среда, 26.06.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:02

Жилет жица на вратима ЕУ

Аутор: Алек­сан­дра Иса­ковуторак, 15.09.2015. у 10:27

Су­бо­ти­ца, Хор­гош – Гра­ни­ца Европ­ске уни­је из Ма­ђар­ске пре­ма Ср­би­ји пот­пу­но је за­тво­ре­на од утор­ка у по­ноћ. Од тог тре­нут­ка у Ма­ђар­ској су сту­пи­ле на сна­гу но­ве, по­о­штре­не ме­ре пре­ма ми­гран­ти­ма, као и из­ме­њен за­кон о по­ли­ци­ји и вој­сци ко­ји­ма се вој­сци да­ју ве­ћа овла­шће­ња у спре­ча­ва­њу иле­гал­ног ула­ска ми­гра­на­та. 

При­пре­ме за ко­нач­но, пот­пу­но за­тва­ра­ње гра­ни­це по­че­ле су с пр­вим су­мра­ком. Ка­сно по под­не по­ли­цај­ци су бло­ки­ра­ли пру­гу пре­ко ко­је су избеглице ула­зи­ле у Ма­ђар­ску, на је­ди­ном про­ла­зу у зе­мљу на­кон што је раз­ву­че­на дво­стру­ка жи­ча­на огра­да. Не­ду­го за­тим, до­пре­мљен је те­рет­ни ва­гон, чи­ја је стра­ни­ца, окре­ну­та ка Ср­би­ји, би­ла „оја­ча­на” сно­пом НА­ТО или жи­лет жи­це, на­чич­ка­не оштрим пло­чи­ца­ма ко­је при до­ди­ру на­но­се озбиљ­не по­вре­де. За­стра­шу­ју­ћа кон­струк­ци­ја „угла­вље­на” је у је­ди­ни још сло­бо­дан про­лаз на пру­зи у ре­јо­ну се­ла Ре­ске, а сва­ки тре­ну­так овог „пе­ча­ће­ња” гра­ни­це Европ­ске уни­је пра­ти­ло је на де­се­ти­не но­ви­нар­ских еки­па из чи­та­вог све­та.

Под облач­ним не­бом без зве­зда до ду­бо­ко у ноћ од­зва­ња­ли су удар­ци у ме­тал док је по­ли­ци­ја учвр­шћи­ва­ла кра­је­ве жи­ча­не огра­де за ва­гон – пре­пре­ку, а на­кон то­га до­дат­ни ко­тур жи­лет жи­це раз­ву­кла над че­ти­ри ме­тра ви­со­ком огра­дом ко­ја раз­два­ја Ср­би­ју и Ма­ђар­ску. Око њих, су­да­ра­ју­ћи се и пре­ска­чу­ћи ка­бло­ве еки­па ко­је се ја­вља­ју с ли­ца ме­ста, ту­ма­ра­ли су но­ви­на­ри. У по­гра­нич­ном по­ја­су, где по пра­ви­лу по­сто­је од­ре­ђе­не ре­стрик­ци­је за сни­ма­ње без по­себ­них одо­бре­ња, без ика­квих оме­та­ња сла­ли су у свет сли­ке ма­ђар­ске ре­ше­но­сти да за­у­ста­ви та­лас ми­гра­на­та из Ази­је. 

Дуж огра­де ма­ђар­ска ко­њи­ца кон­тро­ли­са­ла је си­ту­а­ци­ју, за­јед­но са пе­ша­ди­јом и ма­да је с дру­ге стра­не жи­це, у ку­ку­ру­зним по­љи­ма у Ср­би­ји, би­ло ми­гра­на­та, ни шу­шањ их ни­је одао. Ма­ђар­ска по­ли­ци­ја из­бе­гли­це упу­ћу­је на зва­нич­ни гра­нич­ни пре­лаз Хор­гош 2 ко­ји је не­дав­но по­но­во отво­рен за гра­ђа­не Ср­би­је и ЕУ. Овај гра­нич­ни пре­лаз, пре­кју­че је био за­тво­рен од 16 ча­со­ва, да би у ве­чер­њим са­ти­ма до по­но­ћи про­пу­штао ми­гран­те. Де­се­так ауто­бу­са са ма­ђар­ске стра­не че­ка­ло је и пре­во­зи­ло из­бе­гли­це до не­ког при­хват­ног цен­тра да­ље, а цен­тар Ре­ске, од­мах иза гра­ни­це, у том ча­су био је пот­пу­но пра­зан. 

На­кон то­га, гра­нич­на рам­па је спу­ште­на и за ми­гран­те, али и за гра­ђа­не Ср­би­је. Ни­је по­диг­ну­та ни у уто­рак пре под­не, а оста­ли су за­тво­ре­ни и ме­ђу­на­род­ни гра­нич­ни пре­лаз Хор­гош, као и ме­ђу­др­жав­ни Бач­ки Ви­но­гра­ди. Из Су­бо­ти­це ка Ма­ђар­ској у уто­рак пре под­не био је отво­рен са­мо гра­нич­ни пре­лаз на Ке­ле­би­ји. Гра­нич­ни пре­ла­зи Хор­гош и Хор­гош 2 би­ли су пре­пла­вље­ни са ви­ше сто­ти­на ми­гра­на­та ко­ји су же­ле­ли да пре­ђу у Ма­ђар­ску. Срп­ска по­ли­ци­ја ни­је бло­ки­ра­ла пре­лаз, али је с ма­ђар­ске стра­не кор­дон по­ли­ци­је оне­мо­гу­ћа­вао про­лаз. До­го­ди­ло се упра­во оно што су пред­ви­ђа­ле мно­ге ху­ма­ни­тар­не ор­га­ни­за­ци­је – ми­гран­ти су по­че­ли да се оку­пља­ју са на­ше стра­не гра­ни­це по­што су оне­мо­гу­ће­ни да пре­ђу у Ма­ђар­ску и да­ље у Европ­ску уни­ју. Ма­ђар­ска вла­да ју­че пре под­не про­гла­си­ла је ван­ред­но ста­ње у жу­па­ни­ја­ма Бач–Ки­шкун и Чон­град ко­је се „осла­ња­ју” на гра­ни­цу са Ср­би­јом. 

Полицајци телима блокирали пругу ка Будимпешти (Фото А Исаков)

Па­жња јав­но­сти про­те­клих да­на усме­ре­на је ка пру­зи Су­бо­ти­ца–Се­ге­дин, ко­ја је пред­ста­вља­ла и јед­ну од глав­них ру­та ми­гра­на­та. Ову пру­гу би­ло је ла­ко бло­ки­ра­ти, а њо­ме већ два ме­се­ца ни­је про­шао ни­је­дан воз. За раз­ли­ку од ње, пру­га за Бу­дим­пе­шту, то јест пру­жни пра­вац од Бе­ча ка Ис­тан­бу­лу и да­ље не­сме­та­но функ­ци­о­ни­ше. До по­не­дељ­ка по под­не ни­је ни би­ло по­себ­ног обез­бе­ђе­ња, а од та­да пру­гу фи­зич­ки обез­бе­ђу­је ма­ђар­ска по­ли­ци­ја. 

Но­ви­нар „По­ли­ти­ке”, као и ре­пор­те­ри Ра­дио Су­бо­ти­це пр­ви су до­шли на ме­сто где ова пру­га ула­зи у Ма­ђар­ску. Ка­ко нам је ре­кла на­ша гра­нич­на по­ли­ци­ја, до са­да ни­ко од но­ви­на­ра ни­је ова­мо био, има­ју са­мо на­ја­ву да ће до­ћи ре­пор­те­ри Асо­ши­еј­тед пре­са. На не­ко­ли­ко де­се­ти­на ме­та­ра од на­ше ка­ра­у­ле, на са­мој гра­нич­ној ли­ни­ји, ви­де се ма­ђар­ски по­ли­цај­ци ко­ји обез­бе­ђу­ју пру­гу и у по­рет­ку се ту сме­њу­ју од по­не­дељ­ка по под­не. До пру­ге и од ње раз­ву­че­на је дво­стру­ка жи­ца дуж гра­нич­не ли­ни­је. У тре­нут­ку ка­да је воз тре­ба­ло да про­ђе ма­ђар­ски по­ли­цај­ци су се раз­ма­кли да га про­пу­сте и по­том се опет вра­ти­ли на ши­не. Овај по­сту­пак мо­ра­ће да по­на­вља­ју шест пу­та днев­но ка­ко во­зо­ви бу­ду на­и­ла­зи­ли. 

На овом, фре­квент­ни­јем про­ла­зу не­ма ми­гра­на­та. Иако је на овој ре­ла­ци­ји кроз шу­му Хра­сто­ва­чу ра­ни­је би­ло број­них по­ку­ша­ја иле­гал­ног пре­ла­ска, по­след­њих ме­се­ци го­то­во да ни­је за­бе­ле­жен слу­чај да је ико од из­бе­гли­ца тим пу­тем кре­нуо пре­ко гра­ни­це.


Коментари40
b54d5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Мајор Гаврило
Србија треба да затвори границе ,Арапе вратити назад по хитном поступку ,ЕНДЕ.
anabela ana
Bob Petrovic@To sto radi UMA ili neko drugi nije uzor ni standard za nas. Naravno da je nehriscanski pomagati ljudima na osnovu verske segregacije. U Saudijsku Arabiju niko nece da ide jer tamo sve strance tretiraju kao robove. Iako je bogata drzava, nema luvazavanja ljudskih prava, prava zena, zaposlenih i slicno. Tako da tamo Arapi nece ni ici, ni Muslimani, a Hriscani narocito ne. Ovo nije trenutak za segregaciju nego za jedan izbalansiran plan koliko ljudi mi eventualno mozemo da primimo i iz kojih konfesija. Moj predlog je podjednako. Ukoliko bismo ljude primili otvoreno, mnogi bi postali Hriscani, a Muslimani bi bili lojalni nasoj drzavi.
Aleksandar Jovanović
konačno imamo jednu pravu gvozdenu zavesu; dok su iz one prve prihvatane sve izbeglice-ubeglice u Evropu, ova ima namenu da zadihtuje ulaz i propušta samo licencirane.
Kostas Gasopulos
Noćas su privatni prevoznici krenuli od Preševa ka Šidu, da prevoze migrante. Pitanje rute kojom se kreću migranti sa Bliskog Istoka brzo se reguliše, jer se informacije o problemima na granici sa Madjarskom prenose savremenim sredstvima komunikacije. Koliko će se zadržati sadašnje grupe migranata na prelazima ka Madjarskoj zavisi od prohodnosti granice sa Hrvatskom. U svakom uspelom prelasku te granice i nastavku kretanja ka Nemačkoj biće podsticaj da se oni kod madjarskih prelaza upute na tu novu putanju. Očigledno da je relacija Preševo - Šid ono što se u ovoj fazi proverava, pa ćemo biti vrlo brzo informisani koliko prostor Slavonije predstavlja novu destinaciju za desetine hiljada migranata iz Sirije, Iraka, Afganistana i Afrike. Pošto je granica sa Hrvatskom otvorena tj. bez zida i vojske, bilo bi dobro pravovremeno informisati migrante u prijemnim centrima u Preševu i Beogradu da se što pre na tu stranu trebaju uputiti. Vremenske prilike idu im na ruku i treba im pomoći sa info.
Nomen Nescio
,,Жилет жица"? Стварно? Тако сте одлучили да је зовете?

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља