уторак, 15.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 08:49
СЕ­ДАМ ДЕ­ЦЕ­НИ­ЈА ТРО­ЛЕЈ­БУ­СА

„Троле” возиле Новобеограђане и Земунце

На првомајској паради у престоници Југославије представљен је први београдски тролејбус. – До 1973. преко Бранковог моста ишла су три тролејбуса – 14, 15 и 16. – Последњих година размишља се да их замене електробуси
Аутор: Дејан Алексићуторак, 02.05.2017. у 12:00
Студентски трг јануара 1949... (Фо­тотографије фотодокументација „Политике”)
... и априла 2017. (Фо­то Д. Јевремовић)
У Новом Београду јула 1965.

Пр­во­мај­ске па­ра­де у бив­шој СФРЈ сва­ке го­ди­не пред­ста­вља­ле су све­ча­но­сти о ко­ји­ма се да­ни­ма при­ча­ло. На па­ра­да­ма су се ре­дов­но при­ка­зи­ва­ла до­стиг­ну­ћа зе­мље „брат­ства и је­дин­ства”, а за Бе­о­гра­ђа­не је ме­ђу за­ни­мљи­ви­ји­ма би­ла па­ра­да 1947. Те го­ди­не, на пр­во­мај­ској па­ра­ди у пре­сто­ни­ци Ју­го­сла­ви­је пред­ста­вљен је пр­ви бе­о­град­ски тро­леј­бус. 

Исте го­ди­не ус­по­ста­вље­не су и ре­дов­не ли­ни­је – јед­на од Ка­ле­мег­да­на до Сла­ви­је и дру­га од Сла­ви­је до Цр­ве­ног кр­ста, по­том про­ду­же­на до Ка­ле­мег­да­на. Не­ко­ли­ко ме­се­ци ка­сни­је, тро­леј­бу­ска ве­за је ус­по­ста­вље­на и до Ду­ша­нов­ца. Ка­ко се на­во­ди у хро­ни­ка­ма ГСП-а, на пре­ла­зу из пр­ве у дру­гу по­ло­ви­ну 20. сто­ле­ћа иде­ја је би­ла да но­ва вр­ста во­зи­ла на стру­ју пре­у­зме глав­ну уло­гу у град­ском пре­во­зу. Са­мо осам го­ди­на од из­ла­ска пр­вог тро­леј­бу­са на пре­сто­нич­ке ули­це у во­зном пар­ку град­ског пре­во­зни­ка би­ла су 42 ова­ква во­зи­ла. 

Ви­зи­ја тих го­ди­на би­ла је да се тро­леј­бу­ска мре­жа ра­ши­ри до Зе­му­на, Ка­ра­бур­ме, Но­вог Бе­о­гра­да, Де­ди­ња… Не­што од то­га је и за­жи­ве­ло ве­о­ма бр­зо. Ве­за са Зе­му­ном ус­по­ста­вље­на је 1956. Пре­ма бе­ле­шка­ма хро­ни­ча­ра, до 1973. пре­ко Бран­ко­вог мо­ста ишла су три тро­леј­бу­са – 14 (Зе­ле­ни ве­нац – Зе­мун / Гор­њи град), ко­ји се сма­тра на­след­ни­ком пред­рат­не трам­вај­ске ли­ни­је, 15 (Зе­ле­ни ве­нац – Зе­мун / Но­ви град) и 16 (Зе­ле­ни ве­нац – Но­ви Бе­о­град / По­хор­ска). 

Да тро­леј­бу­ску ве­зу мо­жда тре­ба уки­ну­ти, у гра­ду је по­че­ло да се раз­ми­шља већ кра­јем ше­зде­се­тих го­ди­на.

Пре­ма по­да­ци­ма ГСП-а, по­чет­ком се­дам­де­се­тих, у вре­ме ка­да је град во­дио чу­ве­ни Бран­ко Пе­шић, пре­жи­ве­ла је са­мо тро­леј­бу­ска ли­ни­ја Ка­ле­мег­дан–Кру­ше­вач­ка ко­ја је та­ко­ђе тре­ба­ло да бу­де уки­ну­та. Ни­је ду­го про­шло, а већ сре­ди­ном те де­це­ни­је ис­тра­жи­ва­ња о јав­ном са­о­бра­ћа­ју у Бе­о­гра­ду су по­ка­за­ла да од тро­леј­бу­са као ви­да пре­во­за не тре­ба да се од­у­ста­не. Кра­јем се­дам­де­се­тих и по­чет­ком осам­де­се­тих као глав­ни тро­леј­бу­ски прав­ци су утвр­ђе­ни Ко­њар­ник, Ми­ља­ко­вац, Учи­тељ­ско на­се­ље, Ме­да­ко­вић, Ба­њи­ца, Ку­мо­драж, Зве­зда­ра… Oседамдесетих се ус­по­ста­вља ве­за са Ко­њар­ни­ком и Учи­тељ­ским на­се­љем, али, ка­ко би се пла­ни­ра­на но­ва мре­жа у пот­пу­но­сти оства­ри­ла, 1982. од­лу­че­но је да се ње­но уна­пре­ђе­ње фи­нан­си­ра из са­мо­до­при­но­са Бе­о­гра­ђа­на. Та­ко је већ 1983. трам­вај­ска мре­жа по­ста­ла бо­га­ти­ја за ли­ни­ју од Ка­ле­мег­да­на до Зве­зда­ре. Убр­зо по­сле ње, под­се­ћа­ју у ГСП-у, по­чи­ње да во­зи и „тро­ла” 29 (Ка­ле­мег­дан – Ме­да­ко­вић 3). Сре­ди­ном осам­де­се­тих Бе­о­гра­ђа­не је по­чео да пре­во­зи и тро­леј­бус 41 (од Ка­ле­мег­да­на до Ба­њи­це 2), а 1986. ус­по­ста­вља се ве­за из­ме­ђу Ба­њи­це 2 и Зве­зда­ре. Тај тро­леј­бус по­нео је озна­ку 40.

До кра­ја осам­де­се­тих тро­леј­бу­ска мре­жа се уста­љу­је, па је тро­леј­бус де­ве­де­се­тих уве­ли­ко део сва­ко­дне­ви­це Бе­о­гра­ђа­на. Кри­зне де­ве­де­се­те ни­су ишле на­ру­ку ни ка­да је реч о раз­во­ју јав­ног са­о­бра­ћа­ја, али и по­ред то­га, уочи но­вог ми­ле­ни­ју­ма, отва­ра се но­ви тро­леј­бу­ски де­по „Дор­ћол” за одр­жа­ва­ње 135 во­зи­ла.

И у по­след­њој де­це­ни­ји и по при­ча о од­ла­ску бе­о­град­ских тро­леј­бу­са у исто­ри­ју у ви­ше на­вра­та је по­кре­та­на и за­у­ста­вља­ња. Нај­но­ви­ја раз­ма­тра­ња на ову те­му по­ја­ви­ла су се про­шле го­ди­не ка­да су на ули­це пр­ви пут иза­шли елек­тро­бу­си. Јед­на од иде­ја ко­ја се у гра­ду нај­о­збиљ­ни­је раз­ма­тра је­сте да се, због ле­по­те цен­тра пре­сто­ни­це, од Сла­ви­је до Сту­дент­ског тр­га уки­не тро­леј­бу­ска кон­такт­на мре­жа и да тај по­тес оп­слу­жу­ју елек­тро­бу­си, а да тро­леј­бу­си од Сла­ви­је иду ка пе­ри­фер­ним окрет­ни­ца­ма. Осим то­га, ка­ко је на­ме­ра град­ских ота­ца да Сту­дент­ски трг пре­тво­ре у пе­шач­ку зо­ну, план је и да тро­леј­бу­си до Дор­ћо­ла убу­ду­ће иду уз Фран­цу­ску ули­цу и низ њу. Али, ни ту ни­је крај. Као ду­го­роч­но ре­ше­ње за тро­леј­бу­ски де­по спо­ми­ње се на­се­ље Ме­да­ко­вић јер је јед­на од иде­ја и да ова во­зи­ла у на­ред­ним де­це­ни­ја­ма углав­ном оп­слу­жу­ју брд­ске те­ре­не као што су Ко­њар­ник, Ме­да­ко­вић, део Вра­ча­ра, Ба­њи­ца, Ка­на­ре­во бр­до… Не­ки од ових пла­но­ва укла­па­ју се и у пред­лог но­ве мре­же град­ских ли­ни­ја ко­ји је пред­ста­вљен пре две го­ди­не.


Коментари1
237f4
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Јован К.
Да ли је правилно рећи 'потес', или 'потез' ? На потеСу од ... до, или на потеЗу од ... до ?

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља