петак, 10.04.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 12:33

Осамдесетогодишњак излуђује Еф-Би-Ај

Нај­по­зна­ти­је чо­век на ли­сти нај­тра­же­ни­јих кри­ми­на­ла­ца у САД био је Оса­ма бин Ла­ден, ње­го­во име оста­ло је на ли­сти још 11 ме­се­ци по­што је уби­јен
Аутор: Љ. Ву­јићуторак, 24.05.2016. у 11:05
Конференција за штампу на којој је представљена листа најтраженијих бегунаца за 2016. годину (Фото Фонет/АП)

Оса­ма бин Ла­ден си­гур­но је нај­по­зна­ти­је име ко­је се по­ја­ви­ло на ли­сти нај­тра­же­ни­јих бе­гу­на­ца Еф-Би-Аја. Ње­го­во име оста­ло је на овај цр­ној ли­сти го­то­во 11 ме­се­ци по­што је 2011. го­ди­не уби­јен - то­ли­ко је ад­ми­ни­стра­ци­ји тре­ба­ло да га из­бри­ше. На пр­вом ме­сту за­ме­нио га је је­дан про­фе­сор на­кон што су пор­но­граф­ски сним­ци де­це про­на­ђе­ни у ка­ме­ри ко­ју је по­ста­вио у шко­ли. За њим је Аме­ри­ка тра­га­ла го­ди­на­ма јер се успе­шно скри­вао ме­ња­ју­ћи др­жа­ве и про­фе­си­је. 
Са­да се на ли­сти де­сет нај­тра­же­ни­јих бе­гу­на­ца на­ла­зе уби­це, си­ло­ва­те­љи и пљач­ка­ши, ни при­бли­жно ви­спре­ни као њи­хо­ви прет­ход­ни­ци - Оса­ма и про­фе­сор, или пак пре­те­че ове дво­ји­це – екс­трем­ни про­тив­ни­ци ра­та у Ви­јет­на­му, али до­вољ­но ве­шти да го­ди­на­ма из­ми­чу пра­вед­нич­кој ру­ци Еф-Би-Аја. 
Да­на­шњи бе­гун­ци на ли­сти нај­тра­же­ни­јих ни­су ран­ги­ра­ни, али је на пр­вом ме­сту за­си­гур­но Ви­ли­јам Би­шоп. Ако не за­то што је по­чи­нио нај­сви­ре­пи­ји зло­чин ме­ђу овим зло­чин­ци­ма, оно бар јер се осам­де­се­то­го­ди­шњак већ 40 го­ди­на успе­шно скри­ва нај­спрет­ни­јим оба­ве­штај­ци­ма ко­ји, су­де­ћи бар по оно­ме што нас уче фил­мо­ви и хо­ли­вуд­ске кри­ми­на­ли­стич­ке се­ри­је, из­не­на­да уле­ћу у ка­дар у цр­ним оде­ли­ма и ре­ша­ва­ју слу­чај. 
Би­шоп је у сво­јој че­тр­де­се­тој го­ди­ни ту­пим пред­ме­том на смрт пре­ту­као мај­ку, же­ну и сво­је тро­је де­це, те­ла за­ко­пао у плит­ку ра­ку и за­па­лио. 
Док га тра­же и Аме­ри­кан­ци ко­ји због на­гра­де од 100.000 до­ла­ра ли­ста­ју спи­сак на сај­ту Еф-Би-Аја, гле­да­ју фо­то­гра­фи­је и пом­но чи­та­ју опис и на­ви­ке бе­гу­на­ца, овај бив­ши офи­цир ве­ро­ват­но, ако је жив, ужи­ва у при­ро­ди Афри­ке или Ју­жне Аме­ри­ке. Овај стра­стве­ни љу­би­тељ при­ро­де и из­лет­ник, и да­ље не­где, ако га сна­га слу­жи, кам­пу­је и пе­ца. Еф-Би-Ај га опи­су­је као осо­бу ко­ја је обо­жа­ва­ла да пло­ви ка­ну­ом, тр­чи, игра те­нис, ски­ја, во­зи мо­тор, кам­пу­је у Афри­ци, пи­ло­ти­ра. На­у­чио је да упра­вља ави­о­ном у Бо­цва­ни. 

Потерница на којој је и Осама бин Ладен (Фотодокументација Еф-Би-Аја) 

Ка­жу да је ак­ти­ван и сам се­би до­во­љан, склон на­сил­ним ис­па­ди­ма и из­ра­зи­то уре­дан. Ди­пло­ми­рао је на Јеј­лу и ма­ги­стри­рао на ита­ли­јан­ском у Вер­мон­ту. Ин­тен­зив­но је чи­тао и во­дио днев­ник. Ужи­ва да је­де ки­ки­ри­ки и за­чи­ње­ну хра­ну. Очи­глед­но мно­го зна­ју о стар­цу. Са­мо још не успе­ва­ју да га про­на­ђу. 
Ако су љу­ди у цр­ним оде­ли­ма ока­сни­ли што се уби­це ту­пим пред­ме­том ти­че, пред њи­ма је цео жи­вот мла­дог Лу­и­са Ма­се­да. Овај, са­да два­де­се­то­смо­го­ди­шњак, ни­је био пу­но­ле­тан ка­да је у Чи­ка­гу бру­тал­но пре­ту­као и за­па­лио де­ча­ка. Ма­се­ду се при­пи­су­је да је као члан зло­гла­сне улич­не бан­де „Ла­тин­ски кра­ље­ви”, ини­ци­рао на­пад јер не­срећ­ни де­чак ни­је хтео да им се при­кло­ни. Оба­ве­штај­ци ве­ру­ју да му се сва­ки траг гу­би не­где у Мек­си­ку. 
Иако је мал­те­не сит­ни пре­ступ­ник у од­но­су на еки­пу с ли­сте „топ­ тен” бе­гу­на­ца, до­ду­ше је­сте, мо­гу­ће и не­срећ­ним слу­ча­јем, ха­ме­ром пре­га­зио чу­ва­ра док је бе­жао по­што је оро­био би­о­скоп, за ин­фор­ма­ци­је ко­је во­де до хап­ше­ња Џеј­со­на Бра­у­на по­ну­ђе­но је 200.000 до­ла­ра - ду­пло ви­ше у од­но­су на оста­ле.
Џеј­сон је у тре­нут­ку ка­да ће пре­ло­ми­ти да при­сво­ји но­вац од про­да­је ула­зни­ца за филм­ске про­јек­ци­је био млад, пер­спек­ти­ван ди­пло­ми­ра­ни еко­но­ми­ста. Теч­но је го­во­рио фран­цу­ски. Ре­дов­но је ишао у цр­кву, шта­ви­ше, ис­ку­сио је мор­мон­ску ми­си­ју у Па­ри­зу. Ду­бо­ко ду­хо­ван, ујед­но стра­стве­ни гол­фер, сно­у­бор­дер, бај­кер, ужи­вао је да бу­де у цен­тру па­жње и да се раз­ме­ће ску­по­це­ним ауто­мо­би­ли­ма. Пла­во­о­ки и пла­во­ко­си бе­гу­нац раз­ли­ку­је се од остат­ка „ком­па­ње­ро­са” са ли­сте, Ју­жно­а­ме­ри­ка­на­ца, и по то­ме што је је­ди­ни из­ма­као по­те­ри с вре­ћом пу­ном до­ла­ра. 
Аме­ри­ка тра­га и за ше­сто­ри­цом уби­ца ко­ји се бар де­сет го­ди­на ве­што скри­ва­ју јер су из­ма­са­кри­ра­ли сво­је по­ро­ди­це, за­па­ли­ли сво­ју де­цу или си­ло­ва­ли и за­да­ви­ли де­вој­ке ко­је су слат­ко­ре­чи­во осво­ји­ли у ба­ро­ви­ма и на­ма­ми­ли у смр­то­но­сне зам­ке. За­ни­мљи­во је да их Еф-Би-Ај опи­су­је као стра­стве­не обо­жа­ва­о­це па­са, при­ро­де, спор­ти­сте. Ро­бер­та Фи­ше­ра, на при­мер, ко­ји је за­па­лио по­ро­ди­цу у оче­вој ку­ћи, ком­ши­лук је це­нио као до­бро­чи­ни­те­ља. Во­ђен тим на­го­ном ме­њао је про­фе­си­је, па је уоста­лом био ва­тро­га­сац и ле­чио је ре­спи­ра­тор­не бо­ле­сти. Ка­жу да је, док је у пла­ме­ну не­ста­ја­ла ње­го­ва по­ро­ди­ца, при­па­лио ци­га­ре­ту.
Еф-Би-Ај стра­ни­ца нај­тра­же­ни­јих бе­гу­на­ца са­др­жи и фо­то­гра­фи­ју де­се­тог, али ни­по­што нај­ма­ње за­ни­мљи­вог зли­ков­ца. И ње­му се гу­би сва­ки траг ши­ром кон­ти­не­та, а јед­но је си­гур­но. На осно­ву фо­то­гра­фи­је га не­ће про­на­ћи. Бан­дит ко­ме се од те­то­ва­жа ви­де са­мо очи, го­то­во да не­ма лич­ни опис. Члан опа­сних нар­ко кар­те­ла у Тек­са­су успе­шно је ре­ке­ти­рао (до са­да је ве­ро­ват­но и на­пре­до­вао), прао но­вац, ку­шао и про­да­вао ко­ка­ин, хе­ро­ин и ма­ри­ху­а­ну. Обо­жа­ва оруж­је. Не­раз­двој­ни су. Во­ли и да ту­ма­чи раз­не ли­ко­ве због че­га се под­вр­га­ва пла­стич­ним опе­ра­ци­ја­ма. 
На­вод­но је као за­но­сни ла­ти­но ви­ђен у Чи­леу, а по­сум­ња­ло се и да му се лик с те­то­ва­жом на гр­лу на­зи­ре из но­са­тог, ће­ла­вог по­се­ти­о­ца стрип­тиз клу­бо­ва у Лас Ве­га­су. Ако не на­стра­да не­где у ва­тре­ним об­ра­чу­ни­ма, стра­те­ги­ја му мо­же обез­бе­ди­ти ду­гу ста­рост из­ван ре­ше­та­ка, као осам­де­се­то­го­ди­шњем „ко­ле­ги” с ли­сте – Би­шо­пу. 


Коментари3
45a72
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Jose Castellano
"те­ла за­ко­пао у плит­ку ра­ку и за­па­лио" Kako je uspeo da zapali tela pokrivena zemljom? Pobrkali ste redosled.
aha
"ovaj bivši oficir" je sigurno imao podršku svojih saboraca i zato ga ne možete pronaći. A ne bi me čudilo ni da se nagodio sa administracijom i obavlja prljave poslove za državu po svetu a i u zemlji. I to ima u filmovima.
Bojan
Reek

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља