уторак, 19.03.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:39

Освештан храм у Бајчетини

Аутор: Бране Карталовићсубота, 27.05.2017. у 19:50
Народ се окупља испред Цр­кве Све­тог ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­ми­три­ја (Фото Б. Кар­та­ло­вић)

Кра­гу­је­вац – Цр­кву Све­тог ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­ми­три­ја у Бај­че­ти­ни, чи­ји је кти­тор од­ла­зе­ћи пред­сед­ник Ср­би­је То­ми­слав Ни­ко­лић, осве­штао је ју­че па­три­јарх Ири­неј. У цр­кви се на­ла­зи и крип­та у ко­јој ће, по смр­ти, би­ти по­хра­ње­на те­ла кти­тор­ског па­ра, су­пру­жни­ка То­ми­сла­ва и Дра­ги­це. Крип­та још ни­је за­вр­ше­на, по­што с по­чет­ка град­ње хра­ма, пре ско­ро че­ти­ри го­ди­не, ни­је би­ла пред­ви­ђе­на.

– Храм Све­тог ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­ми­три­ја, кр­сне сла­ве Ни­ко­ли­ћа, одав­но је био са­гра­ђен у на­шим ср­ци­ма и на­шим гла­ва­ма. Но­си­ли смо га у сно­ви­ма кроз ге­не­ра­ци­је, као за­вет да ће јед­ног да­на из­ни­ћи у Бај­че­ти­ни – ре­као је То­ми­слав Ни­ко­лић.

Николић је нагласио да он и његова по­ро­ди­ца сада спо­кој­но и ра­до­сно сто­је пред његовим чу­кун­де­дом Ни­ко­лом, пра­де­дом Си­ме­у­ном, де­дом Ми­лу­ти­ном, оцем Ра­до­ми­ром и бра­том Ћи­ри­лом Бра­ни­сла­вом. 

– Овим хра­мом ис­пу­ни­ли смо њи­хов за­вет, за њи­хо­вог ово­зе­маљ­ског жи­во­та нео­ства­ре­ну же­љу – ре­као је председник Ни­ко­лић по­сле ли­тур­ги­је ко­ју је са епи­ско­пи­ма и све­штен­ством срп­ске и ру­ске пра­во­слав­не цр­кве слу­жио па­три­јарх Ири­неј. 

На­род оку­пљен у Бај­че­ти­ни апла­у­зом је по­здра­вио од­лу­ку Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве да, на пред­лог Епар­хи­је шу­ма­диј­ске и вла­ди­ке Јо­ва­на, кти­то­ри­ма хра­ма То­ми­сла­ву и Дра­ги­ци до­де­ли Ор­ден Све­тог Са­ве пр­вог сте­пе­на, нај­ви­ше при­зна­ње СПЦ, чи­ји су но­си­о­ци на­ши па­три­јар­си.

Дрон на небу, обезбеђење на земљи
По­ро­ди­ца Ни­ко­лић ју­че је би­ла на оку­пу, а осве­ће­њу хра­ма при­су­ство­ва­ли су и ам­ба­са­дор Ки­не Ли Ман­чанг са су­пру­гом, чла­но­ви ру­ског ди­пло­мат­ског ко­ра, пред­став­ни­ци јер­мен­ске за­јед­ни­це у Ср­би­ји... Не­бом из­над пор­те кр­ста­рио је дрон, а све­ча­ност су обез­бе­ђи­ва­ли при­пад­ни­ци по­ли­ци­је и вој­ске, ко­ја је би­ла раз­ме­ште­на на ви­ше пунк­то­ва на пу­ту ко­јим се из Кра­гу­јев­ца сти­же до Бај­че­ти­не, у ко­јој је од­ла­зе­ћи пред­сед­ник Ср­би­је, на има­њу ко­је је от­ку­пио од сво­јих ро­ђа­ка, са­зи­дао и сво­ју „ово­зе­маљ­ску” ку­ћу. Вред­ност цр­кве, пре­ма пи­са­њу ме­ди­ја, из­но­си око ми­ли­он евра.

По окон­ча­њу Све­те ар­хи­је­реј­ске ли­тур­ги­је, ко­ја је тра­ја­ла пу­на три са­та, од де­вет ују­тру до по­дне­ва, за­слу­жни­ма за град­њу хра­ма уру­че­не су гра­ма­те. Ме­ђу 40 до­бит­ни­ка овог вред­ног цр­кве­ног при­зна­ња су и вла­сни­ци не­ко­ли­ко гра­ђе­вин­ских фир­ми ко­је су уче­ство­ва­ле у град­њи хра­ма, као што је Бо­бан Бан­ко­вић из Цр­не Тра­ве, чи­је је пред­у­зе­ће „Бан­ко­вић град­ња” из­во­ђач мно­гих обје­ка­та у Кра­гу­јев­цу, из­ме­ђу оста­лог и „Кре­а­тив­ног пар­ка”, за ко­ји је но­вац обез­бе­ди­ла Фон­да­ци­ја „Дра­ги­ца Ни­ко­лић”.

На цр­кви Све­тог ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­ми­три­ја ра­ди­ли су архит­ек­тe Ни­ко­ла Ре­ља и Гор­да­на Дра­жић, ди­зај­нер уну­тра­шњо­сти хра­ма је ма­ги­стар Сла­ви­ца Ке­зу­но­вић, про­фе­сор Ми­ро­љуб Ста­мен­ко­вић био је за­ду­жен за ме­тал­не и брон­за­не де­ло­ве, а Јо­ван Чо­ло­вић, ка­ме­но­ре­зац из Аран­ђе­лов­ца, за де­ло­ве ен­те­ри­је­ра од ка­ме­на, углав­ном ма­ке­дон­ског бе­лог. Вла­ди­чан­ски трон де­лом је на­пра­вљен од оник­са из Ари­зо­не. „По­ли­ти­ка” је већ пи­са­ла да су мо­за­и­ци де­ло про­фе­со­ра Фа­кул­те­та при­ме­ње­них умет­но­сти у Бе­о­гра­ду Ми­ро­сла­ва Ла­зо­ви­ћа, али је до ју­че би­ло не­по­зна­то да је Дра­ги­ца Ни­ко­лић аутор фре­ске Све­тог Ди­ми­три­ја ко­ја се на­ла­зи на ула­зу у цр­кву.

Ком­по­зи­ци­јом до­ми­ни­ра­ју две це­ли­не. На де­сној стра­ни су фре­ске у мо­за­и­ку по­све­ће­не Све­том Ди­ми­три­ју, на ле­вој Бе­се­да на Го­ри. Је­дан део по­све­ћен је Ро­ма­но­ви­ма, ру­ској цар­ској ди­на­сти­ји, а пред­сед­ник Ср­би­је је ин­си­сти­рао да се у ком­по­зи­ци­ју умет­ну и ли­ко­ви но­во­му­че­ни­ка срп­ских: кра­гу­је­вач­ких ђа­ка стре­ља­них у Шу­ма­ри­ца­ма, Ми­ли­це Ра­кић и Са­ње Ми­лен­ко­вић, ко­је су по­ги­ну­ле у НА­ТО бом­бар­до­ва­њу, те Ву­ка­ши­на из Кле­па­ца, жр­тве уста­ша у Ја­се­нов­цу, ко­ји је с ка­мом под гр­лом, уме­сто по­здра­ва Па­ве­ли­ћу и НДХ, из­го­во­рио: „Са­мо ти, ди­је­те, ра­ди свој по­сао”.

Цр­ква у Бај­че­ти­ни, по же­љи кти­тор­ског па­ра, пре­да­та је на упра­вља­ње СПЦ. Епар­хи­ја жич­ка, на чи­јој се те­ри­то­ри­ји на­ла­зи Бај­че­ти­на, ма­ја про­шле го­ди­не од­ре­кла се упра­вља­ња цр­квом у ко­рист Епар­хи­је шу­ма­диј­ске. Ка­да град­ња у пот­пу­но­сти бу­де за­вр­ше­на, на том ме­сту ни­ћи ће жен­ски ма­на­стир. Ко­нак је већ из­гра­ђен.

„Овај храм је но­ва зве­зда на не­бу срп­ском, но­ви украс на зе­мљи срп­ској, бож­ји дар стра­дал­нич­ком срп­ском на­ро­ду. Нас су све­ти­ње одр­жа­ле на ве­тро­ви­том Бал­ка­ну. Овим хра­мом све­до­чи­мо да смо до­стој­ни исто­ри­је на­ше, пре­да­ња на­ших све­тих. По овом хра­му ће Све­ти Са­ва зна­ти да га сле­ди­мо”, ре­као је па­три­јарх срп­ски Ири­неј.

Па­три­јарх је још ре­као да је ово пр­ва за­ду­жби­на ко­ју гра­ди је­дан срп­ски вла­дар по­сле Ка­ра­ђор­ђе­ви­ћа, ко­ји су на Оплен­цу по­ди­гли сво­ју цр­кву. „Ни­је ни чу­до, бу­ду­ћи да смо до ју­че жи­ве­ли у ко­му­ни­зму”, про­ко­мен­та­ри­сао је је­дан од ме­шта­на Бај­че­ти­не, пла­нин­ског се­ла на об­рон­ци­ма Гле­дић­ких пла­ни­на, у ко­ме да­нас је­два да има три­де­се­так ду­ша. При­сут­ни су при­ме­ти­ли и да је па­три­јарх Ири­неј по­гре­шно на­звао Бај­че­ти­ну „род­ним се­лом Ни­ко­ли­ћа”, с об­зи­ром на то да се још ак­ту­ел­ни пред­сед­ник Ср­би­је ро­дио у Кра­гу­јев­цу, у Ста­рој рад­нич­кој ко­ло­ни­ји, где је и од­ра­стао.


Коментари9
ae18d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Иван
Хвала Богу на Храму Божијем. Ктитор ове Цркве се доказао као један од најбољих претседника у новијој историји.
Томанић Немања из Петке
По народности сам Србин по вероисповести Православац. Моја Крсна Слава " СВЕТИ НИКОЛА" 19.12. сваке године. Честитам освештавање овог Светог Храма у Бајчетини. Имам један пример да питам. Наше Цркве нове и старе ту где је Звоно су свуда редом направљене округло и на средини је Крст. Е сада моје питање. Као православац питам наше све Владике и Бискупе то имам право. Зашто наше Православне светиње исто личе као и џамије амо што нема минарета? Дозволи те ми можда грешим и можда сам грешник, стварно тражим објашњење да бих сазнао шта је шта и због чега? Видим код мене у Шопићу у Петки у Владимирцима и у Шапцу Лозници где је Звоно ту је направљен четвртасти звонарник у шпиц и на врху је крст то ми више личи на православље него ове округле цркве. Кад год идем у Цркву а нисам у мојим селу Петки код Лазаревца замишљам да сам у џамији без минарета и не осећам се пријатно. Такође и у Беодради Катедрала округло. Ако се прави направите да личи на Цркву а не на џамију!
Jovan
Ima li medju ikonama nekoga iz sela Antin u Zapadnoj Slavoniji ?
Nikola Nesic
Kako oprati sedmocifren iznos u evrima?
Иван
И би чудо, и оно би у записаном. Ово библијско Богонадахнуће може се догодити само у Небеској Србији !!! И зато је ово велики дан и празник за Небеску Србију. А земаљска? Е она мора да пати, да би задобила ово царство Небеско. Јевањђеље по Томи криптоносцу, богоугоднику и путокасцу. Изречено ; За оне који тек долазе иза њега.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља