недеља, 20.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 21:55
ДОСИЈЕ: АЛ КАИДА ДИЖЕ ГЛАВУ

Ударац Западу преко Африке

Но­ва офан­зи­ва џи­ха­ди­ста од Ал­жи­ра до Оба­ле Сло­но­ва­че и Со­ма­ли­је. – У Са­ха­ри са­ра­ђу­ју с ривалском Исламском државом, упо­зо­ра­ва Пен­та­гон
Аутор: Тања Вујићуторак, 22.03.2016. у 08:05
Сомалијски огранак Ал Шабаб шири дејства према северу и стратешком пролазу на Црвеном мору (Фото Ројтерс)

Већ два­пут се чи­ни­ло да је Ал Ка­и­да без­ма­ло раз­би­је­на: ка­да је ис­те­ра­на из уто­чи­шта ко­је су јој у Ав­га­ни­ста­ну пру­жа­ли та­ли­ба­ни до аме­рич­ке ин­ва­зи­је 2001. го­ди­не и ка­да је кра­јем де­це­ни­је об­у­здан њен уста­нак у Ира­ку. Ни то, као ни от­пад­ни­штво ње­ног ирач­ког кри­ла и ње­гов пре­о­бра­жај у Ислам­ску др­жа­ву, са­да ри­вал­ску ор­га­ни­за­ци­ју, ипак је ни­је до­ту­кло. Се­ри­ја не­дав­них на­па­да ње­них при­ста­ли­ца у Афри­ци по­ка­за­ла је да Ал Ка­и­да још пред­ста­вља опа­сност.

Ра­кет­ни на­пад се­вер­но­а­фрич­ких џи­ха­ди­ста про­шлог пет­ка на га­сно по­стро­је­ње „Ин Са­лах” у цен­трал­ном Ал­жи­ру че­твр­ти је те­ро­ри­стич­ки удар Ал Ка­и­де из­ме­ђу Ма­гре­ба и Гви­неј­ског за­ли­ва у по­след­њих по­ла го­ди­не. Пре­ци­зно­шћу ар­ти­ље­ра­ца, са лан­се­ра до­пре­мље­них усред Са­ха­ре, при­пад­ни­ци се­вер­но­а­фрич­ког огран­ка Ал Ка­и­де, по­зна­ти­јег под фран­цу­ским акро­ни­мом AКИМ (AQIM), по­го­ди­ли су тог да­на у зо­ру цен­трал­ни про­из­вод­ни по­гон у „Ин Са­ла­ху” и иза­зва­ли ве­ли­ки по­жар још не­по­зна­тих по­сле­ди­ца. На­кон из­не­над­не ди­вер­зи­је на ком­плек­су ко­ји обез­бе­ђу­је ал­жир­ска ар­ми­ја, вла­сни­ци по­го­на у „Ин Са­ла­ху”: нор­ве­шки „Ста­тојл” и бри­тан­ски БП, од­лу­чи­ли су да при­вре­ме­но об­у­ста­ве рад по­го­на ко­ји про­из­во­ди де­вет ми­ли­јар­ди куб­них ме­та­ра га­са го­ди­шње и ре­дов­но снаб­де­ва му­ште­ри­је у Евро­пи.
Се­вер­но­а­фрич­ко кри­ло Ал Ка­и­де по­но­во се­је страх и смрт у ре­ги­о­ну, пре­но­си „Њу­јорк тајмс” упо­зо­ре­ње за­пад­них стра­те­га. Из­ра­сла из је­згра ал­жир­ских екс­тре­ми­ста то­ком та­мо­шњег гра­ђан­ског ра­та кра­јем 20. ве­ка, ло­кал­на ор­га­ни­за­ци­ја џи­ха­ди­ста при­кљу­чи­ла се Ал Ка­и­ди 2006. го­ди­не, да би 2012. кон­тро­ли­са­ла те­ри­то­ри­ју по­вр­ши­не 300.000 ква­драт­них ки­ло­ме­та­ра са ба­зом на се­ве­ру Ма­ли­ја. Си­ло­вит по­ку­шај про­до­ра џи­ха­ди­ста на југ Ма­ли­ја за­у­ста­ви­ле су две фран­цу­ске вој­не опе­ра­ци­је 2012–2014. го­ди­не. Раз­би­је­ни, џи­ха­ди­сти Ал Ка­и­де ра­штр­ка­ли су се ши­ром Са­ха­ре и Са­хе­ла. По­то­њи без­бед­но­сни ва­ку­ум и без­вла­шће у Ли­би­ји, огро­ман при­лив оруж­ја у ре­ги­он и по­вра­так знат­ног бро­ја ње­них след­бе­ни­ка са ра­ти­шта у Си­ри­ји, Ира­ку и Ав­га­ни­ста­ну осна­жи­ли су ову ор­га­ни­за­ци­ју. АКИМ је нај­жи­ла­ви­ја по­дру­жни­ца Ал Ка­и­де на све­ту, оце­њу­је ових да­на Пен­та­гон. 
Го­ди­на­ма усред­сре­ђе­на на по­вре­ме­не от­ми­це стра­на­ца по пу­сти­њи и те­ро­ри­са­ње убо­гог ста­нов­ни­штва по пу­сти­њи, АКИМ je у по­след­њих по­ла го­ди­не ра­ди­кал­но про­ме­ни­ла так­ти­ку де­ло­ва­ња из­ме­ђу Сре­до­зе­мља и атлант­ских оба­ла Гви­неј­ског за­ли­ва, на­ја­вљу­ју­ћи но­ву офан­зи­ву про­тив „Фран­цу­ске, кр­ста­ша и њи­хо­вих сим­па­ти­зе­ра” у ре­ги­о­ну бо­га­том наф­том, зла­том и ура­ни­ју­мом. 
Ма­сов­на уби­ства ци­ви­ла у хо­те­ли­ма у Ба­ма­ку (Ма­ли) и Уга­да­гу­гуу (Бур­ки­на Фа­со), ра­фал­ни од­стрел ци­ви­ла на пла­жи у Гран Ба­са­му (Оба­ла Сло­но­ва­че) – три су прет­ход­на уда­ра АКИМ-а у ре­ги­о­ну Са­ха­ре и Са­хе­ла у по­след­њих по­ла го­ди­не. Упо­ре­до са на­из­глед из­не­над­ном еска­ла­ци­јом дејстaва АКИМ-а (фи­нан­си­ра­ним из још не­по­зна­тих из­во­ра), на го­то­во иден­тич­ном те­ре­ну од­ско­ра деј­ству­је и ИД. Осла­бље­на на Бли­ском и Сред­њем Ис­то­ку, ИД на­сто­ји да у Ли­би­ји утвр­ди по­зи­ци­је, об­но­ви ка­дро­ве и лан­си­ра но­ве на­па­де све до „Ан­да­лу­са” – сред­њо­ве­ков­не ислам­ске др­жа­ве на тлу Ибе­риј­ског по­лу­о­стр­ва. 
Упо­ре­до са упа­дљи­вим го­ми­ла­њем џи­ха­ди­ста по Са­ха­ри, за­пад­не стра­те­ге по­себ­но бри­не про­фил те­ро­ри­стич­ке опе­ра­ци­је џи­ха­ди­ста у Ба­ма­ку про­шлог но­вем­бра, ка­да су у хо­те­лу „Ра­ди­сон блу” по­би­ли 30 ци­ви­ла.
На­и­ме, по­кољ у Ба­ма­ку AКИМ и ИД су про­гла­си­ли њи­хо­вом „пр­вом за­јед­нич­ком ак­ци­јом” усред Афри­ке, пре­но­си „Њу­јорк тајмс”.
Ве­ћи­на по­сма­тра­ча те две зло­гла­сне те­ро­ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је ру­тин­ски про­гла­ша­ва ри­вал­ским. Пен­та­гон има дру­га­чи­је ми­шље­ње.
Же­сто­ки ри­ва­ли на Бли­ском и Сред­њем ис­то­ку, џи­ха­ди­сти Ал Ка­и­де и Ислам­ске др­жа­ве у Афри­ци све ви­ше са­ра­ђу­ју, упо­зо­рио је не­дав­но аме­рич­ки бри­гад­ни ге­не­рал До­налд Бол­дак, ко­ман­дант спе­ци­јал­них опе­ра­ци­је ко­ман­де за Афри­ку ар­ми­је САД.
Здру­жи­ва­ње џи­ха­ди­ста AКИМ-а и ИД за­по­че­ло је у ха­о­тич­ној Ли­би­ји, др­жа­ви по­ро­зних гра­ни­ца још од „арап­ског про­ле­ћа” 2011. го­ди­не, где да­нас у сло­бод­ном про­ме­ту цир­ку­ли­ше око 25 ми­ли­о­на ко­ма­да рат­ног на­о­ру­жа­ња. 
Да ли за­јед­нич­ке ак­ци­је АКИМ-а и ИД мо­гу уче­ста­ти у на­ред­ном пе­ри­о­ду, за­го­нет­ка је. 
За­пад­ни стра­те­зи у ме­ђу­вре­ме­ну уоча­ва­ју да АКИМ и нај­ма­ње пет ње­го­вих ло­кал­них по­дру­жни­ца по­но­во ја­ча­ју упо­ри­ште на се­ве­ру Ма­ли­ја (где Фран­цу­зи и УН сма­њу­ју број тру­па), док ИД и њен нај­бру­тал­ни­ји сим­па­ти­зер, ни­ге­риј­ски Бо­ко ха­рам, ши­ре деј­ства. Док Бо­ко ха­рам по­ја­ча­ва те­рор дуж оба­ла наф­то­но­сног је­зе­ра Чад, ИД из­ме­шта пр­во­бит­но упо­ри­ште у Ли­би­ји из при­о­бал­ног Сир­та у ме­сто Тра­ган усред Са­ха­ре. Тра­ган је стра­те­шко ме­сто на са­хар­ској ма­пи гло­бал­них кри­јум­ча­ра љу­ди, дро­ге, оруж­ја и дру­гих вред­них ро­ба овим де­лом све­та, са ју­га на се­вер и обр­ну­то.
Учвр­шћи­ва­ње по­ло­жа­ја ИД у тзв. ко­лум­биј­ском тро­у­глу, на тро­ме­ђи Ли­би­је, Ал­жи­ра и Ни­ге­ра, и утвр­ђи­ва­ње АКИМ-а на се­ве­ру Ма­ли­ја, пра­ти исто­вре­ме­но но­ва офан­зи­ва Ал Ша­ба­ба – огран­ка Ал Ка­и­де у Со­ма­ли­ји, ко­ји ши­ри деј­ства пре­ма се­ве­ру те зе­мље на­до­мак стра­те­шког про­ла­за Баб ел Ман­деб на Цр­ве­ном мо­ру. 
AКИМ, Ислам­ска др­жа­ва у Ли­би­ји, Бо­ко ха­рам у Ни­ге­ри­ји, Ал Ша­баб у Со­ма­ли­ји у би­ци за сво­је („иде­о­ло­шки из­ни­јан­си­ра­не”) екс­тре­ми­стич­ке ци­ље­ве на­во­де истог про­тив­ни­ка.
„Фран­цу­ска, сви кр­ста­ши и њи­хо­ви сим­па­ти­зе­ри тре­ба да оче­ку­ју но­ве на­па­де”, на­ја­ви­ла је фи­ли­ја­ла се­вер­но­а­фрич­ке по­дру­жни­це Ал Ка­и­де на­кон на­па­да на пла­жи у Оба­ли Сло­но­ва­че 13. мар­та. 


Коментари4
5fb6a
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Dule
Kad ste spomenuli da Al-Kaida ima jako uporiste u severnom Mailiju,mozda je vise nemaju zbog lokalnih plemena Tuarezi koji su nesto slicno Kurdima,velik narod a nema drzavu,pa su oni zajedno sa Al-Kaidom zauzeli ceo severni Mali i tada je doslo do medjusobnog konflikta i Al-Kaida je izgubila vecinsku podrsku Tuarega.U sustini plemena Turezi hoce da stvore drzavu u predelu delova Malija,Alzira,Libije,Burkin Faso,Nigera ali to se ne poklapa sa interesima Al-Kaide i drugih ekstremno islamistickih frakcija na tom podrucju.
Olja
Tvorci Al Kade i ISIS-a su Amerikanci ,tacnije CIA! To i Srpski vrapci na grani znaju!Amerikanci su namerno i ciljano unistavali muslimanske zemlje,kako bi ih destabilizovali i crpli njihovo bogatstvo,i izazvali trajni gradjanski rat! Sada su sve nevoljnike poslali u Evropu i nju destabilizuju.Srbi su navikli na svoje komsije ISIS na Kosovu i BIH,gde su ih poslali Amerikanci.Cilj im je da pokore celu Zapadnu Evropu,praveci Zelenu transferzalu.Savetujem,samo dobro sa komsijama,oni ce znati to da cene.A to,da li cemo u buducnosti,morati da primimo Islam,videcemo,ako dozivimo.To ce verovatno zadesiti buduca pokoljenja.
Леон Давидович
Запад је направио катастрофу епохе када је срушио Либију. Тиме је дестабилизовао цели север Африке, а добрим делом и централну Африку.
povremeni citalac
Ja pak imam interesntnu teoriju, pre bi kazo polaznu osnovu ko je sve umesan u ovu paklenu rabotu. Da je danaske ziv, kao sto j mrtav, cuveni dr Rihard Zorge, on poslao preko svojih kanala izvestaj, ko i onomad (licno Staljinu) sledece sadrzine (ili jako slican ovom): "Postvani maji prijateli, saljem Vam ovaj materijal, sa oznakom - ULTRA POV. Dosal sam do neobrovih dokaza da su glavni prenosioci svih uputstava, ali i masovnog snabdevanja savr. lakim naoruzanjemm - piloti volonteri, koji se bave sa svercom, prvenstvneo dijamanata iz Cenr. Rep. Kongo. Svi piloti su sa Balkana, ovo pisem samo vama, da bi mogli da se pravilnaja da se postavity tokom sledecih akcij, tam gorje u Siriji. Srdacnoja, vas Rihard Budislavjenskij Novgorod."

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља