уторак, 13.04.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
петак, 20.02.2015. у 08:15 Но­ви­ца Ђу­рић

Ранко Кри­во­ка­пић сме­њу­је Ђу­ка­но­ви­ћа?

Ранко Кривокапић (Фото Бета)

Од нашег сталног дописника

Под­го­ри­ца – Пред­сед­ник Скуп­шти­не Цр­не Го­ре и ли­дер Со­ци­јал­де­мо­крат­ске пар­ти­је (СДП) Ран­ко Кри­во­ка­пић уско­ро би мо­гао се­сти у пре­ми­јер­ску сто­ли­цу уко­ли­ко ње­го­ва пар­ти­ја на­пу­сти ви­ше­де­це­ниј­ску вла­да­ју­ћу ко­а­ли­ци­ју са Де­мо­крат­ском пар­ти­јом со­ци­ја­ли­ста. Да ли ће Кри­во­ка­пић укло­ни­ти са­да­шњег пре­ми­је­ра Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа, зна­ће се по­чет­ком на­ред­не не­де­ље, за ка­да је на­ја­вље­на сед­ни­ца Глав­ног од­бо­ра СПД-а, на ко­јој ће се до­не­ти од­лу­ка да ли та пар­ти­ја при­хва­та да пре­го­ва­ра о по­ну­ди опо­зи­ци­је за фор­ми­ра­ње пре­ла­зне вла­де на­ци­о­нал­ног је­дин­ства.

Про­вла­ди­ним но­ви­на­ма „По­бје­да” и на­шем но­ви­на­ру, из опо­зи­ци­је је са­оп­ште­но:

„Спрем­ни смо да по­ну­ди­мо Ран­ку Кри­во­ка­пи­ћу кључ­ну функ­ци­ју у пре­ла­зној вла­ди, ме­сто пре­ми­је­ра, јер је и уло­га ње­го­вог СДП-а кључ за фор­ми­ра­ње пар­ла­мен­тар­не ве­ћи­не. Уко­ли­ко СДП при­хва­ти иде­ју фор­ми­ра­ња вла­де на­ци­о­нал­ног је­дин­ства, Кри­во­ка­пић ће би­ти ман­да­тар те пре­ла­зне, а ка­сни­је и иза­бра­не вла­де. Све пар­ла­мен­тар­не опо­зи­ци­о­не пар­ти­је ко­је су у ти­му за вла­ду на­ци­о­нал­ног, то јест на­род­ног је­дин­ства, са­гла­сне су с име­но­ва­њем Кри­во­ка­пи­ћа.

Де­мо­крат­ски фронт (ДФ) је као ини­ци­ја­тор и глав­ни ор­га­ни­за­тор опо­зи­ци­о­них пар­ти­ја на са­стан­ку пре три да­на по­ја­снио пред­став­ни­ци­ма СДП-а да би пре­ла­зна вла­да има­ла три ци­ља: ста­би­ли­за­ци­ју со­ци­јал­но-еко­ном­ских при­ли­ка, при­пре­му по­ште­них из­бо­ра и ус­по­ста­вља­ње вла­да­ви­не пра­ва кроз бор­бу про­тив ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла и ко­руп­ци­је. 

Де­мо­крат­ски фронт је са­оп­штио да по­ну­ђе­ну вла­ду по­др­жа­ва 36 опо­зи­ци­о­них по­сла­ни­ка и да за­бри­ња­ва чи­ње­ни­ца да Де­мо­крат­ска пар­ти­ја со­ци­ја­ли­ста од­би­ја да раз­го­ва­ра са та­ко сна­жним по­сла­нич­ким „клу­бом”. За раз­ли­ку од њих, по­сла­ник СДП-а Џа­вид Ша­бо­вић је по­ру­чио опо­зи­ци­о­ним по­сла­ни­ци­ма да мо­гу да ра­чу­на­ју да ће он би­ти 37. пред­став­ник, уз 36 опо­зи­ци­о­них, ко­ји ће по­др­жа­ти пре­ла­зну вла­ду.

„Ја др­жим реч”, ре­као је Ша­бо­вић, ко­ји се на­до­ве­зао на Ле­ки­ће­во из­ла­га­ње да опо­зи­ци­ја има 36, а ДПС 30 по­сла­ни­ка.  

Де­мо­крат­ски фронт је у раз­го­во­ри­ма обе­ћао СДП-у да вла­да на­ци­о­нал­ног је­дин­ства не на­ме­ра­ва да пра­ви дис­кон­ти­ну­и­тет у спољ­ној по­ли­ти­ци Цр­не Го­ре, већ да је по­треб­но пре­ки­ну­ти до­са­да­шњу прак­су у во­ђе­њу уну­тра­шње по­ли­ти­ке и еко­но­ми­је.

Фронт је СДП-у ука­зао да о ула­ску у НА­ТО, што у СДП-у на­во­де као кључ­ни раз­лог за од­би­ја­ње ула­ска у вла­ду на­ци­о­нал­ног је­дин­ства, пре­ма Уста­ву Цр­не Го­ре од­лу­чу­је пар­ла­мент или гра­ђа­ни на ре­фе­рен­ду­му, док вла­да, из­ме­ђу оста­лог, во­ди спољ­ну по­ли­ти­ку. 

Ли­дер ДФ-а Ми­о­драг Ле­кић по­ру­чио је да не по­сто­ји ба­ри­је­ра да пре­ла­зна вла­да на­ста­ви раз­го­во­ре и са НА­ТО-ом и да би она на­ста­ви­ла све ак­тив­но­сти ко­је је за­по­че­ла са­да­шња вла­да на пла­ну спољ­не по­ли­ти­ке.  

„На­кон по­зив­ни­це, по­треб­но је де­мо­крат­ско од­лу­чи­ва­ње о то­ме да ли Цр­на Го­ра тре­ба уђе у НА­ТО, при че­му пре­о­вла­ђу­је ми­шље­ње да то бу­де на ре­фе­рен­ду­му”, ре­као је Ле­кић.

Шеф по­сла­нич­ког клу­ба СДП-а Бо­ри­слав Ба­но­вић ка­зао је но­ви­на­ри­ма да ће о евен­ту­ал­ном на­став­ку раз­го­во­ра са опо­зи­ци­јом од­лу­чи­ти на­ред­них да­на. Ба­но­вић је по­но­вио Кри­во­ка­пи­ће­ву те­зу пре пре­го­во­ра са опо­зи­ци­јом да пре­ла­зна вла­да за СДП тре­нут­но ни­је при­о­ри­тет, али да су до­шли на са­ста­нак да про­ду­бе ди­ја­лог са они­ма од ко­јих се раз­ли­ку­ју. 

„Сма­тра­мо да је ну­жно да се те ко­му­ни­ка­ци­је оства­ру­ју ре­дов­но, а по­себ­но ка­да 36 по­сла­ни­ка отва­ра ова­ко зна­чај­но пи­та­ње”, оце­нио је он.

На­ше но­ви­не у ме­ђу­вре­ме­ну из вр­ха Де­мо­крат­ског фрон­та са­зна­ју да је СДП-у са­оп­ште­но да мо­же да ра­чу­на и на ре­сор спољ­них по­сло­ва у вла­ди на­ци­о­нал­ног је­дин­ства ако стра­ху­је да би у слу­ча­ју ње­ног фор­ми­ра­ња мо­гло до­ђи до за­о­кре­та ка­да су у пи­та­њу НА­ТО ин­те­гра­ци­је.

„Сви ко­ји се за­ла­жу за то да пре­ла­зна вла­да на­ста­ви с при­дру­жи­ва­њем НА­ТО-у мо­гу то да го­во­ре у вла­сти­то или у име ор­га­ни­за­ци­ја ко­је су осно­ва­ли, али не и у име Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је и срп­ског на­ро­да у Цр­ној Го­ри”, по­ру­чио је ју­че ли­дер НО­ВА Ан­дри­ја Ман­дић по­во­дом са­стан­ка опо­зи­ци­је и Со­ци­јал­де­мо­крат­ске пар­ти­је о фор­ми­ра­њу пре­ла­зне вла­де, на ко­јем се го­во­ри­ло и о НА­ТО ин­те­гра­ци­ја­ма. 

Коментари0
2f084
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља