субота, 22.02.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 14:48

Београед трећи на листи топ десет конгресних дестинација

Наш град на табели "Конгрес магазина" испред Атине, Будимпеште, Загреба, Љубљане, Варшаве, Кракова и Братиславе
Аутор: Марија Бракочевићуторак, 17.11.2015. у 12:52
Ми­ли­о­ни евра оста­ју пре­сто­ни­ци по­сле кон­гре­са (Фото Никола Тркља)

На нај­но­ви­јој топ ли­сти „Кон­грес ма­га­зи­на”, по­све­ће­ној нај­бо­љим кон­гре­сним де­сти­на­ци­ја­ма у 2015. Бе­о­град се на­ла­зи на тре­ћем ме­сту и до­бит­ник је на­гра­де „ми­тингс стар”, по­хва­ли­ла се Ту­ри­стич­ка ор­га­ни­за­ци­ја Бе­о­гра­да (ТОБ). У кон­ку­рен­ци­ји од 60 ри­ва­ла глав­ни град Ср­би­је до­био је ви­со­ку оце­ну – 4,45 и пла­си­рао се ис­пред Ати­не, Бу­дим­пе­ште, За­гре­ба, Љу­бља­не, Вар­ша­ве, Кра­ко­ва, Бра­ти­сла­ве.

Ми­о­драг По­по­вић, ди­рек­тор ТОБ-а, от­кри­ва да је пре­сто­ни­ца зна­чај­на кон­гре­сна де­сти­на­ци­ја, јер ну­ди мно­штво но­вих хо­те­ла и, пре све­га, ква­ли­тет­ну ту­ри­стич­ку по­ну­ду.   

Топ 10 оце­ње­них у 2015
1. Истанбул – 4,612. Праг – 4,603. Београд – 4,454. Атина – 4,435. Будимпешта – 4,416. Загреб – 4,387. Љубљана – 4,368. Варшава – 4,359. Краков – 4,3410. Братислава – 4,28

– Ула­га­ње у кон­гре­сне цен­тре се ви­ше­стру­ко ис­пла­ти, јер ор­га­ни­зо­ва­ње та­квих ску­по­ва гра­ду до­ма­ћи­ну увек до­но­си ко­рист. Али, она ни­је са­мо фи­нан­сиј­ска, јер се ор­га­ни­за­ци­јом кон­гре­са по­бољ­ша­ва и имиџ гра­да и зе­мље – ка­же ди­рек­тор ТОБ-а.

Уру­че­ње на­гра­де 19. и 20. ја­ну­а­ра 2016.
Пред­став­ни­ци­ма ТОБ-а на­гра­да „ми­тингс стар” би­ће уру­че­на на Ме­ђу­на­род­ној бер­зи кон­гре­сне ин­ду­стри­је ју­го­и­сточ­не Евро­пе ко­ја ће се одр­жа­ти 19. и 20. ја­ну­а­ра 2016. у Сло­ве­ни­ји. „Кон­грес ма­га­зин” је во­де­ћи кон­гре­сни ча­со­пис у ју­го­и­сточ­ној Евро­пи ко­ји је ути­цао да се овај ре­ги­он по­зи­ци­о­ни­ра на гло­бал­ној ма­пи кон­гре­сне ин­ду­стри­је. Пу­бли­ку овог ма­га­зи­на чи­ни 53.000 чи­та­ла­ца ме­ђу ко­ји­ма су по­је­дин­ци и ком­па­ни­је ко­је се ба­ве пла­ни­ра­њем и ор­га­ни­за­ци­јом кон­гре­са ши­ром Евро­пе и све­та.

Он под­се­ћа да Бе­о­град ва­жи за де­сти­на­ци­ју у ко­јој ту­ри­ста до­би­ја нај­ви­ше за по­тро­шен но­вац.

– Упра­во то је је­дан од раз­ло­га за­што је наш град та­ко ви­со­ко ко­ти­ран  на ли­сти „Кон­грес ма­га­зи­на”. На­гра­да је ујед­но и охра­бре­ње да још ви­ше ра­ди­мо на раз­во­ју ове вр­сте ту­ри­зма – до­да­је По­по­вић.

Ме­ђу глав­ним кри­те­ри­ју­ми­ма за ула­зак на топ ли­сту овог ма­га­зи­на на­шли су се при­род­ни и кул­тур­ни фак­то­ри гра­да, ту­ри­стич­ка и кон­гре­сна ин­фра­струк­ту­ра, мар­ке­тинг и тре­нут­ни ранг на ли­сти нај­ве­ће кон­гре­сне асо­ци­ја­ци­је.

Да се ка­те­го­ри­је кон­гре­сних го­сти­ју раз­ли­ку­ју од ре­дов­них, та­ко­зва­них од­мо­ри­шних ту­ри­ста по сво­јим мо­ти­ви­ма пу­то­ва­ња, по­тре­ба­ма, али и због спе­ци­фич­ног на­чи­на до­но­ше­ња од­лу­ка о де­сти­на­ци­ји ко­ју по­се­ћу­ју, по­твр­ђу­је и Гор­да­на Пла­ме­нац, ди­рек­тор­ка Ту­ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је Ср­би­је.

– Кон­гре­сни гост ко­ри­сти услу­ге хо­те­ла ви­ших ка­те­го­ри­ја, спре­ман је да пла­ти до­дат­не услу­ге и зна­чај­на сред­ства оста­вља кроз ван­пан­си­он­ску по­тро­шњу. У прак­си то зна­чи да кон­гре­сни гост утро­ши три до че­ти­ри пу­та ви­ше нов­ца. Узи­ма­ју­ћи у об­зир ме­ђу­на­род­на ис­тра­жи­ва­ња и про­се­ке, кон­грес ко­ји оку­пи хи­ља­ду де­ле­га­та на јед­ном ме­сту, кроз ди­рект­ну по­тро­шњу оста­вља ми­ли­он евра – твр­ди Гор­да­на Пла­ме­нац, до­да­ју­ћи да зва­нич­на ста­ти­сти­ка не пра­ти по­себ­но по­тро­шњу кон­гре­сног го­ста, али ако узме­мо у об­зир са­мо ме­ђу­на­род­не кон­гре­се ко­ји су одр­жа­ни у 2014, а би­ло их је у Ср­би­ји 67, оства­рен је ди­рек­тан де­ви­зни при­лив од око 23.000.000 евра.

– Уз то, нео­п­ход­но је до­да­ти и при­лив од ор­га­ни­за­ци­ја до­ма­ћих кон­гре­са, као и при­хо­де од по­слов­них љу­ди ко­ји до­ла­зе из ин­ди­ви­ду­ал­них по­слов­них раз­ло­га. Ако се зна да је бу­џет на­ме­њен про­мо­ви­са­њу Ср­би­је као кон­гре­сне де­сти­на­ци­је на ни­воу од 200.000 евра, оства­ре­ни су од­лич­ни ре­зул­та­ти – на­по­ми­ње ди­рек­тор­ка Ту­ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је Ср­би­је.

 

 

 

 

 


Коментари1
3e896
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Koja d Inn
Beograd je uvek bio na visokom mestu u Evropi kao mesto gde se odrzavaju medjunarodni skupovi ( Sava Centar) ali se uvek unutar naseg drustva pravile smetnje da se Beograd ne afirmise u tom pravcu. Susret Istoka i Zapada Severa i Juga je najpovoljniji na susretu dve velike Reke. To se ponavlja, evo sada vidimo, kad je Srbija pocela da zauzima svoje mesto i na polju infrastrukture. Nasi putevi , zeleznice , reke i aerodromi se podcenjuju da bi se drugi svoji neprirodno afirmisali. Srbija je RASKRSNICA Balkana Istocne Evrope i Zapadne Evrope.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља