уторак, 22.05.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:04

Потврда специјалних веза Београда и Пекинга

уторак, 16.05.2017. у 08:56
Александар Вучић се сусрео са кинеским премијером Ли Кећијангом (лево) и председником Си Ђин­пин­гом (Фото Фонет/ Фото Влада Србије)

Пе­кинг – Пре­ми­јер Ср­би­је Алек­сан­дар Ву­чић са­стао се са пред­сед­ни­ком Си Ђин­пин­гом и пре­ми­је­ром Ли Ке­ћи­јан­гом, а у тим раз­го­во­ри­ма на­гла­ше­но је ме­ђу­соб­но раз­у­ме­ва­ње и ува­жа­ва­ње са ја­сном по­ру­ком да је Ср­би­ја Ки­ни је­дан од нај­ва­жни­јих и нај­бли­ски­јих стра­те­шких парт­не­ра.

У при­лог то­ме го­во­ри и ис­ка­за­на спрем­ност пред­сед­ни­ка Ки­не да ра­ди да­ље на учвр­шћи­ва­њу од­но­са и стра­те­шког парт­нер­ства две зе­мље уз уве­ре­ње да ће Ср­би­ја под ру­ко­вод­ством иза­бра­ног пред­сед­ни­ка Алек­сан­дра Ву­чи­ћа еко­ном­ски и по­ли­тич­ки још бр­же на­пре­до­ва­ти.  Че­сти­та­ју­ћи Ву­чи­ћу по­бе­ду на из­бо­ри­ма, Си Ђин­пинг је по­ру­чио да при­ја­те­љи ко­ји до­ла­зе из­да­ле­ка чи­не да јед­на др­жа­ва бр­же на­пре­ду­је. 

Многи би желели да са Кином имају партнерство какво има Србија, поручио Вучић

„Под ва­шим ру­ко­вод­ством Ср­би­ја ће еко­ном­ски и по­ли­тич­ки још бр­же на­пре­до­ва­ти. Ви сте до­при­не­ли до­брим од­но­си­ма на­ше две зе­мље. На­ша би­ла­те­рал­на са­рад­ња је тре­нут­но на нај­ви­шем ни­воу. Спре­ман сам да ра­ди­мо за­јед­но на учвр­шћи­ва­њу од­но­са и стра­те­шког парт­нер­ства на­ше две зе­мље”, ка­зао је он, а пре­но­си Тан­југ. 

Ву­чић је у раз­го­во­ру са Си Ђин­пин­гом ре­као да је по­ча­ство­ван мо­гућ­но­шћу да при­су­ству­је фо­ру­му „По­јас и пут за ме­ђу­на­род­ну са­рад­њу” и што је са­рад­ња са Ки­ном до­при­не­ла да Ср­би­ја ура­ди мно­го. 

Он је ки­не­ског пред­сед­ни­ка оба­ве­стио о ре­зул­та­ти­ма ра­да „Же­ле­за­ре Сме­де­ре­во” и за­хва­лио му на по­мо­ћи око ре­а­ли­за­ци­је тог спо­ра­зу­ма са ком­па­ни­јом „Хе­стил”.

„На­шу пут­ну ин­фра­струк­ту­ру смо раз­ви­ли у по­след­ње две го­ди­не ви­ше не­го у по­след­њих 60, и то без ва­ше по­мо­ћи ни­ка­да не би­смо ус­пе­ли. По­др­жа­ва­мо по­ли­ти­ку јед­не Ки­не и увек мо­же­те да ра­чу­на­те на Ср­би­ју као на свог ве­ли­ког при­ја­те­ља”, ка­зао је Ву­чић. 

Пред­сед­ник Си за­хва­лио је на кон­крет­ним пред­ло­зи­ма за но­ве ви­до­ве са­рад­ње са Ср­би­јом, на­ро­чи­то из обла­сти по­љо­при­вре­де, авио-са­о­бра­ћа­ја и енер­ге­ти­ке, на­гла­сив­ши да ин­фра­струк­тур­ни про­јек­ти има­ју при­о­ри­тет у са­рад­њи две­ју зе­ма­ља. 

„Охра­бри­ћу и по­др­жа­ћу раз­го­во­ре око ус­по­ста­вља­ња ди­рект­не ли­ни­је”, на­ја­вио је он до­да­ју­ћи да ће то по­мо­ћи ве­ћој ту­ри­стич­кој раз­ме­ни. 

О ус­по­ста­вља­њу ди­рект­не авио-ли­ни­је Ву­чић је раз­го­ва­рао и са пре­ми­је­ром Ли Ке­ћи­јан­гом, али и о на­став­ку ра­да и функ­ци­о­ни­са­ња РТБ Бор. 

На­во­де­ћи да це­ни што та­ко озбиљ­но по­сма­тра од­нос са Ки­ном, ки­не­ски пре­ми­јер је у раз­го­во­ру са Ву­чи­ћем по­ру­чио да су Ср­би­ја и Ки­на при­ја­те­љи ко­ји се осла­ња­ју и ве­ру­ју јед­ни дру­ги­ма: „Мно­ге дру­ге зе­мље при­ме­ћу­ју да Ср­би­ја и Ки­на има­ју спе­ци­јал­не ве­зе и же­ле да до­стиг­ну тај ни­во у сво­јим од­но­си­ма”. „Ини­ци­ја­ти­ва ’Је­дан по­јас, је­дан пут’ да­нас је у са­вре­ме­ном све­ту нај­зна­чај­ни­је ме­сто за ре­ша­ва­ње не са­мо про­бле­ма пут­не, же­ле­знич­ке и аеро­дром­ске ин­фра­струк­ту­ре, већ пут ко­јим се ре­ша­ва од­нос ми­ра и бу­дућ­но­сти, где дру­га­чи­ји на­ро­ди, дру­ге ре­ли­ги­је, мо­гу да се раз­у­ме­ју и да жи­ве за­јед­но”, ре­као је Ву­чић.

Он је до­дао да је Ср­би­ја са ве­ли­ком ра­до­шћу при­хва­ти­ла уче­шће у том про­јек­ту, ука­зао да смо до са­да мно­го ура­ди­ли и да смо ве­о­ма за­хвал­ни за све што је пре­ми­јер Ки­не учи­нио у ве­зи са „Же­ле­за­ром Сме­де­ре­во”. 

На­гла­сио је и да су го­то­во сви про­јек­ти, ко­је је Ср­би­ја пот­пи­са­ла у по­след­њих го­ди­ну да­на, пот­пи­са­ни са ки­не­ским ком­па­ни­ја­ма. 

Ву­чић је по­звао Ке­ћи­јан­га да у де­цем­бру, то­ком бо­рав­ка у Ма­ђар­ској на са­стан­ку зе­ма­ља цен­трал­не и ис­точ­не Евро­пе „16 плус је­дан”, до­ђе на гра­ни­цу Ср­би­је и Ма­ђар­ске и да са ма­ђар­ским пре­ми­је­ром Вик­то­ром Ор­ба­ном отво­ри ра­до­ве на јед­ној од кључ­них пут­них ко­му­ни­ка­ци­ја – пру­зи Бе­о­град–Бу­дим­пе­шта. 

Ки­не­ски пре­ми­јер је на­гла­сио да је срп­ска стра­на ве­о­ма бр­зо на­пре­до­ва­ла у при­прем­ним ра­до­ви­ма око пру­ге од Бе­о­гра­да до Бу­дим­пе­ште и за­хва­лио Ву­чи­ћу на по­зи­ву да при­су­ству­је по­чет­ку ра­до­ва: „На­дам се да ће на­ша са­рад­ња до­не­ти и еко­ном­ску до­бит на­ро­ди­ма на­ших др­жа­ва. На­дам се да мо­же­мо да про­ши­ри­мо обла­сти са­рад­ње. До са­да смо има­ли успе­ха у све­му што смо за­јед­но ра­ди­ли.” 

Ли је на­гла­сио да по­сле по­бе­де пре­ми­је­ра Ву­чи­ћа на пред­сед­нич­ким из­бо­ри­ма оче­ку­је још ин­тен­зив­ни­ју са­рад­њу две­ју зе­ма­ља.

Споразум с Ексим банком за пругу Београд-Будимпешта

У Пе­кин­гу је, у при­су­ству пре­ми­је­ра Ср­би­је и Ки­не, Алек­сан­дра Ву­чи­ћа и Ли Ке­ћи­јан­га, пот­пи­сан спо­ра­зум о зај­му са ки­не­ском Екс­им бан­ком за фи­нан­си­ра­ње про­јек­та ре­кон­струк­ци­је и мо­дер­ни­за­ци­је же­ле­знич­ке де­о­ни­це Бе­о­град цен­тар – Ста­ра Па­зо­ва. 

Пот­пи­са­ни су и анекс-3 спо­ра­зу­ма о еко­ном­ској и тех­нич­кој са­рад­њи у обла­сти ин­фра­струк­ту­ре, као и Ме­мо­ран­дум о утвр­ђи­ва­њу ак­ци­о­ног пла­на за тр­го­ви­ну и ин­ве­сти­ци­је у по­љо­при­вре­ди. 

Пре­фе­рен­ци­јал­ни за­јам ко­ји је пот­пи­сан вре­дан је 297,6 ми­ли­о­на до­ла­ра.

Индустријски парк поред Пупиновог Моста

Са ки­не­ском ком­па­ни­јом „Chi­na Road and Brid­ge Cor­po­ra­tion” (CRBC) пот­пи­са­ни су ме­мо­ран­ду­ми о са­рад­њи на про­јек­ти­ма из­град­ње пу­те­ва у Ср­би­ји и Про­то­кол о са­рад­њи на раз­во­ју Ки­не­ско-срп­ског ин­ду­стриј­ског пар­ка, ко­ји би пре­ма на­ја­ва­ма тре­ба­ло да се на­ла­зи са ле­ве стра­не Ду­на­ва, по­ред Пу­пи­но­вог мо­ста, а у ње­га би до­шле на де­се­ти­не но­вих ком­па­ни­ја из Ки­не и осат­ка све­та. Са пред­став­ни­ци­ма ком­па­ни­је „Ху­а­ве­ји” пот­пи­сан је Спо­ра­зум о стра­те­шком парт­нер­ству за раз­вој ин­фор­ма­ци­о­не и ко­му­ни­ка­ци­о­не ин­фра­струк­ту­ре у обра­зов­ним ин­сти­ту­ци­ја­ма. 

Најављена нова улагања у „Железару Смедерево”

Танг­шан – Пре­ми­јер и иза­бра­ни пред­сед­ник Алек­сан­дар Ву­чић по­се­тио је же­ле­за­ру „Хе­стил – Танг­стил”, чи­је ру­ко­вод­ство је на­ја­ви­ло но­ва ула­га­ња у „Же­ле­за­ру Сме­де­ре­во”, а гу­вер­нер про­вин­ци­је Хбеи по­ру­чио да је Ср­би­ја стра­те­шки парт­нер Ки­не. 

Гу­вер­нер Су Ћи за­хва­лио је пре­ми­је­ру Ву­чи­ћу на по­др­шци ко­ју срп­ска вла­да пру­жа ком­па­ни­ја­ма из Ки­не ко­је по­слу­ју у Ср­би­ји и на­гла­сио да га ра­ду­је успе­шна са­рад­ња же­ле­за­ре „Хе­стил” и „Же­ле­за­ре Сме­де­ре­во”. „Тај про­је­кат је до­бар те­мељ на­ше још бо­ље бу­ду­ће са­рад­ње”, за­кљу­чио је гу­вер­нер Су Ћи. 

Парт­нер­ски и при­ја­тељ­ски при­ступ ки­не­ских до­ма­ћи­на по­твр­ђен је и до­че­ком ко­ји је срп­ском ли­де­ру при­ре­ђен у Тан­шан­гу, се­ди­шту ком­па­ни­је „Хе­стил”, ко­ји је де­ло­вао као да је Ср­би­ја ку­пи­ла „Хе­стил”, а не да је та ки­не­ска ком­па­ни­ја спа­сла сме­де­рев­ску же­ле­за­ру за­тва­ра­ња.

Срп­ске за­ста­ви­це, тран­спа­рент до­бро­до­шли­це на срп­ском је­зи­ку, цве­ће за пре­ми­је­ра, ње­го­ви пор­тре­ти до­че­ка­ли су Ву­чи­ћа у Танг­шан­гу. 

Ка­ко је срп­ски пре­ми­јер на­гла­сио но­ви­на­ри­ма по­сле са­стан­ка са гу­вер­нер Су Ћи­ном и пред­сед­ни­ком „Хе­стил” гру­па­ци­је, у раз­го­во­ри­ма је по­твр­ђе­но искре­но при­ја­тељ­ство две зе­мље и спрем­ност за да­љу са­рад­њу, у нај­бо­љем ду­ху и у уве­ре­њу да још мно­го до­брих и ва­жних ства­ри мо­же­мо за­јед­нич­ки и на обо­стра­ну ко­рист да ура­ди­мо. „И као пре­ми­јер и но­во­и­за­бра­ни пред­сед­ник Ср­би­је, ни­ка­да, ниг­де, ни на јед­ном ме­сту на ку­гли зе­маљ­ској, а цео свет сам об­и­шао пред­ста­вља­ју­ћи сво­ју зе­мљу, и као њен пред­став­ник, ни­сам био на та­ко ср­да­чан и го­сто­љу­бив на­чин до­че­кан као што је слу­чај у Танг­ша­ну”, на­гла­сио је Ву­чић, а пре­но­си Тан­југ. 

„Ср­би­ја је ис­кре­ни при­ја­тељ На­род­не Ре­пу­бли­ке Ки­не. Ду­гу­је­мо ве­ли­ку за­хвал­ност за оно што су про­вин­ци­ја Хбеи и ком­па­ни­ја ’Хе­стил’ учи­ни­ле за ’Же­ле­за­ру Сме­де­ре­во’ и за Ср­би­ју”, ре­као је пре­ми­јер Ву­чић. 

Пре­но­се­ћи но­ви­на­ри­ма де­та­ље раз­го­во­ра са гу­вер­не­ром, чи­ја про­вин­ци­ја има БДП од 500 ми­ли­јар­ди до­ла­ра, што је мно­го­стру­ко ви­ше не­го Ср­би­ја, пре­ми­јер је ре­као да су раз­мо­тре­ни раз­ли­чи­ти об­ли­ци са­рад­ње и до­го­во­ре­но да и у дру­гим обла­сти­ма дру­штве­ног жи­во­та ту са­рад­њу са про­вин­ци­јом Хбеи упот­пу­ни­мо. На­вео је да је сре­ћан што смо ус­пе­ли да до­ве­де­мо у Ср­би­ју „Хе­стил”, и да му се чи­ни да код нас још не по­сто­ји раз­у­ме­ва­ње ко­ли­ко је то био ве­ли­ки ко­рак. 

Ука­зао је да су му ки­не­ски парт­не­ри пре­не­ли да ће до­дат­но да ула­жу у опре­му у Сме­де­ре­во и до­дао да су за­до­вољ­ни по­сло­ва­њем у Ср­би­ји, као и да од де­цем­бра не­ма­ју гу­бит­ке. 

Неограничен извоз јагњетине, кукуруза, сувих шљива у Кину

Срп­ски по­љо­при­вред­ни­ци убу­ду­ће ће мо­ћи да из­во­зе нео­гра­ни­че­не ко­ли­чи­не јаг­ње­ћег ме­са, ку­ку­ру­за, су­вих шљи­ва и ре­за­на­ца од ре­пе у Ки­ну, по­што су де­ле­га­ци­је две зе­мље ју­че пот­пи­са­ле Ме­мо­ран­дум о утвр­ђи­ва­њу ак­ци­о­ног пла­на за тр­го­ви­ну и ин­ве­сти­ци­је у по­љо­при­вре­ди: „До ле­та ће­мо да уго­во­ри­мо из­воз го­ве­ди­не, а до кра­ја го­ди­не свињ­ског ме­са и млеч­них про­из­во­да”.

Он је на­гла­сио, ка­ко пре­но­си Тан­југ, да је то огро­ман успех и да је ти­ме ство­ре­на ши­ро­ка па­ле­та мо­гућ­но­сти за на­ше по­љо­при­вред­ни­ке и ула­га­ње у срп­ску по­љо­при­вре­ду.


Коментари21
5e327
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Зоран Николић (Ваљево)
Једва чекам да парцијални ДНК покаже и докаже да је отац Марка Пола имао викенд - сојеницу у околини Бугојна, те да је овај историјски тренутак за Србију, којем ми убоги присуствујемо, предодређеност и промисао...У Бабићевој ецинкопледији, књига 4, која излази из информер, стоји сведочење да је прва барутана у Европи, мануфактура за производњу папируса, компаса, ватромета и папирних змајева, те фарма свилених буба била баш у околини Бугојна...Ја верујем да је тако, тако и никако друкче...
Goca
Ako neko moze da nma pomogne oko Bora to su Kinezi i njihove kompanije, uverena sam da ce to uraditi.
Rajka
Ove veze treba svakako iskoristiti na najbolji moguci nacin i gledati svakako da Kina preuzme RTB Bor.nadamo se da ce se u tome uspeti.
Aca
Verujem da ga ovaj nece odbiti i da ce mu pomoci.
dejan
kao sto su spasili Zelezaru tako ce i RTB Bor

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља