среда, 21.10.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
четвртак, 29.12.2016. у 22:00 Сандра Гуцијан
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ ФОН-а ПРЕСУДИЛО

Синиша Мали није плагирао докторат

Етичка комисија ФОН-а је закључила да не може бити оспорен оригинални научни допринос докторске дисертације градоначелника Београда, уз оцену да су пропусти у начину цитирања занемарљивог обима
(Фото Дарко Ћирков)

Док­тор­ска ди­сер­та­ци­ја гра­до­на­чел­ни­ка Бе­о­гра­да Си­ни­ше Ма­лог, ко­ју је од­бра­нио на Фа­кул­те­ту ор­га­ни­за­ци­о­них на­у­ка у Бе­о­гра­ду, ни­је пла­ги­јат – од­лу­чи­ла је Етич­ка ко­ми­си­ја ове ви­со­ко­школ­ске ин­сти­ту­ци­је, а тај из­ве­штај је при­хва­ти­ло и На­став­но-на­уч­но ве­ће ФОН-а, са­зна­је „По­ли­ти­ка”.

Ка­ко нам је ре­че­но, с об­зи­ром на то да су у јав­но­сти из­ре­че­не вр­ло озбиљ­не оп­ту­жбе, ко­ми­си­ја је де­таљ­но ана­ли­зи­ра­ла рад ко­ји се у ме­ди­ји­ма оспо­ра­ва већ ду­же вре­ме. За­кљу­че­но је да је про­це­ду­ра при­ја­ве и од­бра­не док­тор­ске ди­сер­та­ци­је спро­ве­де­на у скла­ду са за­ко­ном, да ди­сер­та­ци­ја има ори­ги­на­лан на­уч­ни до­при­нос ко­ји не мо­же би­ти оспо­рен, упр­кос то­ме што по­сто­је про­пу­сти у на­чи­ну ци­ти­ра­ња, али ко­ји су за­не­мар­љи­вог оби­ма.

– Ко­ми­си­ја је фор­ми­ра­на у но­вем­бру, а за­тра­же­на је и из­ја­ва ауто­ра. Си­ни­ша Ма­ли је не­ги­рао на­во­де „Пе­шча­ни­ка” и ре­као да је ди­сер­та­ци­ја ре­зул­тат ње­го­вог про­фе­си­о­нал­ног опре­де­ље­ња већ 20 го­ди­на. Из­ве­штај је за­тим про­сле­ђен На­став­но-на­уч­ном ве­ћу и ме­ни као де­ка­ну. При­хва­ћен је на сед­ни­ци 21. де­цем­бра. Од­лу­ку ННВ и из­ве­штај Етич­ке ко­ми­си­је по­сла­ли смо и Рек­то­ра­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду и ти­ме је, што се ФОН-а ти­че, при­ча за­вр­ше­на. Во­лео бих да се већ јед­ном ста­ви тач­ка на „и” и да се, уме­сто оп­ту­жба­ма, ба­ви­мо ус­пе­си­ма сту­де­на­та и на­став­ни­ка и Бе­о­град­ским уни­вер­зи­те­том, ко­ји је нај­ве­ћи срп­ски бренд – ре­као је за наш лист де­кан проф. др Ми­ли­ја Сук­но­вић.

Он под­се­ћа да је ФОН фор­ми­рао ко­ми­си­ју са­ста­вље­ну од на­став­ни­ка, са­рад­ни­ка, сту­де­на­та и за­по­сле­них у струч­ним слу­жба­ма по при­ја­ви ко­ја је сти­гла на уни­вер­зи­тет, а да се од­лу­чи­ва­ло у скла­ду са но­вим пра­вил­ни­ци­ма не­дав­но усво­је­ним на БУ.

ФОН је у вре­ме прет­ход­ног де­ка­на др Ми­ла­на Мар­ти­ћа (у ју­лу 2014) од­ба­цио при­ја­ву пла­ги­ја­та као нео­сно­ва­ну. Та­да је та­ко­ђе ура­ђе­на де­таљ­на ана­ли­за са за­кључ­ком да је­сте би­ло не­а­де­кват­ног ко­ри­шће­ња ли­те­ра­ту­ре, али не у ме­ри да би се оспо­ри­ла ди­сер­та­ци­ја. Овај из­ве­штај ННВ је при­хва­ти­ло са 108 гла­со­ва за и че­ти­ри уз­др­жа­на, а све је про­сле­ђе­но Уни­вер­зи­те­ту у Бе­о­гра­ду.

Иако се из сед­ни­це у сед­ни­цу оче­ки­ва­ло да Се­нат БУ раз­ма­тра овај слу­чај, то се ни­је до­го­ди­ло, уз об­ја­шње­ње да не­до­ста­је за­кон­ска про­це­ду­ра за утвр­ђи­ва­ње пла­ги­ја­та. То је от­кло­ње­но у ју­лу ове го­ди­не, усва­ја­њем Ко­дек­са про­фе­си­о­нал­не ети­ке и Пра­вил­ни­ка о по­ступ­ку утвр­ђи­ва­ња не­а­ка­дем­ског по­на­ша­ња у из­ра­ди пи­са­них ра­до­ва. По­но­во је од ФОН-а за­тра­жен из­ве­штај, у скла­ду са но­вим про­це­ду­ра­ма.

Под­се­ти­мо, Си­ни­ша Ма­ли од­бра­нио је на Фа­кул­те­ту ор­га­ни­за­ци­о­них на­у­ка у Бе­о­гра­ду 2013. го­ди­не док­тор­ску те­зу под на­зи­вом „Кре­и­ра­ње вред­но­сти кроз про­цес ре­струк­ту­ри­ра­ња и при­ва­ти­за­ци­је – те­о­риј­ске кон­цеп­ци­је и ис­ку­ства Ср­би­је”. Чла­но­ви ко­ми­си­је би­ли су ван­ред­ни про­фе­сор ФОН-а Сла­ђа­на Бар­јак­та­ро­вић Ра­ко­че­вић и ре­дов­ни про­фе­сор Еко­ном­ског фа­кул­те­та Дра­ган Ђу­ри­чин, док је мен­тор био проф. др Он­дреј Ја­шко.

Ин­тер­нет пор­тал „Пе­шча­ник” је ју­ла 2014. го­ди­не об­ја­вио текст у ко­јем проф. др Ра­ша Ка­ра­пан­џа на­во­ди да је ана­ли­зом утвр­ђе­но да је нај­ма­ње тре­ћи­на тек­ста док­тор­ског ра­да Си­ни­ше Ма­лог, од­бра­ње­ног на ФОН-у, пла­ги­ра­на. У ја­ну­а­ру 2015. го­ди­не ча­со­пис „Or­ga­ni­za­tion and Ma­na­ge­ment” је по­ву­као чла­нак чи­ји је ко­а­у­тор гра­до­на­чел­ник, а у пи­та­њу је био је­дан од два на­уч­на ра­да на осно­ву ко­јих је Ма­ли сте­као пра­во да бра­ни док­тор­ски рад. Об­ја­шње­ње је би­ло да су не­ки де­ло­ви тек­ста го­то­во иден­тич­ни док­тор­ској те­зи Сти­фа­но­са Хај­ле­ме­ри­а­ма са Уни­вер­зи­те­та у Гро­нин­ге­ну, ко­ја је од­бра­ње­на 2001. го­ди­не.

Ка­ко са­зна­је­мо, на­кон ре­ви­зи­је тек­ста ко­ју је под­нео је­дан од ауто­ра, уред­ни­штво ча­со­пи­са је по­но­во об­ја­ви­ло чла­нак са увод­ном на­зна­ком у ко­јој је на­ве­ден још је­дан из­вор из ли­те­ра­ту­ре ко­ја је ко­ри­шће­на при­ли­ком из­ра­де сту­ди­је, а ко­ја је у прет­ход­ној вер­зи­ји тех­нич­ком гре­шком из­о­ста­вље­на.

Ка­ко смо из­бро­ја­ли, у по­ме­ну­том члан­ку из­о­ста­вље­но је да се на­ве­де из­вор 13 ре­че­ни­ца. На кра­ју тек­ста, ко­ји је до­сту­пан и на он­лајн из­да­њу ча­со­пи­са, на­во­ди се да се ауто­ри (Си­ни­ша Ма­ли, Сла­ђа­на Бар­јак­та­ро­вић Ра­ко­че­вић и Ге­ор­ге Са­во­ју) из­ви­ња­ва­ју због гре­шке.

Ма­ли је ина­че ди­пло­ми­рао на Еко­ном­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду, где је и ма­ги­стри­рао 1998. го­ди­не са те­мом „Тр­го­вин­ске из­ло­жбе као ин­стру­мент про­мо­ци­је пред­у­зе­ћа”. На­ред­не го­ди­не, ма­ги­стри­рао је и на Ва­шинг­тон­ском уни­вер­зи­те­ту у Сент Лу­и­су, на сме­ру фи­нан­си­ја.

Коментари55
ccecc
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

jack
...yeah, right
Копи-пасте, или ако прође прође
"Неки делови текста" обично у нашим условима износи 50-60%. Па онда добијеш шансу да докторираш. А баш ме интересује шта може да се напише у " Креирање вредности кроз процес реструктуирања и приватизације....". 20.000 фабрика распродато и продато у старо гвожђе. Стварно треба докторат да се ту нађе неко креирање вредности.
Jovan Milanovic
Nije pisao, nije ni plagirao
035
Зашто би докторат требало да буде научноистраживачки рад и допринос у некој области . Зар у Немачкој , Швајцарској , Француској није већ све откривено ? Наше је само да препишемо !
Dripac
Vi nemate pojma. Doktorat u nacelu nije ni o kakvom doprinosu u nauci. To je studentski rad kojim se pokazuje sposobnost i kapacitet da se bavi naucno-istrazivackim radom, napise naucni tekst i u principu razume tu akademsku akticnost. Doprinos nekoj oblasti nauke je sekundaran, moguc, ali veoma redak. Doprinos treba tek da sledi, ako takav svrseni student-naucnik zaista prihvati istrazivacki posao. Sinisa mali je odlucio da se bavi primenjenim poslovima i to je takodje validan izbor.
selo Vinca
@уббу Manguparija nam na svakom koraku sve uništi; pod punom ratnom opremom hapse saobraćajce za 20 evra mita a u lice nam se smeju mangupi koji su nas olakšali za milione evra. Imam doktorat tako što sam pet godina radio i danju i noću i vikendom i praznikom, reference dobijao iz inostranstva, muku mučio sa poluraspalom opremom, ... A šta radi manguparija? Godinama se ne skidaju sa TV ekrana i preko noći su doktori nauka! A tek šta rade mangupi po institutima? U Vinči, meni i kolegi ne mogu da plate dva dana konferencije u Budimpešti. Ali se zato jedan dasa mangupira našim parama i vodi četri pripravnice na Tajland. Šatro konferencija, u stvarnosti letovanje od dve nedelje koje košta 8000 evra.
ima se, moze se
Za vasu informaciju, u INN Vinca afera letovanje direktora i 4 saradnice na Tajlandu je zataskana. Za 5 putnika i 15 dana na Tajlandu samo avionske karte, smestaj i ishrana kostaju 5x1600=8000 evra. Tu su jos i dnevnice 5x15x70=5250 evra.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља