петак, 04.12.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
субота, 29.04.2017. у 22:00 Ми­о­мир Фи­ли­по­вић

У Шимановцима више запослених него житеља

У ин­ду­стриј­ској зо­ни овог се­ла у оп­шти­ни Пе­ћин­ци по­слу­ју 48 ино­стра­них и две до­ма­ће фир­ме, ра­ди 3.200 љу­ди, и то је је­ди­но на­се­ље у Ср­би­ји у ко­ме не­ма не­за­по­сле­них (Фо­тографије Оп­шти­на Пе­ћин­ци)

Ши­ма­нов­ци су је­ди­но се­ло у Ср­би­ји ко­је има 50 фа­бри­ка. У по­го­ни­ма на те­ри­то­ри­ји овог се­ла са 3.000 жи­те­ља у оп­шти­ни Пе­ћин­ци има око 3.200 за­по­сле­них. Та­ко моћ­не ин­ду­стри­је на та­ко ма­лом про­сто­ру има ма­ло где и у нај­ра­зви­је­ни­јим зе­мља­ма Евро­пе. 

– Фа­бри­ке у Ши­ма­нов­ци­ма про­из­во­де ауто­мо­бил­ске де­ло­ве, ма­ши­не, гра­ђе­вин­ски ма­те­ри­јал, ту су по­го­ни пе­кар­ске ин­ду­стри­је... У фа­брич­кој зо­ни по­вр­ши­не 800 хек­та­ра све ком­па­ни­је су ино­стра­не, осим „Агро­са­ве” (про­из­вод­ња се­ме­на ку­ку­ру­за) и филм­ске ин­ду­стри­је „Пинк”. И би­ће их још до кра­ја го­ди­не – на­ја­вљу­је Ра­ди­вој Ми­ло­ше­вић, за­ду­жен у оп­шти­ни Пе­ћин­ци за ло­кал­ни еко­ном­ски раз­вој.

Све је по­че­ло пре тач­но 27 го­ди­на ка­да је део ата­ра пре­ма ауто-пу­ту, од­лу­ком оп­шти­не Пе­ћин­ци и Вла­де Ср­би­је, про­гла­шен рад­ном зо­ном за при­ват­на пред­у­зе­ћа. На том под­руч­ју су углав­ном би­ли па­шња­ци, тек ма­ли део се об­ра­ђи­вао, због под­зем­них во­да. Нај­пре је из­гра­ђе­на мре­же ка­на­ла и та­ко је зе­мљи­ште при­ве­де­но да­на­шњој на­ме­ни. 

По­след­њих де­се­так го­ди­на гра­ђе­не су фа­бри­ке. Бли­зи­на Бе­о­гра­да и ауто-пут учи­ни­ли су да је нај­ло­ши­ја зе­мља за об­ра­ђи­ва­ње по­ста­ла нај­ску­пља у Ср­би­ји. Хек­тар је до­сти­зао це­ну од 700.000 евра. За­ни­мљи­во је да су вла­сни­ци ши­ма­но­вач­ке зе­мље сво­јим на­след­ни­ци­ма има­ње де­ли­ли та­ко да плод­не ора­ни­це при­пад­ну де­ци ко­ја ће оста­ти на има­њу, док су оне ло­ши­је пар­це­ле на­сле­ђи­ва­ли си­но­ви ко­ји су сво­ју бу­дућ­ност ви­де­ли да­ле­ко од се­ла, као и ћер­ке ко­је су се уда­ва­ле ван Ши­ма­но­ва­ца. Ка­ко је баш тој зе­мљи вр­то­гла­во по­ра­сла це­на од ка­да је про­гла­ше­на рад­ном зо­ном, они су се ње­ном про­да­јом „ни кри­ви ни ду­жни” обо­га­ти­ли. Но­вац су углав­ном ула­га­ли у не­крет­ни­не по Бе­о­гра­ду, Но­вом Са­ду и дру­гим гра­до­ви­ма, али је би­ло и оних ко­ји су ку­по­ва­ли нај­бо­ље ора­ни­це и да­нас су пра­ви до­ма­ћи­ни.

– Ми смо је­ди­но на­се­ље у Ср­би­ји, а ве­ро­ват­но и ши­ре, ко­је не­ма не­за­по­сле­них. Ов­де по­сао ни­је до­био са­мо онај ко ни­је хтео да ра­ди. У фа­бри­ка­ма ко­је су се у Ши­ма­нов­ци­ма отва­ра­ле, рад­них ме­ста је би­ло и за не­ква­ли­фи­ко­ва­не и за оне са фа­кул­тет­ским ди­пло­ма­ма. Про­це­на је да је та­ко за­по­сле­но ви­ше сто­ти­на на­ших ме­шта­на. Оста­ли пу­ту­ју из су­сед­них се­ла, али и из Бе­о­гра­да – ис­ти­че Алек­сан­дар Ман­дић, пред­сед­ник Са­ве­та ме­сне за­јед­ни­це Ши­ма­нов­ци. Упра­во због чи­ње­ни­це да Ши­ма­нов­ча­ни ви­ше не од­ла­зе из се­ла, а оче­ку­је се да ће би­ти још ви­ше оних ко­ји би да се ту на­ста­не, би­ће из­гра­ђен дво­стру­ко ве­ћи вр­тић од по­сто­је­ћег, а мо­гу­ћа је и до­град­ња основ­не шко­ле, јер број ђа­ка ра­сте из го­ди­не у го­ди­ну. У шко­ли је са­да 260 уче­ни­ка, а у вр­ти­ћу 170 ма­ли­ша­на.

Ши­ма­нов­ци су нај­мно­го­људ­ни­је се­ло у оп­шти­ни Пе­ћин­ци. Ла­не је обе­ле­же­но 630 го­ди­на од на­се­ља­ва­ња Ср­ба на ово под­руч­је, а ме­сто је до­би­ло име по Ши­му­ну, пред­вод­ни­ку до­се­ље­ни­ка. У се­лу да­нас има де­се­так фа­ми­ли­ја ко­је су ов­де уко­ре­ње­не ду­же од три ве­ка. У Ши­ма­нов­ци­ма жи­ви и не­ко­ли­ко по­ро­ди­ца Сло­ва­ка и Ма­ђа­ра. 

– Има­мо фа­бри­ку во­де, по нај­ви­шим европ­ским стан­дар­ди­ма, до сва­ке од хи­ља­ду ку­ћа из­гра­ђе­на је ка­на­ли­за­ци­ја. Про­дав­ни­це су од­лич­но снаб­де­ве­не, ра­де ка­фа­не и ре­сто­ра­ни, по­шта, бан­ке, апо­те­ке... – на­бра­ја Ман­дић.

Ши­ма­нов­ча­ни су ак­тив­ни и на по­љу кул­ту­ре и спор­та. Дом кул­ту­ре је сте­ци­ште за ви­ше од 150 чла­но­ва КУД-а „Искон”. На­сту­пи Удру­же­ња же­на „Ши­ма­нов­чан­ке” ве­о­ма су за­па­же­ни на ет­но-сај­мо­ви­ма. Фуд­бал­ски клуб „Хај­дук” по­сто­ји 90 го­ди­на и има шко­лу фуд­ба­ла, а ту су још два ко­шар­ка­шка клу­ба у срп­ској ли­ги, бо­ћа­ри, лов­ци... 

Је­ди­ни про­блем за оне ко­ји же­ле да се на­се­ле у Ши­ма­нов­ци­ма, да не би­сва­ко­днев­но пу­то­ва­ли на по­сао, је­сте тај што ста­ре ку­ће ни­су јеф­ти­не. Це­на им је до 30.000 евра, а и не­ма их мно­го у по­ну­ди. У мно­гим се­ли­ма Сре­ма ку­ће та­квог ква­ли­те­та не ко­шта­ју ви­ше од 7.000 евра.

– За­то ми ра­ди­мо на то­ме да про­ши­ри­мо зо­ну се­ла за ста­но­ва­ње где ће­мо уре­ди­ти пла­це­ве од по пет ари и про­да­ва­ти, за­ви­сно од ло­ка­ци­је, по це­ни од пет до се­дам хи­ља­да евра за ар, па не­ка љу­ди са­ми се­би гра­де ку­ће – за­кљу­чу­је Алек­сан­дар Ман­дић.

Коментари1
e7b0f
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Ћирковић В.Ђорђе
У Шимановцима није баш тако лепо и бајковито како је пренео ваш новинар и политички инструисан саговорник. У насељу су све врсте загађења у порасту и већ сада је животна средина озбиљно угрожена од нарастајуће индустријске зоне која је већ неодговорно и опасно ушла у село. О култури и спорту питајте мештане и добићете сасвим другачије оцене стања. Село као насеље је потпуно запуштено, споменици пропадају, јавне зграде се не одржавају, нехигијена влада и кроз срце села дан и ноћ тутње тешки камиони са опасним теретом. Вода из водовода није за пиће, јер је само бактериолошки исправна. Фабрика воде се налази цик уз највећег загађивача штампарију "Модриани" и неколико хала. Ја сам трећа генерација која чита ваш цењени лист и очекујем да се овај коментар постави, али и да у што скорије време поново урадите репортажу из нашег места. Поздрав!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља