уторак, 04.08.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 06.06.2016. у 22:00 Бојан Билбија

Говори антисрпски да те цео свет разуме

Да ли су злочини мржње у Србији усмерени само против мањинских заједница, или од ових излива треба штитити и Србе?
Весна Ракић Водинелић (Фото Танјуг), Милан Шкулић (Фото Медија центар)

По­те­за­ње нај­те­же ар­ти­ље­ри­је про­тив не­ис­то­ми­шље­ни­ка, стра­них пла­ће­ни­ка и ауто­шо­ви­ни­ста, са једне стране, и ве­ли­ко­срп­ских чет­ни­ка и ге­но­цид­них фа­ши­ста, са друге, по­ста­ло је не­ка вр­ста но­ве нор­мал­но­сти у Ср­би­ји. Не­дав­но је чак и реч „кро­а­то­фил” до­би­ла не­га­тив­но зна­че­ње, иако у пре­во­ду зна­чи љу­бав пре­ма Хр­ва­ти­ма. Свеједно је про­гла­ше­на го­во­ром мр­жње у једној свађи прве и друге Србије, на релацији Ратко Дмитровић – НУНС. НУНС је директора „Новости” оптужио за говор мржње зато што је њихову колегиницу назвао кроатофилом. 
А како стоје ствари са увре­дама ко­је се упу­ћу­ју ве­ћин­ском на­ро­ду? Ни­ка­да ни­јед­на не­вла­ди­на ор­га­ни­за­ци­ја ни­ко­га ни­је при­ја­ви­ла за го­вор мр­жње пре­ма Ср­би­ма. 
Ни­јед­ном су­ду у Ср­би­ји ни­је за­пао слу­чај у ком би мо­рао да утвр­ди да ли по­сто­ји „ан­ти­срп­ски го­вор мр­жње”. „По­ли­ти­ка” је про­ве­ри­ла – у прак­си по­ве­ре­ни­ка за за­шти­ту рав­но­прав­но­сти, до са­да ни­је под­не­та ни­јед­на при­ту­жба за го­вор мр­жње пре­ма ве­ћин­ском ста­нов­ни­штву.
Ка­ко је то мо­гу­ће, ка­да је јав­ни го­вор пре­пла­вљен мр­жњом? Со­ци­о­лог Сло­бо­дан Ан­то­нић твр­ди да код нас по­сто­је сај­то­ви на ко­јим до­ми­ни­ра „ти­пи­чан ан­ти­срп­ски и шо­ви­ни­стич­ки дис­курс” и обим­но ци­ти­ра са јед­ног од њих, Ауто­но­ми­ја.ин­фо, на ком је Ср­би­ја кон­цен­тра­ци­ја зла на не­ве­ли­ком про­сто­ру, пу­стош, сви­њац, ду­бо­ко де­ге­не­ри­са­но дру­штво, пр­ља­во. Ср­бе опи­су­ју као „при­ми­тив­ни на­род”, „љу­де чуд­них фи­зи­о­но­ми­ја и не­ар­ти­ку­ли­са­ног је­зи­ка”, ко­ји­ма ће у бу­дућ­но­сти „но­ге би­ти све кра­ће, а по­гле­ди све ту­пљи”. Зар то ни­су при­ме­ри го­во­ра мр­жње? 
Ак­ти­ви­сти људ­ских пра­ва ка­жу да је „го­вор мр­жње“ код нас уве­ден ка­ко би се од­ре­ђе­не гру­пе у дру­штву бо­ље за­шти­ти­ле од дис­кри­ми­на­ци­је. Пре­ма об­ја­шње­њу про­фе­сор­ке Ве­сне Ракић Во­ди­не­лић са Прав­ног фа­кул­те­ра Уни­вер­зи­те­та Уни­он, го­вор мр­жње је де­фи­ни­сан пре­по­ру­ка­ма Са­ве­та Евро­пе и за­ко­ном о ме­ди­ји­ма, али он по­сто­ји са­мо кад је усме­рен ка при­пад­ни­ци­ма ма­њи­на у јед­ном дру­штву, а не и пре­ма ве­ћин­ском на­ро­ду.
– За­јед­нич­ко је да се под го­во­ром мр­жње под­ра­зу­ме­ва­ју јав­но по­зи­ва­ње на дис­кри­ми­на­ци­ју раз­ли­чи­тих вр­ста ма­њи­на, ет­нич­ких, вер­ских, је­зич­ких, сек­су­ал­них. Пре­ма то­ме, го­вор мр­жње упе­рен је про­тив од­ре­ђе­них ма­њи­на у дру­штву, а за­бра­на го­во­ра мр­жње про­пи­са­на је због њи­хо­ве за­шти­те – ка­же на­ша са­го­вор­ни­ца.
Ка­ко ис­ти­че, мо­ра се пра­ви­ти раз­ли­ка из­ме­ђу го­во­ра мр­жње и го­во­ра са мр­жњом:
– Ако, на при­мер, са мр­жњом го­во­рим о не­ком по­ли­ти­ча­ру, он­да то ни­је го­вор мр­жње. Та­кав го­вор је у сва­ком слу­ча­ју ле­га­лан, ни­је за­бра­њен, али те­шко је ре­ћи да ли је и ле­ги­ти­ман. Увре­дљив је го­вор, и као та­кав не­до­пу­штен, ако за не­ко­га ка­же­те да је пр­љав, ру­жан и слич­но. Не­до­пу­штен је за­то што је увре­дљив, а не за­то што је го­вор мр­жње. Са­го­вор­ни­ца сма­тра и да су у Ср­би­ји нај­ви­ше угро­же­ни Ро­ми и ЛГБТ по­пу­ла­ци­ја, за­тим осо­бе са ин­ва­ли­ди­те­том, па он­да же­не.
– На­рав­но да не мо­же ве­ћи­на би­ти дис­кри­ми­ни­са­на го­во­ром мр­жње, јер је сва­ка ве­ћи­на ја­ча и до­ми­нант­на. Не по­сто­ји у Ср­би­ји го­вор мр­жње пре­ма Ср­би­ма, јер би то зна­чи­ло да су они ма­њи­на, а они то ни­су. Да ли ми­сли­те да ли је оно што је Ар­чи­бад Рајс на­пи­сао у књи­зи „Чуј­те Ср­би“ го­вор мр­жње? Он нас у мно­го на­вра­та ни­је баш ле­по опи­сао. То до­жи­вља­вам као до­бро­на­мер­ну кри­ти­ку. Ни­је­дан на­род ни­је ге­но­ци­дан, то је пот­пу­но по­гре­шно. Као што ни­је­дан на­род ни­је уста­шо­и­дан или чет­ни­ко­лик, јер је то при­хва­та­ње ор­га­ни­ци­стич­ких те­о­ри­ја, где се чи­та­вом на­ро­ду при­пи­су­ју не­ка по­ли­тич­ка свој­ства. То је иди­о­ти­зам – оце­њу­је др Ракић Во­ди­не­лић.
На ова пи­та­ња дру­га­чи­је гле­да њен ко­ле­га, про­фе­сор Прав­ног фа­кул­те­та Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду Ми­лан Шку­лић.
– Ми­слим да Ср­би у Ср­би­ји мо­гу би­ти жр­тве кри­вич­ног де­ла ко­је има­ју еле­мен­те го­во­ра мр­жње. У прак­си то де­лу­је нео­бич­но због ство­ре­не дру­штве­не кли­ме, о ко­јој го­во­ри јед­на ста­ра ми­сао по ко­јој мно­ги Ср­би, ка­да то­бож же­ле да бу­ду објек­тив­ни, при­хва­та­ју ре­зон сво­јих не­при­ја­те­ља – ка­же Шку­лић за „По­ли­ти­ку“.
Не­ка­да и го­вор сам по се­би пред­ста­вља из­вр­ше­ње од­ре­ђе­ног кри­вич­ног де­ла, по­пут иза­зи­ва­ња на­ци­о­нал­не, ра­сне или вер­ске мр­жње или не­тр­пе­љи­во­сти, до­да­је про­фе­сор, али не по­сто­ји кри­вич­но де­ло под на­зи­вом го­вор мр­жње.
– Не­ка­да се ма­ни­фе­сту­је го­вор мр­жње ко­ји је јед­на вр­ста дру­штве­ног фе­но­ме­на, али ни­је сам по се­би стрикт­но кри­вич­но­прав­на ка­те­го­ри­ја. У жар­гон­ском сми­слу тад се го­во­ри о го­во­ру мр­жње, али уства­ри то се од­но­си на из­ра­зи­то по­ни­жа­ва­ју­ћи став пре­ма не­кој на­ци­ји, ра­си, ве­ри или дру­гој гру­па­ци­ји љу­ди. Би­ло ко­ја ра­сна, на­ци­о­нал­на и вер­ска гру­па мо­же би­ти угро­же­на та­квим де­лик­том, без об­зи­ра да ли је ве­ћин­ска или ма­њин­ска. И без об­зи­ра на то да ли је учи­ни­лац та­квог кри­вич­ног де­ла при­па­да ка­те­го­ри­ји та­ко­зва­них на­ци­о­нал­них ма­зо­хи­ста, ко­ји соп­стве­ни на­род из­ла­же по­ру­зи или у од­но­су на ње­га иза­зи­ва не­тр­пе­љи­вост. У Ср­би­ји је го­то­во по­пу­лар­но из­ру­ги­ва­ти се и соп­стве­ном на­ро­ду – оце­њу­је наш са­го­вор­ник.
И обр­ну­то, до­да­је Шку­лић, ово кри­вич­но де­ло мо­же учи­ни­ти и при­пад­ник на­ци­о­нал­не, ет­нич­ке или вер­ске ма­њи­не у од­но­су ве­ћи­ну и та­да је то је го­вор мр­жње не­за­ви­сно од то­га да ли се ра­ди о при­пад­ни­ку ве­ћин­ског или ма­њин­ског на­ро­да, об­ја­шња­ва про­фе­сор.
– До 2012. го­ди­не има­ли смо и кри­вич­но де­ло кле­ве­те, али је Ср­би­ја то уки­ну­ла. По то­ме се свр­ста­ва у ред др­жа­ва по­пут БиХ, Мол­да­ви­је и Гру­зи­је, за раз­ли­ку од Не­мач­ке, Фран­цу­ске или Аустри­је ко­је по­зна­ју кри­вич­но де­ло кле­ве­те и ка­жња­ва­ју че­сто ка­зном за­тво­ра. Да ли је не­ко ма­њи­на или ве­ћи­на, ре­ла­тив­на је ствар. Ср­би су ве­ћи­на у Ср­би­ји, али су убе­дљи­ва ма­њи­на у европ­ском прав­ном про­сто­ру. Ако би не­ко у Ср­би­ји вре­ђао пред­став­ни­ке не­ке вер­ске гру­пе ко­ја је у Ср­би­ји ма­њин­ска, то не зна­чи да она ни­је ве­ћин­ска на про­сто­ру Евро­пе – ис­ти­че Ми­лан Шку­лић.
Слич­не ди­ле­ме му­че и дру­ге др­жа­ве и њи­хо­ве прав­ни­ке. Шта се де­ша­ва у Аме­ри­ци? На при­мер, кад се си­ту­а­ци­ја пре­о­кре­не и бе­ли по­ли­цај­ци, че­сто оп­ту­жи­ва­ни да су угње­та­чи и ра­си­сти, поч­ну да се осе­ћа­ју као гли­не­ни го­лу­бо­ви?
За Вла­ду са­ве­зне др­жа­ве Лу­и­зи­ја­не не­ма ди­ле­ме – та­ко­зва­ни зло­чин из мр­жње мо­ра се из­гле­да оштри­је спре­ча­ва­ти баш у слу­ча­ју кад га чи­не они ко­ји су че­сто би­ли ње­го­ве жр­тве. Де­мон­стра­ци­је због ве­ли­ког бро­ја слу­ча­је­ва кад су бе­ли по­ли­цај­ци по­вла­чи­ли ороз и уби­ја­ли не­на­о­ру­жа­не цр­не гра­ђа­не, твр­де вла­сти Лу­и­зи­ја­не, до­ве­ле су да за­штит­ни­ци за­ко­на по­ста­ну пла­шљи­ви и не­си­гур­ни. Због то­га је, твр­де вла­сти у Лу­и­зи­ја­ни, у по­ра­сту број нај­те­жих кри­вич­них де­ла, ма­да кон­крет­них по­да­та­ка ко­ји би то по­твр­ди­ли – не­ма. Та­ко по­ли­цај­ци, због ути­ска да сви од­ре­да мр­зе црн­це, мо­гу има­ти  про­бле­ма у оба­вља­њу ду­жно­сти – за­шти­ти гра­ђа­на, њи­хо­вих жи­во­та и имо­ви­не.
Оп­ту­жбе да по­ли­цај­ци ма­сов­но чи­не „зло­чи­не из мр­жње“ пре­ма ма­њин­ским за­јед­ни­ца­ма у САД, из­ли­ле су се по дру­штве­ним мре­жа­ма, али и на ули­це у де­мон­стра­ци­је. У Лу­и­зи­ја­ни твр­де да су про­те­сти до­ве­ли до по­ра­ста на­па­да на по­ли­цај­це и да је за­то нео­п­ход­на за­шти­та оних ко­ји су до сад би­ли ети­ке­ти­ра­ни као зло­чин­ци из мр­жње. Кон­крет­но, твр­ди се да ак­тив­но­сти по­кре­та „Цр­ни жи­во­ти су ва­жни“ во­де ве­ћем бро­ју на­па­да на бе­ле по­ли­цај­це и њи­хо­вог уби­ја­ња из мр­жње. По­не­кад и нај­бо­ље на­ме­ре мо­гу има­ти не­же­ље­но на­лич­је.

Коментари144
70d6b
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Владимир Петковић
@Realno - "Glupost i Svemir su beskonacni, doduse za Svemir jos nije dokazano..." - Вала баш! Видим, ових "95 % ljudi iz zemalja ''Treceg sveta''" преплавише Запад па он више не може да дише. Него, да ми видимо ко их и зашто натерао да напусте домове и крену на Запад, може? Да живи и ради, да ли је баш тако? Или да побегне од ратова и глади које је ко изазвао? Они сами? Тачно је, за васиону још није доказано да је бесконачна али за људску глупост јесте а и доказује се из дана у дан.
Stanislav Branković
Значи ...ако имате десетак разних мањина које вас, као већину сложно оцрњују и блате, ви немате уопште никакво право и могућност да узвратите и заштитите се, јер у вашим рукама (следствено школи мишљења ове Водинелићке и сличних Сорошевих плаћеника и стипендиста ) ти исти инструменти којима вас угрожавају постају страшни и забрањени "говор мржње" само зато што се зовете већином - упркос томе што сте уствари у мањини и под нападом?! Установљавањем друштвене климе у којој је далеко безбедније и удобније бити све сем: хетеросексуалац, православац, радник и Србин ...може само да доведе до тога да се поменута својства за пар деценија, ако не и пре потпуно изгубе. А шта је то, браћо моја него лагани геноцид??
Владимир Петковић
За неупућене а и за оне који се фолирају. Ко је измислио комунизам? Ко је написао "Манифест"? Ко је био Лењин? И екипа око њега? Зашто је изабрана тадашња Русија да се са њом експериментише комунизмом? Затим, где су настали масони? Па разне групе: Komitet 300, Bilderberška grupa, Fond Karnegi, Fond Rokfeler, Brukings Institut, Asocijaciju Kisindžer, Azijski fond, Aspen institut, Centar za međunarodnu politiku, Centar za nacionalnu politiku, Centar za međunarodni politički razvoj, Asocijaciju za inostranu politiku, Hadson institut, Američki nacionalni institut, Američki institut za preduzetništvo, Savet za međunarodni razvoj? У Русији? О личностима и да не пишем, има их "на тоне", ево само неких, Dejvid Rokefeler, Henri Kisindžer, Zbignjev Bžežinski, Bil Klinton, Džejms Korigan, Lord Vinston, Robert Maknamara, Soroš, (намерно латиница да не буде забуне). Ко бомбардује мимо УН и међународног права? Ко изводи овакве и онакве револуције и пролећа? Русија? Сво зло долази (нам) са запада.
Realno
Svo zlo dolazi sa Zapada, a 95 % ljudi iz zemalja ''Treceg sveta'' ide da zivi i radi upravo na Zapad...Glupost i Svemir su beskonacni, doduse za Svemir jos nije dokazano...
Dijana
Pojam govora mržnje je politička izmišljotina necivilizovane provenijencije i treba biti prezren i izbačen iz javnog razmatranja. Svako ima pravo na mišljenje i informisanje i niko nema pravo da sudi rečima i informacijama već činjenicama i delima a tu emocija ne igra nikakvu ulogu. Ne možete zamagljivati činjenice progonom verbalnog delikta.
ionut
"Немачка штампа: Срби већи лопови од Сиријаца" Navodim ovaj naslov jednog nedavnog napisa iz istog ovog lista. Ne da bih govorio ANTISRPSKI, jer sam autohtoni Srbin, bez rezervne drzave i ne prihvatam da su MOJI sunarodnici veliki lopovi kao ni da sam to ja. Hocu da kazem da su sve ove price o "Srpstvu i sl." besmislene sve dok ne rascistimo ko je Srbin, sta je Srbijanac, Bosanac, Albanac, Crnogorac, pravoslavac, ateista, inoverac,...ima toga dosta.
Predrag
"Nemacka stampa" - Ako je brod registrovan u Panami to ne znaci da je i vlasnik panamenian.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља