среда, 26.02.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 18:06

Туристкињи због силикона живот висио о концу

Лекари Ургентног центра КЦС-а борили су се месец дана за живот четрдесетпетогодишње пацијенткиње са тешком инфекцијом у задњици
Аутор: Данијела Давидов-Кесарсреда, 31.05.2017. у 20:30
Про­фе­сор др Не­над Иван­че­вић (Фо­то A. Васиљевић)

Ле­ка­ри Ур­гент­ног цен­тра Кли­нич­ког цен­тра Ср­би­је не­дав­но су спа­сли жи­вот че­тр­де­сет­пе­то­го­ди­шњој па­ци­јент­ки­њи из ино­стран­ства, ко­јој је жи­вот ви­сио о кон­цу због ком­пли­ка­ци­ја са во­де­ним си­ли­ко­ном ко­ји је био по­ста­вљен у зад­њи­цу. Па­ци­јент­ки­ња, ко­ја се на­ла­зи­ла на про­пу­то­ва­њу по Ср­би­ји, због ло­шег здрав­стве­ног ста­ња и те­шке сеп­се за­вр­ши­ла је у бол­ни­ци, са цр­ве­ни­лом и ото­ком у том де­лу те­ла.

Ле­ка­ри су кон­ста­то­ва­ли упа­лу глу­те­ал­не ре­ги­је, од­но­сно бак­те­риј­ску ин­фек­ци­ју у пот­ко­жном ма­сном тки­ву и ко­жи.

Ка­ко ис­ти­че про­фе­сор др Не­над Иван­че­вић, хи­рург из Ур­гент­ног цен­тра КЦС-а, же­на је ле­че­на ме­сец да­на у овој уста­но­ви, где се во­ди­ла бор­ба за њен жи­вот.  

– Код па­ци­јент­ки­ње ко­ју сам ле­чио, хи­дро­им­план­тат је угра­ђен у зад­њи­цу пре го­ди­ну да­на. По­сум­ња­ли смо да је од тре­нут­ка ин­тер­вен­ци­је до про­бле­ма до­шло услед не­ке по­вре­де, при­ли­ком ма­са­же, убо­да... Она је то ве­ро­ват­но за­не­ма­ри­ла и ни­је при­да­ва­ла то­ме зна­чај. На­ма се ја­ви­ла већ у ста­њу те­шке сеп­се. Има­ли смо сре­ћу што је са­ра­ђи­ва­ла у ле­че­њу, од­но­сно схва­ти­ла у ко­ли­ко се те­шком ста­њу на­ла­зи. Об­ја­сни­ли смо јој да им­план­тат мо­ра да се из­ва­ди. Жа­ри­ште је би­ло у јед­ној стра­ни зад­њи­це – ис­ти­че др Иван­че­вић.

Про­фе­сор Иван­че­вић је оба­вио две опе­ра­ци­је у оп­штој ане­сте­зи­ји у ро­ку од 24 са­та, при­ли­ком ко­је је из­ва­ђен во­де­ни им­план­тат у пот­пу­но­сти, што је био услов за на­ста­вак ле­че­ња. На­кон то­га је спро­ве­де­на те­ра­пи­ја ле­че­ња сеп­се. Да­те су јој ви­со­ке до­зе ком­би­на­ци­је ја­ких ан­ти­би­о­ти­ка, сва­ко­днев­но јој је ис­пи­ра­на ра­на, а две не­де­ље је мо­ра­ла и на те­ра­пи­ју у ба­ро­ко­мо­ри ка­ко би се уни­шти­ле по­тен­ци­јал­но опа­сне бак­те­ри­је и по­бољ­ша­ла про­кр­вље­ност угро­же­не ре­ги­је.

– Про­блем је био што у свет­ској ли­те­ра­ту­ри ни­смо мо­гли да на­ђе­мо по­дат­ке о та­квој ком­пли­ка­ци­ји и да ви­ди­мо ка­ко су се свет­ски струч­ња­ци из­бо­ри­ли са тим про­бле­мом. Зна­ње и ис­ку­ство у ле­че­њу сеп­се нам је ука­за­ло да пр­во тре­ба укло­ни­ти стра­ни ма­те­ри­јал, а за­тим ле­чи­ти по­сле­ди­це.  Иму­но­ло­шки си­стем сва­ке осо­бе је је­дин­ствен. Не мо­же се пред­ви­де­ти ка­ко ће ко­ји па­ци­јент ин­ди­ви­ду­ал­но ре­а­го­ва­ти на при­су­ство стра­ног ма­те­ри­ја­ла. Уко­ли­ко се та­ква упа­ла до­го­ди не­по­сред­но по­сле ин­тер­вен­ци­је, он­да се по­ста­вља пи­та­ње да ли је она до­бро ура­ђе­на или да ли је до­шло до ре­ак­ци­је тки­ва на стра­ни ма­те­ри­јал. У овом слу­ча­ју про­шло је до­вољ­но вре­ме­на, та­ко да смо би­ли си­гур­ни да то ни­је раз­лог, већ да је узрок сеп­се не­ки фак­тор ко­ји ни­је по­ве­зан са прет­ход­ном ин­тер­вен­ци­јом – на­гла­ша­ва др Иван­че­вић.

У по­след­ње вре­ме је до­шло до екс­пан­зи­је ра­зних вр­ста естет­ских за­хва­та и чи­ње­ни­ца је да се све ви­ше де­во­ја­ка и мла­ди­ћа од­лу­чу­је да оде на не­ку ин­тер­вен­ци­ју из ове обла­сти јер ни­су за­до­вољ­ни сво­јим из­гле­дом. Не­ка­да су по­сто­ја­ли са­мо кла­сич­ни си­ли­ко­ни ко­ји су се угра­ђи­ва­ли у од­ре­ђе­не де­ло­ве те­ла, по­пут гру­ди, усти­ју, зад­њи­це, а са­да су се по­ја­ви­ли та­ко­зва­ни хи­дро­фил­те­ри, во­де­ни рас­тво­ри ко­ји се убри­зга­ва­ју тре­нут­но нај­ви­ше у зад­њи­цу ка­ко би се по­ве­ћа­ла ње­на ве­ли­чи­на и до­био же­ље­ни об­лик. 

– Не­ко сма­тра да су ин­тер­вен­ци­је угра­ђи­ва­ња им­план­та­та лук­суз. Не ми­слим та­ко, јер љу­ди при­бе­га­ва­ју то­ме да би улеп­ша­ли свој из­глед, што им ства­ра са­мо­по­у­зда­ње ко­је је бит­но и за емо­тив­ни и за про­фе­си­о­нал­ни жи­вот. Али и ле­ка­ри и па­ци­јен­ти мо­ра­ју да бу­ду опре­зни. По­треб­но је има­ти на уму да сва­ка хи­рур­шка про­це­ду­ра но­си са со­бом од­ре­ђе­ни ри­зик и то­га тре­ба би­ти све­стан.  По­ста­вља се пи­та­ње ко­ли­ко су та­кви ма­те­ри­ја­ли про­ве­ре­ни и си­гур­ни? Па­ци­јен­ти мо­ра­ју да схва­те да на тр­жи­шту по­сто­је ра­зни пре­па­ра­ти и не мо­ра да зна­чи да су сви истог ква­ли­те­та. Не­ки су бо­љег, не­ки ло­ши­јег. Па­ци­јен­ти ка­да се од­лу­че да оду на опе­ра­ци­ју тре­ба да иза­бе­ру еду­ко­ва­не и ис­ку­сне струч­ња­ке, ко­ји па­ци­јен­ту мо­гу да да­ју пред­лог шта је за ње­га нај­бо­ље. Ва­жно је да осо­ба бу­де уве­ре­на да је ма­те­ри­јал ко­ји је иза­бран за ње­го­ву ин­тер­вен­ци­ју ле­гал­но про­из­ве­ден, да има све по­треб­не сер­ти­фи­ка­те за упо­тре­бу, до­зво­ле и да је за­кон­ски уве­зен. По­ве­ре­ње у иза­бра­ног еду­ко­ва­ног и  од­го­вор­ног хи­рур­га ко­ји тре­ба да оба­ви ин­тер­вен­ци­ју сма­њу­је ри­зи­ке и од кру­ци­јал­ног је зна­ча­ја за успех – за­кљу­чио је др Иван­че­вић.


Коментари2
33b13
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Katarina Sušić
Šteta što se naši lekari sa ovakvim žarom ne bore i za živote naših građana, već ih mahom stavljaju na beskrajne liste čekanja i otpisuju ih kao defektivnu robu.
Nora
Bas ruzan komentar.. Uvreda za nase doktore a ksenifobican jer ne znam zasto mislite da jedan zivot vredi vise nego drugi... Samo zato sto ne pripada istoj naciji, veri ili sl.
Препоручујем 5

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Друштво /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља