недеља, 17.11.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:13

НАЛЕД писао „Политици”, а текст објавио у „Данасу”

Аутор: Е. Р.четвртак, 10.03.2016. у 08:05
Ана Брнабић (Фото Бета)

У ре­а­го­ва­њу на тек­сто­ве „Ко­ме се на­ме­шта по­сао са фи­скал­ним ка­са­ма” и „Он-лајн фи­скал­не ка­се ску­пе за Ср­би­ју” у „По­ли­ти­ци” од 4. и 6. мар­та, у ко­ји­ма смо углав­ном пре­не­ли оце­не и ста­во­ве Фи­скал­ног са­ве­та, Ана Бр­на­бић, пот­пред­сед­ни­ца Управ­ног од­бо­ра На­ци­о­нал­не али­јан­се за ло­кал­ни раз­вој (НА­ЛЕД) по­сла­ла је пи­смо на­шој ре­дак­ци­ји у ко­ме, по­зи­ва­ју­ћи се на За­кон о јав­ном ин­фор­ми­са­њу, зах­те­ва да га об­ја­ви­мо у це­ли­ни и на истом ме­сту, као и тек­сто­ве ко­је смо прет­ход­но об­ја­ви­ли. Та­ман ка­да смо се спре­ма­ли да с аутор­ком сту­пи­мо у кон­такт, јер је 8.239 ка­рак­те­ра ње­ног ре­а­го­ва­ња го­то­во це­ла стра­на у „По­ли­ти­ци”, Бр­на­би­ће­ва свој текст ша­ље листу „Данас” ко­ји га ин­те­грал­но об­ја­вљу­је. Че­му то­ли­ко не­стр­пље­ње, па и не­ко­рект­ност, јер је „По­ли­ти­ка” у пр­вом тек­сту од 4. мар­та по­зва­ла НА­ЛЕД, као дру­гу стра­ну, и пре­не­ла њи­хов став, оста­је за са­да без од­го­во­ра.
„По­ли­ти­ка”, ипак, пре­но­си, по на­шем из­бо­ру, нај­зна­чај­ни­је де­ло­ве из пи­сма Бр­на­би­ће­ве у ко­ме се мо­же са­гле­да­ти при­ро­да ње­ног не­за­до­вољ­ства ста­во­ви­ма и оце­на­ма Фи­скал­ног са­ве­та и ње­ног чла­на Ал­ти­пар­ма­ко­ва.
Бр­на­би­ће­ва у свом тек­сту под на­сло­вом „Моћ и од­го­вор­ност Фи­скал­ног са­ве­та” ка­же да је „нео­д­го­вор­но” нај­бо­ља реч ко­јом мо­же да се оце­ни на­ступ Са­ве­та. И да је „ана­ли­зом са­мо јед­не ме­ре и очи­глед­но рас­по­ла­жу­ћи са не­до­вољ­но ин­фор­ма­ци­ја ФС не­по­треб­но по­жу­рио да уни­зи по­сао на ко­јем су го­ди­ну да­на ра­ди­ле де­се­ти­не струч­ња­ка из др­жав­них ор­га­на, при­вре­де и ци­вил­ног сек­то­ра”.
Бр­на­би­ће­ва пи­та „ако је Са­вет ин­сти­ту­ци­ја ко­ја да­је не­за­ви­сну оце­ну еко­ном­ске и фи­скал­не по­ли­ти­ке вла­де, за­што ана­ли­за овог те­ла ни­је об­у­хва­ти­ла ме­ре Про­гра­ма ко­је би си­гур­но ути­ца­ле на ста­ње у бу­џе­ту, по­ре­ске олак­ши­це за по­чет­ни­ке у би­зни­су, сма­ње­ње не­по­ре­ских на­ме­та и сл. За­што је он-лајн фи­ска­ли­за­ци­ја нај­бол­ни­ја тач­ка? Мо­жда за­то што је за­пра­во реч о но­вој рун­ди ста­рог не­спо­ра­зу­ма на ре­ла­ци­ји Ал­ти­пар­ма­ков – Иван Си­мич (пр­ви за­го­вор­ник уво­ђе­ња он-лајн ка­са)”. 
За њу је „...нај­бол­ни­је не­ра­зу­ме­ва­ње уло­ге ци­вил­ног сек­то­ра. НА­ЛЕД ни­је ру­ко­во­дио из­ра­дом Про­гра­ма као што твр­ди ФС већ је за­јед­но са Ре­пу­блич­ким се­кре­та­ри­ја­том за јав­не по­ли­ти­ке ко­ор­ди­ни­рао про­цес из­ра­де што је бит­на раз­ли­ка. На­жа­лост, још смо та­ква др­жа­ва у ко­јој је нео­п­ход­но да не­ко ву­че др­жав­не ор­га­не за ру­кав и те­ра их да ра­де јер се са­ми ни­ка­да не­ће до­го­во­ри­ти. Ни­је НА­ЛЕД на­пра­вио На­ци­о­нал­ни про­грам и дао га вла­ди већ су то учи­ни­ла вла­ди­на те­ла – Струч­на гру­па и Ко­ор­ди­на­ци­о­но те­ло у ко­ји­ма су би­ли: пет ми­ни­ста­ра, пред­став­ни­ци По­ре­ске упра­ве, Упра­ве ца­ри­на, Тр­жи­шне ин­спек­ци­је, ПКС, при­вред­ни­ци и мно­ги дру­ги”. 
Пот­пред­сед­ни­ца Управ­ног од­бо­ра НА­ЛЕД-а ка­же да је „за Ал­ти­пар­ма­ко­ва упит­но уче­шће НА­ЛЕД-а у про­це­су из­ра­де про­гра­ма јер се „ра­ди о ор­га­ни­за­ци­ји при­ват­них ком­па­ни­ја”. Нај­пре, исти­не ра­ди, НА­ЛЕД је у тај про­цес ушао као не­ко ко је пред­ло­жио до­но­ше­ње про­гра­ма ко­јим ће се ко­нач­но др­жа­ва на кон­кре­тан на­чин по­за­ба­ви­ти си­вом зо­ном и ко је на кра­ју по­зван да као пред­ла­гач и уче­ству­је. На­да­мо се да ФС не бра­ни пра­во би­ло ко­ме од 7,5 ми­ли­о­на гра­ђа­на да вла­ди пред­ло­жи ре­ша­ва­ње од­ре­ђе­ног про­бле­ма. Уз то, НА­ЛЕД ни­је са­мо ор­га­ни­за­ци­ја при­ват­них ком­па­ни­ја већ и ло­кал­них са­мо­у­пра­ва ко­је та­ко­ђе му­чи си­ва еко­но­ми­ја, као и ци­вил­ног сек­то­ра. То Фи­скал­ни са­вет или не зна или на­мер­но за­бо­ра­вља. На кра­ју, ко ће да се по­бу­ни про­тив си­ве еко­но­ми­је ако не при­ват­не ком­па­ни­је ко­је та по­ја­ва јед­ну по јед­ну га­си? Је ли јав­ни ин­те­рес да при­вре­да ћу­ти? Са­вет и Ал­ти­пар­ма­ков да­ли су се­би пу­но за пра­во ода­би­ром по­доб­них и не­по­доб­них за овај по­сао (што се од­но­си и на про­гла­ша­ва­ње РСЈП-а за не­на­дле­жну ин­сти­ту­ци­ју)”.
Шта је за­кљу­чак из­ве­шта­ја Фи­скал­ног са­ве­та – пи­та Бр­на­би­ће­ва на кра­ју и до­да­је: „Са­че­кај­мо да се пр­во ре­а­ли­зу­је Про­грам тран­сфор­ма­ци­је ПУ и он­да мо­же­мо да раз­мо­три­мо мо­гућ­ност уво­ђе­ња он-лајн ка­са. Ни­је по­треб­но за­ми­шља­ти ко­ли­ко би­смо че­ка­ли да се је­дан др­жав­ни ор­ган сам ре­фор­ми­ше. Нео­д­го­вор­но и ис­под ни­воа јед­не та­ко ва­жне не­за­ви­сне ин­сти­ту­ци­је ка­кав је Фи­скал­ни са­вет”. 


Коментари16
6b69c
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Дјдј
Ана Бр­на­бић, спомиње се као шефица владиног "deliveri junita" тима (ма шта то значило), па као директор "Continental Wind Serbia", па НАЛЕД, много моћи. 80-их година прошлог века одржавао сам тзв. регистар касе, електронске, биле су дозвољене и механичке, и са тим и таквим касама проценат наплате пореза био је врло висок, ретко коме је падало на памет да покуша да се игра са тиме да лажира промет, мада је то било могуће. Очигледно је на шта циља заговорник обавезне замене каса, да је у питању само добра намера, замена би била евентуално стимулисана, али свакако не обавезна
Old Traford
Kada je standard gradjana pristojan on sa novcem koji mu pretekne posle placanja racuna,hrane,poreza i sl raspolaze tako sto odlucuje na sta ce taj novac da potrosi ili da ga jednostavno ustedi; Nazalost,velikoj vecini ljudi ne preostaje nista za potrosnju i ustedu pa onaj ko prodaje stagnira..Topli vetar tranzicije i globalizacije nam je doneo nova pravila igre:Ako NEMAS da platis onda MORAS da platis,kako,snadji se; divni primeri su elektricna brojila,muzicki dinar,fotografski dinar,vakcinacija,fiskalizacija a evo sada i ovog NALED-a...Sistem jednostavan:Mocan igrac svoj proizvod progura kroz zakon,prva stavka je OBAVEZNA UPOTREBA a druga stavka je ZAPRECENA novcana ili zatvorska kazna,sto znaci,ako ne kupis za npr.10.000 din platices kaznu 50.000 din...Najobicnija legalizovana piraterija,podmazes gde treba,obecas procenat politickoj stranci i postanes neizostavni faktor u drzavnom folkloru...Meni ovaj NALED lici na finansijsku verziju Zena u crnom koje su nam mnoga dobra donele...
Branislav
Наслов под којим је објављен текст одмах указује на некакво препуцавање и рекао бих да је то метод који не приличи Политици. Уместо да објавите или не објавите текст, или, евентуално, објавите, на овакав начин делове, а препричате друге делове текста и тако омогућите читаоцу да стекне увид у то саопштење, а под насловом из кога ће се видети на шта се тај текст односи, ви идете у некакву врсту препуцавања, трудећи се да на неки начин дискредитујете аутора текста. Молим Политику и уредницу Политике, да убудуће овакав наслов евентуално стоји изнад евентуалног коментара туђег текста, а да сам текст који објаљујете не девалвирате насловом који у себи садржи коментар или однос редакције према тексту. Нормалан наслов би ваљда био: Саопштење НАЛЕД-а, а можда поднаслов: реакција на ставово Фискалног Савета.
revolution
Problem fiskalnih kasa, odn tipa fiskalnih kasa je nastao iz potrbe nekoga da uzme ponovo pare.....i pre desetak godina kad su uvedene bila je opcija da budu on line....ali su prvo prodali zastarele pa onda modeme za povezivanje sa PU a sada su smislili da nam opet prodaju fiskalne kase.... Otprilke isto sto rade i firme iz IT sektora....napravi se procesor na 3 giga, ali nam preve godine prodaju onaj na 500 mega, pa sledece na 750, pa na 900, pa na 1.2 giga i na kraju od 2 i 3 giga.....programe prilagodjavaju najacim procesorima kako bi slabiji tesko i sporo radili sa njima.... Neka drzava spusti pdv na 10% i drakonski poveca kazne za utaju, nek ukine mogucnost rada off-shore kompanija i glavu dajem da ce uzeti vise para od poreza nego sada...ovako nemt placaju mali a veliki uzimaju profit....svi to znaju ali i dalje se drze necega sto ne pije vode....nek naplate porez na svaku kucu i poslovni objekat u realnom iznosu i u skladu sa standardom i sve ce biti dobro. Remete mi logicki niz
na-Sankanju
"NALED", ime mu kaze cemu sluzi: Srbiju staviti NA LED. Odgovor je objavi Danas, jer im je kao i NA LEDU, isti finansijer.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља