субота, 16.01.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 14.11.2016. у 22:00 Биљана Митриновић

Пукотине у ЕУ после америчких избора

Велика Британија, Мађарска и Француска одбиле да учествују на хитном ванредном окупљању чланица ЕУ поводом победе Доналда Трампа, сматрајући да нема места хистерији
Спуштање лопте: Борис Џонсон, Себастијан Курц и Дидије Рејндерс (Фото Ројтерс)

За­те­че­ност по­бе­дом ре­пу­бли­кан­ца До­нал­да Трам­па по­ка­за­ла је ју­че на са­стан­ку ми­ни­ста­ра спољ­них по­сло­ва Европ­ске уни­је не са­мо да не по­сто­ји озби­љан за­јед­нич­ки став пре­ма бу­ду­ћем аме­рич­ком пред­сед­ни­ку, ко­ме се ве­ћи­на европ­ских чла­ни­ца ни­је на­да­ла, не­го да не по­сто­ји ни уса­гла­ше­на спољ­на по­ли­ти­ка у Бри­се­лу.

Ко­ли­ко је све кли­ма­во у се­ди­шту бри­сел­ске ад­ми­ни­стра­ци­је ви­де­ло се још у не­де­љу на­ве­че, ка­да је ше­фи­ца спољ­не по­ли­ти­ке Фе­де­ри­ка Мо­ге­ри­ни ор­га­ни­зо­ва­ла не­фор­мал­ни са­ста­нак то­ком ве­че­ре. Пред­став­ни­ци не­ких чла­ни­ца су кри­ти­ко­ва­ли ње­ну од­лу­ку да са­зи­ва хи­тан са­ста­нак по­во­дом ре­зул­та­та де­мо­крат­ских из­бо­ра њи­хо­вог кључ­ног са­ве­зни­ка. На­и­ме, би­ло је пла­ни­ра­но да ми­ни­стри дан ка­сни­је одр­же ре­до­ван ме­сеч­ни са­ста­нак у Бри­се­лу, чи­ја је глав­на те­ма тре­ба­ло да бу­де Тур­ска.

Ми­ни­стри спољ­них по­сло­ва Бри­та­ни­је, Фран­цу­ске и Ма­ђар­ске ни­су при­су­ство­ва­ли овом ван­ред­ном оку­пља­њу. Ка­ко је из­ве­стио „Еурак­тив”, пор­тал бли­зак бри­сел­ској ад­ми­ни­стра­ци­ји, Мо­ге­ри­ни­је­ва је ко­мен­та­ри­са­ла од­су­ство бри­тан­ског ми­ни­стра спољ­них по­сло­ва Бо­ри­са Џон­со­на ре­кав­ши да је ваљ­да нор­мал­но за зе­мљу ко­ја је на ре­фе­рен­ду­му од­лу­чи­ла да на­пу­сти ЕУ да је не за­ни­ма­ју раз­го­во­ри о бу­дућ­но­сти од­но­са ЕУ и САД.

Обра­зла­жу­ћи Џон­со­нов из­о­ста­нак са ван­ред­ног су­сре­та, бри­тан­ско ми­ни­стар­ство спољ­них по­сло­ва је на­ве­ло да не ви­ди по­тре­бу за одр­жа­ва­њем ван­ред­ног са­стан­ка у не­де­љу (Џон­сон је при­су­ство­вао ју­че­ра­шњем ре­дов­ном са­стан­ку у Бри­се­лу) због то­га што из­бо­ри у САД ни­су одр­жа­ни на­пре­чац, не­го је одав­но по­зна­то ка­да се одр­жа­ва­ју.

У са­оп­ште­њу је с ве­ли­ком до­зом не­ра­зу­ме­ва­ња за фру­стра­ци­ју ко­ја се осе­ћа у де­лу ЕУ због ре­зул­та­та аме­рич­ких пред­сед­нич­ких из­бо­ра на­ве­де­но да је „спро­ве­де­на де­мо­крат­ска про­це­ду­ра, да је сту­пио на сна­гу пре­ла­зни пе­ри­од и да ће Бри­та­ни­ја ра­ди­ти са ак­ту­ел­ном и бу­ду­ћом ад­ми­ни­стра­ци­јом ка­ко би обез­бе­ди­ла нај­бо­ље по­зи­ци­је”.

Фран­цу­ски ми­ни­стар спољ­них по­сло­ва Жан Марк Еро (та­ко­ђе до­шао на ре­до­ван ју­че­ра­шњи са­ста­нак) оправ­дао је из­о­ста­нак са ве­че­ре „ве­о­ма ва­жним са­стан­ком” у по­не­де­љак ра­но ују­тру са но­вим ге­не­рал­ним се­кре­та­ром УН Ан­то­ни­јем Гу­те­ре­сом.

А ма­ђар­ски ми­ни­стар спољ­них по­сло­ва Пе­тер Си­јар­то, још је­дан од оних ко­ји се ни­су ода­зва­ли хит­ном по­зи­ву Мо­ге­ри­ни­је­ве, не­го су по­сла­ли ам­ба­са­до­ре, из­ја­вио је да је са­ста­нак „са­свим пре­у­ра­њен”, као и да је ба­зи­ран на „фру­стри­ра­ју­ћим и хи­сте­рич­ним из­ја­ва­ма ко­је су по­те­кле из Евро­пе” по­во­дом Трам­по­ве по­бе­де.

„Док не бу­де­мо зна­ли ко ће би­ти за­ду­жен за аме­рич­ку спољ­ну по­ли­ти­ку, док Бе­ла ку­ћа не са­чи­ни и не об­ја­ви сво­је еко­ном­ске и спољ­но­по­ли­тич­ке при­о­ри­те­те, та­кав са­ста­нак је пот­пу­но гу­бље­ње вре­ме­на и ја не знам о че­му би­смо мо­гли да раз­го­ва­ра­мо”, ре­као је Си­јар­то. Из­ја­ва ње­го­вог пре­ми­је­ра Вик­то­ра Ор­ба­на у тре­нут­ку Трам­по­ве по­бе­де је би­ла да­ле­ко од фру­стри­ра­но­сти: он је Трам­по­ву по­бе­ду на­звао „од­лич­ном ве­шћу” и до­ка­зом да „де­мо­кра­ти­ја још по­сто­ји”.

Си­јар­то је ци­љао на упо­зо­ре­ње пред­сед­ни­ка Европ­ске ко­ми­си­је Жан-Кло­да Јун­ке­ра да из­бор Трам­па за аме­рич­ког пред­сед­ни­ка ри­зи­ку­је да по­ре­ме­ти од­но­се САД и Евро­пе, као и на ње­гов по­зив бу­ду­ћем аме­рич­ком пред­сед­ни­ку да се што пре из­ја­сни о пи­та­њи­ма по­пут гло­бал­не тр­го­ви­не и по­ли­ти­ке ве­за­не за кли­му и бу­ду­ће од­но­се са НА­ТО са­ве­зни­ци­ма. Ова ње­го­ва из­ја­ва на­и­шла је на отво­ре­ну кри­ти­ку не­ко­ли­ко пред­став­ни­ка чла­ни­ца, док не­ки дру­ги ни­су кри­ти­ко­ва­ли Јун­ке­ра, али су зах­те­ва­ли да се „спу­сти лоп­та”.

Пољ­ски ми­ни­стар спољ­них по­сло­ва Ви­толд Ва­шчи­ков­ски из­ја­вио је да без об­зи­ра на то што но­во­и­за­бра­ни пред­сед­ник САД „ни­је ан­ђео”, он ни­је „ни де­те са по­себ­ним по­тре­ба­ма” да би се тра­жи­ли по­себ­ни од­но­си са САД, пре­не­ла је ју­че аме­рич­ка аген­ци­ја АП. Он је у не­де­љу на­ве­че у Бри­се­лу ре­као да се Трамп не мо­же до­да­ти на ли­сту про­бле­ма ЕУ, јер „Евро­па има мно­го про­бле­ма, али де­фи­ни­тив­но не са САД”.

От­при­ли­ке на тра­гу ста­ва Ма­ђар­ске и Пољ­ске, Мо­ге­ри­ни­је­ва је по­сле ве­че­ре оба­ве­сти­ла но­ви­на­ре да ЕУ оче­ку­је „ве­о­ма сна­жно парт­нер­ство са САД”, на осно­ва­ма „на­ших прин­ци­па, вред­но­сти и ин­те­ре­са” и да су „сви за­јед­но од­лу­чи­ли да са­ра­ђу­ју са бу­ду­ћом ад­ми­ни­стра­ци­јом, чак и у пр­вој не­де­љи тран­зи­ци­је”. „То не за­ви­си од нас, не­го је на бу­ду­ћој аме­рич­кој ад­ми­ни­стра­ци­ји да де­фи­ни­ше сво­ју по­зи­ци­ју”, ре­кла је Мо­ге­ри­ни­је­ва об­ја­снив­ши да је то је­ди­ни став ко­ји тре­нут­но ЕУ мо­же за­у­зе­ти јер „свет иде да­ље, Евро­па иде да­ље, кри­за се на­ста­вља, али и мо­гућ­но­сти”.

Ми­ни­стар спољ­них по­сло­ва Сло­вач­ке, ко­ја пред­се­да­ва Са­ве­ту ЕУ, Ми­ро­слав Лај­чак је из­нео не­што пре­ци­зни­ји став: „Ми раз­у­ме­мо да ће Аме­ри­ка за­у­зе­ти не­што као по­сло­ван при­ступ и због то­га би тре­ба­ло да бу­де ви­ше Евро­па са на­ше стра­не, али ни­ко ни­је до­вео у пи­та­ње ис­ход из­бо­ра ни­ти на­шу спрем­ност да са­ра­ђу­је­мо са САД.”

Ка­ко су пре­не­ле аген­ци­је, бел­гиј­ски ми­ни­стар Ди­ди­јер Рејн­дерс је бра­нио са­зи­ва­ње са­стан­ка спољ­них ми­ни­ста­ра, ре­кав­ши да са­ста­нак ни­је са­зван по хит­ном по­ступ­ку и Евро­па ни­је збу­ње­на. „Би­зар­но би би­ло да се ши­ром све­та го­во­ри о аме­рич­ким из­бо­ри­ма, а да то не ра­де ми­ни­стри спољ­них по­сло­ва”, ре­као је он и об­ја­снио да ће ЕУ мо­ра­ти да са­че­ка и ви­ди ка­кве ће ста­во­ве за­у­зе­ти но­ва ад­ми­ни­стра­ци­ја у на­ред­ним ме­се­ци­ма. „Раз­го­во­ри се са­да од­но­се на то ка­ко ЕУ мо­же да оја­ча свој глас у све­ту”, ре­као је Рејн­дерс.

Сво­је ви­ђе­ње на­сто­ја­ња да ЕУ оја­ча Мо­ге­ри­ни­је­ва је из­не­ла у по­не­де­љак, по­но­вив­ши иде­ју о про­јек­ту ја­ча­ња европ­ске без­бед­но­сти „јер је то по­треб­но пре све­га гра­ђа­ни­ма ЕУ”. Ше­фи­ца европ­ске спољ­не по­ли­ти­ке ни­је по­ми­ња­ла ја­ча­ње без­бед­но­сти ЕУ у кон­тек­сту Трам­по­ве пред­из­бор­не на­ја­ве да САД не­ће ин­тер­ве­ни­са­ти бра­не­ћи чла­ни­це у Евро­пи ко­је не пла­ћа­ју до­го­во­ре­на два од­сто БДП-а за сво­ју од­бра­ну НА­ТО-у, не­го је на­ве­ла да гло­бал­на стра­те­ги­ја о европ­ској без­бед­но­сти и од­бра­ни, ко­ју ће пред­ста­ви­ти ми­ни­стри­ма, не пред­ви­ђа фор­ми­ра­ње европ­ске вој­ске, не­го струк­ту­ре ко­ја ће де­ло­ва­ти за­јед­но са НА­ТО-ом.

Она је под­се­ти­ла да је од­бра­на ЕУ би­ла те­ма и пре аме­рич­ких из­бо­ра и да „има још ви­ше раз­ло­га да то бу­де и да­ље”. Ме­ђу­тим, ни око те иде­је ни­је би­ло са­гла­сно­сти, јер је ју­че аустриј­ски кан­це­лар Кри­сти­јан Керн ре­као да не по­др­жа­ва иде­ју у ве­зи са фор­ми­ра­њем вој­ске ЕУ. Керн је по­ру­чио да је ње­му не­за­ми­сли­во уче­шће аустриј­ске вој­ске у ак­ци­ји ко­ја не би би­ла под ко­ман­дом Аустри­је. Ми­ни­стар од­бра­не Ханс Пе­тер До­ско­цил је био ја­сан: „Ви­ше са­рад­ње да, али вој­ску ЕУ од­би­јам.”

На свом ре­дов­ном са­стан­ку ју­че ми­ни­стри су за­тра­жи­ли од вла­сти у Те­хе­ра­ну да пот­пу­но спро­ве­де у де­ло спо­ра­зум о упо­тре­би ну­кле­ар­не енер­ги­је у Ира­ну је­ди­но у ци­вил­не, а не у вој­не свр­хе. Ка­ко је са­оп­ште­но, ЕУ ће на­ста­ви­ти да по­ку­ша­ва да об­но­ви ве­зе са Ира­ном, као на­ста­вак скло­пље­ног спо­ра­зу­ма о ну­кле­ар­ном про­гра­му, за ко­ји је но­во­и­за­бра­ни пред­сед­ник САД До­налд Трамп ре­као да ће га уки­ну­ти, пре­нео је ју­че Рој­терс.

 

 

Коментари23
e32a7
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

MN
Smejurija....svi ocekivali Klintonku, nastavak davljenja Rusije, dobre polozaje, kad ono ''Zeka'' iz sesira ....Trampic...a sad lepe reci, saradnja mora da se nastavi, postovanje SAD i njegovog predsednika. Zna Trampic s'kim ima posla, sta o njemu misle...bice tu dobre zabave i razno raznih budalastina.
Miroljub Stojković
Zar nije još Šarl De Gol, poslednji veliki evropski državnik, pred pad s vlasti, rekao da je jedina ,prava i istinski ujedinjena Evropa' ona koja bi se pružala od Urala do Atlantika. Dakle, Evropa sa Rusijom u svom sastavu. Znao je, bolje nego drugi, da ćemo u protivnom, dobiti Evropu pod potpunom vojnom i bankarsko-lihvarskom kontrolom Amerike (i Britanijom, u ulozi njenog ,trojanskog konja'). To se i dogodilo. Tako smo doživeli da upoznamo ,sve blagodeti' unipolarnog sveta koji nas je, nedavno, doveo do ambisa moguće nuklearne kataklizme. Otuda čuđenje evropskih ,državnika' (koji su sve samo ne to, državnici), rezultatima predsedničkih izbora u SAD, najlepši mogući poklon koji je čovečanstvo moglo da dobije.
Slavisa Milosevic
Panika koja je zahvatila pacove u briselskoj kanalizaciji, najavljuje cunami koji dolazi preko bare i koji ce mnoge od njih pocistiti.
Перча Контраш
Ко ли то планира да угрози безбедност Европе, да започне рат и освајања, има ли таквих наговештаја, шта кажу војни аналитичари и стратези? Измишљотине о угрожености Европе пласирају американци највећи светски рекеташи, који су занат научили од Џона Дилингера и Ал Капонеа, најозлоглашенијих гангстера и рекеташа. И Доналд Трамп припада гангстерају иако још увек није постао амерички председник, јер је у доброј америчкој гангстерској традицији упозорио Јужну Кореју да је неће бранити од напада Северне Кореје уколико не плате више него до сада. Рече да нема бесплатне одбране. Одлазећи амерички председник Обама тражио је од европљана да повећају војне буџете, да се наоружају савременим америчким наоружањем, јер им је садашње застарело. Разједињене и економски пропале европске државе немају ни цвоњак за куповину америчког оружја и настоје да створе своју војску, да се коначно ослободе америчке окупације иако американци желе да тамо вечито остану, да вечито наплаћују рекет.
Гуламфер
Једини проблем на који је Обама заборавио, је да нема новог савременог америчког наоружања. Толико је крадено и пљачкано да је стање војске буквално трагично. Зато је 200 генерала и адмирала уосталом подржало Трампа, јер је између осталог рекао да ће "размотрити затварање непотребних база, војни буџет повећати и све уложити у развој стратешког (читај нуклеарног) наоружања јер САД силно заостају за Русијом".
Spasko
Nisu to pukotine vec pravi zemljotres. Svi su imali plan A ,plan B se upravo razradjuje .Dok je sve islo na njihov sistem bez prigovora i narod cutao povijene kicme ,niko se nije setio da kaze ovo sto pojedini novinari ,analiticari i politicari momentalno pricaju. Sada je medjutim druga situacija, narodu je probudjena svest na celoj planeti.Pod strahom da se njima ne dogodi sto se uveliko desava ,svim snagama se traze izlazi i solucije,kako BI sto vise neosteceni prosli .

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља