среда, 27.01.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
петак, 12.02.2016. у 22:00 Мирослава Дерикоњић

Зашто забрана вожње стиже две године после прекршаја

Закон о прекршајима често збуњује возаче јер није јасно када се бришу казнени бодови, ко их евидентира и када почињу мере забране управљања возилом
Полицијски радари и камере "хватају" прекршиоце (Фото Д. Јевремовић)

Да ли сте си­гур­ни да вам во­зач­ка до­зво­ла ни­је при­вре­ме­но „од­у­зе­та” због са­о­бра­ћај­ног пре­кр­ша­ја на­пра­вље­ног пре ви­ше го­ди­на?

Баш та­кво оба­ве­ште­ње до­био је наш су­гра­ђа­нин А. Р. – две и по го­ди­не по­сле суд­ске пре­су­де због пре­кр­ша­ја и пла­ће­не ка­зне. Он је, ка­ко на­во­ди, још 1. ма­ја 2013. пре­ко­ра­чио до­зво­ље­ну бр­зи­ну у Но­вом Бе­о­гра­ду, што је сни­ми­ла ка­ме­ра МУП-а. Пре­су­да Пре­кр­шај­ног су­да му је из­ре­че­на 18. де­цем­бра 2013. и она га је оба­ве­за­ла да пла­ти нов­ча­ну ка­зну од 8.000 ди­на­ра, 1.000 ди­на­ра на име суд­ских тро­шко­ва. „За­ра­дио” је че­ти­ри ка­зне­на бо­да и из­ре­че­на му је јед­но­ме­сеч­на за­бра­на упра­вља­ња мо­тор­ним во­зи­лом. Ме­ђу­тим, на том па­пи­ру ни­је био да­тум од ка­да за­бра­на во­жње сту­па на сна­гу. Ина­че, во­зач­ка до­зво­ла се не од­у­зи­ма, већ оста­је код во­за­ча ко­ји не сме да упра­вља ауто­мо­би­лом у од­ре­ђе­ном пе­ри­о­ду.

У за­кон­ском ро­ку од осам да­на А. Р. је пла­тио нов­ча­ну ка­зну. – Био сам си­гу­ран да ми од тре­нут­ка из­ри­ца­ња пре­су­де те­че и за­бра­на во­жње па на­ред­ни ме­сец ни­сам во­зио ауто­мо­бил. Ми­слио сам и да ће ми у ро­ку од две го­ди­не, во­зач­ка до­зво­ла би­ти „чи­ста”, јер се по­сле тог пе­ри­о­да ка­зне­ни бо­до­ви бри­шу – при­ча овај су­гра­ђа­нин.

Ве­ро­вао је да је „од­ра­дио” ка­зну па га је из­не­на­ди­ло оба­ве­ште­ње МУП-а при­сти­гло кра­јем про­шле го­ди­не о  за­бра­ни упра­вља­ња мо­тор­ним во­зи­лом.

 „По­ли­ти­ка” је по­ку­ша­ла да от­кри­је од ка­да те­че „рок” ка­зне­ним по­е­ни­ма, а ка­да из­ре­че­ној ме­ри од­у­зи­ма­ња во­зач­ке до­зво­ле. Мо­жда би нај­јед­но­став­ни­ји од­го­вор мо­гао да гла­си: рок од две го­ди­не, ко­ли­ко тре­ба да про­ђе да би ка­зне­ни по­е­ни би­ли из­бри­са­ни из еви­ден­ци­је во­за­ча, по­чи­ње да­ном прав­но­сна­жно­сти пре­су­де Пре­кр­шај­ног су­да (углав­ном осам да­на од да­на до­ста­вља­ња пре­су­де стран­ка­ма у по­ступ­ку), а за­бра­на упра­вља­ња – ка­да вас МУП о то­ме оба­ве­сти. Вре­мен­ска раз­ли­ка из­ме­ђу „из­др­жа­ва­ња” ове две ка­зне, пре­ма по­да­ци­ма до ко­јих је „По­ли­ти­ка” до­шла, нај­че­шће је ду­жа од го­ди­ну да­на.

Ова­ква прак­са, ме­ђу­тим, отво­ри­ла је мно­га пи­та­ња. На при­мер, ка­ко учи­ни­лац пре­кр­ша­ја мо­же да зна да ли су му по­е­ни „упи­са­ни” оног да­на ка­да је пре­су­да ко­ја му је из­ре­че­на по­ста­ла пра­во­сна­жна? За­што МУП-у тре­ба то­ли­ко вре­ме­на да по­ша­ље оба­ве­ште­ње о за­бра­ни упра­вља­ња во­зи­лом? По­сто­ји ли обо­стра­на ко­му­ни­ка­ци­ја из­ме­ђу МУП-а и су­да за пре­кр­ша­је?

Пред­сед­ник Пре­кр­шај­ног су­да у Бе­о­гра­ду Ми­лан Ма­ри­но­вић ка­же за наш лист да је „ма­ло не­ло­гич­но” да МУП учи­ни­о­цу пре­кр­ша­ја ша­ље оба­ве­ште­ња по­сле то­ли­ко вре­ме­на.

– Те­о­рет­ски, мо­же да се де­си да је учи­ни­лац пре­кр­ша­ја из­бе­га­вао да при­ми ре­ше­ње. Дру­ги раз­лог би, мо­жда, мо­гао да бу­де то што у МУП-у има­ју мно­го из­вр­ше­ња, па не мо­гу да стиг­ну... – ка­же Ма­ри­но­вић за „По­ли­ти­ку”.

До­дат­ну не­до­у­ми­цу код во­за­ча ко­ји је на­пра­вио пре­кр­шај мо­же да ство­ри и пи­та­ње ка­да де­ло за­ста­ре­ва, од­но­сно, од ког да­на те­че рок од две го­ди­не ко­ли­ко је за­ко­ном про­пи­са­но за за­ста­ру. Да ли те­че од да­на пра­во­сна­жно­сти пре­су­де или уру­че­ња са­оп­ште­ња МУП-а – ко­је као у на­ве­де­ном слу­ча­ју мо­же да стиг­не и две и по го­ди­не ка­сни­је..

– Из­вр­ше­ње ка­зне за­ста­ре­ва две го­ди­не од пра­во­сна­жно­сти пре­су­де – на­во­ди Ма­ри­но­вић.

За­кон о пре­кр­ша­ји­ма (члан 85) про­пи­су­је да из­ре­че­на ка­зна и за­штит­на ме­ра (за­бра­на упра­вља­ња во­зи­лом) „не мо­гу да се из­вр­ше ако је од да­на пра­во­сна­жно­сти пре­су­де про­те­кла јед­на го­ди­на”. То зна­чи да МУП-ово са­оп­ште­ње ко­јим се А. Р. оба­ве­шта­ва о за­бра­ни упра­вља­ња мо­тор­ним во­зи­лом – ни­је ва­же­ће.

На­чел­ник оде­ље­ња за кон­тро­лу и ре­гу­ли­са­ње МУП-а Ср­би­је Бо­бан Ми­лин­ко­вић по­твр­ђу­је на­во­де овог чла­на, а за од­го­вор због че­га по­ли­ци­ја ни­је ажур­ни­ја по овом пи­та­њу упу­тио нас је на оде­ље­ње управ­них по­сло­ва.

Иако рок од две го­ди­не по­сле ко­јег се бри­шу ка­зне­ни по­е­ни, по­чи­ње да те­че да­ном прав­но­сна­жно­сти пре­су­де, ма­ло је ве­ро­ват­но да ће МУП баш тог да­на по­е­не упи­са­ти у сво­ју еви­ден­ци­ју. Јер, ка­ко нам је не­зва­нич­но ре­че­но и у су­ду за пре­кр­ша­је и у МУП-у, го­то­во да је не­мо­гу­ће да истог тре­нут­ка ка­да из­рек­не пре­су­ду, суд о то­ме оба­ве­сти над­ле­жне у по­ли­ци­ји. До­дат­но ком­пли­ко­ва­ном си­ту­а­ци­ју чи­ни и по­да­так да МУП не оба­ве­шта­ва суд о бро­ју ка­зне­них по­е­на из­ре­че­них по­је­дин­цу, ни­ти ка­да су они упи­са­ни у лич­ну еви­ден­ци­ју во­за­ча.

– Увид у еви­ден­ци­ју ка­зне­них по­е­на има­ју са­мо по­ли­циј­ски слу­жбе­ни­ци ко­ји ра­де на по­сло­ви­ма од­у­зи­ма­ња во­зач­ке до­зво­ле. На пи­са­ни зах­тев во­за­чу ће се, у ро­ку од нај­ви­ше се­дам да­на, да­ти оба­ве­ште­ње о ста­њу бро­ја ка­зне­них по­е­на ко­је тај во­зач има у тре­нут­ку под­но­ше­ња зах­те­ва. Из­у­зет­но, ови по­да­ци се мо­гу да­ти ро­ди­те­љу, усво­ји­о­цу, од­но­сно ста­ра­те­љу ма­ло­лет­ни­ка, као и ор­га­ну со­ци­јал­ног ста­ра­ња.

Тро­шко­ве из­да­ва­ња оба­ве­ште­ња сно­си во­зач под­но­си­лац зах­те­ва – ци­ти­рао је Ми­лин­ко­вић од­ред­бу За­ко­на о без­бед­но­сти са­о­бра­ћа­ја на пу­те­ви­ма.

Ме­ђу­тим, про­це­ду­ра у ве­зи са са­о­бра­ћај­ним пре­кр­ша­ји­ма пре­ви­ше је ком­пли­ко­ва­на. Мно­ги во­за­чи и да­ље оста­ју у не­до­у­ми­ци, иако на вре­ме из­ми­ре ка­зну. 

Коментари11
795f5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Bane
U demokratskom i civilizovanom svetu niko ne moze dva puta biti kaznjen za jedno isto (ne)delo. U zavisnosti od toga sta su uradili, ljudi idu u zatvor ili placaju kazne ili ne mogu da voze automobile ili im se pleni imovina, ... Samo u Srbiji covek moze da dobije sve ili nekoliko ovakvih kazni za isti prekrsaj ili krivicno delo.
Vladan Stojimir
Sve se to ne bi dogodilo da je Pera odmah otišao u policiju...
Vlajko
Srbija batoooo....
Demos Cratein
Neshvatljivo je kako drzavni organi olako uduzimaju prava građanima, i novac. Parking servis i dan danas naplaćuje kazne od oko 1700 dinara ako nisi platio parking od 50 dinara, iako je Ustavni je presudio da oni na ti nemaju pravo i da je to protivustavno To su nama reforme nase dale. Umesto da proizvodnja i fabrike oune budžet već otimanje novca od građana, a bogami, I od građanki.
Dragan
Uskoro ce biti tri godine od kako sam na zahtev mup predao oruzje i za to dobio potvrdu o privremenom oduzimanju.Cak sam u pismenoj formi zamolio da donesu resenje (bilo kakvo),ali od toga jos nista.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља