понедељак, 30.03.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 10:22

Како се дуингује бизнис?

Аутор: Др Алек­сан­дар Ву­ле­тићсубота, 12.11.2016. у 12:04
Ћирилично иницијално писмо ПАЛИЛУЛА (Дарко Новаковић)

Да ли би се на­ши при­вред­но-еко­ном­ски и ме­диј­ски струч­ња­ци из­не­на­ди­ли ка­да би им не­ко ре­као да бар по­ла Ср­би­је не раз­у­ме зна­че­ње де­се­ти­на ан­гло-аме­рич­ких тер­ми­на ко­је су они уве­зли у срп­ски је­зик? О јед­ном од њих, Do­ing bu­si­ness list, на при­мер, слу­ша­мо и чи­та­мо већ да­ни­ма. Да ли би би­ло уме­сно пред­ло­жи­ти ме­ди­ји­ма и на­ци­о­нал­ним еко­ном­ско-раз­вој­ним (па­ра)др­жав­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма, ко­је су нас из­ве­сти­ле о по­бољ­ша­ном по­ло­жа­ју на­ше др­жа­ве на по­ме­ну­тој ли­сти, да се овај тер­мин пре­ве­де на срп­ски и пи­ше ћи­ри­ли­цом? Би­ло би ве­ро­ват­но не­при­ме­ре­но под­се­ти­ти их да овај тер­мин, иако је вла­сти­то име, ипак мо­же да до­би­је свој срп­ски пар (као што смо нпр. WHO пре­ве­ли са СЗО). Да ли је ико то­ли­ко др­зак да до­тич­ним ме­ди­ји­ма и ор­га­ни­за­ци­ја­ма (не­ке се­бе на­зи­ва­ју али­јан­са­ма) ка­же да не би би­ло ло­ше да из­ра­де и ћи­ри­лич­ке вер­зи­је сво­јих веб-сај­то­ва, јер по­слу­ју у зе­мљи Ср­би­ји, где на­род го­во­ри срп­ски и пи­ше ћи­ри­ли­цом? 

Да ли је ико то­ли­ко не­смо­трен да им ка­же да се у срп­ски пре­у­зи­ма­ју са­мо објек­тив­но по­треб­ни ан­гли­ци­зми, те да ен­гле­ски и ан­гло­срп­ски ко­јим нас не­ште­ди­ми­це за­си­па­ју ни­су од­раз ста­ту­сног и стру­ков­ног угле­да, већ уто­чи­ште за по­лу­о­бра­зо­ва­не љу­де? Да ли би не­ко смео да им до­шап­не да сем при­вре­де, еко­но­ми­је, по­ли­ти­ке и ме­ди­ја по­сто­ји још не­што исто то­ли­ко бит­но (за мно­ге још и бит­ни­је) – а то су је­зик и пи­смо, ко­ји се не мо­гу пи­са­ти и ко­ри­сти­ти по лич­ној же­љи и на­хо­ђе­њу – по­го­то­во у обла­сти јав­не упо­тре­бе, ка­да ре­чи из стру­ков­них тер­ми­но­ло­ги­ја по­ста­ју че­сти го­сти оп­ште лек­си­ке? Ко­нач­но, мо­же­мо ли их све нај­љу­ба­зни­је за­мо­ли­ти да се по­са­ве­ту­ју са је­зич­ким струч­ња­ци­ма око но­вих ре­чи ко­је ула­зе у наш је­зик? На­рав­но, ако уз уна­пре­ђи­ва­ње срп­ске при­вре­де и ме­ди­ја на­ђу бар ма­ло вре­ме­на за три­ча­ри­је као што су ја­сно­ћа и ра­зу­мљи­вост у ко­му­ни­ка­ци­ји, очу­ва­ње је­зи­ка (стру­ке) и ћи­ри­лич­ког пи­сма, те ува­жа­ва­ње мол­бе Од­бо­ра за стан­дар­ди­за­ци­ју срп­ског је­зи­ка да се без раз­ло­га не пре­у­зи­ма­ју стра­не ре­чи, већ да се тво­ре на­ше кад год је то мо­гу­ће.

Уко­ли­ко се и да­ље под окри­љем ин­тер­на­ци­о­на­ли­за­ци­је не од­у­ста­је од ис­кљу­чи­вог пре­у­зи­ма­ња ре­чи из ен­гле­ског је­зи­ка у срп­ски, он­да је по­треб­но из­ба­ци­ти срп­ски и ћи­ри­ли­цу из упо­тре­бе...

Ни­је цео про­блем у то­ме што је по­ме­ну­ти тер­мин Do­ing bu­si­ness list пре­у­зет из ен­гле­ског је­зи­ка (ли­стом пре­нет у на­шим ме­ди­ји­ма као си­ро­ви или као очи­глед­ни ан­гли­ци­зам − Do­ing bu­si­ness list и Du­ing bi­znis li­sta) – он је не­ра­зу­мљив, не­про­зи­ран и не­у­ме­сно је пи­са­ти га ћи­ри­ли­цом. Про­зир­ност ово­га тер­ми­на је са­мо при­вид­на – об­лич­ка (ко још да­нас ни­је чуо за ре­чи do­ing, bu­si­ness и list), али не и зна­чењ­ска (за­јед­но, као тер­мин, ове три ре­чи озна­ча­ва­ју по­себ­ну вр­сту ли­сте са по­себ­ним освр­том на усло­ве по­сло­ва­ња у по­себ­ном окру­же­њу). На­и­ме, на исто­и­ме­ном веб-сај­ту сто­ји да је у пи­та­њу ли­ста зе­ма­ља са­ста­вље­на на осно­ву јед­но­став­но­сти, од­но­сно ла­ко­ће по­сло­ва­ња у сва­кој од њих. Та јед­но­став­ност, од­но­сно ла­ко­ћа по­сло­ва­ња за­сно­ва­на је на из­ве­шта­ју Свет­ске бан­ке ко­ји го­во­ри о то­ме ко­ли­ко је јед­но­став­но по­сло­ва­ти у од­ре­ђе­ној зе­мљи ка­да се осни­ва пред­у­зе­ће, од­но­сно ко­ли­ко тре­ба вре­ме­на да се до­би­је гра­ђе­вин­ска до­зво­ла, ко­ли­ко тре­ба вре­ме­на да се до­би­је при­кљу­чак за стру­ју, ко­ли­ко ко­шта да се из­гра­ди ма­га­цин или про­из­вод­ни по­гон и слич­но. Да­кле, ми у су­шти­ни го­во­ри­мо о Ли­сти ла­ко­ће по­сло­ва­ња, од­но­сно Ли­сти јед­но­став­но­сти по­сло­ва­ња. По­ред то­га што су ови пре­ве­де­ни тер­ми­ни тро­чла­ни као и из­вор­ни тер­мин, њи­хо­ва пред­ност над ан­гли­ци­змом је­сте што су они про­зир­ни­ји, ра­зу­мљи­ви­ји и мо­же­мо их пи­са­ти ћи­ри­ли­цом. Та­ко­ђе, од њих је мо­гу­ће тво­ри­ти и акро­ни­ме, па срп­ској по­ну­ди нео­ло­ги­за­ма мо­же­мо до­да­ти и ЛИ­ЛАП (Ли­ста ла­ко­ће по­сло­ва­ња), ЛИ­ЈЕП (Ли­ста  јед­но­став­но­сти по­сло­ва­ња), али и акро­ним­ско-име­нич­ки об­лик  ЛАП ли­ста (ЛАП – ла­ко­ћа по­сло­ва­ња), ко­ји је до­дат­но пам­тљив и увер­љив због сво­је али­те­ра­тив­но­сти.
Уко­ли­ко се и да­ље под окри­љем ин­тер­на­ци­о­на­ли­за­ци­је (чи­тај: ан­гли­за­ци­је) тер­ми­но­ло­ги­је не од­у­ста­је од ис­кљу­чи­вог пре­у­зи­ма­ња ре­чи из ен­гле­ског је­зи­ка у срп­ски (Do­ing bu­si­ness је ов­де са­мо је­дан при­мер за ову по­ја­ву), он­да је по­треб­но из­ба­ци­ти срп­ски и ћи­ри­ли­цу из упо­тре­бе јер пред­ста­вља­ју не­по­же­љан си­но­ним­ски тер­ми­но­ло­шки те­рет за ан­гли­ци­зме. Спо­ра­зу­ме­вај­мо се ле­по на ен­гле­ском, од­но­сно на ан­гло­срп­ском. Не­мој­мо, да­кле, ви­ше пи­та­ти ка­кви су усло­ви по­сло­ва­ња у зе­мљи, већ: „Ка­ко се ду­ин­гу­је би­знис?“ Још ако од­го­во­ри­мо „Екс­тра!“ (пи­ше се, на­рав­но „Еxtra!“), од­лич­но ће­мо се укло­пи­ти у да­на­шње жар­го­ни­зо­ва­но ан­гло­срп­ско струч­но оп­ште­ње, али и не­чи­ње­ње да се опи­са­но ста­ње по­пра­ви. 
До­цент на Уни­вер­зи­те­ту Уни­он – Ни­ко­ла Те­сла


Коментари16
ab6a6
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

penzioner
Dobro sam znao francuski a solidno i engleski i duing listu sam zamisljao kao listu koliko smo duzni, potpuno sam gubio iz vida da je koren iz reci do-raditi. Autoru zameram sto napada medije za upotrebu, rec je promovisao preds.( a ne premijer),Vlade koji rado koristi reci kao ibiardi, dzidipi itd. u ovoj polupismenoj Srbiji. Bolje da autor zamoli politicare da ne koriste strane reci. Evo ovih dana svi na tv govore da treba zameniti sva 4 pneumatika, kao da nemamo nasu rec gume.
Kiza
Srpski primitivizam.
Milica Jovanović
Čula sam da se umesto "whistleblower" koristi termin uzbunjivač. Svakako primerenije nego zviždač, bukvalni prevod u ovom slučaju besmislen i nerazumno upotrebljen.
Marko
Meni je najbolji "zvizdac" ili ti whistleblower. Prevedeno bukvalno. Na primer mogli bi englezi uzeti od nas "blago teleci pogled" i da ga prevedu na " easy veal look". Ima smisla, zar ne?
Simonida Popović
Kada Vi budete pravili listu, vi je nazovite LILAP, ako vam se tako sviđa. Dok se pozivate na tuđe liste, morali biste poštovati izvorno ime. Imena se ne prevode jer ona imaju samo nominacijsku, ne i pojmovnu vrednost (pa, kao takva, nisu prevodiva), ali mogu se uspešno transkribovati i prilagoditi time novom jezičkom okruženju, a za uspešnu transkripciju postoje načelna uputstva u Matičinom pravopisu. Zamislite da vam, recimo, ne zvuči srpski ili vam teško pada da ćirilicom napišete John, odnosno Džon, pa lepo čoveka preimenujete u Jovan. Nema nikakve prepreke da se u ćiriličnom tekstu pozovete na Дуингбизнис листу, odnosno, u latiničkom na – Duing biznis ili Doing business listu, baš kao što nema prepreke da ćirilicom napišete Џон. Ne dižite bezrazložne uzbune i ne pravite zabune tamo gde ih nema. Kao što nijedan Џон nije ugrozio ćirilicu, neće je ugroziti ni Дуинг бизнис листа.
Бојан Вујиновић
Подржавам г. Божића и додајем: Зашто се зауставити само на терминима ин енглеског говорног подручја. Преузмимо и јапанске и кинеске, можда и вијетнамске, или боље банту термине. Тако ћемо обогатити језик, а додатно научити и нове гласове (као нпр. енглеско кревељење, умкање, које је, узгред, код нас оличење несигурног и лошег говора). Додатно, залажем се да се робне марке из тих држава обавезно пишу на њиховом писму. Нарочито се залажем за оригинални изговор рецимо кинеских и јапанских имена. Јесте да би домови здравља били пуни пацијената који имају проблема са гушењем, али зашто би одустајали од наше покондирености. Не треба се ту зауставити, већ приједлоге за даље идиотске ставове слати на адресу САНУ. И за крај, академицима и уопште писменима: Пређите из инфантилног и дефетистичког у офанзивни, патриотски, људски, стручни, морални... контранапад! Образујте људе гдје је год то могуће, макар и под буквом! Политичари ће морати попустити, кад им се народ буде изругивао.
Препоручујем 8
Душан Божић
У част врхунског језичког стручњака и борца за српски језик и ћирилицу, Simonide Џон/Јован/John Popović, а са циљем побољшања разумљивости и очувања српског језика струке и науке, УКИДА се превођење енглеских назива листи на српски језик, УВОДЕ се енглески, англосрпски и латиница уместо српског језика и ћирилице, те се ВРШИ ИСПРАВАК досадашњих термина који су великом заблудом и грешком преведени уместо "прилагођени" у српски језик: List of bills for collection НИЈЕ ВИШЕ Преглед меница за наплату, већ List of bils for kolekšn; Free commodity list НИЈЕ ВИШЕ Списак робе ослобођене царињења, већ Fri komoditi list; National Listing Committee НИЈЕ ВИШЕ Државна комисија за котације, већ Nešnal Listing Komiti; Company list of accounts НИЈЕ ВИШЕ Контни план предузећа, већ Kampani list of akaunts; International drawing list НИЈЕ ВИШЕ Међународна листа обвезница, већ Internešnal drouing list; Doing business list НЕ МОЖЕ бити Листа лакоће пословања, већ Duing biznis listа итд. Честитамо!
Препоручујем 17
Прикажи још одговора

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља