уторак, 24.11.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 10.10.2016. у 22:00 Сандра Гуцијан

Велика матура на крају школске 2018/2019.

Овај испит прва ће полагати генерација ученика која тренутно похађа други разред средње школе
пријемне испите на факултетима замениће велика матура, и то – општа, стручна или уметничка (Фото Д. Жарковић)

Пре не­де­љу да­на до­би­ли смо по­зи­ти­ван став На­ци­о­нал­ног са­ве­та за ви­со­ко обра­зо­ва­ње у ве­зи са уво­ђе­њем ве­ли­ке ма­ту­ре. Не мо­же би­ти при­мар­ни услов ма­те­ри­јал­ни ин­те­рес фа­кул­те­та, не мо­же се уце­њи­ва­ти, ве­ли­ка ма­ту­ра мо­ра да бу­де кру­на шко­ло­ва­ња – из­ја­вио је ми­ни­стар про­све­те Мла­ден Шар­че­вић, у еми­си­ји „Про­све­та има реч”, ко­ју је на по­чет­ку ове го­ди­не по­кре­ну­ла Уни­ја син­ди­ка­та про­свет­них рад­ни­ка Ср­би­је.

Од­го­ва­ра­ју­ћи на пи­та­ња пред­сед­ни­це Уни­је Ја­сне Јан­ко­вић, он је пре­ци­зи­рао да ће се ве­ли­ка ма­ту­ра по­ла­га­ти на кра­ју школ­ске 2018/2019. го­ди­не, од­но­сно да ће на овај ис­пит иза­ћи ге­не­ра­ци­ја уче­ни­ка ко­ја је са­да у дру­гом раз­ре­ду сред­ње шко­ле.

Под­се­ти­мо, пре­ма до­ку­мен­ту „Стра­те­ги­ја раз­во­ја обра­зо­ва­ња Ср­би­је до 2020. го­ди­не”, при­јем­не ис­пи­те на фа­кул­те­ти­ма за­ме­ни­ће ве­ли­ка ма­ту­ра, и то – оп­шта, струч­на или умет­нич­ка, у за­ви­сно­сти од то­га ко­ју шко­лу ђа­ци за­вр­ша­ва­ју. Оп­шта ма­ту­ра (за гим­на­зи­јал­це) да­ва­ће пра­во упи­са на све ви­со­ко­школ­ске уста­но­ве без по­ла­га­ња при­јем­них ис­пи­та (из­у­зе­так су сту­диј­ске гру­пе ко­је зах­те­ва­ју по­себ­не спо­соб­но­сти, тј. та­лен­те, по­пут умет­нич­ких). Умет­нич­ка ма­ту­ра (за уче­ни­ке умет­нич­ких шко­ла) омо­гу­ћа­ва­ће про­ход­ност на умет­нич­ке фа­кул­те­те, а струч­на (за ђа­ке сред­њих струч­них шко­ла) пра­во упи­са на ма­тич­ним ди­сци­пли­на­ма.

Иде­ја тво­ра­ца стра­те­ги­је је­сте да се оја­ча­ју гим­на­зи­је ка­ко по бро­ју, та­ко и по ква­ли­те­ту ђа­ка и да овај вид обра­зо­ва­ња бу­де глав­ни „ин­ку­ба­тор” бу­ду­ћих сту­де­на­та. Сред­ње струч­не шко­ле су и за­ми­шље­не као шко­ле по­сле ко­јих ће се уче­ни­ци за­по­шља­ва­ти, а де­це­ни­ја­ма је та­ква си­ту­а­ци­ја да се мал­те­не чи­та­ва ге­не­ра­ци­ја ђа­ка че­тво­ро­го­ди­шњих сред­њих струч­них шко­ла упи­су­је на фа­кул­те­те. То је с јед­не стра­не за по­сле­ди­цу има­ло не­до­ста­так пра­вих мај­сто­ра, а с дру­ге го­ми­ла­ње ака­де­ма­ца ко­ји го­ди­на­ма ни­су успе­ва­ли да ди­пло­ми­ра­ју.

Ина­че, да ће ве­ли­ка ма­ту­ра би­ти уве­де­на школ­ске 2018/2019. го­ди­не, пр­ви пут је у јав­но­сти об­на­ро­до­вао не­ка­да­шњи ми­ни­стар Ср­ђан Вер­бић, у из­ја­ви за наш лист, ко­ји је пре две го­ди­не ре­као да ће кон­цепт би­ти за­вр­шен до 1. сеп­тем­бра 2015. го­ди­не.

Ме­ђу­тим, ка­ко је та­да ре­као у ин­тер­вјуу „По­ли­ти­ци“, про­блем пра­ви за­јед­ни­ца уни­вер­зи­те­та, јер фа­кул­те­ти са­ми ор­га­ни­зу­ју при­јем­не ис­пи­те и мно­ги на то­ме до­бро за­ра­ђу­ју. „Да бу­де­мо отво­ре­ни до кра­ја, по­сто­ја­ње ве­ли­ке ма­ту­ре не­ко­ме би сма­њи­ло при­хо­де”, ре­као је та­да Вер­бић, ко­ји је на из­не­на­ђе­ње мно­гих остао у ми­ни­стар­ству и на­кон до­ла­ска но­вог ми­ни­стра. Пре­ма ре­чи­ма Шар­че­ви­ћа, Вер­бић је остао да за­вр­ши кон­цепт ве­ли­ке ма­ту­ре.

У по­ме­ну­тој еми­си­ји „Про­све­та има реч”, ак­ту­ел­ни ми­ни­стар је на­ја­вио да ће до на­ред­не школ­ске го­ди­не би­ти усво­јен но­ви За­кон о осно­ва­ма си­сте­ма обра­зо­ва­ња и вас­пи­та­ња, јер је пре­ви­ше но­ви­на да би скуп­шти­на усва­ја­ла са­мо из­ме­не. Уз ду­ал­но обра­зо­ва­ње, у за­ко­ну ће мо­ра­ти да се на но­ве осно­ве по­ста­ви тех­нич­ко обра­зо­ва­ње, ин­фор­ма­тич­ка пи­сме­ност, чак и фи­зич­ко вас­пи­та­ње. Као што је Шар­че­вић ре­као и у ин­тер­вјуу за наш лист,  Ми­ни­стар­ству ра­да ће пред­ло­жи­ти и из­ме­не За­ко­на о по­ро­ди­ци, ка­ко би се санк­ци­о­ни­са­ли ро­ди­те­љи ко­ји не оба­вља­ју сво­је ду­жно­сти, што че­сто за по­сле­ди­цу има ве­ли­ки број из­о­ста­на­ка са ча­со­ва.

– Ро­ди­те­љи мо­ра­ју да схва­те сво­је од­го­вор­но­сти и оба­ве­зе. Тра­жи­ће­мо ка­жња­ва­ње нео­д­го­вор­них ро­ди­те­ља, ако не мо­гу да пла­те нов­ча­ну ка­зну, он­да не­ка санк­ци­ја бу­де дру­штве­но ко­ри­стан рад – пре­ци­зи­рао је Шар­че­вић.

Обу­ка за ди­рек­то­ре шко­ла ко­ји до­би­ју ло­шу оце­ну

Шар­че­вић је у еми­си­ји „Про­све­та има реч” обе­ћао и кон­тро­лу се­кре­та­ра шко­ла, а то ће би­ти де­ло­круг ра­да Мир­ја­не По­по­вић из Вр­хов­ног ка­са­ци­о­ног су­да, ко­ја ће у Ми­ни­стар­ству про­све­те би­ти за­ду­же­на за прав­не по­сло­ве. Ње­ним име­но­ва­њем ком­пле­ти­ран је но­ви тим ми­ни­стра про­све­те.

– Не­ће­мо од­мах сме­њи­ва­ти ди­рек­то­ре чи­ји је рад нај­ло­ши­је оце­њен, они ће пр­во про­ћи кроз обу­ку, да­ће­мо им шан­су да се „про­бу­де”. Та­ко­ђе тре­ба да рас­пе­тља­мо и школ­ске од­бо­ре, ко­ји су че­сто у спре­зи са ди­рек­то­ри­ма и се­кре­та­ри­ма шко­ла, а ра­ди­мо и на про­ме­ни са­ста­ва школ­ских од­бо­ра – ре­као је ми­ни­стар Шар­че­вић, об­ја­снив­ши да у школ­ским од­бо­ри­ма тре­ба да се­де и пред­став­ни­ци по­сло­да­ва­ца, ако већ уво­ди­мо ду­ал­но обра­зо­ва­ње.

– По­сле ре­че­ног у еми­си­ји, ми­ни­стра про­све­те др­жи­мо за три обе­ћа­ња: ве­ли­ку ма­ту­ру, сме­њи­ва­ње ди­рек­то­ра ко­ји са­кри­ва­ју рад­на ме­ста и сме­ну на­чел­ни­ка школ­ских упра­ва ко­ји кр­ше за­кон. Шар­че­вић је на­ја­вио да је у то­ку про­це­ду­ра сме­не два ди­рек­то­ра шко­ле, јед­ног из Бе­о­гра­да, а дру­гог из ме­ста у бли­зи­ни глав­ног гра­да – ка­же за наш лист Ја­сна Јан­ко­вић, пред­сед­ни­ца Уни­је син­ди­ка­та про­свет­них рад­ни­ка Ср­би­је.

 

 

Коментари30
1564d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Aca
Po ministru Tesla nikada ne bi postao naucnik. Sta je Nidzo, ti bi da budes naucnik? E pa ne mozes da ides u elektrotehnicku skolu, to je za majstore, moras u gimnaziju. Ali ti bi da ucis elektrotehniku? Jos si ti mali za to, prvo treba da te ubijemo u pojam istorijom, geografijom, biologijom, latinskim jezikom... a ako sve to prezivis i jos budes imao volje, za 4 godine ces mozda uciti ono sto volis.
LjubicaDj
Zaista ne znam zasto je potrebno ovo uvodjenje. Ovde se radi na upropascavanju skolstva. Svaki fakultet ima svoj prijemni i kraj. Tih 5 predmeta ili kako god mogu samo da uniste ukupnu ocenu na prijemnom, a takodje i ne razumem diskriminaciju gimnazije tim testovima jer je sasvim moguce da neko upise umetnicki fakultet i on da polaze matematiku, fiziku, geografiju, itd.. Sramota.
Ana Markovic
Ako se vodimo logikom,koju obrazovanje i školovanje podrazumeva,ili bi makar tako trebalo da bude,prva generacija koja upisuje srednju školu nakon donošenja zakona vezanog za veliku maturu bi trebalo da polaže takvu vrstu provere znanja. Takođe,opšte je poznato da je za pojedine stručne elektrotehničke i građevinske škole neophodno preko 90 od 100 poena na maloj maturi,a za gimnazije manje od 50. Takva digresija se može objasniti velikim brojem mesta u gimnaziji i velikim interesovanjem za perspektivna zanimanja.
Uzasnit
Vlast je upropastila i zdravstvo i prosvetu sada još ostaje da upropaste i visoko školstvo i za našu decu ostaju poslovi u Juri i sl. nazovi preduzećima. Nama ne trebaju neprijatelji imamo već dovoljno domaćih izdajnika. Ovo je definitivno krah budućnosti naše dece.
Lidija
A da li ministarstvo zna da strucne skole ne upisuju samo deca koja ne zele da idu na fakultet,vec deca koja su imala poprilican broj poena na malom prijemnom,vise nego dovoljan za upis u gimnaziju i imaju velike planove sto se studiranja tice.Sram vas sve bilo. Potcenjivanje dece iz strucnih skola ,svelo se na maksimum.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља