среда, 19.02.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 20:18
Досије: Екстремна десница у Европи

ЕУ је превара, „Шенген” је мртав

недеља, 07.02.2016. у 22:00
Матео Салвини, Марин ле Пен, Хајнц Кристијан Штрахе на сусрету у Милану крајем јануара (Фото Ројтерс)

Екс­трем­ној де­сни­ци у Евро­пи све иде на­ру­ку. Ма­сов­ни при­лив из­бе­гли­ца са Бли­ског ис­то­ка, из Ав­га­ни­ста­на и Афри­ке, не­сло­га у Европ­ској уни­ји у про­на­ла­же­њу за­јед­нич­ког, европ­ског од­го­во­ра на ве­ли­ку „се­о­бу на­ро­да у 21. ве­ку”, не­у­спе­шно при­ла­го­ђа­ва­ње тра­ди­ци­о­нал­них по­ли­тич­ких стра­на­ка и по­кре­та са­вре­ме­ним иза­зо­ви­ма – са­мо су не­ки од раз­ло­га да екс­трем­ни де­сни­ча­ри за­до­вољ­но тра­ља­ју ру­ке.

По­пу­лар­ност екс­трем­не де­сни­це у Евро­пи не­сум­њи­во је у по­ра­сту. Њи­хо­ве за­па­љи­ве па­ро­ле про­тив „пр­ља­вих стра­на­ца”, „ла­жне де­мо­кра­ти­је”, „не­спо­соб­не ЕУ”, „из­дај­нич­ких вла­да”, уз зах­те­ве за но­во „чи­та­ње и ту­ма­че­ње исто­ри­је”, осва­ја­ју про­стор и пре­те да озбиљ­ни­је про­ме­не са­да­шњи европ­ски по­ли­тич­ки мо­за­ик.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кра­јем ја­ну­а­ра на се­ве­ру Ита­ли­је, у Ми­ла­ну, одр­жан је са­ста­нак ис­так­ну­тих пред­став­ни­ка екс­трем­не де­сни­це у Евро­пи. До­ма­ћин био је ли­дер ита­ли­јан­ске Се­вер­не ли­ге Ма­тео Сал­ви­ни, а ње­го­ви го­сти би­ли су Хајнц Кри­сти­јан Штра­хе – пр­ви чо­век аустриј­ске Сло­бо­дар­ске пар­ти­је – Ма­рин ле Пен, „га­зда­ри­ца” фран­цу­ског На­ци­о­нал­ног фрон­та, и Том ван Гри­кен, по­сла­ник у Европ­ском пар­ла­мен­ту из бел­гиј­ске по­пу­ли­стич­ко-де­сни­чар­ске стран­ке Ва­ламс бе­ланг.

„Ми смо бу­дућ­ност, је­ди­на на­да за гра­ђа­не у на­шим др­жа­ва­ма, ми смо га­ран­ти без­бед­но­сти”, из­ја­вио је три­јум­фал­но по­сле ми­лан­ског са­стан­ка Хајнц Кри­сти­јан Штра­хе. „Са­мо онај ко во­ли сво­ју отаџ­би­ну мо­же да во­ли и дру­ге др­жа­ве.”

Ко­мен­та­ри­шу­ћи нај­но­ви­ја до­га­ђа­ња у Евро­пи, ови екс­трем­ни де­сни­ча­ри су се сло­жи­ли да је „Шен­ген­ски спо­ра­зум мр­тав”.

„Ка­да јед­на ле­ви­чар­ска вла­да, као што је ова у Швед­ској, од­лу­чи да про­те­ра 80.000 љу­ди за­то што им ни­је одо­брен азил, он­да то зна­чи да је ’Шен­ген’ мр­тав”, за­кљу­чио је Ма­тео Сал­ва­ни.

Он се за­ло­жио да Ита­ли­ја од­мах за­тво­ри сво­је гра­ни­це пре­ма Аустри­ји и Сло­ве­ни­ји.

„Уко­ли­ко Ита­ли­ја оста­не је­ди­на др­жа­ва ко­ја не кон­тро­ли­ше сво­ју гра­ни­цу, то зна­чи да ће сви ми­гран­ти до­ћи у на­шу зе­мљу”, сма­тра Сал­ви­ни.

Го­шћа из Фран­цу­ске је у Ми­ла­ну би­ла нај­о­штри­ја. Ма­рин ле Пен је оп­ту­жи­ла „ло­би из Бри­се­ла” да ко­ри­сти ма­сов­ни до­ла­зак из­бе­гли­ца ка­ко би „оси­ро­ма­шио зе­мље чла­ни­це” и „ра­зо­рио европ­ску ци­ви­ли­за­ци­ју”.

„Европ­ска уни­ја је по­ли­тич­ка и људ­ска пре­ва­ра”, по­ру­чи­ла је из Ми­ла­на Ма­рин ле Пен.

Ко­мен­та­ри на ова­кве по­ру­ке су не­по­треб­ни. Екс­тре­ми­сти са де­сни­це су, не­сум­њи­во, про­це­ни­ли да је до­шао њи­хов тре­ну­так, ски­ну­ли су ру­ка­ви­це и „уда­ра­ју” из све сна­ге. Пра­вих од­го­во­ра на њи­хо­ве за­па­љи­ве па­ро­ле за­сад не­ма, а од­је­ци су по­вољ­ни: по­пу­лар­ност екс­тре­ми­ста ра­сте и све су бли­жи кор­ми­лу вла­сти.
Ж. Ракић

-------------------------------------------------------------------------------
 

Герт Вил­дерс или по­ли­тич­ка зло­у­по­тре­ба па­три­о­ти­зма

Ако ико та­ко упор­но ма­ни­пу­ли­ше пој­мом па­три­о­ти­зма про­ту­ра­ју­ћи под њим мр­жњу пре­ма дру­гим на­ро­ди­ма и фло­ску­ле о су­пер­и­ор­но­сти соп­стве­не на­ци­је, то је он­да сва­ка­ко Герт Вил­дерс, ли­дер хо­ланд­ске пар­ти­је Сло­бо­да. Шта се крч­ка у ку­хи­њи овог де­сни­ча­ра, ко­јем се, из­ме­ђу оста­лог, при­пи­су­је би­сер да је из­ме­ђу Ку­ра­на и „Мајн камп­фа” ста­вио знак јед­на­ко­сти, ви­ди се из ње­го­вог нај­но­ви­јег ма­ни­фе­ста, об­ја­вље­ног пре не­ко­ли­ко да­на, у ко­јем по­зи­ва на бу­ђе­ње „па­три­от­ског про­ле­ћа”. Ево не­ких де­та­ља из тог урат­ка:

„За­пад­ња­ке су њи­хо­ве ели­те де­це­ни­ја­ма убе­ђи­ва­ле да је мул­ти­кул­ту­рал­ност вр­ли­на, а па­три­о­ти­зам ствар про­шло­сти… Ели­те апла­у­ди­ра­ју по­ли­ти­ча­ри­ма по­пут не­мач­ке кан­це­лар­ке Ан­ге­ле Мер­кел. Пред­сед­ник Оба­ма по­здра­вља ње­но ли­дер­ство. Ма­га­зин ’Тајм’ ју је на­звао ’кан­це­лар­ком сло­бод­ног све­та’, и то са­мо због јед­ног раз­ло­га. За­то што је глу­па­во про­да­ла без­бед­ност и бла­го­ста­ње свог на­ро­да за хор­де углав­ном му­шких пу­сто­ло­ва (са Бли­ског ис­то­ка) ко­ји ра­ди­је жи­ве на ра­чун не­мач­ких по­ре­ских об­ве­зни­ка, уме­сто да се бо­ре за сво­ју зе­мљу.”

Зло­коб­ни тон Вил­дер­со­вом апе­лу ње­му слич­ним „па­три­о­ти­ма” да­је стал­но ин­си­сти­ра­ње на су­пер­и­ор­но­сти за­пад­њач­ке ци­ви­ли­за­ци­је за­сно­ва­не на хри­шћан­ству и ју­да­и­зму над оном у ко­ју је уткан ислам. За ње­га је сек­су­ал­но на­па­ство­ва­ње Не­ми­ца у но­во­го­ди­шњој но­ћи у Кел­ну „не­мач­ки сек­су­ал­ни 11. сеп­тем­бар”, а кри­ве су, на­рав­но, из­бе­гли­це, без из­у­зет­ка.

Он, ме­ђу­тим, при­лич­но пре­ци­зно да­је ди­јаг­но­зу да је у Евро­пи, из­ну­ре­ној еко­ном­ском и из­бе­глич­ком кри­зом, на­сту­пио при­лич­но по­во­љан тре­ну­так за лан­си­ра­ње иде­о­ло­ги­је о спољ­ним не­при­ја­те­љи­ма. Ње­гов по­зив да 2016. бу­де го­ди­на у ко­јој ће се отво­ри­ти но­во, „па­три­от­ско” по­гла­вље, зву­чи опа­сни­је не­го ина­че.

Д. Вукотић

---------------------------------------------------------------------------------------

„Од­врат­на и не­под­но­шљи­ва” ал­тер­на­ти­ва

Франк­фурт, Хај­дел­берг – То што пар­ти­ја Ал­тер­на­ти­ва за Не­мач­ку (АфД) ра­ди у де­ба­ти о из­бе­гли­ца­ма је­сте не­ху­ма­но, не­под­но­шљи­во и окрут­но. Ово ни­је ре­као ни­ко из вла­да­ју­ће не­мач­ке ко­а­ли­ци­је, чи­јем де­мо­хри­шћан­ском де­лу АфД све ви­ше узи­ма би­ра­че, већ еко­но­ми­ста Бернд Лу­ке, бив­ши пред­сед­ник АфД-а, ко­ју ју је 2013. осно­вао пре све­га као пар­ти­ју ко­ја се бо­ри про­тив евра. Ова по­пу­ли­стич­ка де­сни­чар­ска стран­ка је пре три го­ди­не ума­ло ушла у Бун­де­стаг, осво­јив­ши 4,7 од­сто гла­со­ва, а бу­ду­ћи да се про­шле го­ди­не по­де­ли­ла, при че­му је из ње иза­шла ве­ћи­на осни­ва­ча, ана­ли­ти­ча­ри су јој пред­ви­ђа­ли про­паст.

Али, ка­да су из АфД иза­шли углед­ни ли­бе­рал­ни еко­но­ми­сти, за­о­ку­пље­ни мр­жњом пре­ма евру и же­љом да Не­мач­ка иза­ђе из евро­зо­не, оста­так стран­ке је пре­у­зео оштар ан­ти­и­збе­глич­ки курс у ко­јем ак­ту­ел­на пред­сед­ни­ца стран­ке Фра­у­ке Пе­три за­го­ва­ра да по­ли­ци­ја на гра­ни­ца­ма пу­ца на из­бе­гли­це. Ка­да је у ју­лу 2015. сме­њен, Лу­ке је ре­као да је ство­рио чу­до­ви­ште, а да­нас ис­ти­че да је по­ли­ти­ка АфД-а „од­врат­на” и да пар­тиј­ско вођ­ство „ни­је за­у­ста­ви­ло ову ра­ди­ка­ли­за­ци­ју већ га је по­спе­ши­ло”.

И док Лу­ке сма­тра да ову по­ли­ти­ку „не же­ле љу­ди у Не­мач­кој”, све ан­ке­те ука­зу­ју да је по­пу­лар­ност АфД-а са три од­сто, ко­ли­ко је имао про­шлог ле­та, са­да по­ра­сла на око 13 од­сто, што га чи­ни тре­ћом стран­ком по по­пу­лар­но­сти у Не­мач­кој.

АфД се­бе ви­ди као при­род­ног парт­не­ра исла­мо­фо­бич­ног По­кре­та Евро­пља­на про­тив исла­ми­за­ци­је За­па­да (Пе­ги­да), а ка­ко оце­њу­је по­ли­тич­ки ма­га­зин „Шпигл”, ви­ше од ми­ли­он из­бе­гли­ца у зе­мљи де­лу­је као „ка­та­ли­за­тор но­вог де­сног по­кре­та”, ко­ји оку­пља кон­зер­ва­тив­не гра­ђа­не ко­ји су по­след­њих го­ди­на осе­ти­ли да их ета­бли­ра­не пар­ти­је ви­ше не пред­ста­вља­ју.

Н. Радичевић

 

 

 


Коментари39
e63e0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

evromafijasi
Sve svoje probleme je EU sama stvorili, ukljucujuci i izbeglice kojih nikad ne bi bilo da nije evropskih bombi i udbaskih smicalica kojima prave ratove i obojene reolucije.
Vladislav Marjanovic
Takva kakva je, EU ne odgovara nikome. SAD je podrivaju preko od njih finansiranih nevladinih organizacija i nazovi levicarskih stranaka, a Rusija podupiranjem krajnje desnice (i Strahe i Marin Le Pen dobili su novcanu potporu iz Moskve). Vasington bi da veze EU za sebe ugovorom o slobodnoj trgovini, a Rusija propagiranjem Evroazijske ideje. Americki establisment huska manjine svih vrsta (verske, etnicke, rasne i seksualne) protiv vecine i produbljuje socijalni jaz planskim ubacivanjem izbeglica u najjace drzave EU (u prvom redu u Nemacku), dok ruski brani suverenitet evropskih drzava naspram jedne diskreditovane zajednice koju Amerikanci ionako kontrolisu preko NATO-a i OEBS-a. Evropska javnost nije ipak toliko slepa da ne vidi da joj takva "unija", osim otvorenih granica i zajednicke valute, donosi samo "rast", ali ne privrede i standarda, nego nezaposlenosti, privatizacija i dugova. Ekstremna desnica ima dezurnog krivca: migrante, ali ne i alternativu neoliberalizmu. Tu je problem.
dr Slobodan Devic
Kako su nacisti dosli na vlast u nemackoj pre drugog svetskog rata? Tako sto je u Nemackoj vladala velika ekonmoska kriza. Istorija se ponavlja. Ceo "Zapad" je u ekonmoskoj krizi u poslednjih 15 godina, otkako su "braca" odlucila da najveci deo proizvodnje izvezu na daleki istok. Kako je na daleom istoku radna snaga "za djaba" stoga i "braca" prave ogromne profite sa filozofijom "polse mene potop". Novac je po definiciji (ako se nesto nije u skorije vremen opromenilo) protiv-vrednost proizvedene robe. Nemci se tu jos nesto pomalo koprcaju (neke fabrike Simensa, Audi, Miele, ...) mada i mnogi njihovi giganti danas proizvode u zemljama jeftine radne snage (Bosch-Meksiko, VW-Brazil, ) model koji su druge velike kompanije odavno nasledile od "brace". Prema tome, nema mnogo mudrosti zarad uspona desnice u Evropi: "braca" zgrcu pare proizvodnjom van "zapada" cime su doveli do ekonomske krize. Nisu tu krivi ni desnica ni dalei istok (sa sve Rusijom) ...
ercov
Zasto se njima pridodaje etiketa " ultradesnicara" kada to nema veze sa istinom !? Da li je Marin Le Pen ultradesnicarka ako izjavi da se Rusiji treba sto pre ukinuti sankcije, ako je za sto vecu kontrolu granica Francuske i da je protiv nelegalnog ulaska migracije na njenu teritoriju !? Da li je ultradesnicarka ako poruci narodu Srbije da ne srlja ka ovakvoj EU iz koje vecina drzava zeli da pobegne !? Da li je Hajnc Kristijan Strahe ultradesnicar kada javno izjavi kako je Kosovo nezakonito oteto od Srbije i da su sankcije protiv Rusije prevashodno dirigovane iz Amerike i da su protiv interesa EU !? Da li je Mateo Salvini ultradesnicar ako se bori za sigurnost svojih gradjana koji su izlozeni svakodnevnim agresijama od strane nekontrolisanih emigranata !?
Odgovor :
Jeste. Ali ne zbog razloga koji ste naveli. Manite se jeftine demagogije.
Препоручујем 4
darko
Bravo za komentar ! Ne vidim veliku razliku i u politici koju je vodila Kristina Fernandez, kazu levicarka, od one koju ce, zivi bili pa docekali, voditi Marin Le Pen.
Препоручујем 1
Прикажи још одговора
Aleksa Petrović
Mislim da su desničari jedini spas za održanje evropske kulture i oslobađanje od suludih ideja masona i vladara svetom kojima odgovaraju oslabljene evropske države sa uništenim nacionalnim osećanjem.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља