петак, 22.11.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 17:36

Полицијске игре око Андреја Вучића

среда, 01.10.2014. у 13:00

МУП Ср­би­је ин­тен­зив­но про­ве­ра­ва ин­фор­ма­ци­ју да Ан­дреј Ву­чић и при­пад­ни­ци вој­не по­ли­ци­је ко­ји су би­ли у ње­го­вој прат­њи ни­су слу­чај­но пре­ту­че­ни, са­зна­је „По­ли­ти­ка”. Пре­ма ре­чи­ма нашег са­го­вор­ни­ка, ин­фор­ма­ци­ја се тре­ти­ра као „зна­чај­на ин­ди­ци­ја” ко­ја ће би­ти про­ве­ре­на „са свих стра­на”. Он ни­је же­лео да от­кри­ва де­та­ље, али из­гле­да да су они ко­ји во­де ис­тра­гу о овом слу­ча­ју на­шли осно­ва за сум­њу да бру­тал­ност Жан­дар­ме­ри­је има ве­зе са уза­јам­ном не­тр­пе­љи­во­шћу при­пад­ни­ка раз­ли­чи­тих де­ло­ва без­бед­но­сног апа­ра­та др­жа­ве, од­но­сно да је, ка­ко се из­ра­зио са­го­вор­ник „По­ли­ти­ке”, „уда­ри­ла слу­жба на слу­жбу”. 

У при­лог тврд­њи да ин­ци­дент мо­жда ни­је ре­зул­тат пу­ког не­спо­ра­зу­ма го­во­ри и ју­че­ра­шња из­ја­ва Алек­сан­дра Ву­чи­ћа. Пре­ми­јер твр­ди да је ње­гов брат Ан­дреј по­ка­зао ле­ги­ти­ма­ци­ју при­пад­ни­ци­ма Жан­дар­ме­ри­је ко­ји су га пре­ту­кли, те да је пре­би­ја­ње по­че­ло док је др­жао лич­ну кар­ту у ру­ци.

„Има­мо сни­мак на ко­ме се ви­ди да су да­ли ле­ги­ти­ма­ци­је”, ре­као је Ву­чић на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре. До за­кљу­че­ња овог из­да­ња на­шег ли­ста, ме­ђу­тим, тај сни­мак ни­је ста­вљен на увид јав­но­сти.

По­ли­циј­ска бру­тал­ност пре­ма Ан­дре­ју Ву­чи­ћу, Пре­дра­гу Ма­лом и пра­ти­о­ци­ма по­но­во је по­кре­ну­ла пи­та­ње о од­но­су по­ли­ци­је пре­ма гра­ђа­ни­ма. Ин­тер­не по­ли­циј­ске про­це­ду­ре тач­но про­пи­су­ју под ко­јим усло­вим по­ли­цај­ци мо­гу да упо­тре­бе сред­ства при­ну­де, у пре­во­ду – си­лу. 

У по­ли­циј­ском пра­вил­ни­ку пи­ше да ће по­ли­циј­ски слу­жбе­ник упо­тре­би­ти сред­ства при­ну­де ко­је јем­чи успе­шно оба­вља­ње по­ли­циј­ског по­сла „уз нај­бла­же по­сле­ди­це по осо­бу пре­ма ко­јој се сред­ство при­ну­де упо­тре­бља­ва”. 

За­бри­ња­ва што при­пад­ни­ци Жан­дар­ме­ри­је ни­су по­што­ва­ли ин­тер­ни по­ли­циј­ски пра­вил­ник ка­да је реч о слу­ча­ју на­па­да на Ан­дре­ја Ву­чи­ћа и оне ко­ји су се на­ла­зи­ли у ње­го­вој прат­њи. Ако је ве­ро­ва­ти зва­нич­ним ин­фор­ма­ци­ја­ма о овом слу­ча­ју, ни­ти су жан­дар­ми мо­ра­ли да „од­би­ја­ју на­пад” Ан­дре­ја Ву­чи­ћа, ни­ти је он „пру­жао от­пор”, ни­ти је „ре­ме­тио јав­ни ред”. По­го­то­во ни­је по­сто­јао раз­лог за упо­тре­бу слу­жбе­не па­ли­це, јер ни­су по­сто­ја­ли ни пр­во­бит­ни раз­ло­зи за при­ме­ну фи­зич­ке сна­ге. 

Са­го­вор­ни­ци „По­ли­ти­ке” твр­де да би по­ред ди­сци­плин­ске од­го­вор­но­сти про­тив жан­дар­ма, мо­гла да се по­ве­де и кри­вич­на ис­тра­га про­тив њих. И то за кри­вич­но де­ло зло­ста­вља­ња и му­че­ња. Кри­вич­ни за­ко­ник Ср­би­је, ин­кри­ми­ни­ше ово кри­вич­но де­ло у чла­ну 137. Кри­вич­но де­ло зло­ста­вља­ња и му­че­ња је­сте по­ку­шај да се санк­ци­о­ни­ше сва­ки вид тор­ту­ре ко­ју по­је­ди­нац или гру­па мо­гу из­вр­ши­ти над дру­гим. Ква­ли­фи­ко­ва­ни об­ли­ци кри­вич­ног де­ла се од­но­се на слу­жбе­на ли­ца ко­ја у вр­ше­њу ду­жно­сти при­ме­не би­ло ка­кав об­лик тор­ту­ре над гра­ђа­ни­ма због до­би­ја­ња при­зна­ња, оба­ве­ште­ња, или за­стра­ши­ва­ња. Ка­зна је за­твор од три ме­се­ца до три го­ди­не, и за те­жи об­лик од јед­не до осам го­ди­на.

По­себ­но за­бри­ња­ва­ју­ће у чи­та­вој си­ту­а­ци­ји је­сте чи­ње­ни­ца да су уни­фор­ми­са­ни ба­ти­на­ши, као у мно­го слу­ча­је­ва до­сад, из Ни­шког од­ре­да Жан­дар­ме­ри­је. 

Ран­ко Па­нић пре­ту­чен је 2008. го­ди­не на ми­тин­гу по­др­шке Ра­до­ва­ну Ка­ра­џи­ћу упра­во од овог од­ре­да. Пре­ми­нуо је 15 да­на ка­сни­је, а осум­њи­че­ни за уби­ство, при­пад­ник Жан­дар­ме­ри­је из Ни­ша, тек не­дав­но је ухап­шен. На истом ми­тин­гу је пре­ту­чен и са­да­шњи пре­ми­јер Алек­сан­дар Ву­чић, та­ко­ђе де­ло Ни­шког од­ре­да. 

Ни­шки од­ред је јав­но­сти по­знат као нај­про­бле­ма­тич­ни­ји у Жан­дар­ме­ри­ји због ни­за кри­вич­них де­ла у ко­је су њи­хо­ви при­пад­ни­ци би­ли уме­ша­ни. До­во­ди­ли су се у ве­зу са уби­стви­ма, прет­ња­ма, из­ну­да­ма, ди­ло­ва­њем дро­ге и сек­су­ал­ним уз­не­ми­ра­ва­њем. То­ком 2013. го­ди­не от­кри­ве­но је да је је­дан жан­дарм ди­ло­вао дро­гу за кри­ми­нал­ца и да је ка­сни­је по­ку­шао да га уби­је. Дру­ги при­пад­ник овог од­ре­да је у ок­то­бру 2013. пу­цао и по­ку­шао да уби­је су­гра­ђан­ку јер је спо­ро во­зи­ла ауто­мо­бил. 

Од­ре­дом се сво­је­вре­ме­но ба­вио и Сек­тор уну­тра­шње кон­тро­ле МУП-а ко­ји је цео из­ве­штај пре­дао ту­жи­ла­штву на да­ље по­сту­па­ње. У из­ве­шта­ју су по­бро­ја­ни сви пре­кр­ша­ји и про­пу­сти у ра­ду. На спи­ску не­де­ла за ко­је би ни­шки жан­дар­ми мо­гли кри­вич­но да од­го­ва­ра­ју је осам раз­ли­чи­тих слу­ча­је­ва из­ну­де, прет­њи и не­за­ко­ни­тог обез­бе­ђи­ва­ња. За све ове кри­ми­нал­не рад­ње Сек­тор уну­тра­шње кон­тро­ле је при­ку­пио до­ка­зе, а ме­ђу кри­вич­ним де­ли­ма су из­ну­де, прет­ње, не­за­ко­ни­то обез­бе­ђи­ва­ње ноћ­них клу­бо­ва и кри­ми­на­ла­ца...

У ја­ну­а­ру ове го­ди­не, ко­ман­дант Жан­дар­ме­ри­је Ми­лен­ко Бо­жо­вић су­спен­до­вао је и уда­љио из слу­жбе де­се­то­ри­цу при­пад­ни­ка због кр­ше­ња рад­не ди­сци­пли­не, пре­кр­ша­ја или дру­гих де­ла у од­ре­ду у Ни­шу.  

Жан­дар­ме­ри­ја ина­че у сва­кој сво­јој ор­га­ни­за­ци­о­ној је­ди­ни­ци има Оде­ље­ње за­ко­ни­то­сти ко­је би тре­ба­ло да се ба­ви кон­тро­лом жан­дар­ма. Ме­ђу­тим, не­ма јав­них по­да­та­ка о то­ме да је у Ни­шком од­ре­ду по­кре­нут би­ло ка­кав по­сту­пак за утвр­ђи­ва­ње од­го­вор­но­сти њи­хо­вих при­пад­ни­ка. 

Израду овог текста финансијски је подржала амбасада Краљевине Норвешке у Београду. Садржај ове публикације је искључива одговорност аутора и ни на који начин не одражава ставове амбасаде Краљевине Норвешке.

Ду­шан Те­ле­ско­вић 

----------------------------------------------------------

Приведен полицајац који је на „Фејсу” написао: „Ма требало је да их убију”

Полицајац Драгиша Петковић, који је написао да је Вучићевог брата требало убити, приведен је на информативни разговор у Полицијску управу Крагујевац, сазнаје Танјуг. Петковић је на свом фејсбук профилу, после пребијања брата премијера Србије, Андреја Вучића и његовог обезбеђења написао: „Ма требало је да их убију, а не туку”. Полицајац Петковић, живи у Крагујевцу, а ради у Полицијској управи Бујановац.

----------------------------------------------------------

„Кобре” претучене, војска тек „прикупља информације”

Вежба телохранитеља из састава „Кобри” (Фото: Д. Ђилас)

Војна полиција и Војнобезбедносна агенција прикупљају информације о инциденту који се догодио у недељу током „Параде поноса” када су припадници Жандармерије претукли Андреја Вучића, брата премијера Александра Вучића и припаднике батаљона војне полиције специјалне намене „Кобре” који су том приликом били у његовој пратњи, изјавио је јуче у Београду министар одбране Братислав Гашић.

Он је објаснио да су припадници „Кобри”, који су део обезбеђења премијера Србије, у недељу пошли као пратња Андреја Вучића до стана премијерових родитеља, управо да не би дошло до неког инцидента због ситуације која је тога дана владала у Београду. Гашић, кога такође обезбеђују припадници „Кобри”, рекао је да више неће давати никакве изјаве о том догађају док се истрага не заврши.

И у Управи за односе са јавношћу Министарства одбране заузели су став да изјава министра Гашића буде све што ће отићи у јавност када је реч о овом инциденту. Тако су без одговора остала питања новинара „Политике” да ли ће војна полиција и ВБА подносити кривичне пријаве против нападача на официре у цивилу (а заштита припадника система одбране је и смисао постојања ових служби), под каквим околностима је дошло до овог инцидента и да ли Андреј Вучић има статус штићене личности Министарства одбране. Није одговорено ни на питање о идентитету пребијених официра, мада је сам Андреј Вучић у јучерашњој изјави навео да је један од њих Саша Јовановић.

„Кобре” обезбеђују премијера Вучића још из времена претходне владе, када је био први потпредседник и министар одбране. Задатак ових специјалаца у цивилу је заштита највиших руководилаца у систему одбране, али се у пракси дешавало да их неки функционери задрже уз себе по преласку на другу функцију. Задужени су за обезбеђивање председника као врховног команданта, па су тако чували Војислава Коштуницу као председника СРЈ и Бориса Тадића док је био председник Србије. Председник Томислав Николић није желео да га чува војска већ као и све грађане – полиција, па су за његову безбедност задужени припадници Управе за обезбеђење МУП-а Србије.

М. Г.

----------------------------------------------------------

Андреј Вучић: „Блиц” лаже. Крив сам што сам премијеров брат

Андреј Вучић, брат премијера Александра Вучића демантовао је јуче као ноторну лаж наводе „Блица” да су припадници Жандармерије у недељу брутално претукли њега и још тројицу људи у његовој пратњи зато што су одбили да се легитимишу.

„Желим јасно и недвосмислено да кажем да је реч о ноторној лажи”, рекао је Андреј Вучић у изјави за Танјуг, чије делове преносимо:

„Нас четворица смо ишли ка стану мојих родитеља у Крунској улици, и били заустављени од јединице Жандармерије која нас је уредно легитимисала и мислим да проблем и настаје због наших легитимација, а не због тога што смо било коме, било шта урадили, или нисмо поступили по њиховом наређењу. Ниједног тренутка, иако знам да се то не уклапа у клише ’Блица’, нисмо покушали да одговоримо на брутално иживљавање припадника Жандармерије, а службена легитимација Саше Јовановића види се све време у његовој руци, чак и у тренуцима свирепог премлаћивања.

Такође, видели сте само мањи и безазленији део нашег пребијања.

Знам и да случајно нисам Вучић, већ брат Бојана Пајтића или Борка Стефановића, да бисте тражили смену мога брата, како често говорите, аутократе, а невладин сектор би захтевао и ванредну седницу Европске комисије и Савета безбедности УН не би ли оцрнили Србију.

Крив сам што сам Александров брат, а он је крив, ваљда увек и за све.

Мени ни ваша, ни помоћ невладиног сектора, ни подршка оних који су парадирали у недељу није потребна. За мене неки Давенпорт неће бити заинтересован, а и не треба. Знам ја да мета ’Блица’ нисам био ја, већ мој брат. Хоћу и то да кажем, нисам се бранио од жандарма, не зато што сам слаб, не зато што сам се уплашио већ зато што су то представници државе.”


Коментари49
5f6af
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Dorcol Republika
Nisu oni ozlojadjeni malim platama, već činjenicom da više ne mogu da koriste službene značke kao krov za razne malverzacije, nelegalne trgovine, rad na crno...
ПАКА Пакић
По неким коментарима као и по писању "Блица" није важно што полиција премлаћује, битно је кога бије. То је само добро савладана школа западних пропагандиста по којима, када су приказивани снимци како у Босни муслимани одрубљују српске главе, то била "чиста српска пропаганда", а када су недавно почели да секу енглеске, француске и америчке главе, е онда је то - дивљаштво.
Slučajni posmatrač
Prateći novinske i TV izveštaje, kao i komentare čitalaca, sve više dolazim do ubeđenja, da su žandarmi namerno izlemazali Vučića, Malog & kompaniju. Prepoznali su ko su oni, a žamdarmi, ozlojeđeni malim platama, lošim uslovima rada, njihovim secanjem na sve strane kada se nekome od moćnika to prohte da bi izigravali strašila protiv naroda (npr. kod demonstracija gladnih radnika isl.) opaučili iz frustracije protiv vladajućih po (nedužnim?) tobože slučajnim prolaznicima! Gde baš nađoše da za vreme rizičnih demostracija krenu u posetu majci Vučića? Osim toga, šta će Vučićevom bratu zaštita "Kobri"? Valjda da i on plaši narod i goste splavova kada svremena na vrema tamo bane?
Aleksandar Jevtić
Slažem se da su policajci postupili bahato i to Vučiću smeta, a meni smeta kad prolete u službenim kolima pored tebe autoputem i isto tako bahato te sklanjaju u stranu. Kao da su stvarno u nekom velikom poslu...
pozuri polako
@aleksandar stanic;sve i da se nisu legitimisali na vreme,pravilnik kaze "da nesmeju da upotrebljavaju prinudu sile ako nisu ugrozeni". Fascinacija je u necem sto bi se moglo nazvati patoloski sindrom savremene drustvenosti,u ovom slicaju segmentom policijske prisile kao ne tako izolovanim drustveno patogenom pojavom. Ceo savremeno drustveni sistem demokratije je postao izcasen i dekadentan.Socijalno ubrzanje "slobodnog i otvorenog" drustva "koje pruza sansu svakome" stvorio je adaptivno komunikativne kodove ponasanja koji se lako stvaraju i prihvataju.U tako haoticnom stanju socijalne patologije tesko je kontrolisati koncentraciju snage koja je izgubila svaki smisao obuzdavanja mentalnog prostora. Ovako ponasanje srpske (niske) zandarmerije nije usamljen primer,vec obrazazac jednog drustenog segmenta kao nosioca monopola sile u savremenoj demokratiji za koju smo toliko imali lepih reci i zudeli. Secamo se vremena kada ste malo pricali o predsedniku,ali je policajac bio svetinja.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља