среда, 03.06.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 25.05.2015. у 08:15

Хероји бизниса с ордењем у затвор

Горан Перчевић са нобеловцем Полом Кругманом приликом његовог боравка у Београду 2012. године Фото Танјуг

Ако је су­ди­ти по то­ме ко­ли­ко да­нас има на­гра­да на­ме­ње­них по­слов­ним љу­ди­ма и ка­ко им се че­сто уру­чу­ју, ре­кло би се да на­ша еко­но­ми­ја цве­та и да смо ве­о­ма на­кло­ње­ни ства­ра­о­ци­ма ма­те­ри­јал­них вред­но­сти. При­зна­ња за ре­зул­та­те ко­је оства­ру­ју у при­вре­ђи­ва­њу, по­ди­за­њу и во­ђе­њу фа­бри­ка, за­по­шља­ва­њу, из­во­зу и та­ко­зва­ном дру­штве­но од­го­вор­ном по­сло­ва­њу, рет­ко им сти­жу од др­жа­ве. 

Пла­ке­те и ди­пло­ме им, по пра­ви­лу, де­ле њи­хо­ва удру­же­ња – или но­ви­на­ри. Злоб­ни­ци би ре­кли да је при­вред­ни­ци­ма ор­де­ње де­ли­ла она бив­ша др­жа­ва, а ова да­на­шња их – хап­си. 

При­вред­на ко­мо­ра Ср­би­је на кра­ју сва­ке го­ди­не уру­чу­је го­ди­шње на­гра­де при­вред­ним дру­штви­ма, дру­гим прав­ним ли­ци­ма и по­је­дин­ци­ма. На­гра­ђу­је их „за оства­ре­не ре­зул­та­те у при­вре­ђи­ва­њу, ино­ва­тив­но­сти и на­у­ци, као и за уна­пре­ђе­ње ме­наџ­мен­та и до­при­но­са у ин­фор­ми­са­њу јав­но­сти.” Од 2007. ПКС сва­ке дру­ге го­ди­не до­де­љу­је и На­ци­о­нал­ну на­гра­ду за дру­штве­но од­го­вор­но по­сло­ва­ње, а фир­ме се са­ме кан­ди­ду­ју. 

По­ред ре­пу­блич­ке ко­мо­ре, го­ди­шње на­гра­де при­вред­ни­ци­ма, ве­ли­ким и ма­лим, укљу­чу­ју­ћи и по­љо­при­вред­ни­ке, де­ле и ре­ги­о­нал­не при­вред­не ко­мо­ре. Та­ко ло­кал­не ко­мо­ре ода­ју при­зна­ње и под­сти­чу до­при­нос еко­ном­ском ра­сту сво­јих окру­га. 

Срп­ска асо­ци­ја­ци­ја ме­на­џе­ра (САМ) до­де­љу­је на­гра­де за нај­бо­љег ме­на­џе­ра, по­сло­дав­ца и нај­бо­љи ре­ги­о­нал­ни про­је­кат у про­те­клој го­ди­ни.

По­твр­да по­што­ва­ња род­не рав­но­прав­но­сти у Ср­би­ји је­сте и Го­ди­шња на­гра­да за нај­бо­ље пред­у­зет­ни­це „Цвет успе­ха за же­ну зма­ја” Удру­же­ња по­слов­них же­на Ср­би­је. 

До­при­нос дру­штве­ном под­сти­ца­њу по­слов­них љу­ди сво­јим на­гра­да­ма да­је и но­ви­нар­ска стру­ка. Клуб при­вред­них но­ви­на­ра, чи­ји је осни­вач и ви­ше­го­ди­шњи пред­сед­ник био наш ра­но пре­ми­ну­ли ко­ле­га Гор­дан Ра­ни­то­вић, сва­ког фе­бру­а­ра све­ча­но уру­чу­је на­гра­ду „По­слов­ни чо­век го­ди­не”. До­де­љу­је се за „по­слов­ни по­тез го­ди­не”, а на­гра­ђу­ју се и „ме­на­џер го­ди­не”, „мла­ди ме­на­џер го­ди­не”, као и „кре­а­тив­не да­ме Ср­би­је”. 

Тра­ди­ци­о­нал­не су и на­гра­де „Пла­не­та Би­знис”, ко­је ме­на­џе­ру го­ди­не до­де­љу­је ре­дак­ци­ја ча­со­пи­са „Еко­но­ме­тар” и ма­га­зи­на „Би­знис”, из­да­вач­ке ку­ће „Ни­ра прес”, чи­ја је вла­сни­ца бив­ша но­ви­нар­ка „По­ли­ти­ке” Ра­дој­ка Ни­ко­лић. 

„Ме­ди­ја ин­вент” из Но­вог са­да и уни­вер­зи­те­ти у Но­вом Са­ду и Бе­о­гра­ду већ 15 го­ди­на до­де­љу­ју при­зна­ње „Ка­пе­тан Ми­ша Ана­ста­си­је­вић” нај­и­стак­ну­ти­јим ком­па­ни­ја­ма, ма­лим и сред­њим пред­у­зе­ћи­ма, брен­до­ви­ма, ор­га­ни­за­ци­ја­ма и уста­но­ва­ма, ства­ра­о­ци­ма и по­је­дин­ци­ма – за из­у­зет­не ре­зул­та­те у по­сло­ва­њу, ства­ра­ла­штву и дру­штве­ној од­го­вор­но­сти. На­гра­ду чи­не пла­ке­та и злат­ник са ли­ком Ка­пе­та­на Ми­ше, рад ака­дем­ског ва­ја­ра Љу­би­ше Ман­чи­ћа.

Де­цем­бра 2010. Ми­ро­слав Бо­ги­ће­вић, вла­сник „Фар­ма­ко­ма”, до­био је злат­ну пла­ке­ту као „При­вред­ник ко­ји је обе­ле­жио де­це­ни­ју”, по из­бо­ру Клу­ба при­вред­них но­ви­на­ра. До­бит­ник је при­зна­ња „Ка­пе­тан Ми­ша Ана­ста­си­је­вић” за нај­бо­љег при­вред­ни­ка Ср­би­је у 2011. го­ди­ни, ко­је до­де­љу­је При­вред­на ко­мо­ра Вој­во­ди­не, а При­вред­на ко­мо­ра Ср­би­је 2011. до­де­ли­ла му је ди­пло­му са пла­ке­том за по­стиг­ну­те ре­зул­та­те у раз­во­ју и уна­пре­ђе­њу при­вре­де. Бо­ги­ће­вић се тре­нут­но на­ла­зи у при­тво­ру под ис­тра­гом за ду­го­ва­ња др­жа­ви и бан­ка­ма, а тај ша­бач­ки тај­кун је пре­ко мо­сков­ске фир­ме 2011. у тај­но­сти ку­пио ВАЦ-ов удео од 50 од­сто ком­па­ни­је „По­ли­ти­ка но­ви­не и ма­га­зи­ни”, кре­ди­том узе­тим од др­жав­не бан­ке.

При­вред­на ко­мо­ра Бе­о­гра­да за по­слов­ну лич­ност го­ди­не у глав­ном гра­ду про­гла­си­ла је ге­не­рал­ног ди­рек­то­ра ком­па­ни­је „Ин­тер­ко­мерц” Го­ра­на Пер­че­ви­ћа. Сре­ди­ном но­вем­бра про­шле го­ди­не ухап­шен је због сум­ње да је чи­нио мал­вер­за­ци­је са кре­ди­ти­ма Уни­вер­зал бан­ке, од­но­сно да је узео 34 зај­ма, вред­но­сти 1,4 ми­ли­јар­де ди­на­ра, без од­го­ва­ру­ју­ћих га­ран­ци­ја.

Александар Микавица

-----------------------------------------

КАРЛОВ УГАО

• Фали нам само још неколико награда за књижевност, па да сваки писац буде испоштован.

• Нобелова награда Обами одјекнула је као динамит.

• Награде за животно дело додељују се у консултацији са Светим Петром.

• Многи новинари требало би да добију награду, не за писање, већ за прећуткивање.

• Од свих награда ударнику Алији Сиротановићу остало нам је само његово презиме.

• Што више награда, то мање пријатеља.

• И ја бих одбио Нобелову повељу. За новчани део нисам сигуран.

Драгутин Минић

Коментари1
47351
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

elektricar el.
Sve ovo su samo "dopunski podaci" o strucnosti komisija i zirija koji nagradjuju (a mozda i kriminalne povezanosti sa nagradjenima). U svakom slucaju sve ovo kompletira smesnu slike zemlje u kojoj zivimo ...

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља