среда, 26.02.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:43

Пет авиона који су опасност за САД

Аутор: Жарко Ракићуторак, 01.09.2015. у 08:15
Највећа опасност за Америку: Су-27 (Фото Википедија)

Од пр­вог да­на ав­гу­ста ру­ска ар­ми­ја има но­ву ди­мен­зи­ју. Де­кре­том пред­сед­ни­ка др­жа­ве Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на фор­ми­ра­не су је­дин­стве­не „ва­зду­хо­плов­не и ко­смич­ке сна­ге“, пре­но­си ин­фор­ма­тив­ни пор­тал Спут­њик из­ја­ву ми­ни­стра од­бра­не, ар­миј­ског ге­не­ра­ла Сер­ге­ја Шој­гуа.

„Осни­ва­ње ва­зду­хо­плов­них и ко­смич­ких сна­га кроз спа­ја­ње вој­не ави­ја­ци­је и про­тив­ва­зду­шне и ко­смич­ке од­бра­не је оп­ти­мал­на ва­ри­јан­та за без­бед­ност Ру­си­је“, из­ја­вио је Шој­гу. „Са­да се вој­на ави­ја­ци­ја, про­тив­ва­зду­шна од­бра­на, ра­кет­не тру­пе и ко­смич­ке тру­пе на­ла­зе под јед­ном ко­ман­дом, што је ве­ли­ка пред­ност у од­но­су на ра­ни­ји пе­ри­од.“

Ко­ман­дант овог де­ла ру­ске ар­ми­је је ге­не­рал пу­ков­ник Вик­тор Бон­да­рев.

Не­пу­не две не­де­ље по­сле об­ја­вљи­ва­ња ин­фор­ма­ци­је о овој струк­тур­ној про­ме­ни у ру­ској ар­ми­ји огла­сио се ге­не­рал Бон­да­рев. Ру­ски ге­не­рал је из­ја­вио да ће тру­пе под ње­го­вом ко­ман­дом, у на­ред­них пет го­ди­на, до­би­ти го­то­во хи­ља­ду но­вих бор­бе­них ави­о­на и хе­ли­коп­те­ра. 

„По­сле рас­па­да Со­вјет­ског Са­ве­за, од 1992. до 2002. го­ди­не, ру­ско рат­но ва­зду­хо­плов­ство ни­је до­би­ло ни је­дан је­ди­ни но­ви ави­он“, из­ја­вио је Бон­да­рев. „Си­ту­а­ци­ја је, ме­ђу­тим, по­след­њих го­ди­на по­че­ла дра­стич­но да се ме­ња. Од 2012. го­ди­не до­би­ли смо ви­ше од 300 но­вих ави­о­на и хе­ли­коп­те­ра. Ове го­ди­не оче­ку­је­мо да је­ди­ни­це рат­ног ва­зду­хо­плов­ства до­би­ју око 150 но­вих ле­те­ли­ца. План је да до 2020. го­ди­не до­би­је­мо го­то­во 1.000 но­вих ави­о­на и хе­ли­коп­те­ра. То зна­чи да би би­ло об­но­вље­но чак 70 про­це­на­та ле­тач­ке тех­нич­ке“, из­ја­вио је ге­не­рал Вик­тор Бон­да­рев. 

Да ово ни­су са­мо пра­зне ре­чи по­твр­ђу­ју све че­шће ин­фор­ма­ци­је у ме­ди­ји­ма о но­вим бор­бе­ним ле­те­ли­ца­ма ко­је се при­пре­ма­ју за ру­ску ар­ми­ју. Та­ко је, на при­мер, кра­јем ма­ја об­ја­вље­но да је успе­шно окон­ча­но др­жав­но те­сти­ра­ње но­вог лов­ца са озна­ка­ма Т-50 (ПАК-ФА). 

„Те­сти­ра­ње ави­о­на је за­вр­ше­но, он је по­ка­зао из­вр­сне ка­рак­те­ри­сти­ке, ору­жа­ни си­сте­ми функ­ци­о­ни­шу пер­фект­но – ка­ко на зе­мљи та­ко и у ва­зду­ху. Ави­он ће сле­де­ће го­ди­не ући у опе­ра­тив­ну упо­тре­бу. Овај ави­он ни­је ни­шта ло­ши­ји од аме­рич­ких кон­ку­ре­на­та у тој кла­си – Ф-22 и Ф-35. Прак­тич­но у свим сег­мен­ти­ма наш ави­он је бо­љи“, са­оп­штио је та­да ко­ман­дант ру­ског вој­ног ва­зду­хо­плов­ства Вик­тор Бон­да­рев.

Руски хеликоптери на МАКС-у 2015. (Фото Бета)

Пр­во­бит­но је би­ло пла­ни­ра­но да ру­ска ави­ја­ци­ја сле­де­ће го­ди­не до­би­је де­сет ло­ва­ца Т-50, а ка­сни­је још 60. За­ме­ник ми­ни­стра од­бра­не Ју­ри Бо­ри­со­ва је, ме­ђу­тим, ко­ри­го­вао ове пла­но­ве. „Због но­ве еко­ном­ске си­ту­а­ци­је“, ка­ко је то де­фи­ни­сао Бо­ри­сов, вој­ска ће на­ру­чи­ти не­што ма­њи број ових ло­ва­ца.

Ме­ђу за­ни­мљи­вим но­ви­те­ти­ма у ру­ској ави­ја­ци­ји сва­ка­ко тре­ба спо­ме­ну­ти и но­ви „арк­тич­ки“ хе­ли­коп­тер с озна­ком Ми-8АМТЧ-ВА. То­ком авио-смо­тре МАКС 2015. Алек­сан­дар Ми­ха­јев, ди­рек­тор хол­дин­га „Ру­ски хе­ли­коп­те­ри”, са­оп­штио је но­ви­на­ри­ма да су при­пре­ме за про­из­вод­њу „арк­тич­ког“ хе­ли­коп­те­ра да­ле­ко од­ма­кле и да ће у дру­гој по­ло­ви­ни 2015. го­ди­не по­че­ти те­сти­ра­ња. 

„Но­ви хе­ли­коп­тер мо­ћи ће да ле­ти у нај­о­штри­јим кли­мат­ским усло­ви­ма, и да­њу и но­ћу, и без по­мо­ћи са­те­лит­ског сиг­на­ла“, об­ја­снио је Ми­ха­јев. 

Но­ви „арк­тич­ки“ хе­ли­коп­тер раз­ви­јен је на плат­фор­ми по­зна­тог мо­де­ла Ми-8 и на ње­му је све под­ре­ђе­но оштрим арк­тич­ким усло­ви­ма. Због то­га је хе­ли­коп­тер опре­мљен до­дат­ним ре­зер­во­а­ри­ма за го­ри­во што омо­гу­ћа­ва мак­си­мал­ни до­лет од 1.500 ки­ло­ме­та­ра.

Аме­рич­ки ча­со­пис „Не­ше­нел ин­те­рест“ на­пра­вио је ма­лу ранг-ли­сту нај­о­па­сни­јих ле­те­ли­ца у са­ста­ву ру­ске вој­не ави­ја­ци­је. Ме­ђу пр­вих пет „опа­сно­сти“, овим ре­до­сле­дом, ме­ста су за­у­зе­ли: Су-27, МиГ-29, Су-35, Т-50 ПАК ФА и Ту-160.

Ча­со­пис је дао основ­не по­дат­ке о сва­кој ле­те­ли­ци с об­ја­шње­њем за­што је она то­ли­ко опа­сна по по­тен­ци­јал­не про­тив­ни­ке.

На пр­вом ме­сту ове аме­рич­ке ли­сте је ви­ше­на­мен­ски бор­бе­ни ави­он Су-27. Овај ави­он има бор­бе­ни ра­ди­јус кре­та­ња од 750 ки­ло­ме­та­ра и бр­жи је од аме­рич­ких кон­ку­ре­на­та: Ф-16 и Ф/А-18.

Дру­го­пла­си­ра­ни на овој ли­сти је МиГ-29, раз­ви­јен та­ко­ђе као кон­ку­рен­ци­ја аме­рич­ким Ф-15 и Ф-16. Овај ре­ла­тив­но ма­ли ави­он има фан­та­стич­не ма­не­вар­ске спо­соб­но­сти, због че­га је ве­о­ма це­њен у све­ту. Осим ру­ске вој­ске МиГ-29 на­ла­зи се и у ар­ми­ја­ма Ку­бе, Се­вер­не Ко­ре­је, Си­ри­је...

Ан-70 (Фото Бета)

Тре­ће ме­сто осво­јио је бор­бе­ни ави­он вр­хун­ских ма­не­вар­ских спо­соб­но­сти – Су-35. Овај ави­он ужи­ва ве­ли­ки углед у све­ту иако ни­је та­ко брз као Су-27. Ње­го­ве пред­но­сти су ве­ћи бор­бе­ни ра­ди­јус ле­те­ња – до 1.600 ки­ло­ме­та­ра и мо­дер­ни­ја опре­ма и на­о­ру­жа­ње.

Че­твр­то ме­сто на аме­рич­кој ли­сти при­па­ло је ви­ше­на­мен­ском бор­бе­ном ави­о­ну 

Т-50. Ка­ко на­во­ди ча­со­пис, овај ави­он је за­пра­во ру­ски од­го­вор на аме­рич­ке мо­де­ле Ф-22 „рап­тор” и Ф-35. С мак­си­мал­ном бр­зи­ном од 2.600 км на час ру­ски ави­он је бр­жи од аме­рич­ких кон­ку­ре­на­та.

На „ре­пу“ ове опа­сне ру­ске пе­тор­ке је над­звуч­ни стра­те­шки бом­бар­дер Ту-160. Овај ави­он сво­јим ка­рак­те­ри­сти­ка­ма озбиљ­но над­ма­шу­је аме­рич­ку кон­ку­рен­ци­ју. По­себ­но је упе­ча­тљив по­да­так да Ту-160 има ра­ди­јус бор­бе­ног ле­та од чак 7.300 ки­ло­ме­та­ра.

Ру­ски ин­фор­ма­тив­ни пор­тал Спут­ник на­во­ди да је ми­ни­стар­ство од­бра­не по­ру­чи­ло 50 но­вих стра­те­шких бом­бар­де­ра ове кла­се, али у мо­дер­ни­јој вер­зи­ји – Ту-160М2.

-------------------------------------------------------------

Зве­зда МАКС-а „су­хој” Т-50 ПАК ФА

Кра­јем ав­гу­ста у Ру­си­ји је одр­жан ово­го­ди­шњи Авио и ко­смич­ки са­лон (МАКС) – тра­ди­ци­о­нал­ни са­јам ави­он­ске и ко­смич­ке тех­ни­ке. МАКС се зва­нич­но одр­жа­ва сва­ке дру­ге го­ди­не од 1993, а по­себ­но зна­чај­на го­ди­на у одр­жа­ва­њу са­ло­на је­сте 2007, ка­да је са­јам отво­рио вра­та и за обич­ну пу­бли­ку.

Чи­ни се да је глав­на зве­зда ово­го­ди­шњег МАКС-а ру­ски бор­бе­ни ави­он „су­хој” Т-50 ПАК ФА, ло­вац пе­те ге­не­ра­ци­је, ко­ји је пу­бли­ци при­ка­зао нај­те­же акро­бат­ске ма­не­вре. Овај ави­он је као раз­вој­ни мо­дел пред­ста­вљен на МАКС-у 2011. али је са­да за­бли­стао у пу­ном сја­ју.


Коментари64
60836
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Ahm Ahm
Da se razumemo,nisam rusofil,ali zapad ne volim.Pak-fa je avion koji tek treba da se dokaze,nejasno je kakva mu je buducnost.a kad vidim jedan su 34 nakrcwn nrz lwnserima ,bez laserskih projektila,pocinjem da sumnjam u ruse.F 22 iako kritikovan,imao je kakve takve borbene misije iNadniraka i sirije,a sto je relativno brzo u odnosu nanjurofajter koji je prvi put,jedva upotrebljen u dejstvima iznad libije...
topaz bace
Pozdrav za sve "strucnjake" i analiticare avijacija i raznoraznog naorazanja bez obzira za koga navijaju.Da je pameti sva bi ta opasna gvozdjarija zavrsila u Atlanskom ili Tihom okeanu, svejedno.Moze i na nekom otpadu za stare matale, korisnije je.Mnogo je bolje obezbijediti pristojan i miran zivot svojim gradjanima nego proizvoditi orozja za njihova stradanja.Porediti Ameriku i Rusiju i jos pri tome likovati je za psiholosku analizu.Pravo poredjenje je Jack Denijelsa i Stoljicnajea.Za mene obodva pica su haraso iliti ekselent i mnogo se veselim pri koristenju.U letu volim da vidim samo ptice a ne ovu ruznu gvozdjariju.
Srdjan Lazanski
Ne zelim da ulazim u nikakvu raspravu o tekstu jer je obrada teksta Americkog porekla, iznosim samo tehnicke cinjenice. Avion F-22 je los avion. Projekat je probio sve rokove i daleko premasio predvodjen budzet. Na kraju 1 avion kosta 356 miliona dolara. 1 sat leta na F-22 zahteva 30 sati odrzavanja. U proseku na svakih 1,7 sati leta dogodi se neki kvar. Avion nije "nevidljiv" na kisi. Pilot F-22 ne moze da komunicira sa drugim avionima i jos mnogo toga. Takodje oklop aviona skoro da ne postoji, zrno iz puske moze da ga obori... Avion F-35 takodje se suocava sa slicnim problemima. Cenom od 98-116 miliona dolara a znatno losijim karakteristikama od F-16. Da, avion F-16 ga je potukao u skoro svim aspektima testiranja. Australija je odustala zbog previsoke cene. Jos jedan los avion... Rusija je u losem polozaju i oporavlja se vec 15 godina ali njena vojna industrija bar pravi aparate koji nisu preskupi i dobro rade svoj posao. Toliko. Pozdrav svima!
Bonn Berlin
Zasto se niko od vas takozvanih rusofila ne preseli u tu srecnu Rusiju ? Imacete ruskog naoruzanja do preko glave. Povcnite najzad da nesto radite, ostavite svetsku politiku ljudima koji mogu nesto da pokrenu i icine, manite se mlacenja prazne slame. Nije moguce uporediti rusko i USA naoruzanje i vojsku, ili ste tolike neznalice da nista ne znate. USA Pilot ima mesecno toliko sati letenja koliko ruski za godinu dana, ili srpski za deceniju. Da li to moze u Vase glave. Americka industriska proizvodnja je dalkeom ispred ruske, nemojte se zavajati kineskom industrijom i toboze 2. nacijom na svetu, mnogo toga sto Kinezi proizvode je sarena laza, razne lutkice i krpice. Uporedjivati domet tehnike i eletronike USA i Rusije su kao mali Perica i Dzoe Luis.
Jole Manojle
Nije dovoljno imati Т-50 (ПАК-ФА), potrebno je i tržište za modele koji uđu u masovnu proizvodnju. U miru tržište je bojno polje svetskih supersila!

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /
Међународни преглед

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља