уторак, 15.06.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Ру­си се вра­ћа­ју на се­вер

Војна колона на снегу и веома ниској температури (Фото Ројтерс)

Арк­тик по­ла­ко, али си­гур­но за­у­зи­ма све ва­жни­је ме­сто у раз­ми­шља­њи­ма свет­ских стра­те­га и њи­хо­вом ви­ђе­њу раз­во­ја све­та на­ред­них де­це­ни­ја. Ве­ли­ка, не­ис­тра­же­на и не­дир­ну­та про­стран­ства, не­ис­пи­та­но, али не­сум­њи­во огром­но при­род­но бо­гат­ство, про­стран­ства ко­ја би мо­гла да по­ста­ну у бу­дућ­но­сти ве­о­ма ва­жни во­де­ни пу­те­ви за тран­спорт љу­ди и те­ре­та...

Ево са­мо јед­ног по­да­тка ко­ји иде у при­лог та­квим пла­но­ви­ма. Ру­ско ми­ни­стар­ство за ре­ги­о­нал­ни раз­вој сма­тра да би Се­вер­но­и­сточ­ни про­лаз, због ве­ли­ког то­пље­ња ле­да, мо­гао да по­ста­не ве­о­ма атрак­ти­ван за про­лаз бро­до­ва. У на­ред­них шест го­ди­на, пре­ма ру­ској про­це­ни, тран­спорт ро­бе овим пу­тем мо­гао би да по­ра­сте са са­да­шњих 1,26 на 28,8 ми­ли­о­на то­на. 

Гу­жва у овој арк­тич­кој тр­ци је ве­ли­ка. Ни­су за­ин­те­ре­со­ва­не са­мо др­жа­ве чи­је оба­ле за­пљу­ску­је Се­вер­ни ле­де­ни оке­ан, по­пут САД, Ка­на­де, Ру­си­је, Нор­ве­шке ... Ме­ђу за­ин­те­ре­со­ва­ним су Ве­ли­ка Бри­та­ни­ја, Дан­ска – ко­јој је од­скоч­на да­ска Грен­ланд – Ки­на и дру­ге ве­ли­ке зе­мље у раз­во­ју. Ве­о­ма је ин­те­ре­сант­но и нај­но­ви­је по­ја­вљи­ва­ње НА­ТО-а у арк­тич­кој при­чи. У вре­ме из­би­ја­ња кри­зе у Укра­ји­ни, чу­ли су се пред­ло­зи (Нор­ве­шке) да би Се­вер­но­а­тлант­ски пакт тре­ба­ло да бу­де вој­но при­су­тан у зо­ни ко­ја се про­сти­ре око Се­вер­ног по­ла. Основ­на иде­ја би­ла је да ави­о­ни с озна­ка­ма НА­ТО-а па­тро­ли­ра­ју над Арк­ти­ком.

Од­го­вор Ру­си­је био је кра­так и не­дво­сми­слен.

„НА­ТО не­ма шта да тра­жи на Арк­ти­ку”, из­ја­вио шеф ру­ске ди­пло­ма­ти­је Сер­геј Ла­вров.

А ка­да је реч о Мо­скви, она је од­лу­чи­ла да се Ру­си вра­те на се­вер. Пре­ма на­ред­би вр­хов­ног ко­ман­дан­та, пред­сед­ни­ка Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на, ру­ске тру­пе мо­ра­ју да бу­ду при­сут­не це­лој се­вер­ној оба­ли – од Мур­ман­ска до Чу­кот­ског по­лу­о­стр­ва. И чу­ва­ју бо­гат­ство ру­ског де­ла Арк­ти­ка, ко­је се, ка­ко пи­шу РИА Но­во­сти, про­це­њу­је на 30 би­ли­о­на до­ла­ра.

                                                                       +  +  +  +

Ру­си­ја је, по­сле ду­жег за­тиш­ја, по­след­њих го­ди­на по­че­ла по­вра­так на сво­је се­вер­не оба­ле. Ви­ше од пе­ти­не ру­ске те­ри­то­ри­је ле­жи у арк­тич­кој зо­ни, али на том про­сто­ру жи­ви све­га 2,3 ми­ли­о­на ста­нов­ни­ка (0,63 по ква­драт­ном ки­ло­ме­тру). Због то­га је Кремљ од­лу­чио да вра­та за овај ве­ли­ки по­вра­так отво­ри ар­ми­ја.  

Вест из Мо­скве ко­ја се по­ја­ви­ла се 18. де­цем­бра про­шле го­ди­не озва­ни­чи­ла је ову по­ли­ти­ку. У њој се ка­же да је ру­ски ми­ни­стар од­бра­не Сер­геј Шој­гу на­ре­дио ста­ци­о­ни­ра­ње вој­ске у арк­тич­ком ре­ги­о­ну.

По­чет­ком фе­бру­а­ра по­ја­ви­ла се ин­фор­ма­ци­ја да ће ру­ска Се­вер­на фло­та у на­ред­ном пе­ри­о­ду би­ти озбиљ­но по­ја­ча­на. По­сто­је­ћим сна­га­ма би­ће при­до­да­те две арк­тич­ке бри­га­де и је­ди­ни­це ави­ја­ци­је и про­тив­ва­зду­шне од­бра­не.А он­да је пре не­ко­ли­ко да­на, по­сле са­стан­ка у Ми­ни­стар­ству од­бра­не, Сер­геј Шој­гу из­ја­вио да ће Ру­си­ја, до кра­ја ове го­ди­не ста­ци­о­ни­ра­ти тру­пе дуж арк­тич­ке оба­ле.

У апри­лу ове го­ди­не пред­сед­ник Вла­ди­мир Пу­тин на­ре­дио је да се на се­ве­ру зе­мље из­гра­ди стал­на ру­ска по­мор­ска ба­за у ко­јој би би­ли ста­ци­о­ни­ра­ни вој­ни бро­до­ви и ну­кле­ар­не под­мор­ни­це. По­чет­ком сеп­тем­бра, ко­ман­дант ру­ске се­вер­не фло­те Вла­ди­мир Ко­ро­љов по­твр­дио је да ће на Но­во­си­бир­ским остр­ви­ма по­че­ти из­град­ња но­ве по­мор­ске ба­зе.

Ко­мен­та­ри­шу­ћи овај озби­љан по­вра­так Ру­си­је у ре­ги­он Арк­ти­ка, вој­ни стру­чак Ма­ха­ил Хо­да­ре­нок, глав­ни уред­ник не­дељ­ни­ка ВПК ка­же: „Ру­ско вој­но при­су­ство кра­јем про­шлог и по­чет­ком овог ве­ка би­ло је рав­но ну­ли. На це­лој арк­тич­кој оба­ли ни­је био ста­ци­о­ни­ран ни је­дан је­ди­ни вој­ник. А та­да­шња ре­фор­ма вој­ске ишла је то­ли­ко да­ле­ко да су ору­жа­ни си­сте­ми и вој­на тех­ни­ка јед­но­став­но оста­вља­ни на оба­ли или на остр­ви­ма у Се­вер­ном ле­де­ном оке­а­ну.”

Об­но­ва вој­не струк­ту­ре на се­ве­ру је по­че­ла. И су­де­ћи пре­ма ве­сти­ма са те­ре­на, то се ра­ди ве­о­ма бр­зо. Про­шлог ме­се­ца са­оп­ште­но је да је Ру­си­ја по­че­ла из­град­њу но­вих вој­них на­се­ља на се­ве­ру. Реч је о тип­ским на­се­љи­ма у фор­ми зве­зде у ко­ји­ма ће се на­ла­зи­ти објек­ти за жи­вот, упра­ва, спорт­ски те­ре­ни, са­у­на и про­сто­ри за од­мор. Об­лик зве­зде омо­гу­ћи­ће вој­ни­ци­ма и ста­ре­ши­на­ма да се кре­ћу у ком­плек­су без из­ла­га­ња екс­трем­но ни­ским тем­пе­ра­ту­ра­ма.

По­сао од­ми­че и у дру­гим обла­сти­ма. По­чет­ком овог ме­се­ца са­оп­ште­но је да је Ру­си­ја на се­ве­ру по­ди­гла два нај­мо­дер­ни­ја ра­да­ра: на Вран­ге­ло­вом остр­ву и на­спрам Аља­ске. Мо­дер­ни­зу­ју се и гра­де но­ви аеро­дро­ми. 

О озбиљ­но­сти ру­ског по­врат­ка на се­вер на свој на­чин го­во­ри вест да Ру­си­ја гра­ди арк­тич­ки хе­ли­коп­тер. Реч је о мо­ди­фи­ко­ва­ној вер­зи­ји ви­ше­на­мен­ског хе­ли­коп­те­ра МИ-8, ко­ја би тре­ба­ло да пр­ве про­бе има ове зи­ме. Овај хе­ли­коп­тер би­ће спо­со­бан за ле­то­ве у нај­го­рим усло­ви­ма зи­ме, сне­га и ве­о­ма ни­ских тем­пе­ра­ту­ра.

Коментари0
02067
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља