у ру­ке еми­гра­на­та ко­јих је у Бај­мо­ку на сто­ти­не... – при­ча Ти­ја­нин отац Игор.

Оно што из­у­зет­но за­бри­ња­ва це­лу по­ро­ди­цу је­сте, ка­ко ка­же, и не­раз­ја­шње­но уби­ство Ми­ли­це Ба­ра­шин ко­ја је у вре­ме уби­ства би­ла упра­во Ти­ја­ни­них го­ди­на. Не же­ле да пра­ве па­ра­ле­лу из­ме­ђу ова два слу­ча­ја, али им не­раз­ја­шње­не окол­но­сти Ми­ли­чи­ног уби­ства уно­се зеб­њу у ср­цу. Ми­ли­ца Ба­ра­шин уби­је­на је 7. ок­то­бра 2010. го­ди­не у на­се­љу Зор­ка у Су­бо­ти­ци, на око пе­де­се­так ме­та­ра од по­ро­дич­не ку­ће. Уби­ца ју је на­пао с ле­ђа, од­ву­као је пре­ко пру­ге и пре­ре­зао јој врат. У об­дук­ци­о­ном на­ла­зу на­ве­де­но је да јој је уби­ца од­се­као ја­го­ди­це ка­жи­пр­ста и сред­њег пр­ста на ле­вој ша­ци. Слу­чај су пра­ти­ла шту­ра по­ли­циј­ска са­оп­ште­ња да они „у са­рад­њи с Ви­шим ту­жи­ла­штвом и су­дом у овом гра­ду у кон­ти­ну­и­те­ту спро­во­ди ис­тра­жне рад­ње и при­ку­пља ин­фор­ма­ци­је ко­је би мо­гле да ука­жу на уби­цу”. Ни по­сле го­то­во че­ти­ри го­ди­не, Ми­ли­чин уби­ца ни­је от­кри­вен.

Упр­кос овим чи­ње­ни­ца­ма, Ти­ја­ни­ни ро­ди­те­љи Игор и Мир­ја­на, ста­ри­ја се­стра Са­шка, ње­ни при­ја­те­љи и њи­хо­ви ро­ди­те­љи, убе­ђе­ни су да је де­вој­чи­ца жи­ва и да ће уско­ро по­но­во сви би­ти за­јед­но.

----------------------------------------------------------------

Помоћ преко „Фејсбука”

На друштвеној мрежи „Фејсбук” формирана је група за помоћ у проналажењу Тијане Јурић. Администратори ове групе су се толико ангажовали да су апеле превели на готово све светске језике. Чак су у Италији, која важи за земљу у коју се одводи бело робље, алармирали релевантне органе и од њих затражили помоћ у проналажењу нестале девојчице.

----------------------------------------------------------------

Отисци на вештачком нокту

На делу вештачког нокта који је пронађен на месту на којем је, како се претпоставља, нестала Тијана Јурић, према незваничним информацијама, пронађени су, осим девојчициних,и отисци особа блиских Тијани који су га и пронашли и који, према досадашњим налазима полиције, немају везе с њеним нестанком. И на „старки” која је пронађена утврђено је шест различитих отисака, али сви, према незваничним информацијама, припадају Тијаниним другарима који су били укључени у потрагу.


Коментари3
16afd
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Jovanka Orleanka
O kontaminaciji nadjenih predmeta znamo iz filmova ako nista drugo. Kako je moguce da su joj u nokat i patiku redom prepipavali poznati, a logicno je da je jedno i drugo moralo spasti usled nekog guranja i otimanja.
M R
Izgleda da se oni, koji primaju platu za pronalazenje ubica, ne mesaju u svoj posao. O onima koji treba da sprovode preventivu i da ne govorim.
Jelica Milojković
Ovaj slučaj me asocira na nestanak dečaka od 12 godina iz sela Mailovac kod Požarevca, koji je misteriozno nestao u leto, mislim 2010.godine. Majka koja je bila sa njim na njivi je najpre više od dve godine bila pritvorena, potom osuđena i na kraju oslobođena svih optužbi. Dečak do danas nije pronađen.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља