среда, 15.07.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 22.06.2015. у 08:00

Једна жртва у преврнутом аутобусу са туристима

Фото РТС

Једна жена је погинула, а 86 особа је повређено јутрос, када се преврнуо аутобус агенције „Барцино турс” са туристима из Србије који су се враћали са летовања у Грчкој. Међу повређенима је тринаесторо деце. Несрећа се догодила данас, око 4.15 часова, на ауто-путу Београд–Ниш, код Бубањ потока, после искључења за Врчин. У аутобусу је било 86 путника, два возача и један туристички водич, они су се враћали из више места са грчког полуострва Халкидики.

Путница Д. П. (35) из Бачке Паланке је погинула, 21 особа је теже, а 65 путника је лакше повређено, сазнајемо у полицији. Међу повређенима је и возач аутобуса З. С. (43), коме је сломљена нога и налази се у београдском Ургентном центру.  

У полицији наводе да још не знају тачан узрок несреће, али незванично сазнајемо да је возач највероватније заспао за воланом. Несрећа се догодила када је аутобус из средње прешао у зауставну траку и пробио заштитну ограду, а затим наставио да се креће по трави, после чега је ударио у бетонску баријеру и преврнуо се.

„Ради се детаљна истрага и ускоро ћемо вероватно имати и вештачење које би требало да покаже да ли је аутобус био исправан, да ли су возачи примили смену када је требало. Истрага ће показати шта се заиста догодило, као и шта је узрок ове саобраћајне несреће”, рекао је јуче Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова Србије, преносе агенције.

 

Возачу аутобуса, како сазнајемо, извађена је јуче крв на лицу места и послата на анализу како би се утврдило да ли је био под дејством алкохола или наркотика. Он, будући да је повређен и на болничком лечењу, није јуче саслушан. О његовом статусу, како нам је речено у полицији, одлучиће надлежни тужилац када буду прикупљене све неопходне информације.

„Аутобус је послат на вештачење да би се утврдило да ли је у тренутку несреће био исправан. Из трагова на лицу места може да се изведе одређени закључак, али док се не ураде сва неопходна вештачења и анализе, не можемо да кажемо шта је тачно довело до несреће”, сазнајемо у полицији. 

Према првим информацијама инспекцијске контроле Министарства трговине, туризма и телекомуникација, „Барцино турс” је био организатор путовања, али је преко ове агенције на Халкидики ишло још неколико туристичких агенција, а неки од путника су били само корисници превоза. Наиме, од укупно 86 путника у аутобусу, њих 35 је путовало преко агенције „Барцино турс”, 25 преко „Хелене турс”, два путника је било из агенције „Оаза” из Зрењанина, девет из агенције „Јуришић” из Новог Сада, четири из агенције „Планета” из Бачке Паланке, осам из агенције „Филоксенија” из Београда, три из „Сан лајна” из Београда. Реч је о туристима који су се враћали из више места на Халкидикију – из Полихрона и Пефкохорија. 

Седиште фирме „Барцино турс” је у Врњачкој Бањи, а пословнице имају у Београду, Нишу и Новом Саду. Ова агенција, како нам је потврђено, није чланица Националне асоцијације туристичких агенција (Јута).

 

Туристичка инспекција јуче започела паралелну контролу пословница ове туристичке агенције. У Врњачкој Бањи, сазнајемо, инспектори нису затекли потребну документацију, а информације о туристичком аранжману и путницима који су доживели несрећу прикупљене су на основу документације из пословнице у Новом Београду.  

У агенцији „Барцино турс” речено нам је да не могу да дају информације о несрећи, јер је за то надлежан директор Владимир Богићевић, који је, како су нам рекли, јуче цео дан био заузет. 

Данијела Вукосављевић

-----------------------------------

По­вре­ђе­но 17 ма­ли­ша­на

По­ги­ну­ла Д. П. П. (35) вра­ћа­ла се са ле­то­ва­ња са пе­то­го­ди­шњом ћер­ком и мај­ком. Пре­ма не­зва­нич­ним ин­фор­ма­ци­ја­ма, не­срећ­на же­на је у тре­нут­ку уде­са се­де­ла на дру­гом се­ди­шту, са де­сне стра­не ауто­бу­са, и од си­ли­не удар­ца на ли­цу ме­ста је оста­ла мр­тва, док су ње­на мај­ка и ћер­ка за­до­би­ле по­вре­де. Де­вој­чи­ца је на бол­нич­ком ле­че­њу у Тир­шо­вој, а ње­на ба­ка Д. П. (64) при­мље­на је на ВМА.

Хит­на по­моћ Бе­о­град је на ли­це ме­ста по­сла­ла 16 еки­па, од ко­јих 12 за од­ра­сле, јед­ну пе­ди­ја­триј­ску и три тран­спорт­не, ре­кла је На­да Ма­цу­ра, порт­па­рол­ка Хит­не по­мо­ћи.

„Код нас је при­мље­но 60 љу­ди, од ко­јих је пе­то­ро те­же по­вре­ђе­но. Ди­јаг­но­сти­ка је још у то­ку”, ре­кли су нам ју­че у Ур­гент­ном цен­тру.

Ис­пред ове здрав­стве­не уста­но­ве су од ра­ног ју­тра до­ла­зи­ли при­ја­те­љи и по­ро­ди­це по­вре­ђе­них, а улаз но­ви­на­ри­ма у про­сто­ри­је и ход­ни­ке Ур­гент­ног цен­тра ни­је био до­зво­љен.

„Би­ло је стра­вич­но, ово је ве­ли­ка тра­ге­ди­ја. Ауто­бус је био пун по­ро­ди­ца с де­цом. Још сам у шо­ку и бо­ло­ви­ма, по­ло­мље­на ми је ру­ка. Не мо­гу да твр­дим ка­ко је до­шло до не­сре­ће, али ми­слим да је во­зач за­спао”, ре­кла нам је вид­но уз­бу­ђе­на пут­ни­ца док је из­ла­зи­ла из Ур­гент­ног цен­тра.

У Уни­вер­зи­тет­ској деч­јој кли­ни­ци у Тир­шо­вој пре­гле­да­но је 14 ма­ли­ша­на, а че­тво­ро је за­др­жа­но на ле­че­њу.

Осмо­го­ди­шња де­вој­чи­ца је, због пре­ло­ма кар­ли­це и ко­сти­ју ли­ца, сме­ште­на на ин­тен­зив­ну не­гу, а дво­је ма­ли­ша­на има те­же по­вре­де, ре­као је за РТС ди­рек­тор кли­ни­ке про­фе­сор др Зо­ран Ра­до­ји­чић.

Тро­је де­це је при­мље­но у Ин­сти­ту­ту за мај­ку и де­те. Јед­на де­се­то­го­ди­шња де­вој­чи­ца је за­др­жа­на због пре­ло­ма скоч­ног згло­ба, а оста­ло дво­је, брат и се­стра од се­дам и пет го­ди­на, пу­ште­но је на кућ­но ле­че­ње.

По­вре­ђе­ни су збри­ну­ти и на Вој­но­ме­ди­цин­ској ака­де­ми­ји, њих 16, а сед­мо­ро је при­мље­но у Кли­нич­ко-бол­нич­ки цен­тар Зе­мун.

„Из из­ја­ва пут­ни­ка се мо­гло са­зна­ти да су се во­за­чи за­ме­ни­ли, што зна­чи да је по­сто­ја­ла по­са­да ко­ја је има­ла на­ме­ру да по­шту­је про­пи­се о вре­ме­ну. Та­хо­граф је оште­ћен и још ни­смо има­ли по­дат­ке да ли је евен­ту­ал­но би­ло пре­ко­ра­че­ња вре­ме­на упра­вља­ња”, ре­као је начелник Управе собраћајне полиције Србије Владимир Ребић.

Пред­сед­ник АМСС-а Мир­ко Бу­ту­ли­ја је, ко­мен­та­ри­шу­ћи не­сре­ћу, ре­као да је ве­о­ма ва­жно да во­за­чи пра­ве па­у­зе у во­жњи и да се то на­ро­чи­то од­но­си на про­фе­си­о­нал­це.

„До­ста је умор­них во­за­ча на тран­зит­ним прав­ци­ма и по­сто­ји ве­ли­ка мо­гућ­ност да се не­зго­де де­се. Стра­шно је што је реч о про­фе­си­о­нал­ном во­за­чу, али уви­ђај ће тек утвр­ди­ти окол­но­сти и да ли је мо­жда у пи­та­њу тех­нич­ка не­ис­прав­ност”, ре­као је Бу­ту­ли­ја.

А. Бо­јо­вић

Стефановић и Лончар обишли повређене

Небојша Стефановић и Златибор Лончар, министар унутрашњих послова и министар здравља, обишли су јуче на Дечјој клиници у Тиршовој децу повређену у саобраћајној несрећи. Стефановић је на страначкој конференцији за новинаре рекао да је захвалио лекарима и припадницима ватрогасне јединице на брзој и координираној акцији збрињавања. Стефановић је рекао да је са Лончаром посетио повређене и у Ургентном центру и да је у најгорем положају једно дете које је тешко повређено, али за које лекари верују да није у животној опасности.

Аша­нин: Пе­то­ро на ре­а­ни­ма­ци­ји

Ди­рек­тор Ур­гент­ног цен­тра др Ми­ли­ка Аша­нин по­твр­дио је да је у са­о­бра­ћај­ној не­сре­ћи у Бу­бањ по­то­ку по­вре­ђе­но 60 па­ци­је­на­та. Пе­то­ро је при­мље­но у ам­бу­лан­ту ре­а­ни­ма­ци­је, а дво­је је због по­вре­да гла­ве при­мље­но на оде­ље­ње не­у­ро­хи­рур­ги­је. Је­дан па­ци­јент је при­мљен у не­у­ро­хи­рур­шки шок, а је­дан па­ци­јент је због те­жих по­вре­да но­ге упу­ћен на ва­ску­лар­ну хи­рур­ги­ју да би се оба­ви­ло сни­ма­ње крв­них су­до­ва, ре­као је др Аша­нин.

---------------------------------------

Апел возачима да се понашају одговорно

БЕОГРАД– Из Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима, којим руководи потпредседница Владе Зорана Михајловић, данас је упућен апел свим возачима да подигну ниво безбедности на путевима, тако што ће се у саобраћају понашати одговорно.

Безбедност у саобраћају нема алтернативу нити начине да се грешке поправе, што показује ноћашња тешка саобраћајна несрећа код Бубањ потока у којој је једна девојка изгубила живот, а чак 80 људи повређено, од тога 13 деце, приликом превртања аутобуса, саопштено је из кабинета потпредседнице Владе.

Неопходно је, како је наведено, стриктно поштовање саобраћајних прописа, нулта толеранција на алкохол за возаче, одморни и спремни возачи аутобуса.

„Позивамо и све туристичке агенције да одговорно планирају смене возача у актуелним летњим туристичким дестинацијама које су по правилу дуге, да не ризикују животе путника, јер животе људи на путевима можемо сачувати само ако се сви укључимо у акцију подизања свести о могућим трагичним последицама небезбедне вожње”, наводи се у саопштењу.

Ноћашња несрећа треба да буде опомена да се овако нешто не понови до краја сезоне годишњих одмора, када се очекује већи интензитет саобраћаја, истиче се у саопштењу и подсећа да полиција још истражује узроке тешке несреће.(Танјуг)

Коментари22
fd0e9
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Лека Србин
И даље иста прича. Кад се нешто деси онда крену, у напад као осице, све могуће инспекције. До тада како да не постоје. Елем, евидентно је да или је возач заспао или се на аутобусу нешто покварило. Мени, лично личи да је возач заспао. Истрага ће утврдити детаље.
Jole Manojle
@coskasti krug j | 22/06/2015 13:49 "Barcino tours" Десанке Максимовић 6/1, Београд, Владимир Богићевић.
coskasti krug j
Sve ste reli u ovom clanku, samo glavnu informaciju niste rekli: 1. Ko su stradali putnici, ciji su drzavljani? 2. Koja je autobuska kompanija odgovorna?
Милош Гљиварић звани Гљива
@Зоран Р. Не тражим да ми Ви верујете или неверујете јер нисте видели шта раде са Хрватским, Српским, Пољским или Украјинским Теретним возилима. Управо због тога ми неверујете. Да, стварно изглед Теретних Шлепера изгледа да су нова Возила када се погледа оком то је тачно. Моје описивање оно што сам преко Немачке видео 04.03.2015 на Првом Немачком Програму. Зовесе: ARD. Описивање због тога што подлежемо сви МАУТ или Плаћање АУТОБАНА. У исто време су приказали и Немачке као и Стране Регистације теретних Камиона односно Шлепера. Знатели Зоране да у Немачкој има Фирми или Камиона који су 100 посто неисправни? А исто тако нашли су и црну овцу стране Шлепере који су Неисправни и лично сам видео Шлепер беле боје као Нов Чачанске Регистације Неисправан. Због тога сам и описао. Ако нисам видео не могу неистину описати тај нисам никада био. Ја сам овде 52 године и сасвим са другачији и озбиљнији од мојих вршњака који живе у србији.
Која агенија, који превозник
И хоће ли се најзад сазнати о којој туристичкој агенцији и којем превознику је реч, ко год да је он?

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља