петак, 05.03.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 26.10.2016. у 12:30 Др Рај­на Дра­ги­ће­вић

Добар је Бог, али и ђаволи су јаки

Народ сумња у свакога и све. Постоји, ипак, једна особа којој верујемо безрезервно, у чијем смо друштву увек заштићени, безбрижни и срећни. То је мајка. Зато се и каже: Добро му је као у материном трбуху
Писмо САВАМАЛА нормал (Дарко Новаковић)

Оче­ку­је се да на­род­не му­дро­сти са­др­же сна­жне, јед­но­знач­не по­ру­ке ко­је се пре­но­се с ге­не­ра­ци­је на ге­не­ра­ци­ју баш за­то што су уте­ме­ље­не на ста­бил­ном си­сте­му вред­но­сти. И баш за­то па­жњу при­вла­чи чи­ње­ни­ца да нам на­род­не по­сло­ви­це че­сто ша­љу дво­стру­ке по­ру­ке о не­ким ва­жним жи­вот­ним пи­та­њи­ма и лич­но­сти­ма.

Тво­рац на­род­них по­сло­ви­ца опре­зан је и ре­зер­ви­сан пре­ма све­му око се­бе, а по­себ­но пре­ма нај­бли­жи­ма. Ува­жа­ва сво­ју же­ну и не мо­же без ње (Не сто­ји ку­ћа на зе­мљи не­го на же­ни. Ни­ко­је бла­го не вре­ди као вред­на же­на. Ђе ни­је же­не, он­ђе ни­је ни ку­ће. И зла је же­на до­бра же­на. Чо­ек не мо­же би­ти чо­ек док га же­на не кр­сти), али је исто­вре­ме­но пре­зи­ре и не­ма по­ве­ре­ња у њу: Не ве­руј ље­ти­ни док је не мет­неш у ам­бар, ни же­ни док је не мет­неш у гроб. Што јед­на же­на зна, ви­ше ни­је тај­на. Што же­на ви­ше пла­че, ви­ше му­жа ва­ра. Зми­ја и же­на ствар је јед­на. Го­ре је злу же­ну дир­ну­ти но злу гу­ју. У же­не је ду­га ко­са а крат­ка па­мет. Же­ну и зми­ју по гла­ви удри. Ла­ја­ва же­на ви­ше пу­та би­је­на. Два пу­та је чо­век ве­сео: пр­вом кад се оже­ни, а дру­гом кад же­ну уко­па. На­род ис­по­ља­ва дво­струк од­нос и пре­ма бра­ту, па и пре­ма вла­сти­том по­ро­ду: Брат ни­је ма­ла ри­јеч, али Ако зло­тво­ра не­маш, мај­ка ти га је ро­ди­ла. Или: Де­ца су Бож­ји бла­го­слов, али Дје­ца су не­вјер­на дру­жи­на. 
Тво­рац на­род­них по­сло­ви­ца је сум­њи­чав чак и пре­ма Бо­гу. Ко­ли­ко му је ва­жан Бог по­твр­ђу­је чи­ње­ни­ца да су нај­фре­квент­ни­је име­ни­це у Ву­ко­вим по­сло­ви­ца­ма упра­во Бог и чо­век. С јед­не стра­не, ве­ру­је му и узда се у ње­га: Бог је ста­ри да­ва­лац. Бог дао, Бог и узео. Бог ти до­бро дао! Бог ти здра­вља дао! Жи­вот му од Бо­га! Јед­но дру­го­му, а Бог (ће) сва­ко­му. Та­ко ми Бог ђе­цу на­ми­рио у сва­чем за што га мо­лио! Хва­ла Бо­гу на ње­го­ву да­ру!  Све­стан то­га да је Бог пра­ве­дан и да по­ма­же они­ма ко­ји то за­слу­жу­ју, чо­век му је за­хва­лан (Хва­ла Бо­гу на ње­го­ву да­ру), али ни­је увек за­до­во­љан оним што је до­био. Из­му­чен си­ро­ма­штвом и гла­ђу, по­ру­чу­је: Хва­ла, Бо­же, и на чор­би, а ме­со ћу од­спа­ва­ти. Бог сре­ћу ди­је­ли, а ашчи­ја чор­бу. Бог сре­ћу ди­је­ли, а Вла­хи­ња су­рут­ку. Кроз ове по­сло­ви­це про­ве­ја­ва иро­ни­ја, не­за­до­вољ­ство бож­јом пре­ви­ше ап­стракт­ном по­др­шком и ома­ло­ва­жа­ва­ње та­квих да­ро­ва. Гла­дан и си­ро­ма­шан, се­љак че­зне за ма­те­ри­јал­ним, а не за ду­хов­ним: Ко има по­ља има дио Бо­га. У не­ким по­сло­ви­ца­ма на­род по­ру­чу­је да се не тре­ба пре­ви­ше узда­ти у Бо­га, већ у соп­стве­ну сна­гу: Бо­гу се мо­ли, али к бри­је­гу гре­би. Док се чо­ек чу­ва, и Бог га чу­ва. У без­на­ђу, се­љак по­не­кад из­гу­би ве­ру у Бо­га и у би­ло ко­га: Бог ви­со­ко, а цар да­ле­ко. Ова­кав став кул­ми­ни­ра не­за­хвал­но­шћу и спрем­но­шћу на цен­ка­ње у ве­зи са тим шта се Бо­гу за­уз­врат мо­же да­ти: Ако је и Бо­гу, мно­го је. Ба­да­вад се ни Бож­ји гроб не чу­ва. 
Ако све не кре­не оним пу­тем ко­јим је за­ми­слио, чо­век је спре­ман да по­сум­ња у бож­ју све­моћ: До­бар је Бог (али су и ђа­во­ли ја­ки)! По­ста­је сум­њи­чав и ре­зер­ви­сан пре­ма оба­ве­зи да ис­пу­ња­ва бож­је на­ло­ге, јер му се чи­ни да га та­кво по­сту­па­ње не во­ди у до­бром сме­ру: Ко мно­ги­ма Бо­га ра­ди до­бро чи­ни, нај­по­сли­је сам до про­шње до­ђе. Гле­да­ју­ћи на Бо­га, одох про­сит за Бо­га. Чи­ни му се да Бог по­не­кад не­ма до­вољ­но мо­ћи да одр­жи прав­ду на све­ту: Удри, Бо­же, кри­во­га, а пра­ви је одав­но по­ги­нуо. И док му се обич­но чи­ни да је Бог нај­пра­вед­ни­ји су­ди­ја (Ка­ко ја ко­ме, та­ко ње­му Бог, Ка­ко ко ме­не, та­ко ње­му Бог), по­не­кад кло­не у ве­ри и учи­ни му се да тре­ба пу­сти­ти ства­ри да те­ку сво­јим то­ком ка­да их је већ и Бог пре­пу­стио слу­ча­ју: Кад му Бог ни­шта не­ће, про­ђи га се и ти. 
На­род сум­ња у сва­ко­га и све. По­сто­ји, ипак, јед­на осо­ба ко­јој ве­ру­је­мо без­ре­зер­вно, у чи­јем смо дру­штву увек за­шти­ће­ни, без­бри­жни и срећ­ни. То је мај­ка. За­то се и ка­же: До­бро му је као у ма­те­ри­ном тр­бу­ху.
Фи­ло­ло­шки фа­кул­тет Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду

Коментари10
236f7
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Милош
Да бисте то разумели, прво морате разумети чиме се проф. бави. Она проучава лексеме а овде им приступа лингвокултуролошки, кроз пословице. Текст је прилагођен некоме ко није лингвиста, како би био разумљив свима, али „поучава" нас каква је слика света која се огледа у нашем језику. Рећи да пословица настаје из незнања или глупости значи не разумети основни механизам колективног стваралаштва.
Горан
Од свих појмова који се помињу у пословицама у овом чланку, нечастиви се помиње само једном а ипак је баш та пословица стављена у наслов чланка. Ни једна друга пословица и ниједан други појам (Бог, човек, мајка, брат,...) озгледа нису заслужили да буду у наслову.
Vukica
Hvala autorki (i Politici) što nam je ovom pregršti pomalo zaboravljenih bisera narodne mudrosti (u okviru akcije "Sačuvajmo srpski jezik"), bar na kratko, ulepšala dan, za razliku od onih drugih vesti, izveštaja, saopštenja... prepunih laži, obmana, zlih slutnji, svadja, pretnji, uvreda, samohvalisanja (prikrivenog i otvorenog)...
kievskaya rusь
"Зми­ја и же­на ствар је јед­на. У же­не је ду­га ко­са а крат­ка па­мет. Же­ну и зми­ју по гла­ви удри." Očito autorica nije feministica, pa je dala i ove "bisere", jednog tipično patrijarhalnog društva. Problem je što i dan-danas mnogi ljudi dosljedno u životu primjenjuju ove "izreke i poslovice".
profesor književnosti
Nije Vuk Karadžić "izmislio poslovice ", samo ih je zapisivao, a mnoge su preuzete ili "parafrazirane" iz mnogo starijh jezika, na primer nekog tamo mrtvog latinskog. A poslovice zaista jesu odlična građa za tumačenje mentaliteta jednog naroda, čime se autor ovog teksta uopšte ne bavi. Ne pocenjujem rad naših lingvista, naprotiv, ali jezik se ne uči samo iz udžbenika, neko pre svega iz književnosti, i vrlo je žalosna činjenica, da uz retke izuzetke, nijedan od naših cenjenih lingvista, nije preveo nijednu knjigu, niti je priredio bar brošuru u kojoj bi poredio poslovice različitih naroda, koje su, kao i bajke, baština celog čovečanstva. A navedene poslovice iz prethodnog komentara, zaista nimalo ne služe na cast, Srbima, narodu najstarijem, i vođeni tom "mudrošću i danas "mnogi ljudi dosledno sprovode" ta načela, o čemu svedoče rubrikee, iz "crne hronike". Bravo za komentar!
marko
Ovo vec pocinje da lici na pakao na zemlji, djavala je previse, a andjele odavna istrebise. Nepravda svakim danom sve veca...
катана
Све зависи од вере. Хрићанска вера тврди да је Бог добар, и зато је тешко, особито нешколованом народу, да пронађе утеху у Богу кад изглеа да су и ђаволи јаки и да Бог дозвољава муке и неправду (теодисеја).

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља