четвртак, 23.05.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 14:49

„Сиви дом” више није сив

Аутор: Ми­ро­сла­ва Де­ри­ко­њићпонедељак, 01.09.2014. у 12:22
Новоизграђени павиљони (Фото Т. Јањић)

Пет­на­е­сто­го­ди­шњи А. С. из Обре­нов­ца, иза се­бе има на­но­ше­ње те­шких те­ле­сних по­вре­да. Ка­же, не кри­ви дру­штво за то што је „пао”, не­го – се­бе. Имао је шан­су да за­и­гра за пр­во­ли­га­шки Чу­ка­рич­ки, али је због глу­по­сти ко­ју је на­пра­вио про­пу­стио про­фе­си­о­нал­ну фуд­бал­ску ка­ри­је­ру. Тру­ди­ће се, обе­ћа­ва, да у До­му ко­ли­ко-то­ли­ко на­док­на­ди из­гу­бље­но.

С об­зи­ром на то да је у тре­нут­ку суд­ске од­лу­ке био ма­ло­ле­тан, из­ре­че­на му је ме­ра упу­ћи­ва­ња у Вас­пит­но-по­прав­ни дом за ма­ло­лет­ни­ке у Кру­шев­цу. Ни ње­му, ни дру­ги­ма ко­ји су због не­ке крив­ње за­вр­ши­ли ов­де, ни­је из­ре­че­на вре­мен­ски огра­ни­че­на ка­зна. За­кон про­пи­су­је да она мо­же да бу­де од шест ме­се­ци до че­ти­ри го­ди­на, па ка­ко се ко по­ка­же. Вред­ни­ји и по­слу­шни­ји иду ку­ћи ра­ни­је. Они дру­ги – ка­сни­је.

Нај­ве­ћи број њих у До­му је због „имо­вин­ских де­ли­ка­та”. Укуп­но их је око две сто­ти­не, а сва­ки де­се­ти је ов­де због уби­ства. Због спе­ци­фич­но­сти уста­но­ве, на­чи­на ње­ног функ­ци­о­ни­са­ња, на­чи­на ра­да за­по­сле­них Дом је, ка­ко ка­же ње­гов управ­ник Иван Ми­ја­и­ло­вић, је­дин­ствен не са­мо у Ср­би­ји, не­го и на чи­та­вом Бал­ка­ну.

– У До­му се спро­во­ди вас­пит­на ме­ра ко­ја не мо­же да тра­је кра­ће од шест ме­се­ци, ни­ти ду­же од че­ти­ри го­ди­не и у ње­му се на­ла­зе шти­ће­ни­ци ко­ји су сво­ја кри­вич­на де­ла из­вр­ши­ли у ста­ро­сној до­би од 14 до 16 го­ди­на, из­у­зет­но и ста­ри­ји, уко­ли­ко суд про­це­ни и сма­тра да је то свр­сис­ход­ни­је и це­лис­ход­ни­је у про­це­су ре­со­ци­ја­ли­за­ци­је – об­ја­шња­ва Ми­ја­и­ло­вић.

У пре­ва­спи­та­ва­њу шти­ће­ни­ка, ка­же управ­ник, уче­ству­је чи­тав тим струч­ња­ка: пси­хо­ло­зи, со­ци­о­ло­зи, пе­да­го­зи..., ко­ји ана­ли­зи­ра­ју лич­ност шти­ће­ни­ка, њи­хов од­нос пре­ма из­вр­ше­ном де­лу и дру­штве­ној за­јед­ни­ци. Твр­ди да „си­ви дом”, ка­ко је ВПД у Кру­шев­цу по­знат по исто­и­ме­ној те­ле­ви­зиј­ској се­ри­ји, ви­ше ни­је сив и да ви­ше ли­чи на мо­дер­не уста­но­ве за пре­ва­спи­та­ва­ње ма­ло­лет­ни­ка.

– Из­град­ња но­вих па­ви­љо­на омо­гу­ћи­ла нам је да се по­себ­но сме­шта ма­ло­лет­на и пу­но­лет­на по­пу­ла­ци­ја. По­себ­но смо се тру­ди­ли да их, иако су у одво­је­ним па­ви­љо­ни­ма, рас­по­ре­ди­мо по сте­пе­ну ри­зи­ка. Нај­че­шће су ов­де због кра­ђа и, на­жа­лост, ве­ћи­на њих су ви­ше­стру­ки по­врат­ни­ци. Дом функ­ци­о­ни­ше као је­дан ма­ли град и у ње­му се, као и „на­по­љу”, де­ша­ва­ју раз­не ства­ри. Има­мо под­јед­на­ко про­бле­ма и са шти­ће­ни­ци­ма и с рад­ни­ци­ма што је ти­пич­но за окру­же­ње у ко­јем ра­ди­мо, али и по­сао ко­јим се ба­ви­мо – ка­же Ми­ја­и­ло­вић и на­гла­ша­ва да је ово је­ди­ни за­вод у ком је број вас­пи­та­ча и шти­ће­ни­ка – исти.

Из­ве­сних про­бле­ма у ра­ду с де­цом, ка­ко ка­же Рад­ми­ла Зе­че­вић, на­чел­ни­ца за трет­ман у ВПД Кру­ше­вац, увек има. По­след­њих го­ди­на у ње­му је све ви­ше оних с про­сеч­ном или ин­те­ли­ген­ци­јом ис­под про­се­ка.

– У Дом се упу­ћу­ју и де­вој­чи­це ко­је се сме­шта­ју у па­ви­љо­не ко­ји су одво­је­ни од оних у ко­ји­ма су де­ча­ци. Не­ма­мо не­ких ве­ћих про­бле­ма с њи­ма, али је ин­те­ре­сант­но да је тре­нут­на струк­ту­ра де­вој­чи­ца у До­му та­ква да су оне ло­ших ин­те­лек­ту­ал­них по­тен­ци­ја­ла и с ду­бо­ким па­то­ло­ги­ја­ма. Углав­ном до­ла­зе из дис­функ­ци­о­нал­них по­ро­ди­ца, а не­ке од њих су пре упу­ћи­ва­ња у Дом би­ле су скло­не нар­ко­ма­ни­ји, про­сти­ту­ци­ји... Ко­му­ни­ка­ци­ја с њи­ма је вр­ло шту­ра, што до­дат­но оте­жа­ва по­сао осо­бљу у До­му. Че­сто на­и­ла­зи­мо на про­бле­ме ка­да тре­ба не­ку од де­вој­чи­ца да от­пу­сти­мо из До­ма. Не­рет­ко се де­ша­ва да де­вој­ке, по­сле До­ма, не­ма­ју где да се вра­те. Има­ли смо и слу­ча­је­ва ка­да де­вој­ци ни­смо ре­кли да иде ку­ћи да је не би­смо де­при­ми­ра­ли, од­но­сно ути­ца­ли на ње­но по­на­ша­ње ко­је се у До­му знат­но по­пра­ви­ло – на­во­ди Зе­че­ви­ће­ва.

А, дру­гог ре­ше­ња осим от­пу­ста – не­ма. Оног тре­нут­ка ка­да је ре­ше­ње пра­во­сна­жно, шти­ће­ник мо­ра да бу­де „екс­пе­до­ван” из До­ма.

Сва­ко оде­ље­ње у До­му има свој ре­жим ра­да, а шти­ће­ни­ци се сва­ко­днев­но оце­њу­ју. На кра­ју не­де­ље, вас­пи­тач „за­кљу­чу­је” про­сеч­ну оце­ну од ко­је за­ви­си на­пре­до­ва­ње у трет­ма­ну, са­мим тим и број по­год­но­сти.

– Жи­вот и рад шти­ће­ни­ка у До­му бо­ду­је се оце­на­ма од ну­ле до три. Бо­ду­је се све што они ура­де, ка­ко у кон­так­ту с вас­пи­та­чем на пла­ну пре­ва­спи­та­ва­ња ко­ји је ин­ди­ви­ду­а­лан за сва­ког шти­ће­ни­ка, у ра­ди­о­ни­ци где су рад­но ан­га­жо­ва­ни, у шко­ли где се обра­зу­ју, али и на свим дру­гим по­љи­ма. Не­дељ­ни „скор” је нај­ва­жни­ји за на­пре­до­ва­ње. Сва­ко ју­тро, вас­пи­тач има ди­ску­си­о­ну гру­пу где с ма­ло­лет­ни­ци­ма ана­ли­зи­ра прет­ход­ни дан. На овим „са­стан­ци­ма” шти­ће­ни­ци мо­гу да са­зна­ју ко­је су оце­не до­би­ли за прет­ход­ни дан. Ако и до­би­ју ло­шу оце­ну, она мо­же да се ис­пра­ви – об­ја­шња­ва на­чел­ни­ца за трет­ман КПД у Кру­шев­цу.

Ви­ше бо­до­ва зна­чи и бо­љи трет­ман, а бо­љи трет­ман – ви­ше по­год­но­сти и из­ла­ске у град. А, ка­да из­ла­зе у град, сва­ког шти­ће­ни­ка пра­ти по је­дан вас­пи­тач. Они ко­ји су у До­му рад­но ан­га­жо­ва­ни, до­би­ја­ју ме­сеч­ну на­док­на­ду за то. По­ла од тог нов­ца иде на њи­хов „цр­ни де­по­зит” ко­ји они, ка­да иза­ђу из До­ма, но­се са со­бом, а по­ло­ви­ну шти­ће­ни­ци мо­гу да ко­ри­сте сва­ке сре­де. За но­вац, углав­ном, ку­пу­ју ци­га­ре­те, со­ко­ве. Не­ки од њих ште­де но­вац и за њих ку­пу­ју па­ти­ке, оде­ћу. Тре­нут­но су „у мо­ди” тре­нер­ке.

– Из­ве­сних, хај­де да ка­жем, про­бле­ма има­мо и с ро­ди­те­љи­ма. Има ро­ди­те­ља ко­ји са­ра­ђу­ју и ко­ји од пр­вог да­на сва­ко­днев­но зо­ву и ин­те­ре­су­ју се за сво­ју де­цу. Има­те и оне ко­ји се уоп­ште не ин­те­ре­су­ју и не са­ра­ђу­ју, до­но­се де­ци мо­бил­не те­ле­фо­не, ра­ни­је су до­но­си­ли и нар­ко­ти­ке. Не­ка­да је­дан раз­го­вор с ро­ди­те­љи­ма зна­чи три ко­ра­ка уна­зад за шти­ће­ни­ка – на­во­ди Зе­че­ви­ће­ва.

Сва­ки од шти­ће­ни­ка за­слу­жу­је, ка­жу у До­му, дру­гу шан­су. Ма­ло је ко ис­ко­ри­сти. Ве­ћи­на њих се, на­жа­лост, по­но­во вра­ћа на лош пут.

------------------------------------------------------------------------

Осно­вао га Кр­цун

Уста­но­ву је 11. ју­на 1947. го­ди­не осно­вао та­да­шњи ми­ни­стар по­ли­ци­је Сло­бо­дан Пе­не­зић Кр­цун. Та­да су при­сти­гли и пр­ви ма­ло­лет­ни­ци. Згра­да у ко­јој је сме­штен управ­ни део из­гра­ђе­на је не­по­сред­но пред рат као ка­зне­ни за­вод. Би­ла је опа­са­на ви­со­ким зи­дом, с ма­лим дво­ри­штем за шет­њу. Ве­ћи број про­сто­ри­ја био је без во­до­во­да и ка­на­ли­за­ци­је. Пр­ви ма­ло­лет­ни­ци би­ли су упу­ће­ни из ка­зне­но-по­прав­них до­мо­ва, а осим њих у уста­но­ви су би­ли сме­ште­ни и ма­ло­лет­ни­ци ко­ји­ма ни­је би­ла из­ре­че­на вас­пит­на ме­ра или ка­зна, већ су због де­лин­квент­ног по­на­ша­ња при­хва­та­ни с ули­ца ве­ћих гра­до­ва Ср­би­је, Цр­не Го­ре и дру­гих кра­је­ва та­да­шње др­жа­ве.
------------------------------------------------------------------------

Не­кад и сад

За по­след­ње две и по го­ди­не мно­го је ура­ђе­но на уна­пре­ђе­њу жи­во­та шти­ће­ни­ка и ра­да за­по­сле­ник у ВПД. Ура­ђе­не су но­ве пар­ков­ске ста­зе, укло­њен је ве­ћи број ста­рих и оште­ће­них ста­ба­ла, ра­ди­ло се на раш­чи­шћа­ва­њу и пре­на­ме­ни 45 ари зе­мљи­шта из про­из­вод­не ха­ле, по­диг­ну­та је но­ва огра­да. Ура­ђе­на је дре­на­жа те­ре­на око ви­тал­них обје­ка­та уну­тар До­ма.

На еко­но­ми­ји чи­ја је по­вр­ши­на око 15 ари га­је се по­љо­при­вред­не кул­ту­ре, а по­ве­ћан је и обим про­из­вод­ње хра­не. По­вр­ши­на еко­но­ми­је про­ши­ре­на је за око се­дам и по хек­та­ра по­што је раш­чи­шћен ко­ров, ре­но­ви­ра­на је уну­тра­шњост управ­не згра­де и при­јав­ни­це.


Коментари3
80d43
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

марија ц
"... тре­нут­на струк­ту­ра де­вој­чи­ца у До­му та­ква да су оне ло­ших ин­те­лек­ту­ал­них по­тен­ци­ја­ла и с ду­бо­ким па­то­ло­ги­ја­ма" - да ли примерено и дозвољено да се овако прича, баш лепо што их охрабрују...
bez osecaja za tudje probleme
Sto se tice komentara o sticenici doma to ne kaze "neki covek"vec nadlezna Zecevicka /lepo pise u tekstu! Ako se na takva osetljiva ,po pojedinca i drustvo u celini ,radna mesta biraju licnosti ptofila kao gornje navedena ,zar da mladi ionako optereceni porodicnim teskim naslagama boljitak mogu da ocekuju?Izaci ce iz tog sivog doma samo jos vise ranjeni.Onaj ko direktno komunicira s osudjenima na pragu njihova zrelog zivota treba da ima dar ljudskosti koji se ne stice jeftinom diplomom i zaposlenjem preko veze.Imala sam tuznu priliku da ovu vaspitacicu posmatram dok se jedna laz verifikovala, ona ni da trepne a bila podrobno upoznata s dogadjajem , dok se kleveta bacala na nevinog pravila se gluvom , takodje primila podlu podelu imovine na koju nije imala pravo ni zakonski ni moralno.Takvi likovi koji otvrdli su: na empatiju, moralno neosetljivi i s duplim standardom a komanduju navodnim preobrazajima mladih nesretnika , upravo takvi su problem drustva a ne mlad delikvent.
Darko Misic
"...Има­ли смо и слу­ча­је­ва ка­да де­вој­ци ни­смо ре­кли да иде ку­ћи да је не би­смо де­при­ми­ра­ли, од­но­сно ути­ца­ли на ње­но по­на­ша­ње..." o cemu prica ovaj covek i u kom veku zivi! Pa zar ne rade na resocijalizaciji i pripremanju sticenika na povratak u drustvo, ili paze da im deca ne prave probleme. Kakvo je to neodgovorno pranje ruku. A o tome da "imaju probleme i sa sticenicima i sa zaposlenima" da ne pricamo...javasluk! Sramota za ustanovu koja se zove Vaspitno popravni dom. Vratite KP dom i pokrite se usima.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља